Прямой конус
Оценка 4.8

Прямой конус

Оценка 4.8
pptx
10.05.2020
Прямой конус
Կոնի հասկացությունը.pptx

ԿՈՆԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿՈՆԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿՈՆԻ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Прямой конус

Прямой конус

Прямой конус

Прямой конус

Прямой конус

Прямой конус

Прямой конус

Прямой конус

ÎáÝÁ åïï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É åïïÙ³Ý ÙÇçáóáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛ³Ý åïáõÛïÁ ¿ç»ñÇó Ù»ÏÇ ßáõñçÁ

ÎáÝÁ åïï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É åïïÙ³Ý ÙÇçáóáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛ³Ý åïáõÛïÁ ¿ç»ñÇó Ù»ÏÇ ßáõñçÁ

ÎáÝÁ åïï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ¿, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É åïïÙ³Ý ÙÇçáóáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ »é³ÝÏÛ³Ý åïáõÛïÁ ¿ç»ñÇó Ù»ÏÇ ßáõñçÁ

ÏáÝÇ ÍÝáñ¹Ý»ñ ÏáÝÇ ß³é³íÇÕ ÏáÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ ÏáÝÇ ·³·³Ã ÏáÝÇ ÑÇÙù ÏáÝÇ ÏáÕÙݳÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛà h

ÏáÝÇ ÍÝáñ¹Ý»ñ ÏáÝÇ ß³é³íÇÕ ÏáÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ ÏáÝÇ ·³·³Ã ÏáÝÇ ÑÇÙù ÏáÝÇ ÏáÕÙݳÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛà h

ÏáÝÇ ÍÝáñ¹Ý»ñ

ÏáÝÇ ß³é³íÇÕ

ÏáÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ

ÏáÝÇ ·³·³Ã

ÏáÝÇ ÑÇÙù

ÏáÝÇ ÏáÕÙݳÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃ

h

Կոնի հատույթները

Կոնի հատույթները

Կոնի հատույթները

Առանցքային հատույթ

Առանցքային հատույթ

Առանցքային հատույթ

Առանցքային հատույթը այն հատույթն է, որն առաջանում է կոնի առանցքով անցնող հարթությամբ:Տրված հատույթը հավասարասրուն եռանկյուն է , որի սրունքները կոնի ծնորդներ են, իսկ հիմքը՝ կոնի…

Առանցքային հատույթը այն հատույթն է, որն առաջանում է կոնի առանցքով անցնող հարթությամբ:Տրված հատույթը հավասարասրուն եռանկյուն է , որի սրունքները կոնի ծնորդներ են, իսկ հիմքը՝ կոնի…

Առանցքային հատույթը այն հատույթն է, որն առաջանում է
կոնի առանցքով անցնող հարթությամբ:Տրված հատույթը
հավասարասրուն եռանկյուն է , որի սրունքները կոնի ծնորդներ են,
իսկ հիմքը՝ կոնի հիմքի շրջանի տրամագիծ:

Առանցքաին ուղղահայաց հատույթ

Առանցքաին ուղղահայաց հատույթ

Առանցքաին ուղղահայաց հատույթ

Երբ հատող հարթությունն ուղղահայաց է կոնի առանցքին,ապա հատույթը շրջան է, որի կենտրոնը գտնվում է առանցքի վրա:

Երբ հատող հարթությունն ուղղահայաց է կոնի առանցքին,ապա հատույթը շրջան է, որի կենտրոնը գտնվում է առանցքի վրա:

Երբ հատող հարթությունն ուղղահայաց է կոնի առանցքին,ապա հատույթը շրջան է, որի կենտրոնը գտնվում է առանցքի վրա:

Հարցեր Ինչպիսի՞ պատկեր կարող է լինել կոնի հատույթը: Երկու կոների առանցքներին ուղղահայաց հատույթների մակերեսները հավասար են: Ի՞նչ կասեք այդ կոների մասին: Ինչպիսի՞ եռանկյուն է կոնի…

Հարցեր Ինչպիսի՞ պատկեր կարող է լինել կոնի հատույթը: Երկու կոների առանցքներին ուղղահայաց հատույթների մակերեսները հավասար են: Ի՞նչ կասեք այդ կոների մասին: Ինչպիսի՞ եռանկյուն է կոնի…

Հարցեր

Ինչպիսի՞ պատկեր կարող է լինել կոնի հատույթը:

Երկու կոների առանցքներին ուղղահայաց հատույթների մակերեսները հավասար են: Ի՞նչ կասեք այդ կոների մասին:

Ինչպիսի՞ եռանկյուն է կոնի առանցքային հատույթը:

Գտնել կոնի առանցքային հատույթի մակերեսը S հատ ?

Գտնել կոնի առանցքային հատույթի մակերեսը S հատ ?

Գտնել կոնի առանցքային
հատույթի մակերեսը

S

հատ

?

Ի՞նչ կպատահի մեր առաստաղի հետ, եթե մենք այն ներկենք տրված գլանվակներից յուրաքանչյուրով: Կատակ հարց

Ի՞նչ կպատահի մեր առաստաղի հետ, եթե մենք այն ներկենք տրված գլանվակներից յուրաքանչյուրով: Կատակ հարց

Ի՞նչ կպատահի մեր առաստաղի
հետ, եթե մենք այն ներկենք տրված
գլանվակներից յուրաքանչյուրով:

Կատակ հարց

Скачать файл