Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.
Оценка 4.6

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Оценка 4.6
docx
19.11.2021
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.
Л2-002398.docx

 

 

 

Дата(рік, місяць,

число) Підприємство                    Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"                           за ЄДРПОУ Територія                                                                                                                                  за КОАТУУ

Організаційно-


правова форма гос- подарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість

працівників                                                                          81


за КОПФГ

за КВЕД


 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса                                             вул. Георгiївська, буд. 10, м. Харкiв, 61010 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

 

 

 

Актив

 

 

Код ряд- ка

 

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

113

106

0

первісна вартість

1001

261

267

0

накопичена амортизація

1002

148

161

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

50

2666

0

Основні засоби:

1010

10799

13170

0

первісна вартість

1011

20587

24108

0

знос

1012

9788

10938

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0


накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

 

0

 

0

 

0

інші фінансові інвестиції

1035

4

4

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

800

720

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

11766

16666

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

3270

3072

0

Виробничі запаси

1101

1033

1590

0

Незавершене виробництво

1102

191

164

0

Готова продукція

1103

2043

1315

0

Товари

1104

3

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

716

1149

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

 

1130

 

685

 

914

 

0

з бюджетом

1135

38

247

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

38

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

72

116

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

284

486

0

Готівка

1166

4

5

0

Рахунки в банках

1167

280

481

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2

3

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

 

1181

 

0

 

0

 

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0


резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

374

51

0

Усього за розділом II

1195

5441

6038

0

III. Необоротні активи, утримувані для про- дажу, та групи вибуття

1200

1685

1

0

Баланс

1300

18892

22705

0

 

 

 

Пасив

 

 

Код ряд- ка

 

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1196

1196

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

12532

12531

0

Додатковий капітал

1410

33

25

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

364

364

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1554

2232

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

15679

16348

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

4300

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0


резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

4300

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

265

502

0

за розрахунками з бюджетом

1620

147

184

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

43

39

0

за розрахунками з оплати праці

1630

163

166

0

за одержаними авансами

1635

2445

863

0

за розрахунками з учасниками

1640

8

8

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

60

196

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

82

99

0

Усього за розділом IІІ

1695

3213

2057

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

 

0

 

0

 

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18892

22705

0

 


 

Дата(рік, місяць, число)

Дата(рік, місяць, число)

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 4 4 0

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0 інші фінансові інвестиції 1035 4 4 0

Усього за розділом II 1195 5441 6038 0

Усього за розділом II 1195 5441 6038 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0
Скачать файл