Келтіру формулалары
Оценка 5

Келтіру формулалары

Оценка 5
docx
14.05.2020
Келтіру формулалары
Келтіру формулалары.docx

Сабақ жоспары

 

9.2АТригонометриялықфункциялар

Күні:

Сынып: 9

Қатысқандар саны:9

Қатыспағандар саны:

Сабақтақырыбы:

Келтіру формулалары

 

Оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

9.2.4.4 келтіру формулаларын біледі және қолданады;

Сабақ мақсаттары

Оқушыларды келтіру формулаларын есте ұстауға, есептер шығаруда қолдана білуге қалыптастыру, білімдерін жинақтап, тексеру.

Бағалау

критерийлері

Келтіру формулаларын біледі

Келтіру формулаларын қолданады

Тілдік мақсат

Оқушылар:

­   тригонометриялықфункциялардыңграфиктерін салу алгоритмінжазады;

­   графикалықкескіндеуарқылытригонометриялықфункциялардыңқасиетінсипаттайды;

тригонометриялықфункциялардыңграфиктерініңтүрленуін түсіндіреді.

Пәндік лексика мен терминология

­   радиан;

­   бірлік шеңбер, тригонометриялықдөңгелек;

­   бұрубұрышы;

­   тригонометриялықфункция;

­   кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі, секансі, косекансі, котангенсі;

­   асимптоталар;

­   функцияныңтақтығы/жұптығы;

­   максимумжәнеминимумнүктелері;

­   период;

­   амплитуда;

тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендіру:  созу, сығу, координата осі бойымен параллель көшіру, симметриялы кескіндеу.

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер

­   Радианды градусқа айналдыру үшін….

­   Градусты радианға айналдыру үшін

­   Бұру бағыты …… оңболады.

­   y = а sinx графигі ордината осіменсығылады, егер

­   y = acosxграфигінің ординатаосімен созылуы

­   көбейткіш a<0болғандаy = asinx графигі …..симметриялы бейнеленеді;

 

Құндылықтарды

дарыту

 

 

Ынтымақтастық: жақсықарым-қатынасорнату, ынтымақтастықдағдысынқалыптастыру, сындарлытіл табу, қарым-қатынасорнатудасынитұрғыданойланусындықасиеттердіқамтиды.

Пәнаралық

байланыстар

Математика

Оң және теріс сандар. Декарттық координаталар жүйесі.

Геометрия

Синус, косинус, тангенс және котангенс анықтамалары

АКТ қолдану

дағдылары

Презентация

Бастапқы білім

 

Бірлікшеңбер, градустырадианғаайналдыружәнекерісінше. Синус, косинус, тангенс және котангенс анықтамасы

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

 

Ресурстар

Сабақтың басы

2 минут

 

 

 

 

 

 

 

15 минут

 

І. Ұйымдастыру.

Амандасу

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру

Сынып зейіндерін сабаққа аудару

 

Ой қозғау:

1.    екені белгілі. Егер болса, онда табыңыз.

2.      Суреттегі шарттарды пайдаланып, таудың биіктігін табыңыз.

 

3.      Доп қақпаға түсу үшін оның ұшу бұрышы қандай болу керек?

https://i.ytimg.com/vi/rR-LNmoEs40/maxresdefault.jpg

 

 

 

 

 

 

Колмогоров

10-11 сынып

 

 

 

 

 

Оқу жоспары

 

        Ортасы

 

15 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 минут

Жаңа тақырыпты ашу:

Егер бұрышының функциялары берілсе, онда оларды α бұрышына байланысты тригонометриялық функцияларға келтіру ыңғайлы.

Келтіру формулаларын k =1;2;3;4 болған жағдайда, өрнегін,яғни                            бұрыштары үшін қарастырамыз.

1-мысал.Егер: а) б)болса, онда -ның мәндерін табу қажет.

Шешуі:

а) болғандықтан, келтіру формулаларын қолдана отырып,

теңдіктерін аламыз.

б) болатынын ескерсек, онда

теңдіктерін аламыз.

 

2-мысал.Кез-келген α үшін

Теңдігі орындалатынын дәлелдейік.

Шешуі:

Келтіру формулалары бойынша теңдігі орындалады. Онда

Сыныппен жұмыс:

№236 или №406.  Приведите выражение к тригонометрической функции угла из промежутка  :

1)      .

№237 или №407. Приведите выражение к тригонометрической функции угла из промежутка

1)  

№240 или №410. Өрнектіңмәнінтбыңыздар

№242 или №412. Есептеңіздер

№243 или №413. Өрнектің мәнін табыңыздар

№416 или №246. Өрнекті ықшамдаңыздар:

.

№418 или №248. Өрнектіңмәнінтабыңыздар:

Бағалау: Тақтағаесепшығарғаноқушылардысиайликтерменбағалау

 

Жұптық жұмыс

№240(2, 4, 6). Өрнектің мәнін табыңдар:

2)

4)

6)

 

№242(2). Есептеңдер:

2)     

№247. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

1)

2)

4)

Бағалау: Жұптар дәптерлерімен ауысып, жұптар бірін – бірі тексереді

 

Жеке жұмыс

№245(2, 4). Өрнекті ықшамдаңдар:

2)

4)

 

№246(2, 4). Өрнекті ықшамдаңдар:

2)

4)

 

Бағалау: Оқушылар өздерін – өздері бағалайды.Оқушылардың қолдарында жасыл және қызыл қалам болады.

 

Ә.Н.Шыныбеков

Алгебра – 9 сынып

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушыларғы тапсырмалар жазылған бетшелер таратылады.

 

 

 

 

Сабақтың соңы

3 - мин

Үйге тапсырма:  №249

 

IX.Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:

- нені білдім, нені үйрендім

- нені толық түсінбедім

- немен жұмысты жалғастыру қажет

Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады

 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз?

Бағалауоқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы


Саралауіріктелгентапсырмалар, нақтыбіроқушыданкүтілетіннәтижелер, оқушығадербесқолдаукөрсету, оқуматериалдарыменресурстарыноқушылардыңжекеқабілеттерінесепкеалаотырыпіріктеу (Гарднердіңжиындықзияттеориясы) түріндеболуымүмкін.

Саралаууақыттыұтымдыпайдаланудыесепкеалаотырып, сабақтыңкез-келгенкезеңіндеқолданылаалады

Бұлбөлімдеоқушылардыңсабақбарысындаүйренгенінбағалауүшінқолданатынәдіс-тәсілдеріңіздіжазасыз

Денсаулықсақтаутехнологиялары.

Сергітусәттеріменбелсендііс-әрекеттүрлері.

ОсысабақтақолданылатынҚауіпсіздіктехникасыережелерініңтармақтары

 

Сабақбойыншарефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМқолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз

 

Жалпыбаға

 

 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Сабақ жоспары 9.2 А Тригонометриялықфункциялар

Сабақ жоспары 9.2 А Тригонометриялықфункциялар

Бастапқы білім Бірлікшеңбер, градустырадианғаайналдыружәнекерісінше

Бастапқы білім Бірлікшеңбер, градустырадианғаайналдыружәнекерісінше

Ортасы 15 минут 8 минут 20 минут 10минут 8 минут

Ортасы 15 минут 8 минут 20 минут 10минут 8 минут

Жаңа тақырыпты ашу: Егер бұрышының функциялары берілсе, онда оларды α бұрышына байланысты тригонометриялық функцияларға келтіру ыңғайлы

Жаңа тақырыпты ашу: Егер бұрышының функциялары берілсе, онда оларды α бұрышына байланысты тригонометриялық функцияларға келтіру ыңғайлы

Жаңа тақырыпты ашу: Егер бұрышының функциялары берілсе, онда оларды α бұрышына байланысты тригонометриялық функцияларға келтіру ыңғайлы

Жаңа тақырыпты ашу: Егер бұрышының функциялары берілсе, онда оларды α бұрышына байланысты тригонометриялық функцияларға келтіру ыңғайлы

Саралауіріктелгентапсырмалар , нақтыбіроқушыданкүтілетіннәтижелер , оқушығадербесқолдаукөрсету , оқуматериалдарыменресурстарыноқушылардыңжекеқабілеттерінесепкеалаотырыпіріктеу (

Саралауіріктелгентапсырмалар , нақтыбіроқушыданкүтілетіннәтижелер , оқушығадербесқолдаукөрсету , оқуматериалдарыменресурстарыноқушылардыңжекеқабілеттерінесепкеалаотырыпіріктеу (

Келтіру формулалары

Келтіру формулалары
Скачать файл