Bir ulli diyar
Оценка 5

Bir ulli diyar

Оценка 5
doc
13.02.2020
Bir ulli diyar
Bir ulli diyar.doc

Бир соатлик дарс

 

БИР УЛУў ДИЁР БОР БУ ЖАҐОН ИЧРА...

 

Дарснинг мавзуси: Буюк ва муіаддассан, мустаіил Ватан!

1. Таълимий: ґіувчилар іалбида иймон-эътиіод µиссини уйІотиш, она-Ватанга муµаббат ва садоіат туйІусини мустаµкамлаш.

2. Тарбиявий: ёшларда ватанпарварлик, инсонийлик фазилатларини мужассам эттириш, ота-боболаридан фахрланиш, Іурур-ифтихор туйІусини ошириш оріали юксак дидли, аілан баркамол, маънавияти етук комил инсонни шакллантириш.

3. Ривожлантирувчи: билим ва тафаккур, китобхонлик малакасини ошириш.

Дарсга тайёргарлик ва дарснинг жиµози: дарс ґтиладиган хона Ватанимизнинг 20 йил ичида босиб ґтган йґли ва ютуіларини акс эттирувчи кґргазмалар, фотосуратлар, буюкларнинг Ватан µаіидаги сґзлари, халі µикмат ва маіоллари, шарлар ва гуллар билан байрамона безатилади. Биринчи дарсга баІишланган деворий газета илиб, ёзув тахтасига «1 сентябрь — Мустаіиллик куни», деб чиройли ёзиб іґйилади. Флешкага ёзилган Ватанимизни мадµ этувчи іґшиі ва мусиіалар, кинолавµалар, слайдлар, процессор, проектор ва экран тайёрлаб іґйилади. Шунингдек, дарсга шаµар(вилоят) ва туман халі таълими бґлимларидан вакиллар, фахрий ґіитувчилар, маµалла фаоллари, ота-оналар таклиф этилади.

Дарс  саломлашишдан бошланади.

Дилрабо куй паст овозда таралади.

¤іитувчи: — Тонг билан янграйди мадµиям,

                           Порлайди юксакда іуёшим.

                           Йґл кґркам, эл кґркам, дил кґркам,

                           Карвонинг бошлайбер, Юртбошим!

Мактаб ґіувчилари хор жамоаси ижросида, мусиіа садолари остида тантана билан ¤збекистон Республикасининг давлат мадµияси ижро этилади.

¤іитувчи: — Азиз меµмонлар, устозлар ва ґіувчилар! Барчангизга энг улуІ, энг азиз Истиілол байрами ва Билимлар куни муборак бґлсин!

            1991 йил 31 август куни Юртбошимиз томонидан ¤збекистон давлатининг мустаіил деб эълон іилинганлиги халіимизнинг орзуси рґёбга чиііан унутилмас кун сифатида тарих саµифаларига зарµал µарфлар билан битилди. Шу даврдан бошлаб ¤збекистон учун тамомила янги µаёт бошланди. Ватан тушунчасига нисбатан муносабат батамом ґзгарди, биз ґзлигимизни англадик.

            Мустаіиллик халіимизга ґз таідирини ґзи белгилаш, буюк келажаги пойдеворини ґз іґли билан яратиш имконини берди. Мамлакатимизнинг сиёсий, иітисодий ва маънавий іиёфаси бутунлай ґзгариб юксалмоіда.

            ¤збекистонда олиб борилаётган µар соµадаги туб ислоµотлар, тинчлик ва баріарорлик, унинг жаµондаги мавіеини µам юіори поІонага кґтармоіда. Ґозирги ваітда ¤збекистон дунёнинг 100 дан зиёд давлати билан дипломатик алоіа ґрнатган. Пойтахтимизда кґплаб давлатларнинг элчихоналари фаолият олиб боради. БМТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Халіаро Јизил Хоч ташкилотларининг ваколатхоналари очиб іґйилган. Бундан ташіари, ¤збекистоннинг Мустаіил давлатлар µамдґстлигига аъзо мамлакатлар билан алоіаси µам йил сайин ривожланиб бормоіда.

            Ґукуматимизнинг ґз миллий манфаатларини инобатга олган µолда олиб бораётган, µар томонлама чуіур ґйлаган, мустаіил ва изчил ташіи сиёсати жаµон µамжамияти томонидан эътироф этилиши, давлатимизнинг халіаро майдонда обрґ-эътиборини ортиб боришини таъминлайди. 

             Серіуёш Ватанимиз кґп миллатли байналминал, баІрикенг, меµмондґст юрт бґлиб, унда 130 дан зиёд турли миллат ва элат вакиллари тинч, тотув, аµил ва иноі бир халі бґлиб, уюшиб яшамоіда. Бу эса давлатимизнинг ва инсонпарвар халіимизнинг энг катта маънавий ютуІидир.

            Азиз ґіувчилар, бу маълумотларни билишингиз, тґплаб боришингиз керак. Фаол фуіаролик позициясини шакллантиришда сиёсий жиµатдан етуклик талаб іилинишини унутманг.

            Оµанрабо мусиіа садоси остида даврага бошловчилар чиіишади.

            1-бошловчи: —  Бир улуІ диёр бор бу жаµон ичра,

                                          Энг азиз дунё ул жисму жон ичра,

                                          Истиілол аталмиш µур даврон ичра,

                                          Фахримиз, бахтимиз забардаст Ватан,

                                          Муіаддас Ватан!

            2-бошловчи: — Дунёда не олий фазилатки бор,

                                         Ватаннинг баІрида мангу баріарор.

                                         Меµрдан йґІрилган іудратли Диёр,

                                         Сен бизга µаётдан мангу дарс Ватан!

                                         Муіаддас Ватан!

            (Маµмуд Асрор сґзи, Мусохон Нурматов мусиіаси асосида яратилган «Ватан» іґшиІини µаваскор ґіувчи ижро этади. Ґаваскорлар чолІу асбобларда жґр бґлишади. Јиз ва ґІил болалар раісга тушадилар.)

            1-бошловчи: — Мустаµкам пойдеворимиз асосида ¤збекистон деб аталган янги демократик давлат барпо этилди.

            ¤збекистонимизда іисіа 20 йил ичида асрга тенг келадиган катта ижобий ишлар іилиниб, юксак тараііиёт босіичига ґтди.

            Юртбошимиз томонидан асослаб берилган «¤збек модели» наіадар тґІри ва µаётбахш эканлиги жаµонда кечаётган молиявий-иітисодий иніирозга іарамай иітисодий ривожланиш ва ижтимоий µаётни эркинлаштириш, жамиятни модернизациялаш ва демократлаштириш жараёнлари ижтимоий µаётда ґз ифодасини топмоіда. Бунда озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон µаёт іуриш вазифаларини амалга оширишда «Ислоµот — ислоµот учун эмас, аввало, инсон учун, унинг фаровон µаёти ва манфаатлари учун» тамойили ґз аксини кґрсатмоіда.

            ўурур билан шуни таъкидлаш лозимки, µатто жаµондаги кґпгина давлатлар биздан андаза олиб, ґрганиб, уни ґз юртларида амалда іґллаш учун татбиі этмоідалар. Бу эса ¤збекистонимиз кундан-кунга гуллаб- яшнаётганидан далолатдир.

            (Флешкага ёзилган 20 йил ичида Ватанимизнинг эришган ютуіларини акс эттирувчи кинолавµани, слайдларни процессор ёрдамида проектор оріали экранда кґрсатилиб турилади.)

            ¤іувчи:Сиёсий жиµатдан ¤збекистон Республикаси жаµондаги тенг µуіуіли мустаіил давлат сифатида юз кґрсатди. Халіаро майдонда муносиб ґрнини эгаллади. ¤з овози, ґзига хос мавіеига эга бґлди.

            БайроІи, Герби, Мадµияси, Конституцияси, давлат тизими, миллий пули, миллий чегара ва ґз давлат µудуди, миллий армияси, миллий тили... бор.

            ¤іувчи:Иітисодий жиµатдан туб бурилиш юз берди. Инсон мулкка эга бґлиш, уни кґпайтириш, аіл-фаросати, истеъдоди-салоµиятини ишга солиб, турли-туман йґллар излаш, тадбиркорликнинг µар хил намуналарини кґрсатишга тґла имкониятлар яратилди.

            Шаµар ва іишлоіларимиз іиёфаси ґзгариб, чирой очиб бораётгани, бунёдкорлик ишлари жадал суръатда давом этаётгани — бу иітисодий салоµиятимиз ривожланаётганидан далолат беради.

            ¤іувчи:Маънавий ислоµотлар самараси µаіида фахрлансак арзийди.

            Мустаіиллик туфайли бой тарихимиз, бетакрор меросимиз, муіаддас дину диёнатимиз, кґµна урф-одат ва анъаналаримиз іайта тикланди. Миллий байрамларимиз, жумладан, янгиланиш ва эзгулик тимсоли — Наврґз байрами яна ґзимизга іайтди.

            2-бошловчи: — Президентимиз Ислом Каримов «Юксак маънавият — енгилмас куч» китобида: «Маънавият — инсонни руµан покланиш, іалбан улІайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини баіувват, иймон-эътиіодини бутун іиладиган, виждонини уйІотадиган беіиёс куч, унинг барча іарашларининг мезонидир», дея маънавият іанчалар юксак куч эканлигини таъкидлайди.

            1-бошловчи: — Истиілол туфайли шу заминимиздан етишиб чиііан кґплаб улуІ зотлар — давлат арбоблари ва буюк олимлар, мутафаккирлар, алломалар, азиз-авлиёларимизнинг іаровсиз нураб ётган маібаралари, масжид ва мадрасалар тубдан таъмирланди, баъзилари іайта іурилди, обод іилиниб, муіаддас зиёратгоµга айланди.

            Буюкларимиз таваллуд тґйлари нишонланди. Уларнинг мероси ґрганилди, таржима ва нашр іилинди, шарафига ёдгорликлар ва µайкаллар бунёд этилди, муборак номлари ва хотираси эъзозланмоіда. Жумладан, ґзининг идроки ва илму заковати билан жаµонга танилган: ал-Хоразмий, ал-Фаробий, ат-Термизий, ал-ФарІоний, Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо УлуІбек, ал-Бухорий, соµибіирон Амир Темур, Алишер Навоий каби буюк зотлар бизнинг фахримиз, Іуруримиздир.

            2-бошловчи: — Айниіса, бирон-бир халі маънавиятига хос іадриятларнинг бошіа халілар томонидан тан олиниши ва эъзозланиши, табиийки, шу халінинг Іурур ва ифтихори, миллий ґзлигини янада юксалтиришга хизмат іилади. Бельгияда ибн Синога, Литвада Мирзо УлуІбекка, Москва, Токио ва Боку шаµарларида Алишер Навоий бобомизга, Миср пойтахти Јоµира шаµрида эса Аµмад ФарІоний хотирасига µурмат сифатида муаззам µайкалларнинг ґрнатилиши µар бир ватандошимиз іалбида чексиз ифтихор туйІусини уйІотади.

            Саµнага Іазал мулкининг султони Алишер Навоий тимсоли мумтоз мусиіа садоси остида чиіиб келади.

            — Мен бутун умрим мобайнида халіимнинг бахт-саодати учун курашдим. Ґар бир кишини инсонпарварликка чаіирдим. Чунки одамийлик —  чин инсонга хос фазилатдир.

                        Одамий эрсанг, демагил одами

                        Ониким, йґі халі Іамидин Іами.

            Чин одампарвар бґлсанг, халі дард-Іамини емаган одамни одам демагин. Жамиятда фойдали касб билан шуІулланингиз, халііа манфаатингиз тегсин. Чунки, бунда меµр-муµаббат, вафо-садоіат, адолату саховат каби хислатлар ётади. Мен доимо шундай Іояларнинг толмас куйчиси бґлдим.

            Азизларим, бу µикматга µамиша амал іилсангиз, албатта, комил инсон бґласиз, дея Алишер Навоий тимсоли саµнадан чиіиб кетади.

            ¤іитувчи: — Ґа, µазрат Навоий бобомизнинг фазилатлари ва сабоілари биз учун доимо ґрнакдир.

Мана, шундай іувончли кунларда мустаіилликни орзу іилган, лекин уни кґра олмай шаµид кетган халі іаµрамонларини, іатаІон іурбонларини, минг-минглаб халі фидойиларини µурмат билан эсга оламиз, таъзим іиламиз.

            (Паст овозда µазин куй эшиттирилади.)

            ¤іувчи: — Јодирийнинг хотиридай бунча мовий осмон,

                                Кґкда Чґлпон юлдузинг чеккан фироІингман Ватан.

                                Томлар узра лолалар ґІлонларингнинг ёдидай,

                                Лолалар баІридаги ранг бирла доІингман Ватан.

            ¤іитувчи: — Ґа, албатта биз мустаіилликка осонликча эришмадик. Бунинг учун биз келажаги буюк озод ва обод Ватанда тинч, бахтиёр яшаётганимизга беµисоб шукрона іилишимиз ва унинг іадрига етишимиз, Ватанимизнинг тинчлиги ва баріарорлиги йґлида фаол бґлишимиз лозим.

            ¤іувчи: — Шунингдек, биз—ёшлар іалбимиз ва онгимизни турли зарарли Іоя ва мафкуралар таъсиридан саілашимиз, огоµ бґлишимиз керак.

            1-бошловчи: — Давлатимиз томонидан ёш авлоднинг µар томонлама соІлом камол топишига жуда катта аµамият берилмоіда. Мактаб таълимини ривожлантириш давлат умуммиллий дастурига мувофиі мамлакатимиздаги 9772 та мактабнинг 8501 тасига, яъни 3 миллион 12 минг ґіувчи ґрнига мґлжалланган мактабларда іурилиш-тиклаш ишлари амалга оширилди. Мустаіиллик йилларида 1559 та мактаб янгидан іурилгани, 8213 таси таъмирлангани ана шу Іамхґрликнинг ёріин исботидир. Бу билим масканлари замонавий ґіув-лаборатория жиµозлари ва техник асбоб-ускуналар билан таъминланиб, биз чуіур илм олишимиз учун барча шарт-шароитлар яратилган.

            2-бошловчи: — Баркамол авлодлар нафаіат республикамиз миіёсида ґтказилаётган кґрик-танловлар, фан олимпиадаларида, балки халіаро фан олимпиадаларида, чет эллардаги нуфузли танлов ва кґргазмаларда µам Іолибликни іґлга киритмоідалар.

            Муµтарам Президентимиз таклифига биноан 2008 йилни «Ёшлар йили», 2010 йилни «Баркамол авлод йили» деб эълон іилинганлиги биз—ёшларга кґрсатилаётган янада катта эътибор ва Іамхґрлик, деб биламиз. Бунинг учун биз Давлатимиздан, Юртбошимиздан ва халіимиздан чексиз миннатдормиз.

            (Паст овозда дилрабо куй эшиттирилади.)

            ¤іувчи: —  Барі уриб ґсмоіда авлод шоду хуррам, баркамол,

                                    Ёш кґнгиллардан олиб нур, кґµна олам баркамол.

                                    Жґр овоздир µам набира, µам бобонинг диллари,

                                    Авж этарлар: «Яйрашайлик, бґлди ґлкам баркамол!».

            (Иібол Мирзо сґзи, Фарµод Абдуллаев мусиіаси асосида яратилган «Баркамол авлод» іґшиІини µаваскор ґіувчи ва мактаб ґіувчилари хор жамоаси ижро этади. Ґаваскорлар чолІу асбобларда жґр бґлишади.)

            Саµнага мактабнинг спорт, санъат, адабиёт соµасида катта ютуіларга эришган ґіувчилари таклиф этилади.

            Спортсевар ґіувчи: — Спорт соµасида µам µозирда жуда катта ютуіларга эришмоідамиз.

            Футбол бґйича XIX жаµон чемпионатининг бош µаками, ФИФА рефериси Равшан Эрматов, шахматчи Рустам Јосимжонов, теннисчи Ирода Тґлаганова, футболчи Миржалол Јосимов, курашчи Дилшод Орипов кабилар жаµонга танилган «¤збекистон ифтихори»дир. Уларга жуда µавасим келади. Мен µам келажакда улар йґлидан борсам, дейман.

            Мустаіиллик йилларида спорт билан дґст тутинган биз — ёшлар учун янада кенг имкониятлар яратилди. Дунё тажрибасида кузатилмаган уч босіичли, «Умид ниµоллари», «Баркамол авлод» ва «Универсиада» узлуксиз спорт мусобаіалари тизимининг жорий іилиниши натижасида кґплаб спортчилар етишиб чиіиб, жаµонга танилмоідалар. Бугун улар дунё спорт майдонларида Іолиб бґлиб, юрт байроІини баланд кґтармоідалар. Болалар спортини ривожлантириш жамІармаси томонидан 1123 та спорт иншоати іурилганлиги µаіида газетада ґіиб іолдим. Шундан 82 фоизи іишлоідаги тенгдошларим учун экан.

            (Спортчи шу сґзларни айтиб, ґзи шуІулланадиган тур бґйича бирор ґйин кґрсатади.)

            Ёш санъаткор: — 2009-2014 йилларга мґлжалланган давлат дастурига мувофиі мамлакатимиздаги болалар мусиіа ва санъат мактаблари алоµида лойиµа асосида капитал реконструкция іилинмоіда. Маълумотларга іараганда, 2009 йилда 6 та мусиіа ва санъат мактабида катта бунёдкорлик ишлари амалга оширилган бґлса, жорий йилда 14 та шундай мактаб янгидан іурилмоіда, 32 тасида капитал реконструкция ишлари олиб бориляпти. Бу бунёдкорлик ишлари замирида ёш авлодга нисбатан чексиз Іамхґрлик ва эътиборни илІаш іийин эмас.

            1-бошловчи: — Юртбошимиз «Фарзандларимиз биздан кґра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бґлишлари шарт», дея айтган чуіур маъноли сґзлари бизни µамиша руµлантириб, кучимизга куч іґшади ва µар биримизни янада юксакликка ундайди.

            2-бошловчи: — Ґа, ¤збекистонимиз билан µар іанча фахрлансак, унинг камолига µавас іилсак арзийди. Биз — баркамол авлод µеч кимдан кам бґлмай, келажакда илм чґііиларини эгаллаб, юртимизнинг µаіиіий комил фарзандлари іаторидан ґрин олишга чин дилдан µаракат іиламиз.

            (Паст овозда оµанрабо куй эшиттирилади.)

            ¤іитувчи: — Шу юрту шу элга жон бґлсин нисор,

                                       У бизга абадий іувонч ифтихор,

                                       Севгимни ґзингга этурман изµор,

                                       Сен бизга µаётсан, соф нафас Ватан,

                                       Ягонасан, муіаддас Ватан!

            Азиз ґіувчилар, бугунги дарсимизга якун ясар эканман, µар бирингиз кундан-кунга чирой очиб яшнаётган она-Ватанни, шу муіаддас заминни жондан севиб, унга µамиша муносиб фарзанд бґлинг. Мустаіилликни кґз іорачиІингиздай асраб-авайлаш, µимоя іилиш ва мустаµкамлаш муіаддас бурчингиз бґлсин!

                                                                                              


Бир соатлик дарс БИР УЛУў ДИЁР

Бир соатлик дарс БИР УЛУў ДИЁР

Бу эса давлатимизнинг ва инсонпарвар халіимизнинг энг катта маънавий ютуІидир

Бу эса давлатимизнинг ва инсонпарвар халіимизнинг энг катта маънавий ютуІидир

Президентимиз Ислом Каримов «Юксак маънавият — енгилмас куч» китобида: «Маънавият — инсонни руµан покланиш, іалбан улІайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини баіувват, иймон-эътиіодини бутун іиладиган,…

Президентимиз Ислом Каримов «Юксак маънавият — енгилмас куч» китобида: «Маънавият — инсонни руµан покланиш, іалбан улІайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини баіувват, иймон-эътиіодини бутун іиладиган,…

Мустаіиллик йилларида 1559 та мактаб янгидан іурилгани, 8213 таси таъмирлангани ана шу Іамхґрликнинг ёріин исботидир

Мустаіиллик йилларида 1559 та мактаб янгидан іурилгани, 8213 таси таъмирлангани ана шу Іамхґрликнинг ёріин исботидир

Паст овозда оµанрабо куй эшиттирилади

Паст овозда оµанрабо куй эшиттирилади
Скачать файл