Тэматычны кантроль па тэме бяззлучнікавы сказ
Оценка 4.6

Тэматычны кантроль па тэме бяззлучнікавы сказ

Оценка 4.6
Контроль знаний
doc
белорусский язык
9 кл
09.02.2019
Тэматычны кантроль па тэме бяззлучнікавы сказ
Публикация является частью публикации:
бяззлучнікавы сказ.doc
Варыянт 1 Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку. Укажыце правіла, якім вы кіраваліся. 1. Мяняецца пара года мяняецца праца. 2. Адно для Сцёпкі было ясна цяпер ён за парогам бацькавай хаты.  3. Лемяшэвіч гутарыў з Аксінняй невыпадкова такі намер з'явіўся ў яго даўно.  4. Усё нібы змянілася ўвачавідкі рунь пагусцела стала больш красак на ўзмежку.  5. Стала холадна ў кашулі апрануў ватоўку дзед.  6. I садоўнікава праца старанне далі багаты плён яблыкі выраслі буйныя сакавітыя духмяныя і вельмі прыгожыя.  7.Усе ў вёсцы ведалі не ўмеў ні скардзіцца ні жаліцца дзед Тамаш.  8. У маленькім Антосевым садку ў гэтую пару вясны было надзвычай хораша белапенная квецень аздобіла кожнае  дрэўца. 9.Канчаецца халодны, доўгі студзень патроху набліжаецца вясна. Устаўце прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Снег у тым годзе сы...шоў рана. Адзвінелі­адгаманілі збягаючы з пагоркаў шпаркія ручаі заліліся звонкім срэбрам  жаўрукі ў паднябессі прыгрэла сон...ца і ў нізінах мякка закучаравілася трава. Пракінуліся залацістыя ...очкі  кураслеп... заківала жоўтымі галоўкамі маці (мачыха). Вербало... над канавамі аздобіўся пушыстымі коцікамі  пац...мнелі рослыя бярозы каля гасцінца. Павіслі на іх голлі жаўтлявыя завушнічкі. Хутка завушніцы на бярозах патанулі ў пя...чотнай з...ляніне лісткоў.  Пастаўце, дзе трэба, знакі прыпынку. Укажыце правіла, якім вы кіраваліся. 1. Цяжар гадоў маіх плячэй не згорбіў люблю ўсміхнуцца маладой вясне.  Варыянт 2 2. Шмат зорак у небе добра жывёла расплодзіцца.  3 Ён паслухаў ціха ўсюды. 4. I разгарэлася ігрышча даўно такога не было.  5. Двор без мамы народ без мовы.  6. Пупышкі на вербах гнуткіх гэта вясны пачатак.  7. Маці будзіла снедаць ён не ўстаў.  8. Навокал рассцілалася поле, яшчэ даволі стракатае за жаўтлявым спелым жытам зелянела бульба з другога боку  сінеў лубін.  9 Ветрык крануў верхавіны дрэў  шустры шэлест паплыў па лесе.  Устаўце прапушчаныя літары і знакі прыпынку. Набрынялі пупышкамі сады гатовыя вось (вось) успалыхнуць кіпучай зам...ццю квец...ні белым полым...м загарэўся  на ўзлессі чаромхавы цвет. Але ад дажджоў што ...чодра праліліся ў пачатку ма... на дарогах і ў полі было гра...ка.  Канавы ператварыліся ў ручаіны ўсюды пабліск...валі лужыны. (Не) прыкметныя раней балацінкі нагад...валі азяркі  на якіх вец...р ганяў рабізн... Цёплыя павевы ветр... час (ад) часу праніз...валіся сцюдзёнымі подыхамі.

Тэматычны кантроль па тэме бяззлучнікавы сказ

Тэматычны кантроль па тэме бяззлучнікавы сказ
Скачать файл
Бесплатно учителям.
Свидетельство СМИ.
Приз 150 000 руб. ежемесячно.
10 документов.