ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"
Оценка 4.6

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

Оценка 4.6
Презентации учебные
docx
химия
9 кл
23.04.2019
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"
Zarafshon shahar 10-umumiy o`rta ta`lim maktabining ChYoT fani o`qituvchisi Xamraeva Muqaddas Murodovnaning 10-sinflarda “ Bakteriologik qurollar” mavzusida tayyorlagan bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Bakteriologik qurol deganda, bakterial vositalar bilan ta.minlangan har xil qurol, asbob va moslamalar tushuniladi. Bakterial vositalar kasallik tug.diruvchi mikroblar (bakteriyalar, viruslar, rikketsiyalar, zamburug.lar) va bakteriyalardan chiqadigan zaharlar. toksinlardir. Dushman bakteriologik quroldan odamlarni, qishloq xo.jaligi hayvonlarini va o.simliklarni shikastlash uchun foydalanadi.
Karbon kislotalar.docx
Zarafshon shahar 10­umumiy o`rta ta`lim maktabining kimyo fani o`qituvchisi Xamrayeva Muqaddas Murodovnaning 05.02.2019 yil 10­“B ” sinfida “ Karbon kislotalar olinishi va xossalari” mavzusida o`tgan mahorat darsi ishlanmasi. Sana : 05.02.2019 Sinf:10”B” Fanning nomi  Organik  kimyo .  O`qituvchi : Xamrayeva  Muqaddas  Murodovna Ma`lumoti: oliy Mutaxasisligi: “Kimyo va ekologiya” fani o`qituvchisi Mehnat faoliyati :15 yil Malaka toifasi: 2 O`quvchi soni :25 nafar qatnashdi 25 nafar Mavzu. : Karbon kislotalar olinishi va xossalari. Dars maqsadi: 1)Ta’limiy: Karbon  kislotalarning  tuzilishi ,izomeriya  va  nomenklaturasi, tabiatda   tarqalishi,fizik – kimyoviy  xossalar, olinishi  va  ishlatilishi  to`g`risida  ilmiy ma`lumot   berish.                                                                                                                                      Fanga oid kompitensiya: Organik birikmalar haqida umumiy  tushunchalarga  ega   bo`lib, ularning  ahamiyati , ishlatilish  sohalari  to`g`risida  biladi  va  tushuntira  oladi . 2)Tarbiyaviy:  O’quvchilar  ongiga milliy istiqlol  g’oyalarini singdirish , ekologik   tarbiya  berish. Fevral oyida tavallud topgan buyuk allomalar ; A.Navoiy, Z.M. Bobur ,  D.I.Mendeleyevlarning hayoti va ijodlari , ixtirolari to`g`risida qisqacha  ma`lumot  berib o`tish.                                                                                                                                      Tayanch kompitensiya: Ijtimoiy faol fuqorolik kompitensiyasi  3)Rivojlantiruvchi: O’quvchilar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish  , mustaqil fikrlash  qobiliyati shakllantirish .                                                                                                         Tayanch kompitensiya:  Matematik savodxonlik , fan va texnika yangiliklaridan  xabardor bo`lish  hamda  foydalanish  kompitensiyasi    Darsdan kutilayotgan natijalar –mavzuni o’zlashtirgandan so’ng o’quvchilar quyidagi  bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladilar: 1.Mavzu  yuzasidan  ma’lumot  oladilar                                                                                 2.Olgan  bilimlar  yuzasidan  xulosa  chiqaradi 3.Mustaqil  ishlar  bajaradilar                                                                                                 Ta’lim metodlari: “Sherigini top”, “Kimyoviy soat” , “Bu qaysi kislota” o`yinlari Baholash  metodlari:  Suhbat, muammoli  vaziyatlar  bo’yicha  baholash, og’zaki  so’rov. Axborot   manbalari  va  texnik  vositalar:  Kompyuter    slaydlar , modeli ,  rangli   plakat Dars turi: Nazariy.    Darsga ajratilgan vaqt miqdori: 45 daqiqa  Uyga vazifa: 106­bet 7,9 masalalarni yechish. Mavzuni  o`rganib qo`shimcha  ma`lumotlar  to`plab kelish.                                          Darsning  texnologik  xaritasi. №Mashg’ulot bosqichlari Ajratilgan vaqt 5 daqiqa Tashkiliy  qism Ta’lim metodlari Ta’lim vositalari Tinglaydilar Sinf   jurnali  Mashg’ulot mazmuni Navbatch  axborotini  tinglash. O’quvchilarni darsga tayyorgarligini   va sinf xonasini   tozaligini nazorat  qilish,  guruhlarga   ajratish ,nom berish  1 2 3 Kirish (Motivatsi ya) Yangi  mavzuning bayoni 10 daqiqa O`tilgan mavzuni  so`rash. Savol­javob,  kimyoviy shashka Og’zaki  15 daqiqa Dars maqsadini  rejalashtirilgan  natijalarni ma’lum  qilish,reja bilan  tanishtirish Yangi mavzu  bayoni ,  kerakli o’rinlarni yozib olish Test  topshiriqlarni    bajarish  va tayanch  atamalar izohi  bo’yicha   Modulli dars  Darslik  rangli  plakat   Modeli Video rolik Savol javob, Kimyoviy soat Slaydlar,  ko`rgazmalar. 10 daqiqa 4 Mustahka mlash Yakuniy  qism 5 daqiqa Darsda faol ishtirok  etgan o’quvchilarni   baholash ,uyga vazifa   berish  Baho  kartochkalari Sinf  jurnali  Kundalik  daftarlar O`tilgan mavzuni mustahkamlash: “Kimyoviy soat” o`yini yordamida.                                       Yangi mavzu bayoni                                           REJA: 1. Karbon kislotalarning tuzilishi , izomeriya va nomenklaturasi.                                2. Olinishi va xossalari        Molekulasida  karboksil  gruppa — COOH  tutgangan  moddalar  karbon kislotalar  deb ataladi.  Karbon kislotalar  karboksil  gruppalaming  soniga  ko‘ra bir  asosli, ikki  asosli va  ko‘p  asosli  boiadi.  Masalan,  sirka  kislota  CH3COOH va moy kislota C3H7COOH — bir asosli, oksalat kislota HOOC — COOH va malon  kislota  HOOC—CH2—COOH ikki   asosli   kislotalardir.  Karbon  kislotalar  to‘yingan   va to‘yinmagan, shuningdek, ochiq zanjirli va halqali tuzilishga   ega   boiadi.   Kislota   molekulasidagi   karboksil gruppa  karbonil >C=0 va  gidroksi — OH  gruppalardan  tashkil  topgan. Karbon  kislotalar , ularning  tuzilishi  hamda  electron  formulasi quyidagicha  ifodalangan: Nomenklaturasi   va   izomeriyasi.  To‘yingan     bir   asosli   karbon   kislotalar     yog‘ kislotalar  deb ham ataladi, chunki bu kislotalarning birinchi vakili yog`lardan olingan. To‘yingan   bir   asosli   yog‘   kislotalarni   nomlashda,   ko‘pincha ularning trivial nomlaridan foydalaniladi. Bu nom kislota qanday xomashyodan olinganligini ko‘rsatadi, masalan, ularning birinchi vakili     H­ COOH   chumoli   kislota   deb ataladi,   chunki dastlab chumolidan ajratib olingan. Xuddi shunga o‘xshash, valerian kislota valeriana o‘simligining ildizidan olingan. Sistematik nomenklaturaga ko‘ra, kislotalarning nomi tegishli uglevodorod  nomiga kislota  so‘zini  qo‘shish  bilan  hosil qilinadi: H­COOH metan kislota CH3 ­CH2 ­ COOH propan kislota CH3­COOH etan kislota CH3­ CH (CH3)  COOH  2­ metilpropan kislota To‘yingan   karbon   kislotalarda aldegidlardagi singari izomeriyaning ikki turi: uglerod skeletining   va   karboksil   gruppaning   zanjirda   turlicha   joylanishidan   kelib   chiqadigan izomeriyasi mavjud:                                  CH 3­CH2­CH2­CH2­COOH          pentan kislota  CH3 ­CH2 ­ CH­COOH I CH3                                 2­metilbutan kislota               Olinishi: 1.  Birlamchi   spirtlar   oksidlanganda   dastlab   aldegid,   so‘ngra kislota hosil boiadi. Bunda uglerod atomlarining soni o‘zgarmaydi: +(0)                             +(0)  R­CH2OH­­­­­­­­­—­> R­COH ­­­­­­­­­­­­—­>R­COOH 2               ­H20 2. Murakkab efirlar, gidrolizlab  karbon  kislotalar  olinadi.             R­C­O­R  + H20  —> R­C00H +  R­OH                                                  3. Tegishli karbon kislotalarning tuzlariga kuchli anorganik kislotalar  ta`sir   ettirib ,karbon kislotalarni olish mumkin.       2CH3  CH2  CH2COONa +  H2S04 ­­­> 2CH3  CH2  CH2COOH  +Na2SO4                                                      Fizik xossalari. Karbon kislotalarning quyi vakillari odatdagi sharoitda o‘tkir hidli, suv   bilan   har   qanday   nisbatda   aralasha­   digan,   sovitilganda   oson   kristallanadigan harakatchan   suyuqliklardir.   Molekulasidagi   uglerod   atomlari   soni   beshtadan to‘qqiztagacha   bolgan   kislotalar   (izomoy   kislota   ham)   moysimon   suyuqliklar   boiib, suvda yomon eriydi. Yuqori molekular yog‘ kislotalar hidsiz, suvda erimaydigan qattiq moddalardir. Bir asosli   to‘yingan   karbon   kislotalarning   asosiy   fizik   xossalari   9­jadvalda   keltirilgan. Karbon kislotalarning deyarli hammasi spirtda va efirda yaxshi eriydi. Kislotalarning molekular massasi ortishi bilan qaynash temperaturasi ham ortadi, solishtirma massasi esa kamayadi. Normal tuzilishga ega bo`lgan kislotalar tarmoqlangan kislotalarga qaraganda yuqori temperaturada qaynaydi. Tabiatda tarqalishi Mustahkamlash: 105­106 bet masalalar va “Bu qaysi kislota”  topishmoqlar Bu kislata matolarni oqartirishda, metallar zangini yo’qotishda ishlatiladi.  Bu kislata tibbiy antiseptik vosita sifatida ishlatiladi. Oshqozon sharbatida, tuzlangan bodiringda saqlanadi.  Uning tuzlari laktatlar deb yuritiladi. Chumolilar bezlaridan ajralgan suyuqlikda, yel daraxti ignalarida,  Kuydiruvchi krapiva barglarida va hayvonlar terlashi  tomchilarida uchraydi Mavzuga oid masala va mashqlar. 105­bet  1,2,4,5,8 masalalar                      Uyga vazifa : 106­bet 7­9 masalalarni yechish,mavzuni o`qib o`rganib,  yangi ma`lumotlar topib  kelish.                                                                         Baholash: guruhlarning dars davomida to`plagan baholari e`lon qilinadi .  Darsda faol  ishtirok etgan o`quvchilar baholanadi.                                        Darsni yakunlash;                                                                                                “Insonga toza havo bersangiz, u ming yil yashaydi”   (Abu Rayhon  Beruniy)                                                                                                                 “Agar chang va g’ubor bo’lmaganda  insonlar ming yil  umr ko’rgan  bo’lar edi” (Ibn Sino)                                                                                           Olti narsa tanni saqlaydi har dam,                                                                     “Olti zarur narsa” – yana nomi ham.                                                                Birinchi qismini bilsangiz – havo,…                                                                   Havosiz yuraklar chekadi navo,…                                                                     Vale u mo’tadil, sof bo’lsa, sozdir.                                                                      Yaxshisi hid, bug’, changlari ozdir                                                                     Aslida havo sof, pokdir, nihoyat,                                                                        Unga ko’p narsalar qo’shilar g’oyat,                                                                 Ta’sir qilar chiqit, tuprog’u, shamol,

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "КАРБОНЛАР"