Сборник тестов по музыке 5 класс
Оценка 4.8

Сборник тестов по музыке 5 класс

Оценка 4.8
Подготовка к тестированию
docx
музыка
5 кл
05.01.2017
Сборник тестов по музыке 5 класс
Сборник тестов по музыке рассчитан для учащихся 5 классов. В нём представлены все темы школьной программы на двух языках, на русском и казахском. На последней странице сетка правильных ответов. Удобно для поверки усвоения материала как для учителя, так и для самих учеников.
Өзіңді тексер.docx

 

Өзіңді тексер

Проверь себя

(«Музыка» пәнінен 5 сыныпқа арналған сауалнама

Тесты для 5 класса по предмету «Музыка»)

 

Гагарин орта мектебі мұғалім: Е.А.Корочистова

Учитель музыки Гагаринской средней школы: Корочитсова Е.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Арнайы 5 сынып оқушыларға оқулық бойынша құрастырылған тексеру тестер. Сұрақтар оқулық бойынша берілген тақырыптарған сәйкес келеді.

Оқушылар өздерінің білімін тексеру үшін және музыка пәнінің мұғалімдеріне, оқушылардың білім сапасын баағалауға ұсынылған.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         Проверочные тесты составлены по учебнику «Музыка» для учащихся 5 класса. Все вопросы составлены согласно информации из учебника «Музыка». Предназначены  как для учащихся,  для самостоятельной проверки полученных знаний, так и для учителей музыки, чтобы узнать качество знаний учащихся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Казахские народные музыкальные инструменты

1 .Древнейший двухструнный щипковый инструмент, самый
любимый и распространенный у казахов
а) домбра                            б) кобыз                        в) комуз

2.Смычковый инструмент на котором играли бахсы (шаманы)?

а) дангыра                    б) кобыз.               в) домбра

3.Трёхструнный старинный щипковый казахский инструмент, корпус
которого покрывали кожей

а) домбра                            б) кобыз             в) шертер

4.Казахские гусли

а) шертер                            б) кобыз               в) жетыген

5.Детский глиняный инструмент обычно треугольной формы

а) ускирик                б) дабыл                   в) шертер

6.Какое ещё название имеет ударный инструмент дангыра?

а) дабыл                             б) кепшик                в) шиндаул

7.Металлический ударный инструмент. использовавшийся для подачи сигналов во время охоты или военных походов?

а) шиндаул                 б) дауылпаз                  в) дабыл

8.Этот инструмент использовали во время обрядов, в переводе
означает «копытца»

а) асатаяк                            б) конырау          в) туяктас

9.Посох с металлическими подвесками

а) асатаяк                            б) конырау                       в) туяктас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып: Қазақ халқының музыкалық аспаптары

1.Кең тараған ежелгіден келе жатқан қазақтың екішекті музықалық
аспабы

а) домбыра       ә) қобыз      б) комуз

2.Бақсы ойнаған ысқы аспап?

а) даңғыра        ә) қобыз       б) домбыра

3.Үшшекті көне шертпелі аспап, терімен қапталған

а) домбыра       ә) қобыз      б) шертер

4.Қазақтың гусли

а) шертер                            ә) қобыз            б) жетіген

5.Үшбұрышты саз аспап балаларға арналған

а) ускірік                             ә) дабыл                   б) шертер

6.Қалай тағы басқаша даңғыра аталады?

а) дабыл                              ә) кепшік             б) шындауыл

7.Аң аулаған кезде қолданалатын металдық шұғыл аспап?

а) шындауыл     ә) дауылпаз          б) дабыл

8.Салт - дәстүр жасаған, сөздің аудармасы «копытца»

а) асатаяқ                            ә) қоңырау          б) тұяқтас

9.Таяқ ,металдық асқыштармен

а) асатаяқ                            ә) қоңырау               б) тұяқтас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Казахская народная музыка

1.Любимый национальный инструмент у казахов?
а) домбра         б) кобыз     
              в) шертер

2.Мастер поэтического слова, поэт-импровизатор
а) жырау        б) акын        в) жырши

3.Кто выступает на айтысах от имени отдельного рода
а,) акын            б) жырау    в) жырши

4.Песенно-поэтическое состязание

а) состязание                                б) тартыс             в) айтыс

5.Кто в казахском народном искусстве выступает от имени всего
народа?

а) акын                                б) жырау             в) жырши

6.Как называют исполнителя эпических произведений?
а) сказитель    б) певец                 в) жырши
7.Творец, автор кюев

а) жырши                 б) кюйши                      в) акын

8.Что означает слово «жыр»?

а)эпос                                  б)речитатив        в) баллада

9.Кто является создателем музыкального инструмента «кобыз»?
а) Аль-Фараби                            
         б) Кетбуга           в) Коркут-ата

10.Найди изображение казахского жырау, философа, который жил
в годы распада Золотой Орды.

а) Курмангазы                                     б) Кетбуга                в) Асан - кайгы


Тақырып: Қазақ халқының музыкасы

1.Ең сүйікті қазақтардың аспаптары?

а) домбыра       ә) қобыз      б) шертер

2.Ақылдық шебері, ақын - импровизвтор?

а) жырау        ә) ақын       б) жыршы

3.Бір елдің атынын айтыстарда кім шырқайды

а) ақын       ә) жырау      б) жыршы

4.Ақындық – әндіқ сайыс

а) сайыс           ә) тартыс            б) айтыс

5. Қазақ халқының өнерінің атынан кім айтады?

а) ақын             ә) жырау                   б) жыршы

6.Эпикалық шығармаларды орындайтын кісіні қалай атайды?

а) жырау          ә) әнші             б) жыршы

7. Күйдің авторы кім?

а) жыршы     ә) күйші          б) ақын

8.  «Жыр» деген сөз нені білдіреді?

а) эпос              ә) әуендетіп айту          б) баллада

9. Кім «қобыз» аспабын құрады?

а) Әл - Фараби ә) Кетбуга               б) Қорқыт – ата

10. Алтын Орданвң ыдраған кезінде өмір сүрген қазақ жырау, философы

а) Қурманғазы ә) Кетбуга               б) Асан қайғы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Музыка и музыкальные инструменты тюркских народов

 

1.   Как у узбеков  называют героя  похожего  на казахскогот  Алпамыса?

а) Алпамыс             б) Алпамыш        в) Манас

2.   В башкирском фольклоре живут казахские Козы-Корпеш и
Баян-Сулу. Как их зовут?

а) Козы-Корпеш и Баян-Сулу б) Козу-Корпеч и Баян-Сулу в) Козу-Корпеч и Маян-хылу

3.   Казахский сыбызгы у башкиров

а) курай                б) сыбызгы          в) туйдук

4.   Казахский сыбызгы у туркменов

а) курай                б) сыбызгы          в) туйдук

5.   Якутский хомуз

а) варган               б) комуз               в) хомуз

6.   Как у казахов называют инструмент сродни якутскому хомузу?

а) шанкобыз                  б) кобыз      в) варган

а) курай                б) сыбызгы          в) туйдук

5.   Якутский хомуз

а) варган               б) комуз               в) хомуз

6.   Как у казахов называют инструмент сродни якутскому хомузу?

а) шанкобыз                  б) кобыз      в) варган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такырып: Түркі халыктарының музыкалық аспаптары мен саздары

 

1.        Казак Алпамысына өзбек халқында үйқас кейіпкер?

а) Алпамыс          ә) Алпамыш        б) Манас

2.        Башкыр фольклорында бар Қозы-Корпеш пен Баян-Сұлу.
Олардың аттары?

а) Қозы-Корпеш пен Баян-Сұлу

ә) Қозу-Корпеч пен Баян-Сулу

 б) Қозу-Корпеч және Маян-хылу

3.        Башкырдағы қазақ сыбызғы

а) кұрай            ә) сыбызғы          б) туйдук

4.        Түркмен халқында қазақ сыбызғысы

а) кұрай            ә) сыбызғы          б) туйдук

5.        Якуттык хомуз

а) варган           ә) қомуз               б) хомуз

6.        Казактарда якут хомузына ұйқас аспапты қалай атайды?

а) шанкобыз              ә) қобыз      б) варган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Музыка и музыкальные инструменты кавказских народов

 

1. В мужской костюм народов Кавказа входит...
а) чоха    б) жилет      в) пиджак

2. Головной убор мужского костюма народов Кавказа?
а) шапка б) папаха     в) берет

3. Что подчёркивает 'узкую талию женского костюма народов
Кавказа?

а) пояс из резного серебра б) золотой пояс в) широкий, вышитый пояс

4. Наиболее красивый и увлекательный кавказский танец
а) гопак   б) полька     в) лезгинка

5.К жанру лезгинки обращался композитор в опере «Руслан  и Людмила».

Назови фамилию композитора

а) Глинка б) Рахманинов       в) Чайковский

6. Жанр лезгинки присутствует и в балете Хачатуряна. Как он

называется

а) Назугум        б) Гаянэ       в) Щелкунчик

7.Это духовой кавказский инструмент

а) тар      б) дудук       в) дойра

8.На каких инструментах играл Хачатурян

а) скрипка и гитара      б) контрабас и барабан

в) виолончель и фортепиано

9. Драматический спектакль Хачатуряна
а) Маскарад      б) Занзегур   в) Отелло

10.        Одно из лучших произведений Хачатуряна, написанное за два с половиной месяца

а) Концерт для скрипки с оркестром б) Спартак    в) Гаянэ

11. Балет Хачатуряна написанный на либретто Державина

 а) Спартак        б) Гаянэ       в) Маскарад

12. Город в котором учился Хачатурян

а) Петербург      б) Москва     в) Тбилиси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып: Кавказ халңының музыкалық аспаптары мен саздары

 

1.Ер адамның киіміне Кавказда енеді...
а) чоха    ә) жилет      б) пиджак

2. Ерлердің бас киімі Кавказ халқының костюмінде ? а) құлақшын     ә) папаха     б) берет

3. Кавказ әйел дерінің киімде жіңішке белді көрсететін зат?

а) күмістен жасалған белбеу   ә) алтын белбеу

б) кең, оюланған белбеу

4. Ең әдемі, көрікті кавказ биінің бірі а)гопак   ә) полька     б) лезгинка

5. Қай композитор жанр «лезгинкаға» назарын аударды опера «Руслан мен Людмилада».

а) Глинка  э) Рахманинов        б) Чайковский

6. «Лезгинка» жанры Хачатурянның балетінде де бар. Қалай
балет аталады?

а) Назуғұм        ә) Гаянэ       б) Щелкунчик

7. Бұл кавказдагы үскірік аспабы: а) тар      э) дудук       б) дойра

8. Қандай аспатарды Хачатурян меңгерді:

а) скрипка мен гитара  э) контрабас пен барабан

б) виолончель мен фортепиано

9. Хачатурянның драмалық спектаклі
а) Маскарад      ә) Занзегур   б) Отелло

10.        Хачатурянның екі айдың ішінде жазған, ең жақсы шығармасы
а) скрипка мен оркестрге жазылған концерт

ә) Спартак       б) Гаянэ

11. Хачатурянның балеті Державинның либреттосына жазган

а) Спартак        ә) Гаянэ       б) Маскарад

12. Хачатурян туган қаласы

а) Петербург     ә) Мәскеу     в) Тбилиси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Казахское народно-профессиональное песенное искусство»

 

1.     Голос этого выдающегося певца был записан на золотой диск,
в 1927 году он выступал во Франкфурте-на-Майне

а) Байжанов      б) Ержанов   в) Амре Кашаубаев

2.     Благодаря какому певцу мы знаем о семиреченской школе
пения?

а) Азербаеву     б) Ержанову     в) Елебекову

3.     Какую школу пения представлял А.Кашаубаев
а) семиреченскую       б) аркинскую
в)западно-казахстанскую

4.     Западно-казахстанский песенный стиль в течении многих
десятилетий был тесно связан с именем выдающегося певца.
Какого?

а) Байжанова         б) Ержанова        в) Курмангалиева

5.     Представитель сырдарьинской школы пения, представлявший
казахское искусство в Европе, Америке, Японии?

а) Алматов             б) Байжанов        в) Кашаубаев

6.     Основоположник аркинской школы пения?

а) Кожагулулы       б) Корамсаулы       в) Сегыз-серэ

7.     Автор песни «Караторгай»

а) Кожагулулы       б) Корамсаулы       в) Сегыз-серэ

8.                            Певец, кюйши, акын, охотник, борец, мастер на все руки
а) Кожагулулы       б) Корамсаулы       в) Сегыз-серэ

9. Великий поэт, просветитель, основоположник казахской
письменной литературы, автор известных песен, в том числе «Ты
зрачок глаз моих»

а) Абай         б) Мералиев        в) Сегыз-серэ

10.  Родоначальник песенно-исполнительской школы, он
происходит из знатного султанского рода

а) Асан-кайгы        б) Мералиев        в) Сегыз-серэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такырып: «Қазак халық кәсіптік ән мәдениеті»

 

1.  1927 ж. Франкфурт-на-Майне ән шырқаған және оның дауысы
алтьш диске жазылған

а) Байжанов      ә) Ержанов   б) Ә. Қашаубаев

2. Кай әнші аркылы жетісудің ән мектебін білеміз?

а) Азербаев       ә) Ержанов б) Елебеков

3. Кашаубаев кай ән мектептін көрсеткіші

а) Жетісу ә) Арқы       б) Батыс -Қазақстан

4.        Батыс - Қазақстан әндік стилі осы атақты әншінің атымен
танылды?

а) Байжанов     ә) Ержанов          б) Қурмангалиев

5.        Жапонияда, Америкада, және Еуропада казак мәдениетінің
Сырыдария ән мектептің өкілі кім?

а) Алматов       ә) Байжанов        б) Қашаубаев

6.       Арка ән мектебінің негізін қалаушысы?

а) Қожағулұлы ә) Қорамсаұлы       б) Сегіз сері

7.        «Караторғай» әннің авторы

а) Қожағүлүлы ә) Қорамсаүлы       б) Сегіз сері

S. Сегіз кырлы адам: аңшы-әнші, ақын - күйші, палуан кім
а) Кожағүлүлы ә) Қорамсаүлы       б) Сегіз сері

9.        Үлы акын, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін қалаугды, атақты өлендердің
 авторы, оның ішінде: «Көзімніц қарасы»

а) Абай    ә) Мералиев        б) Сегіз сері

10.      Сүлтан руынан шықкан, атақты айтыс мектебінің
баскарушысьшьш бірі

а) Асан қайғы              ә) Мералиев   б) Сегіз сері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып: «Славян халықтарының музыкасы»

1.        Ежелгі орыс халқының аспабы

а) гудок            ә) домбыра          б) бандура

2.        Украин шекті аспабы

а)кобза             ә)гудок                б)гусли

3.        Әр халықтың мәдениетінде халық музыканттары бар, олар
ақындықты дамытып, сазгерлік дәстүрлерін кеңейтеді, қалай
сондай сазгерлері орыс және беларус халықтарында атайды?

а) балагур         ә) сиқыршылар             б) күлдіргіш

4.        Украин халқының музыканттары?

а) скоморохи    ә) лирники           б) шуты

5.        Үлы Польша композиторы, полылалық музыканың негізін
қалаушы, музыкасының түбіне халық әндер мен билер жатады?

а) Шопен          ә) Шуман             б) Григ

6.        Өнердің бір мәнерлі тәсілі?

а) би        ә) ән            б) әңгіме

7.        Ауыл биі уақыт өткенен сол ең сүйікті биі болып полына
аристократтарда саналды?

а) вальс             ә) мазурка           б) кадриль

8.        Венның ең белгілі биі

а) мазурка        ә) полонез            б) вальс

9.        Польша халқының үлттық би - жүргіші

а) мазурка        ә) полонез            б) вальс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Тема: «Музыка славянских народов»

1.        Древний русский народный инструмент

а) гудок            б) домбра     в) бандура

2.Украинский струнный инструмент

а)кобза             б)гудок                в)гусли

3.        В музыкальной культуре любого народа существуют народно-
профессиональные музыканты, которые развивают и обогащают
народные музыкально-поэтические традиции. Как таких
музыкантов называют у русских и белорусов?

а) балагуры      б) фокусники       в) скоморохи

4.Украинские народно-профессиональные музыканты?

а) скоморохи    б) лирники          в) шуты

5.Великий польский композитор, основоположник польской
классической музыки, созданной на основе народных песен и
танцев? а) Шопен       б) Шуман            в) Григ

6.Один из видов искусства, в котором выразительными
средствами являются пластические движения человеческого тела?

а) танец             б) песня               в) рассказ

7.        Со временем этот деревенский танец стал любимым на балах
польских аристократов?

а)вальс              б) мазурка           в)кадриль

8.        Любимый венский танец

а) мазурка         б) полонез           в) вальс

9.Польский национальный танец-шествие

а) мазурка         б) полонез           в) вальс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Казахская народная инструментальная музыка

1. Инструментальная пьеса, исполняемая на различных
музыкальных инструментах - кобызе, сыбызгы, домбре?

а) песня  б) кюй        в) прелюдия

2.Какое количество времени обычно звучит кюй

а) 2-3 минуты   б) 4-5 минут        в) 1 минуту

3.Стиль игры распространенный в Западном Казахстане, в
переводе означает «льющийся»

а) токпе   б) шертпе            в) западно- казахстанский

4.Стиль игры означающий игру щипком?

а) токпе   б) шертпе            в) региональный

5.Инструмент шаманов в казахской культуре?
а) кобыз  б) бубен               в) домбра

6.Каким другим словом называли шаманов у казахов?
а) шаман б) скоморох         в) бахсы

7.Гениальный композитор-кюйши 19 века, с именем которого
связаны выдающиеся достижения казахской инструментальной
музыки?

а) Курмангазы  б) Коркут-ата      в) Карамсаулы

8.Название кюя, посвященного восстанию под
предводительством Исатая и Махамбета?

а) «Алатау»      б) «Кишкентай»            в) «Балбыраун»

9.В народе этого замечательного музыканта и выдающегося
кюйши прозвали «Бапасом» - отцом казахской музыки. О ком идёт
речь?а) Курмангазы  б) Коркут-ата      в) Даулеткерей

10. Как звали сына Даулеткерея, который продолжил его школу а) Салаваткерей      б) Туруп      в) Аликей

11. Он прославил домбровое искусство Центрального Казахстана, его творчество одно из ярких проявлений школы «шертпе», автор «Саржайлау»

а) Курмангазы  б) Таттимбет       в) Махамбет

12. Это выдающийся музыкант, исполнитель и композитор кобызовой музыки, благодаря ему кюй превратились в масштабные, развёрнутые композиции. О ком идёт речь?

а) Ыхлас  б) Таттимбет       в) Даулеткерей

13. Великая домбристка, ученица Курмангазы

а) Р.Рымбаева   б) К.Байсеитова      в) Д.Нурпеисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып. «Қазақтың ұлттық аспаптарымен орындалған саздар»

1. Әртүрлі музыкалық аспаппен орындалған инструмендалдық
пьеса?

а) ән       ә) күй         б) күйдің басы

2.Күйдің орындалатын мерзімі

а) 2-3       ә) 4-5          б) 1

3.Батыс Қазақстанда орындалатын саздың түрі, аударғанда
«льющийся» деп аталады?

а) төкпе   ә) шертпе             б) батыс - қазакстандык

4.Саздың түрі, шертпемен ойналатын?

а) төкпе   ә) шертпе             б) аймақтық

5.Шамандардың музыкалык аспабы казақ мәдениетінде?
а) қобыз  ә) бубен               б) домбыра
б.Қалай басқаша қазақтар шоманды атады?

а) шаман ә) скоморох         б) бақсы

7.19 ғас. атақты күйшісі, ол кісінің атымен қазақ аспаптардың
жетістіктері белгілінеді?

а) Қүрманғазы  ә) Қорқыт-ата               б) Қарамсаүлы

8.Исатай мен Махамбеттің көтерілісіне арналған күй?

а) «Алатау»      ә) «Кішкентай»      б) «Балбырауын»

9.Халық бүл кісіні қазақ күйдін, әкесі деп атайды?

а) Қүрманғазы  ә) Қорқыт ата                б) Даулеткерей

10.Дәулет керейдің үлының аты

а) Салават керей   ә) Түруп      б) Әликей

11.Орта қазақстанда домбыра өнері биікке көтерген, ең жарық
«шертпе» «Саржайлау» авторы

а) Қүрманғазы  ә) Тәттімбет         б) Махамбет

12. Сазгер, орындаушы, қобыз шертердің атақты түлғасы?

а) Ықлас  ә) Тәттімбет         б) Дәулет керей

13. Атақты домбырашы, Қүрманғазының шәкірті

а) Р.Рымбаева   ә) К.Байсеитова      б) Д.Нүрпеисова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Иоганн Себастьян Бах

 

1.  Немецкий композитор, фамилия которого в переводе означает
«ручей»

а) Бетховен       б) Бах         в) Моцарт

2.В переводе с греческого это музыкальное произведение означает
многоголосие

а) полифония   б) фуга                 в) прелюдия

3.Любимый инструмент Баха

а)рояль   б)скрипка            в)орган

4.Долгое время этот духовой клавишный инструмент,
появившийся в западноевропейских странах в 7 веке, называли
«королём инструментов»?

а)рояль    б)орган                в)труба

5.Как называется клавиатура у органа?

а) мануал б) клавиши          в) клавиатура

6.Название полифонического произведения, происходящее от
слова «бег»?

а) полифония    б) фуга                 в) прелюдия

7.Танцевальная музыка, предназначенная только для
прослушивания, появилась во Франции и Англии в 17 веке?

а) полифония    б) фуга                 в) сюита

8.Кто обучал Баха музыке после смерти родителей?

а) брат     б) учитель           в) занимался самостоятельно

9.Через сколько лет после смерти Баха возник интерес к его
музыке?

а) через 50        б) через 70           в) через 100

10.Как в музыке называется приём «подражания» одного голоса
другому?

а) имитация   б) импровизация           в) подражание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Тақырып: Иоганн Себастьян Бах

 

1.  Неміс   композиторы,   тегінің   мағынасы   «жылға»   дегенді
білдіреді

а) Бетховен       ә) Бах         б) Моцарт

2.Грек тілінен аударғанда осы музыкалық шығарма «көп
дауыстык» деген мағынада беріледі

а) полифония    ә) фуга                 б) прелюдия

3.Бахтын сүйікті аспабы

а) рояль   ә)скрипка            б)орган

4.7 ғасырда Батыс Еуропа елдерінде «аспаптар патшасы» деп
аталған?

а) рояль  ә)орган                б)труба

5.Орган клавиатурасы калай аталады?

а) мануал э) клавиши          б) клавиатура

6. Полифониялык шығарма «жүгіру» деген сөзден қүралған? а) полифония     ә) фуга       б) прелюдия

7. 17 гас. Франция мен Англияда пайда болған би музыкасы, бірак тек гана тындауға арналган?

а) полифония    э) фуга                 б) сюита

8.Ата - анасыз калганда Иоганды кім музыка өнеріне үйретті?
а) ағасы   ә) мүғалім            б) өзі үйренді

9.Бах кайтыс болғаннан кейін музыкасына қашан көңіл
аударылды?

а) 50 жылдан кейін      ә) 70 жылдан кейін в) 100 жылдан кейін

10.Музыкада «үйқастық» бір дауысты бір дауысқа қалай аталады?
а) имитация      ә) импровизация           б) үйқастық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Модест Петрович Мусоргский

 

1.С какого возраста великий русский композитор Мусоргский
играл на рояле?

а) с 9 лет           б) с 15 лет            в) с 7 лет

2.В каком возрасте Модест поступает в школу гвардейских
прапорщиков?

а) с 13 лет         б) с 15 лет            в) с 14 лет

3.Сколько лет было великому композитору когда он попал
впервые в Москву?

а) 19 лет            б) 16 лет              в) 20 лет

4.Кто преподавал курс истории музыки у Модеста Петровича?

а) Балакирев     б) Даргомыжский         в) его мать

5.Какое прозвище дали Мусоргскому его друзья?

а) Смех             б) Юмор              в) Сказочник

6.Автором какой из названных опер является Модест Петрович?

а) « Борис Годунов»  б) «Кармен»        в) «Геновева»

7.Какой фортепианный цикл написал Мусоргский под
впечатлением от выставки художника Гартмана?

а) «Моему другу»      б) «Картинки с выставки»

в) «Выставка»

8.Как фамилия французского композитора, который переложил
для оркестра «Картинки с выставки»?

а) Визе              б) Дебюсси          в) Равель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып: Модест Петрович Мусоргский

 

1.Қай жасынан бастап орыс, үлы композиторы роялмен ойнады?

а) 9 жасынан    ә) 15 жасынан               б) 7 жасынан

2.Гвардия прапорщиктың мектебіне неше жаста түседі?

а) 13 жасынан            ә) 15 жасынан        в) 14 жасынан

3.Үлы композитор неше жаста болды бірінші рет Мәскеуге
келгенде?

а) 19 ж              э)16ж                 б) 20 ж

4.Кім музыка тарихының курсынан сабақ берді?

а) Балакирев     э) Даргомыжский          б) шешесі

5.Қандай ат Модестке жолдастары берді?

а) күлкі             ә) әзіл         б) ертегші

6.Мусоргский к ай операның авторы болады?

а) « Борис Годунов»  э) «Кармен»        б) «Геновева»

7.Суретші Гартманның көрмесінде болып қандай фортопиандық
топтама жазуға эсер етті?

а) «Менің жолдасыма»   б) «Суреттер көрмеден»

в) «Көрме»

8.Француз композитордың тегін ата, оркестрға арнайы«Суреттер
көрмесінде»

а) Бизе              ә) Дебюсси           б) Равель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Эпос

1.        Поэтическая история народа, в переводе на казахский язык
означает «жыр»?

а) рассказ         б) былина            в) эпос

2.        Один из видов эпических сказаний

а) героический           б) комический

в) трагический

3.        Каким инструментом сопровождается эпос?

а) скрипка         б) домбра            в) гусли

4.        В Казахстане эпос исполняют акыны, жырау и ...?

а) рассказчик    б) сказитель         в) жырши

5.        Один из самых любимых и распространенных жанров казахской
народной музыкальной культуры?

а) Кара-олен     б) повесть            в) рассказ

6.        Самая главная тема кара олен?

а) чувства людей        б) родина            в) батыры

 

 

 

 

 

Тақырып: Эпос

 

 

1.        Халықтың тарихы өлеңмен жазылған ?

а) әңгіме            ә) жыр        б) эпос

2.        Жыраудын бір түрі

а) батырлык     ә) грагёдиялык       б) күлкілі

3.        Дастан айтканда к ай аспаппен пайдаланады?

а) скрипка         ә) домбыра          б) гусли

4.        Қазақстанда дастанды акындар, жыраушы және ...?

а) әнгімеші        о) жырау             б) жырши

5.        Ен кең тараған және жаксы көретін казақтардың музыкалық
мәдениетінін бір жанры?

а)Қараөлен    е енгіме               б) повесі

6.        Қара өленнін бас такырыбы?

а)                                          адамдардын сезімі   ә) отан      б)        батыр

 

 

 

 

Тема: Европейское искусство классического танца

1.        Родина балета

а) Испания        б) Италия             в) Англия

2.        Сколько лет балету?

а) 500      б) 200         в) 300

3.        Кто был первыми танцорами балета?

а) короли б) скоморохи       в) простой народ

4.        Как называются движения в балете?

а) упражнения .6) па                    в) шаг

5.        Автор балета, поставленного в  1581  году при королеве
Е.Медичи?

а) Бизе     б) Медичи            в) Божуоль

6.        Время становления классического балета?

а) 18-19 вв.       б) 17 век               в) 20 век

7.С какого возраста начинают заниматься классическим балетом?
а) 12 лет  б)6 лет                 в)9 лет

8.        На каком языке проходит обучение движениям классического
балета:

а) французский б) английский               в) русский

9.   Как у балерины называется короткая пышная юбочка?

а) юбка    б) пачка               в) платье

10.Специальные туфли у балерин?

а) пуанты б) чешки              в) тапочки

11.     Медленный танец в балете?

а) антре   б) аллегро            в) адажио

12.      Кому принадлежит балет «Лебединое озеро»?

а) Чайковский   б) Адан                в) Глазунов

13.      В какое учебное заведение поступил Стравинский после
окончания гимназии?

а)        юридический факультет Петербургского университета

б)        музыкальное училище

в)        военное училище

14.      Как назывался балет Стравинского, поставленный в Париже в
1911 году?

а) «Жар-птица» б) «Петрушка»             в) «Фейерверк»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып: Европаның классикалық биінің мәдениеті

1.        Балеттің шыққан жері

а) Испания        ә) Италия             б) Англия

2.        Балетке неше жыл?

а)500       ә)200          б)300

3.        Балеттің бірінші бишісі кім болған?

а) патшалар      ә) күлдіргіш        б) қарапайым халық

4.        Балеттің элементері қалай аталады?

а) жаттығу        ә) па                     б) қадам

5. 1581 ж Е.Медичи арқылы қайылган балеттің авторы?

а) Бизе     ә) Медичи            б) Божуоль

6. Классикалық балеттің қалыптасуы?

а)18-19г.       ә)17ғ         б) 20 ғ

7. Классикалық балетпен шүгылданатын жас?

а) 12 жас  ә) 6 жас                б) 9 жас

8. Классикалық балеттің элементеррін үйретуі қай тілде өтеді:

а) француз        ә) ағылшын         б) орыс

9. Балеринаның қыска белделишесі калай аталады?

а) белделше      ә) пачка               б) көйлек

10.      Арнайы аяк-киімі?

а) пуанты ә) чешки              б) тапочки

11.      Балеттегі баяу би?

а) антре   ә) аллегро            б) адажио

12.«Лебединое озеро» балетті кім жазды?

а) Чайковский   э) Адан                б) Глазунов

13.      Қай оку орнына Стравинский гимназия бітірген сон түсті?

а)        Петербург университетінің юридический факультетіне
ә) музыкалык училищиге

б)        эскери училищиге

14.      1911ж Парижде қойылган Стравинскийдің балеті ?

а) «Жар-птица» э) «Петрушка»              б) «Фейерверк»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырып: Театрдағы музыка

1.        Театрдың шыққан жері

а) Ежелгі Греция                          ә) Англия       б) Франция

2.                       «болған оқиға» деген ұғым аударғанда нені білдіреді?
а) комедия        ә) драма               б) трагедия

3.        «Пер Гюнт» деген драмаға оркестрлық сюитаны жазған
норвеждық композиторы?

а) Гайдн  э) Глюк                б) Григ

4. Белгілі орыс композиторы «Лебединое озеро» - ның авторы

а) Глинка э) Чайковский               б) Бородин

5. Гогольдің повесіне жазылған Чайковскийдің операсы?

а) «Черевички» ә) «Пиковая дама»        б)«Евгений Онегин»

6. Классикалық музыканың негізін салушысы

а) Штраус         э) Бах                   б) Моцарт

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Музыка в театре.

1.        Родина театра

а) Древняя Греция     б) Англия            в) Франция

2. Какое понятие в переводе означает «произведённое действие»? а) комедия  б) драма                в) трагедия

3. Известный норвежский композитор, автор оркестровых сюит к драме «Пер Гюнт»?

а) Гайдн  б) Глюк                в) Григ

4.        Гениальный русский композитор, автор балета «Лебединое
озеро»

а) Глинка б) Чайковский               в) Бородин

5.        Какая опера была поставлена Чайковским на сюжет повести Гоголя?

а) «Черевички» б) «Пиковая дама»        в ) «Евгении Онегин»

6.        Один из основателей классической музыки

а) Штраус         б) Бах                   в) Моцарт


 

Тема «Казахские народные музыкальные инструменты»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

б

в

в

а

б

а

в

а

Тема «Музыка и музыкальные инструменты тюркских народов»

1

2

3

4

5

6

б

в

а

в

а

а

Тема «IV

Музыка и музыкальные инструменты кавказских народов»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

а

б

а

в

а

б

б

в

а

а

б

б

Тема «

казахское народно-профессиональное песенное искусство»

1

2

3         4

5

6

7

8

9

10

в

а

б        в

а

а

б

в

а

б

Тема «Музыка славянских народов»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

а

в

б

а

а

б

в

б

Тема: Казахская народная инструментальная музыка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

б

а

а

б

а

в

а

б

в

а

б

а

в

Тема: Иоганн Себастьян Бах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

а

в

б

а

б

в

а

в

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Ответы на тесты

Тема: «Казахская народная музыка»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

б

а

в

б

в

б

а

в

б

 

Тема: «Казахские народные музыкальные инструменты»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

б

в

в

а

б

а

в

а

 

Тема: «Музыка и музыкальные инструменты тюркских народов»

1

2

3

4

5

6

б

в

а

в

а

а

 

Тема: «Музыка и музыкальные инструменты кавказских народов»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

а

б

а

в

а

б

б

в

а

а

б

б

 

Тема: «Казахское народно – профессиональное песенное искусство»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в

а

б

в

а

а

б

в

а

б

 

Тема: «Музыка славянских народов»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

а

в

б

а

а

б

в

б

 

Тема: «Казахская народная инструментальная музыка»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

б

а

а

б

а

в

а

б

в

а

б

а

в

 

Тема:  «Иоганн Себастьян Бах»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

а

в

б

а

б

в

а

в

а

 

Тема: «Модест Петрович Мусоргский»

1

2

3

4

5

6

7

8

в

а

в

а

б

а

б

в

 

Тема: «Европейское искусство классического танца»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

б

а

а

б

в

а

в

а

б

а

в

а

а

б

 

Тема: «Музыка в театре»

1

2

3

4

5

6

а

б

в

б

а

в


 

Такырып: Қазақ халқының музыкасы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

ә

а

б

ә

б

ә

а

б

ә

 

Тақырып: Қазақ халқының музыкалық аспаптары

 

      1

2                    2

       3

         4

     5

      6

    7

8

9

а

ә

          б

       б

       а

        ә

         а

     б

а

 

Тақырып: Түркі халықтарының музыкалық аспаптары мен саздары

 

1                                        1

2                                        2

3                                        3

4                                        4

5                                        5

6                                        6

Ә                       ә

бб                      б

а                        а

б                       б

а                        а

а                        а

 

Такырып: Кавказ халңының музыкалық аспаптары

мен саздары

 

1                                 1

2                                 2

3                                 3

4                                 4

5                                 5

6                                 6

7                                 7

8                                 8

9                                 9

10                              10

11                              11

12                              12

а                   а

ә                   ә

а                   а

б                   б

аа                  а

ә                   ә

ә                   ә

б                   б

а                   а

а                    а

ә                    ә

ә                    ә

 

Такырып: «Қазақтың халық мамандық ән мәдениеті»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

а

ә

б

а

а

ә

б

а

ә

 

Тақырып: «Славян халықтарының музыкасы»

1                                   1

2                                   2

3                                   3

4                                   4

5                                   5

6                                   6

7                                   7

8                                   8

9                                   9

а                                    а

а                                    а

б                                   б

ә                                   ә

а                                   а

а                                   а

ә                                   ә

б                                   б

ә                                    ә

Тақырып: Казақтың ұлттық аспаптарымен орындалған саздар

1                                1

2                                2

3                                3

4                                4

5                                5

6                                6

7                                7

8                                8

9                                9

10                              10

11                              11

12                             12

13                             13

ә                                 ә

а                                а

а                                а

ә                                ә

а                                а

б                                б

а                                а

ә                                ә

б                                б

а                                 а

ә                                 ә

а                                 а

б                                 б

Тақырып: Иоганн Себастьян Бах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ә

а

б

ә

а

ә

б

а

б

а

 

Тақырып: Модест Петрович Мусоргский

                                       1                                    1

2                                    2

3                                    3

4                                    4

5                                    5

6                                    6

7                                    7

8                                    8

                                       б                                    б

а                                     а

б                                    б

а                                     а

ә                                     ә

а                                     а

ә                                     ә

б                                    б

Тақырып: Эпос

1                                        1

2                                        2

3                                        3

4                                        4

5                                        5

6                                        6

бб                                      б

а                                        а

ә                                        ә

б                                        б

а                                        а

а                                        а


Тақырып: Европаның классикалық биінің мәдениеті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ә

а

а

ә

б

а

б

а

ә

а

б

а

а

ә

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Проверь себя («Музыка» пәнінен 5 сыныпқа арналған сауалнама

Проверь себя («Музыка» пәнінен 5 сыныпқа арналған сауалнама

Арнайы 5 сынып оқушыларға оқулық бойынша құрастырылған тексеру тестер

Арнайы 5 сынып оқушыларға оқулық бойынша құрастырылған тексеру тестер

Тема: Казахские народные музыкальные инструменты 1

Тема: Казахские народные музыкальные инструменты 1

Тақырып: Қазақ халқының музыкалық аспаптары 1

Тақырып: Қазақ халқының музыкалық аспаптары 1

Тема: Казахская народная музыка 1

Тема: Казахская народная музыка 1

Тақырып: Қазақ халқының музыкасы 1

Тақырып: Қазақ халқының музыкасы 1

Тема: Музыка и музыкальные инструменты тюркских народов 1

Тема: Музыка и музыкальные инструменты тюркских народов 1

Такырып: Түркі халыктарының музыкалық аспаптары мен саздары 1

Такырып: Түркі халыктарының музыкалық аспаптары мен саздары 1

Тема: Музыка и музыкальные инструменты кавказских народов 1

Тема: Музыка и музыкальные инструменты кавказских народов 1

Тақырып: Кавказ халңының музыкалық аспаптары мен саздары 1

Тақырып: Кавказ халңының музыкалық аспаптары мен саздары 1

Тема: «Казахское народно-профессиональное песенное искусство» 1

Тема: «Казахское народно-профессиональное песенное искусство» 1

Такырып: «Қазак халық кәсіптік ән мәдениеті» 1

Такырып: «Қазак халық кәсіптік ән мәдениеті» 1

Тақырып: «Славян халықтарының музыкасы» 1

Тақырып: «Славян халықтарының музыкасы» 1

Тема: «Музыка славянских народо в» 1

Тема: «Музыка славянских народо в» 1

Тема: Казахская народная инструментальная музыка 1

Тема: Казахская народная инструментальная музыка 1

Тақырып. «Қазақтың ұлттық аспаптарымен орындалған саздар» 1

Тақырып. «Қазақтың ұлттық аспаптарымен орындалған саздар» 1

Тема: Иоганн Себастьян Бах 1

Тема: Иоганн Себастьян Бах 1

Тақырып : Иоганн Себастьян

Тақырып : Иоганн Себастьян

Тема: Модест Петрович Мусоргский 1

Тема: Модест Петрович Мусоргский 1

Тақырып: Модест Петрович Мусоргский 1

Тақырып: Модест Петрович Мусоргский 1

Тема: Э пос 1. Поэтическая история народа, в переводе на казахский язык означает «жыр»? а) рассказ б) былина в) эпос 2

Тема: Э пос 1. Поэтическая история народа, в переводе на казахский язык означает «жыр»? а) рассказ б) былина в) эпос 2

Тема: Европейское искусство классического танца 1

Тема: Европейское искусство классического танца 1

Тақырып: Европаның классикалық биінің мәдениеті 1

Тақырып: Европаның классикалық биінің мәдениеті 1

Тақырып: Театрдағы музыка 1

Тақырып: Театрдағы музыка 1

Тема «Казахские народные музыкальные инструменты» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 а б в в а б а в а

Тема «Казахские народные музыкальные инструменты» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 а б в в а б а в а

Ответы на тесты Тема: «Казахская народная музыка» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б а в б в б а…

Ответы на тесты Тема: «Казахская народная музыка» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а б а в б в б а…

Такырып: Қазақ халқының музыкасы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а ә а б ә б ә а б ә

Такырып: Қазақ халқының музыкасы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а ә а б ә б ә а б ә

Сборник тестов по музыке 5 класс

Сборник тестов по музыке 5 класс
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
05.01.2017