Գնահատում
Оценка 5

Գնահատում

Оценка 5
Презентации учебные
docx
французский язык
3 кл—9 кл
10.05.2020
Գնահատում
Գնահատմամբ պարզվում է սովորողների և դպրոցների կողմից առարկայական չափորոշիչների ու ծրագրերի պահանջների կատարումը:
Գնահատում.docx

                               Գնահատում

 

Գնահատման սանդղակները հնարավորություն են տալիս պարզելու, թե աշակերտն ինչ գիտի և ինչ կարող է անել, միևնույն ժամանակ դրանք տեղեկատվության կարևոր աղբյուր են ուսուցիչների, ծնողների և այլ շահագրգիռ կողմերի համար: Գնահատմամբ պարզվում է սովորողների և դպրոցների կողմից առարկայական չափորոշիչների ու ծրագրերի պահանջների կատարումը: Գնահատման հիմնական նպատակն է.

 . սովորողի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների տիրապետման ստուգումը,                                                                                                  . արժեքային որակների ձևավորման ապահովումը և դրանց հիման վրա` ուսումնական գործընթացի կատարելագործման, ուսման որակի բացահայտումն ու վերահսկումը,                                                                                        . գնահատումը նպաստում է նաև սովորողի ինքնահաստատմանը և ինքնազարգացմանը:

Այսպիսով` սանդղակը գնահատման ձև է, որը սյունակաշարերի միջոցով համադրում է սովորողների ըմբռնման որակը, հմտության աստիճանների տարբերակման չափանիշները և առաջադրանքների կատարման որակը:                                                                                        Լեզվական կարողությունների գնահատման սանդղակների նկարագրական չափանիշների միջոցով կարելի է դատել, թե աշակերտը

. որքանով գիտի թեմատիկ նյութը, բառապաշարը, քերականությունն ու ուղղագրությունը.                                                                                                       . որքանով է կարողանում որոշակի առաջադրանքներ կատարելիս գործադրել անհրաժեշտ խոսքային կարողություններն  ու հմտությունները:

Գնահատման սանդղակների օգտագործումը անհրաժեշտ է սովորողի բանավոր և  գրավոր խոսքի թեստավորման համար: Սովորողի կարողությունների թեստավորման արդյունքների օբյեկտիվությունն ապահովելու համար քննվող առաջադրանքի համար պետք է սահմանվեն միավորներ: Ուսուցիչն ազատ է մշակելու գնահատման իր սյունակաշարը համապատասխան` թեստավորվող սովորողի մակարդակի և թեստավորման նպատակների:

Սյունակաշարերը որպես գնահատման ձև, բավական առավելություններ ունեն:  Թվարկենք դրանք`

1.սանդղակը գնահատման հնար է, որն օգնում է ուսուցչի և աշակերտի փոխհամաձայնեցմամբ կենտրոնանալ կոնկրետ հարցերի վրա.                  2.սանդղակը կազմվում է այնպես, որ աշակերտը առաջադրանքը կատարելով արդյունքում ստանա որոշակի տեղեկություններ իր ուսումնառության մասին.                                                                                    3.սանդղակն օգնում է աշակերտին հասկանալ գնահատականի իմաստը`                           .հստակ պատկերացում է տալիս տվյալ գնահատականի համար պահանջվող աշխատանքի մակարդակի մասին,                                                      .մատնանշում է  թերություններ, որոնք կարելի է վերացնել,                                    .ընդգծում է բացթողումները, որոնց ուղղությամբ անհրաժեշտ է հետևողական աշխատանք կատարել,                                                                             .օգնում է լավ յուրացված գիտելիքները տարբերել թերի և անկանոն գիտելիքներից:                                                                                                            4.սանդղակն ուսուցչին հնարավորություն է տալիս առավել արդարացի լինել և ճիշտ գնահատել աշակերտի աշխատանքը:                                                 5.սանդղակն առաջադրանքի կատարման որակական հատկանիշների հիման վրա յուրաքանչյուր աշակերտի համար հաստատագրում է յուրացման որոշակի մակարդակ:

Հանրակրթական դպրոցներում գոյություն ունեն գնահատման երկու հիմնական տեսակներ` ամփոփիչ և ձևավորող գնահատում:                 Ամփոփիչ գնահատման նպատակն է աշակերտի առաջադիմության գնահատումը ժամանակի որոշակի հատվածում և գրանցելու ու հրապարակելու առաջադիմության առկա մակարդակը:              Ձևավորող գնահատման նպատակն է ստուգել աշակերտի յուրացման մակարդակը ժամանակի որոշակի հատվածում, որպեսզի տեղեկություն ստանանք այն մասին, թե ինչպես կատալելագործենք նրա կողմից նյութի յուրացումը:

 

Գրականություն  Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն.Ընդհանուր դրույթներ, հիմնական մոտեցումներ, Կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան, 2017:

Ֆրանսերենի ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու:


 

Գնահատում Գնահատման սանդղակները հնարավորություն են տալիս պարզելու, թե աշակերտն ինչ գիտի և ինչ կարող է անել, միևնույն ժամանակ դրանք տեղեկատվության կարևոր աղբյուր են ուսուցիչների, ծնողների…

Գնահատում Գնահատման սանդղակները հնարավորություն են տալիս պարզելու, թե աշակերտն ինչ գիտի և ինչ կարող է անել, միևնույն ժամանակ դրանք տեղեկատվության կարևոր աղբյուր են ուսուցիչների, ծնողների…

սյունակաշարը համապատասխան` թեստավորվող սովորողի մակարդակի և թեստավորման նպատակների: Սյունակաշարերը որպես գնահատման ձև, բավական առավելություններ ունեն: Թվարկենք դրանք` 1.սանդղակը գնահատման հնար է, որն օգնում է ուսուցչի…

սյունակաշարը համապատասխան` թեստավորվող սովորողի մակարդակի և թեստավորման նպատակների: Սյունակաշարերը որպես գնահատման ձև, բավական առավելություններ ունեն: Թվարկենք դրանք` 1.սանդղակը գնահատման հնար է, որն օգնում է ուսուցչի…

Գրականություն Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն . Ընդհանուր դրույթներ , հիմնական մոտեցումներ , Կրթական ծրագրերի կենտրոն , Երևան , 2017: Ֆրանսերենի ընթացիկ գնահատման…

Գրականություն Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն . Ընդհանուր դրույթներ , հիմնական մոտեցումներ , Կրթական ծրագրերի կենտրոն , Երևան , 2017: Ֆրանսերենի ընթացիկ գնահատման…
Скачать файл