Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"
Оценка 4.7 (более 1000 оценок)

Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"

Оценка 4.7 (более 1000 оценок)
Презентации учебные
pptx
другое
3 кл
29.02.2020
Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"
Презентация для 3 класса по ногайскому языку.
3333.pptx

Ашык дерис ногай тилден 3 класста

Ашык дерис ногай тилден 3 класста

Ашык дерис ногай тилден

3 класста


Сагиндикова Э.А.
баслангыш класстынъ окытувшысы

МБОУ»Ортатюбинская СОШ»

Тема: «Байыр эм ортак атлар»

Тема: «Байыр эм ортак атлар»

Тема:
«Байыр эм ортак атлар»

Деристинъ мырады: Окувшылардынъ байыр эм ортак атлар акында билимлерин тамамлав, тил байлыкты оьстируьв; ана тил мен кызыксындырув, авызлама халк яратыкшылыгына ислер озгарув

Деристинъ мырады: Окувшылардынъ байыр эм ортак атлар акында билимлерин тамамлав, тил байлыкты оьстируьв; ана тил мен кызыксындырув, авызлама халк яратыкшылыгына ислер озгарув

Деристинъ мырады:


Окувшылардынъ байыр эм ортак атлар акында билимлерин тамамлав,
тил байлыкты оьстируьв;
ана тил мен кызыксындырув,
авызлама халк яратыкшылыгына ислер озгарув.
анады,досты,Тувган Элин суьюв сезимин тувдырув.

Дериске керек затлар. компьютер, плакат кроссвордка, суьвретлер,китап «Ногай тил»,тептер,каьлем

Дериске керек затлар. компьютер, плакат кроссвордка, суьвретлер,китап «Ногай тил»,тептер,каьлем

Дериске керек затлар.

компьютер,
плакат кроссвордка,
суьвретлер,китап «Ногай тил»,тептер,каьлем.

Юмакларды шеш

Юмакларды шеш


Юмакларды шеш

Т е р м е о ш а к

Т е р м е о ш а к

Т е р м е

о ш а к

кийгиз тоьс туьйме

кийгиз тоьс туьйме

кийгиз

тоьс туьйме

Б И Л Е З И К каптал

Б И Л Е З И К каптал

Б
И
Л
Е
З
И
К

каптал
тастар куьен

тастар куьен

тастар

куьен

куйы юн тарак уршык

куйы юн тарак уршык

куйы

юн тарак
уршык

Ана акында такпаклар.

Ана акында такпаклар.

Ана
акында такпаклар.

Анадынъ юреги балада, баладынъ юреги далада

Анадынъ юреги балада, баладынъ юреги далада

Анадынъ юреги балада, баладынъ юреги далада.
Анада болса аларман, аямда болса яларман.
Еннет -аналардынъ аягы астынды.

Дос акында такпаклар.

Дос акында такпаклар.

Дос
акында такпаклар.

Дос акырып уйретеди, душпан куьлип уьйретеди

Дос акырып уйретеди, душпан куьлип уьйретеди

Дос акырып уйретеди, душпан куьлип уьйретеди.
Юз манетинъ болганша, юз досынъ болсын.

ТЫНШАЮВ такыйка 1,2,3 Келсин бизге ,келсин куьш!

ТЫНШАЮВ такыйка 1,2,3 Келсин бизге ,келсин куьш!

ТЫНШАЮВ такыйка

1,2,3
Келсин бизге ,келсин куьш!
Колды белге салайык,
Энъкейип бир карайык
Энъкейейик онъга,
энъкейейик солга.

Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"

Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"

Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"

Открытый урок по ногайскому языку "Байыр эм ортак атлар"

Билсенъиз пайдалы… Дунай – Манан йылга

Билсенъиз пайдалы… Дунай – Манан йылга

Билсенъиз пайдалы…

Дунай – Манан йылга.
Кубань – Кобан йылга.
Терек – Терик.
Волга – Эдил йылга.
Иртыш – Эртиш.

Сав дуныяда ногайым… Тербиз – Иран

Сав дуныяда ногайым… Тербиз – Иран

Сав дуныяда ногайым…

Тербиз – Иран.
Едирне кала – Турция
Ак тав – Белгород
Мисир -Египет

Ногай баьтирлер Эдиге, Шора баьтир,

Ногай баьтирлер Эдиге, Шора баьтир,

Ногай баьтирлер

Эдиге,
Шора баьтир,
Мамай,
Эр Косай,

Баьтир бир оьледи, коркак мынъ оьледи

Баьтир бир оьледи, коркак мынъ оьледи

Баьтир бир оьледи, коркак мынъ оьледи.
Эр йигит эли уьшин тувады.
Тойган ерде ийт юрер, тувган ерде эр юрер.

Ногайдынъ аьдети.

Ногайдынъ аьдети.


Ногайдынъ аьдети.

Диктант. «Оьзимди тергейим»

Диктант. «Оьзимди тергейим»

Диктант.
«Оьзимди тергейим»

Конак атанънан уьйкен.

Конак атанънан уьйкен.

Конак атанънан уьйкен.

Ойын ойнайык! Ийги этип ойлайык

Ойын ойнайык! Ийги этип ойлайык

Ойын ойнайык! Ийги этип ойлайык.

Тамамлав

Тамамлав


Тамамлав

Буьгуьн деристе: Не билдим… Не затка уьйрендим…

Буьгуьн деристе: Не билдим… Не затка уьйрендим…

Буьгуьн деристе:
Не билдим…
Не затка уьйрендим…
Не зат мага ярады…
Меним коьнъилим…

Анъламадым ! Билимиме сенмейм Анъладым!!!

Анъламадым ! Билимиме сенмейм Анъладым!!!

Анъламадым!

Билимиме сенмейм

Анъладым!!!

Осал…

Билмеймен

Кувнак!!!

АЬПЕРИМ,балалар!

АЬПЕРИМ,балалар!

АЬПЕРИМ,балалар!

скачать по прямой ссылке

150.000 призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ