Загальна фізика Презентація
Оценка 4.8

Загальна фізика Презентація

Оценка 4.8
Презентации учебные
pptx
физика
Взрослым
08.05.2019
Загальна фізика Презентація
«Людина знає фізику, якщо вона уміє розв’язувати задачі», - сказав Енріко Фермі. Фізична задача є показником рівня практичного засвоєння матеріалу. В більшості випадків вона виступає засобом контролю. Навчання розв’язуванню задач з фізики є кропітким процесом у навчальних закладах різних рівнів акредитації. Самостійне набуття таких знань є значно складнішим процесом ніж вивчення теоретичного матеріалу. Тому, дозвольте презентувати посібник «Загальна фізика»,
на захист -Презентація.pptx

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
знає  фізику,  «Людина  якщо вона  уміє  розв’язувати  задачі» Енріко Фермі

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» Лимарєва Ю. М., Глущенко Г. А. ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА навчально­методичний посібник  для студентів фізико­математичних факультетів,  що навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта м. Слов’янськ ­ 2018 р.

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
СТРУКТУРА ПОСІБНИКА ­ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНУ ЗАДАЧУ ТА ЇЇ РОЛЬ  У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ­ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ­ ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ БАЗОВИХ ЗАДАЧ ­ МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ­ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Для самостійного розв’язування  (контрольні) представлені задачі: •Зі схожими даними, •Зі змішаними даними, •Розрахунково­графічні (комплексні), •Тематичні ланцюжки.

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Прямокутна пласка котушка зі сторонами a та b містить N витків дроту та  знаходиться  в  однорідному  магнітному  полі  індукцією  B.  По  котушці  тече  струм  силою  I.  Використовуючи  дані  таблиці,  визначте  магнітний  момент  pm  котушки  зі  струмом  та  обертальний  момент  Mоб,  що  діє  на  неї  з  боку  магнітного  поля,  якщо  площина  котушки  утворює  з  напрямком  ліній  магнітної  індукції  кут  α.  Зробіть  пояснюючий малюнок та покажіть на ньому напрямок векторів pm та Моб.

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
При вимірюванні опору власного напівпровідника було встановлено, що за температури t1  його  опір  дорівнює  R1,  а  при  температурі  T2  дорівнює  R2.    –  ширина  забороненої  зони.  Використовуючи дані таблиці, виконати наступне: • 1. Знайти величини, яких не вистачає. • 2.  Побудувати графік залежності опору напівпровідника від температури в інтервалі від t2 до t1 з  кроком Δt. • 3. Знайти значення температурного коефіцієнта опору напівпровідника при температурах t1 та t2. • 4. Використовуючи довідкові таблиці, визначити назву напівпровідника.

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Дві  провідні  сфери  радіусами    R1  =  5,00  мм  и  R2  =  4∙R1  мають  спільний  центр  та  заряджені  негативно  з  однаковою  поверхневою густиною електричного заряду . Електрон розміщують на відстані r1 = 2∙R1 від центру сфер, звідки він починає рух  під дією електростатичного поля E0, що утворюється сферами. Коли електрон, пролетівши крізь малий отвір у зовнішній сфері, знаходився на відстані r2 = 10,0 см від центру сфер,  поле, що створюють сфери, зникає, а електрон влітає в однорідне електричне поле E1 під кутом 1 до ліній поля.  В той момент, коли електрон перетинає ту саму перпендикулярну до ліній поля  E1 площину, з якої почався його рух в  однорідному  полі,  він  вилітає  з  однорідного  електричного  поля  й  потрапляє  в  соленоїд,  вісь  якого  перпендикулярна  до  ліній  однорідного електричного поля E1 й лежить в одній площині з траєкторією електрона. В обмотці соленоїда тече струм I, який  створює магнітне поле. Згідно  варіанту  знайдіть  величини,  значення  яких  відсутні  в  таблиці  та  побудувати  траєкторію  руху  електрону  в  однорідних електричному та магнітному полях.  a1 E1, 103 2,42 1,21 2,73 5,33 2,25 1,81 8,72 7,17 3,26 6 5 3 0 6 3 4 1 ym, 10-3                    2 3 5 6 3 4 6 2 4 L2 N I 0,200 500     0,600   0,500   0,400   0,800     125 0 250     250 125 2,474 1,553     2,062 1,118     pm, 10-15   2,007   4,005   3,764   12,36   w0, 10-5 5,03 2   № вар.   1. 2. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  E0, 103   3,497 2,965     4,274 1,894     L1, 10-2   45,0   3,00   70,0   0,71 7,63 5 1     6,00 55,0     9,00   70,0   2,70 1 3,66   3,00 50,0

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Ланцюжок задач 1. Дослідження незатухаючих коливань вантажу на пружині (m, k, Т,  φ0 , А, v(t) , а(t), F(t), х1(t1), v2 ,t2 , WК , WП (t3)). Вар m, г k, Н/м 1 80 ? T, с 3,14 φ0 π/6 х1, см t1, с V2, см /c t2, c «Графік» 3 ? ? 6 WП t3, с Т/12 2.  Коливання  вантажу  на  пружині  починають  затухати.  Спостерігати  коливання  починають  в  момент  часу,  коли  амплітуда  коливань  становить А1 = А0/с. Визначити невідомі величини β, d, Т, t, tn, n, N. № 1 А1 А0/1,1 b, с-1 d T, c t, с ? ? ? 20 tn, с ? n N 4 ? 3.  Через  час,  що  дорівнює  половині  «умовного»  періоду  на  вантаж  почала  діяти  зовнішня  періодично  прикладена  сила,  зміна  якої  відбувається за рівнянням F(t), в результаті дії цієї сили встановились  вимушені коливання вантажу, рівняння яких має вигляд – х(t).

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Посібник може бути використаний: ­ студентами  закладів  вищої  освіти  профільних  та  непрофільних  спеціальностей  фізико­математичних  факультетів,  що  вивчають  курс «Загальної фізики», ­ викладачами різних розділів курсу «Загальна фізика» з навчальною  та контрольною метою, ­ у  навчальному  процесі  студентів  педагогічних  ЗВО  з  курсу  «Методика навчання фізики» для набуття майбутніми фахівцями  відповідних професійних компетентностей.

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Рецензенти: Надточій В. О.  –  завідувач кафедри  фізики,  доктор  ДВНЗ  фізико­математичних  «Донбаський державний педагогічний університет». Грудкіна  Н.  С.  –  кандидат  технічних  наук,  доцент  кафедри вищої математики ДДМА професор,  наук,  Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради ДДПУ

Загальна фізика Презентація

Загальна фізика Презентація
Доповідь  закінчено Дякую  увагу! за
Скачать файл