Специфика на семейното влияние при възпитанието на пет-шестгодишните деца

Темы: Научно-исследовательская работа Научные работы Повышение квалификации Работа с родителями Воспитательная работа Родителям Социопсихологическая работа

Свободата на личността, свободата на избора е израз на хуманизиране на възпитателните взаимоотношения в семейството. За да достигнат развитието на самостоятелността на детето, родителите трябва да го наблюдават, да открият специфичното нестандартното у него, да го насърчат към самостоятелна изява. Ограничаване на свободата на детето в семейството означава страх, пасивност, неспособност да взема решения. Но и прекалената свобода и самостоятелност на децата, липсата на заинтересуваност, подкрепа на родителите води до отчуждаване от семейството, обърканост и т. н. Семейството обезпечава базисното чувство за безопасност при взаимодействието на детето със света. Възприемайки непосредственото влияние на тази среда, детето акумулира първичен социален опит, който продължава да се развива както самостоятелно така и за дълъг период от време чрез взаимодействието с родителите. Семейството създава оптимални възможности за интензивно общуване, осъществяващо се в условията на особен, невъзпроизводим в други групи микроелемент. Отговорностите на родителите са не само генетични, но преди всичко социални. Те водят до осигуряване на благоприятна психологическа среда за правилно отглеждане и възпитание, особено в периода на детството. Процесът на семейното възпитание се характеризира с неравномерност, стихийност в сравнение с общественото възпитание, като причините за това са свързани с биологични и социални предпоставки, материално - битови, културни влияния, както и от личностните особености на семейните членове.

Все файлы материала:
ELI_Diplomna.doc
Получить свидетельство
Медианары для учителей с выдачей свидетельства