ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ В СМИ И РЕЦЕНЗИЯ
бесплатно за 1 минуту
Добавить материал
Количество Ваших материалов: 0.
Авторское
свидетельство о публикации в СМИ
добавьте 1 материал
Свидетельство
о создании электронного портфолио
добавьте 5 материала
Секретный
подарок
добавьте 10 материалов
Грамота за
информатизацию образования
добавьте 12 материалов
Рецензия
на любой материал бесплатно
добавьте 15 материалов
Видеоуроки
по быстрому созданию эффектных презентаций
добавьте 17 материалов
Медианары для учителей с выдачей свидетельства
Аяулым Имашева свидетельство о публикации рецензия
‘видетельство о публикации скачивание доступно только автору
Excel терезесінің негізгі элементтері
Файл:

Microsoft Office EXCEL.ppt - Excel терезесінің негізгі элементтері


Все файлы публикации > Microsoft Office EXCEL.ppt
Excel терезесінің негізгі элементтері

Microsoft
Microsoft
Office ЕЕxcel
xcel
Office

Excel терезесінің негізгі элементтері

Кестелік кұрылымды құжаттармен

жұмыс істеуге арналған кең тараған
кұралдардың бірі Місcrosoft Ехсеl болып
табылады. Ол сандық мәліметтермен жұмыс
істеуге негізделген. Ехсеl көптеген
математикалық амалдарды, күрделі
есептеулерді жеңілдету үшін пайдалануға
болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде
түрлі-түсті диаграммалар тұрғызып, мәліметтер
базасын даярлап, олармен жұмыс істеуді,
сандык тәжірибелер жүргізуді қамтамасыз ете
алады. Ехсеl мүмкіндігінің көпжақтылығы тек
экономика саласында ғана емес, ғылыми
зерттеу, әкімшілік жұмыстарында да кеңінен

Excel терезесінің негізгі элементтері

ExceExcel l программасын іске қосу үшін
программасын іске қосу үшін
бірнеше тәсілдері бар.
бірнеше тәсілдері бар.
-> Программы
Программы->->
1) Пуск ->
1) Пуск
Microsoft Office ->->
Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Excel
2) Жұмыс
2) Жұмыс
үстелінен ҚұруҚұру
үстелінен
-> Microsoft Excel
Microsoft Excel
->
әрекеттерін
әрекеттерін
орындау арқылы
орындау арқылы

Excel терезесінің негізгі элементтері

Тақырып
Тақырып
жолыжолы
Меню жолы
Аспаптар тақтасы
Ағымдағ
Ағымдағ
ы ы
(ерекшеле
(ерекшеле
нген
нген
ұяшық)
ұяшық)
Жолдардың
тақырыбы
Ұяшық адресі
Бағандар
тақырыбы
Енгізу мен түзету
жолы (Формула
жолы)
Парақтар
жарлығы
Айналдыру
жолағы

Excel терезесінің негізгі элементтері

Меню жолы – Excel командаларына қатынас құруға
– Excel командаларына қатынас құруға
Меню жолы
мүмкіндік береді.
мүмкіндік береді.
Тақырып жолы – құжат атауы мен терезені басқару
– құжат атауы мен терезені басқару
Тақырып жолы
батырмаларын қамтиды.
батырмаларын қамтиды.
Стандарттық тақта – Excel командаларының көпшілігіне
– Excel командаларының көпшілігіне
Стандарттық тақта
арналған батырмаларды қамтиды.
арналған батырмаларды қамтиды.
Форматтау тақтасы – форматтау командаларына арналған
– форматтау командаларына арналған
Форматтау тақтасы
батырмаларды қамтиды.
батырмаларды қамтиды.
Формула жолы - ағымдағы ұяшықтардың ішіндегі барын,
- ағымдағы ұяшықтардың ішіндегі барын,
Формула жолы
оның адресін немесе сілтемесін бейнелейді.
оның адресін немесе сілтемесін бейнелейді.
Тапсырмалар аймағы – ағымдағы тапсырмалар тізімін
– ағымдағы тапсырмалар тізімін
Тапсырмалар аймағы
қамтиды.
қамтиды.
Жолдар тақырыбы – бұл әрбір жолдың сол жақ бөлігінде
– бұл әрбір жолдың сол жақ бөлігінде
Жолдар тақырыбы
орналасқан нөмірленген таңба.
орналасқан нөмірленген таңба.
Бағандар тақырыбы – бұл алфавит бойынша реттелген
– бұл алфавит бойынша реттелген
Бағандар тақырыбы
әріптік
таңбалар,
үстінде
әріптік
үстінде
таңбалар,
орналасқан.
орналасқан.
Қалып-күйлер жолы – құжаттың ақпаратын қамтиды.
– құжаттың ақпаратын қамтиды.
Қалып-күйлер жолы
Айналдыру жолақтары
Айналдыру
қарауға мүмкіндік береді.
қарауға мүмкіндік береді.
жолақтары - құжаттың әр түрлі бөліктерін
- құжаттың әр түрлі бөліктерін
бағанның
бағанның
олар
олар
әрбір
әрбір

Excel терезесінің негізгі элементтері

ЖЖұұмыс кітабы. Ж
мыс кітабы. Жұұмыс мыс
парағы. Жолдар мен
парағы. Жолдар мен
бағандар
бағандар
 Ехсеl даярлайтын құжат Жұмыс кітабы деп аталады. Жұмыс кітабы
жұмыс парағынан тұрады. Жұмыс
парағының құрылымы кестенің
құрылымындай және ол бір немесе бірнеше кестені қамтиды. Әрбір
парақтын аты төменгі жағында орналасқан таңбашада көрініп тұрады. Осы
таңбашаның көмегімен кітапты парақтауға болады. Таңбашаны тышқанның
батырмасымен екі рет шерту арқылы атын өзгертуге болады.
 Әрбір жұмыс парағы жолдар мен бағандардан тұрады. Бағандардың аты
латын алфавитінің бас әріптерімен жазылады. Бір жұмыс парағы 16384­ға
дейін баған санын қамти алады. Бағандар А­дан Z әріптерінің
комбинацияларымен белгіленеді, ал жолдар 1­ден бастап 1 048 576­ға
дейін нөмірленеді.
Жұмыс кітабы
255 бетке
дейін
1 048 576жол
16384 бағана

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Ұяшықтар мен оның адрестері
Ұяшық – бұл баған мен жолдың қиылысы.
Ұяшық – бұл баған мен жолдың қиылысы.
Ағымдағы ұяшықтың ішіндегі мәліметтері
Ағымдағы ұяшықтың ішіндегі мәліметтері
мен адресі Формула жолында бейнеленеді
мен адресі Формула жолында бейнеленеді
Ол электрондық кестенің мәліметтер
Ол электрондық кестенің мәліметтер
енгізетін ең кіші элементі болып
енгізетін ең кіші элементі болып
табылады. Әрбір ұяшықтың жол мен
табылады. Әрбір ұяшықтың жол мен
бағандардың белгіленуінен тұратын адресі
бағандардың белгіленуінен тұратын адресі
болады. Мысалы: С22С22, , АА21, 21, Е15Е15, , Е28Е28..
болады. Мысалы:

Excel терезесінің негізгі элементтері

Excel терезесінің негізгі элементтері

Ұяшықтар мен оның адрестері
Ұяшықтар мен оның адрестері
 Әрқашанда ұяшықттардың біреуі ағымдық ұяшық
болып есептеледі және жақтаумен ерекшеленіп
тұрады. Осы жақтау кестелік меңзердің рөлін
атқарады және оны тышқанның немесе басқару
экранда жылжыта
пернелерінің
аламыз. Мәліметтерді енгізу, пішімдеу және басқа
да іс-әрекеттер осы ағымдағы ұяшықта жүзеге
асырылады. Бірнеше ұяшықтар тобын ұяшықтар
ауқымы деп атайды. Ауқымдар тік төртбұрыш
қалыпты болады. Оларды былай белгілейді:
А7:Е25. Мұндағы А7 — тік төртбұрыштын сол жақ
жоғарғы, ал Е25 — он жақ төменгі бұрыштары.
көмегімен

Excel терезесінің негізгі элементтері

А7:Е25 аралығындағы ұяшықтар
аралығындағы ұяшықтар
А7:Е25

Excel терезесінің негізгі элементтері

Мәліметтерді енгізу
Мәліметтерді енгізу
 Енгізілетін мәліметтің сан немесе формула екенін
оның алғашкы символына қарап анықтайды. Егер
енгізілетін символдың біріншісі сан болса, онда оны
сандық типке жатқызады. Егер біріншісі теңдік белгісі
бірінші
болса, формула
символымыз әріп немесе апостроф (') болса, мәтін деп
кабылдайды.
қабылдайды. Егер
деп
 Мәліметтерді енгізу Еnter пернесін басумен жүзеге
асырылады. Енгізілген мәліметтерді енгізбей алып
тастау үшін немесе ұяшыктың бастапкы мәндерін
калпына келтіру үшін Еsс пернесін басамыз немесе
формулалар
Болдырмау(Отмена)
батырмасын шертеміз
жолындағы

Excel терезесінің негізгі элементтері

Енгізген мәліметтер
Енгізген мәліметтер
Формула жолында
Формула жолында
және және ағымдағы ұяшық
ағымдағы ұяшық
ішінде көрінеді
ішінде көрінеді
Формула жолында енгізу жөн.
енгізу жөн.
Енгізу батырмасын немесе
батырмасын немесе
Мәліметтерді Формула жолында
Мәліметтерді
Енгізуді растау үшін Енгізу
Енгізуді растау үшін
Enter пернесін
Enter
Болдырмау батырмасын
Болдырмау
пернесін басамыз, ал болдырмау үшін
басамыз, ал болдырмау үшін
немесе EscEsc пернесін
пернесін
батырмасын немесе

Прямая ссылка на скачивание файла: Скачать файл