ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"
Оценка 4.6

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

Оценка 4.6
Презентации учебные
docx
химия
10 кл
23.04.2019
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"
Zarafshon shahar 10-umumiy o`rta ta`lim maktabining ChYoT fani o`qituvchisi Xamraeva Muqaddas Murodovnaning 10-sinflarda “ Bakteriologik qurollar” mavzusida tayyorlagan bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Bakteriologik qurol deganda, bakterial vositalar bilan ta.minlangan har xil qurol, asbob va moslamalar tushuniladi. Bakterial vositalar kasallik tug.diruvchi mikroblar (bakteriyalar, viruslar, rikketsiyalar, zamburug.lar) va bakteriyalardan chiqadigan zaharlar. toksinlardir. Dushman bakteriologik quroldan odamlarni, qishloq xo.jaligi hayvonlarini va o.simliklarni shikastlash uchun foydalanadi.
Monosaxarida.docx
Zarafshon shahar 10­ umumiy o`rta ta`lim maktabining kimyo fani o`qituvchisi Xamrayeva Muqaddas Murodovnaning  Uglevodlar . Monosaxaridlar  mavzusida tayyorlagan bir soatlik ochiq dars ishlanmasi Sinf : 10 “B” , 10”D” Sana:01.03.19 ;  02.03.19 O`qituvchi: Xamrayeva M.M Mutaxasisligi: Kimyo va ekologiya fani o`qituvchisi Mehnat faoliyati : 15 yil Malaka toifasi : 2 Fan :  Organik  kimyo .  Mavzu.  Uglevodlar . Monosaxaridlar. Dars maqsadi: 2 Ta’limiy:  Uglevodlar , monosaxaridlar tuzilishi , nomlanishi , olinishi , xossalari, ishlatilishi  to`g`risida  o’quvchilarga ilmiy ma`lumot berish, malaka va ko`nikma hosil qilish. Fanga oid kompitensiya : Organik moddalar to`g`risida  ma`lumotga ega. Ularning  ahamiyati ishlatilish sohalari to`g`risida ma`lumotga ega va tushuntira oladi.                             Tarbiyaviy:  O’quvchilar   Vatanga sadoqat ona tabiatga muhabbatlarini oshirish , Zulfiya  ijodidan namunalar tinglash orqali sheriyatga qiziqishlarini oshirish. Tayanch kompitensiya: Milliy va umummadaniy kompitensiya.Insonlarga mehr oqibatli,  vatanga sadoqatli, badiiy va san`at asarlarini tushinish.  Rivojlantiruvchi: O’quvchilar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish  ,mustaqil fikrlash  qobiliyati shakllantirish. Tayanch kompitensiya. Axborot bilan ishlash mediya manbbalardan kerakli ma`lumotlarni  topa olishulardan samarali foydalanish Darsdan kutilayotgan natijalar –mavzuni o’zlashtirgandan so’ng o’quvchilar quyidagi  bilim va ko’nikmalarga ega bo’ladilar: 1.Mavzu yuzasidan ma’lumot oladilar                                                                                           2.Olgan bilimlar yuzasidan xulosa chiqaradi 3.Mustaqil ishlar bajaradilar                                                                                                          Ta’lim metodlari: Baholash metodlari: Suhbat,muammoli vaziyatlar bo’yicha baholash,og’zaki so’rov. Axborot manbalari va texnik vositalar: Kompyuter   slaydlar ,shar sterjinli to`plam , rangli  plakat, glyukoza namunasi. Dars turi: Yangi bilimlar berish Dars uslubi :Savol­ javob , kimyoviy shashka , sherigini top    Darsga ajratilgan vaqt miqdori: 45 minut                                                                                                 Darsning texnologik xaritasi. 3 Dars  bosqichlari Ajratilgan vaqt Dars mazmuni Ta’lim metodlari Ta’lim vositalari Tinglaydilar,ijro  etadilar Sinf  jurnali  5 daqiqa Tashkiliy  qism Navbatch  axborotini  tinglash. O’quvchilarni darsga tayyorgarligini   va sinf xonasini   tozaligini nazorat  qilish .Shoira Zulfiya  ijodidan namunalar ijro etish, 2­mart  Davri  sistema va davriy  qonun kashf etilgan  kun ekanligini aytib  o`tish 1 2 3 4 O`tgan  mavzuni  mustahka mlash Yangi  mavzu  bayoni Mustahka mlash 10 daqiqa O`tilgan mavzuni savol javob asosida so`rash.  “Kimyoviy shashka”  o`yini  Savol javob,  bajarish Darslik  rangli  plakat   Shar sterjinli  to`plam, shaxmat doskasi va  toshlari 15 daqiqa Reja bilan tanishtirish Yangi mavzu  bayoni  kerakli o’rinlarni yozib olish Korgazmali dars  Darslik  rangli  10 daqiqa Test  topshiriqlarni    bajarish  va tayanch  atamalar izohi  bo’yicha   Damino o’yini  Blist –so’rov plakat  kompyuter,  shashka doskasi  toshlari,tarqatma lar Darslik  rangli  plakat   Modeli 4 Yakuniy  qism 5 daqiqa Darsda faol ishtirok  etgan o’quvchilarni   baholash ,uyga vazifa   berish  Savol javob. Guruh jurnali  Uglevodlar . Monosaxaridlar.                                              Reja.                                                            1.Uglevodlar  tuzilishi va xossalari                                                                                             2. Monosaxaridlarning olinishi,xossalari Uglevodlar tabiatda juda keng tarqalgan. Bu birikmalar uglerod, vodorod va kisloroddan iborat. Ularning tarkibi Cn(H20)m umumiy formula bilan ifodalanadi. Uglevodlarning ba’zi vakillari ksiloza C5H10O5, glukoza C6H|206, saxaroza C12H22On va kraxmal (C6H10O5)n yuqoridagi umumiy formulaga muvofiq keladi, lekin ba’zilarining tarkibi (metilpentozalar C6Hl2Os, metilgeksozalar C7H1406 dezoksi qandlar) farq qiladi. Murakkab uglevodlar (selluloza — kletchatka) o‘simlikka chidamlilik va qattiqlik beradi, inson uchun kiyim­kechak (paxta), qurilish materiallari va oziq­ ovqat sifatida (kraxmal,  saxaroza) ishlatiladi. Uglevodlar klassifikatsiyasi Uglevodlar organik birikmalarning eng katta sinfi bo`lib, ular gidroliz qilinganda, gidrolizga   uchramasligiga   qarab   va   gidrolizga   uchrab   kichkina   molekulalarga bo`linishiga qarab, ikki gruppaga bo`linadi: 1. Oddiy uglevodlar yoki monosaxaridlar (mannozalar); 2. Murakkab   uglevodlar.   Bular   o‘z   navbatida,   shakarsimon   kichik   molekulali polisaxaridlar   (oligosaxaridlar)ga   va   shakarga   o‘xshamagan   yuqori   molekulali polisaxaridlarga boiinadi. Monosaxaridlar Monosaxaridlarni   alifatik   poliollarning   oksidlangan   mahsulot­   lari   deb   qarash mumkin. Chunki bu moddalar tarkibida gidroksil gruppalar bilan bir qatorda aldegid yoki keton gruppalar ham boiadi. Ammo monosaxaridlar gidrolizga uchramaydi. Monosaxaridlarning nomi, ularning molekulasidagi uglerod atomlar sonini lotincha nomiga «oza» qo‘shimchasi qo‘shib o‘qish bilan hosil boiadi. Masalan, C3H603—trioza; C4H804—tetroza; C5H10O5—pentoza; 5 C6Hl206—geksoza; C7H |407—geptoza va hokazo. 6 Aldegid   gruppasiga   ega   boigan   monosaxaridlar   aldozalar,   keton   gruppasiga   ega bo`lganlari esa ketozalar deb ataladi. Tabiatda, asosan, pentoza va geksozalar uchraydi. Pentozalar.   C5H10O5  tabiatda,   asosan,   birikma   holida   polisa­   xarid   pentozalar (C5Hg04)n hamda o‘simlik va daraxt yelimi tarkibida boiadi. Pentozalar esa yog‘ochda (10—15%),   xashakda   va   urugiar   qobigida   ko‘p   boiadi.   Pentozalar   monosaxaridlar uchun xos boigan barcha reaksiyalarga kirishadi Lekin pentozalarning geksozalardan farqi shuki, ular mikroorganizmlar ta’siriga ancha chidamli, bijgimaydi. Pentozalar uchun yana bir xarakterli reaksiya, ular mineral kislotalar ta’sirida furfurolga aylanadi. Mustahkamlash: test savollari yordamida 1.  ochiq zanjirli dezoksiribozani halqaro nomi qanday. A)1,2,3,4,5­pentagidroksopentanal B)3,4,5­trigidroksopentanal C)2,3,4,5­teteragidroksopentanal D)2,3,4­trigidroksopentanal 2.  riboza kumush (I) oksidning ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 43,2 gr ccho’kma  hosil bo’ldi. Reaksiyaga kirishgan riboza tarkibidagi neytronlar sonini toping. A)70   B)28   C)80  D)14 3.  monosaharidlar sinfiga mansub moddalar. 1)sellobioza  2)ksiloza  3)selluloza  4)fruktoza A)1  B)3  C)1,3  D)2,4 4.  laktoza gidroliz qilinganda uning massasi 10,8 gr ga ortdi. Olingan maxsulot (lar) fermentlar  ishtirokida moy kislotali bijgiganda necha l (n.sh) gaz hosil bo’ladi. A)26,88  B)44,8  C)53,76  D)107,52 5.  A.M.Butlerov 1861­yilda uglevodlarni nimadan qanday modda ishtirokida sintez qilgan. 1)CH3CHO  2)KOH  3)HCHO  4)NaOH  5)(C6H10O5)  6)H2SO4  7)Ca(OH)2 A)1,2  B)3,7  C)5,6  D)3,2 6.  amigdalin gidroliz qilinganda olingan maxsulotlar teng ikki qismga ajratildi. Birinchi qismi  fermentlar ishtirokida spirtli bijgiganda 8,96 l (n.sh) da gaz ajraldi. Ikkinchi qismiga kumush(I)  oksidning ammiakli eritmasi tasir ettirilganda 64,8 gr cho’kma hosil bo’ldi. Amigdalin gidrolizidan  necha gr sianid kislota hosil bo’ladi. A)2,7  B)5,4   C)3,6  D)7,2 7.  quyidagi moddalarni juftlang. 1)ksiloza   2)glukoza  3)maltoza  4)fruktoza  5)saxaroza  6)laktoza a)uzum shakari  b)solod shakari  c)yog’och shakari  d)meva shakari  e)sut shakari  f)lavlagi shakari A)2­a, 3­b, 1­c, 4­d, 6­e, 5­f B)1­b, 2­a, 3­e, 4­d, 5­f, 6­c C)2­b, 3­a, 1­c, 4­d, 6­e, 5­f D)1­c, 2­a, 3­e, 4­d, 5­f, 6­b 8.  Krixgof reaksiyasiga ko’ra 90 kg glukoza olingan bo’lsa, kraxmalda n nechchiga teng. A)50  B)500  C)5  D)5000 9.  laktoza gidroliz qilinganda …… hosil bo’ladi. A)glukoza va fruktoza   B)2 molekula glukoza C)glukoza va mannoza D)glukoza va galaktoza 7 10.  51,3 gr maltoza gidroliz qilinganda olingan maxsulotdan necha gr sut kislota olinadi.  (unum 80  %) A)27  B)21,6  C)54  D)43,2 Uyga vazifa :  130­bet 6­8­masalalar,o`qib o`rganib kelish. 8

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ХИМИИ НА ТЕМУ "МОНОСАХАРИДЛАР"