Information coding
Оценка 4.9

Information coding

Оценка 4.9
Презентации учебные
pptx
информатика
15.02.2020
Information coding
Information coding.pptx

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԿՈԴԱՎՈՐՈՒՄ

²Ûɳ·ÇñÁ ï»Õ»ÏáõÛÃÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿: ²Ûɳ·ñáõÙÁ ïñí³Í ï»Õ»ÏáõÛÃÇ` áñáß³ÏÇ ³Ûɳ·ñáí Ý»ñϳ۳óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ ¿: 0 1

²Ûɳ·ÇñÁ ï»Õ»ÏáõÛÃÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿: ²Ûɳ·ñáõÙÁ ïñí³Í ï»Õ»ÏáõÛÃÇ` áñáß³ÏÇ ³Ûɳ·ñáí Ý»ñϳ۳óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ ¿: 0 1

²Ûɳ·ÇñÁ ï»Õ»ÏáõÛÃÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿:

²Ûɳ·ñáõÙÁ ïñí³Í ï»Õ»ÏáõÛÃÇ` áñáß³ÏÇ ³Ûɳ·ñáí Ý»ñϳ۳óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ ¿:

0

1

´³½Ù³ÃÇí ³Ûɳ·ñ»ñ Çñ»Ýó ѳëï³ïáõÝ ï»ÕÝ »Ý ·ñ³í»É Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ` г۳ëï³ÝáõÙ, áñå»ë ѳÕáñ¹Ù³Ý ÙÇçáó, ¹³ñ»ñ Ç í»ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ §Ñ³Ûáó É»½áõ¦ ÏáãíáÕ ³Ûɳ·ÇñÁ: ÊáëùÁ…

´³½Ù³ÃÇí ³Ûɳ·ñ»ñ Çñ»Ýó ѳëï³ïáõÝ ï»ÕÝ »Ý ·ñ³í»É Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ` г۳ëï³ÝáõÙ, áñå»ë ѳÕáñ¹Ù³Ý ÙÇçáó, ¹³ñ»ñ Ç í»ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ §Ñ³Ûáó É»½áõ¦ ÏáãíáÕ ³Ûɳ·ÇñÁ: ÊáëùÁ…

´³½Ù³ÃÇí ³Ûɳ·ñ»ñ Çñ»Ýó ѳëï³ïáõÝ ï»ÕÝ »Ý ·ñ³í»É Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳÏ` г۳ëï³ÝáõÙ, áñå»ë ѳÕáñ¹Ù³Ý ÙÇçáó, ¹³ñ»ñ Ç í»ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ §Ñ³Ûáó É»½áõ¦ ÏáãíáÕ ³Ûɳ·ÇñÁ:
ÊáëùÁ ·ñí³ÍùÇ Ó¨áí ³Ûɳ·ñíáõÙ ¿ ѳïáõÏ ·ñ³ÝÇß»ñÇ ÙÇçáóáí: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ·ñ³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ѳٳϳñ·»ñ` ³Ûµáõµ»ÝÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿É ѳÛáó ³Ûµáõµ»ÝÝ ¿:

Ò³ÛݳÝÇß»ñáí ÙÇçáóáí ·ñÇ ¿ ³éÝíáõÙ ó³Ýϳó³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ

Ò³ÛݳÝÇß»ñáí ÙÇçáóáí ·ñÇ ¿ ³éÝíáõÙ ó³Ýϳó³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ

Ò³ÛݳÝÇß»ñáí ÙÇçáóáí ·ñÇ ¿ ³éÝíáõÙ ó³Ýϳó³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ

гٳϳñ·ãÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝáõÙ ó³Ýϳó³Í ï»Õ»ÏáõÛà ݻñϳ۳óí³Í ¿ 2-³Ï³Ý ѳٳϳñ·áí` 0-Ý»ñÇ ¨ 1-»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßÕóÛÇ ï»ëùáí:

гٳϳñ·ãÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝáõÙ ó³Ýϳó³Í ï»Õ»ÏáõÛà ݻñϳ۳óí³Í ¿ 2-³Ï³Ý ѳٳϳñ·áí` 0-Ý»ñÇ ¨ 1-»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßÕóÛÇ ï»ëùáí:


гٳϳñ·ãÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝáõÙ ó³Ýϳó³Í ï»Õ»ÏáõÛà ݻñϳ۳óí³Í ¿ 2-³Ï³Ý ѳٳϳñ·áí` 0-Ý»ñÇ ¨ 1-»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßÕóÛÇ ï»ëùáí:

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ ýñ³ÝëdzóÇ Ù³Ýϳí³ñÅ ÈáõÇ ´ñ³ÛÉÁ Ù߳ϻó ÏáõÛñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ÙÇ »Õ³Ý³Ï` ´ñ³ÛÉÇ ³Ûµáõµ»Ý: ²Û¹ ³Ûµáõµ»ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³é ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 2 ëÛáõݳÏ, áñáÝóÇó…

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ ýñ³ÝëdzóÇ Ù³Ýϳí³ñÅ ÈáõÇ ´ñ³ÛÉÁ Ù߳ϻó ÏáõÛñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ÙÇ »Õ³Ý³Ï` ´ñ³ÛÉÇ ³Ûµáõµ»Ý: ²Û¹ ³Ûµáõµ»ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³é ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 2 ëÛáõݳÏ, áñáÝóÇó…

19-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ ýñ³ÝëdzóÇ Ù³Ýϳí³ñÅ ÈáõÇ ´ñ³ÛÉÁ Ù߳ϻó ÏáõÛñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ÙÇ »Õ³Ý³Ï` ´ñ³ÛÉÇ ³Ûµáõµ»Ý:

²Û¹ ³Ûµáõµ»ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³é ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 2 ëÛáõݳÏ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ ϳñáÕ ¿ ¹ñáßÙí»É 3 Ï»ï: سïÝ»ñÁ ë³Ñ»óÝ»Éáí »ÉáõëïÝ»ñÇ íñ³Ûáí` ÏáõÛñ»ñÁ ï³ñµ»ñáõÙ »Ý ï³é»ñÁ ¨ ϳñ¹áõÙ:

Samuel Finley Breese Morse, ապրիլի 27 1791 թ

Samuel Finley Breese Morse, ապրիլի 27 1791 թ

Մորզե Սեմյուել Ֆինլի Բրիզ (անգլ. Samuel Finley Breese Morse, ապրիլի 27 1791 թ. - ապրիլի 2 1872 թ.) - ամերիկացի նկարիչ և հեռագրության բնագավառի գյուտարար: Նյու Յորքի նկարի ազգային ակադեմիայի հիմնադիրներից է և առաջին նախագահը: 1837 թվականին հայտնագործել է էլեկտրամագնիսական հեռագրական ապարատը, իսկ 1838 թվականին՝ այդ ապարատի համար մինչև այժմ կիրառվող հեռագրական կոդը, որը կոչվում է Մորզեի կոդ:

Սեմյուել Մորզե

SOS-ն էրերեք կետ - երեք գծիկ – կետ Ի դեպ,

SOS-ն էրերեք կետ - երեք գծիկ – կետ Ի դեպ,

Ի դեպ, ուշագրավ է, որ Մորզեի այբուբենի օգնությամբ ծածկագրված առաջին ազդանշանը SOS-ն էրերեք կետ - երեք գծիկ – կետ Ի դեպ,
Save our souls (Փրկեցեք մեր հոգիները) հապավման « վերծանումը նույնպես հորինել են ծովայինները։

Øáñ½»Ç ³Ûµáõµ»ÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ï³é»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ ³  - É  -   ó -  -  µ, ÷ - …

Øáñ½»Ç ³Ûµáõµ»ÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ï³é»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ ³  - É  -   ó -  -  µ, ÷ - …

Øáñ½»Ç ³Ûµáõµ»ÝÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ï³é»ñÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ
³- É  -   ó -  -
µ, ÷ -  Ù - - ã - - - 
í  - - Ý -  ß - - - -
· - -  á, û - - - × - -  -
¹, Ã -   å  - -  Á -  - -
», ¿  é, ñ  -  Í -   -
Å    - ë   
½ - -   ï -
Ç   áõ   -
Ñ, Û  - - ý   -
Ï, ù -  - Ë, Õ 

ú·ïí»Éáí Øáñ½»Ç ³Ûµáõµ»ÝÇó` ÷áñÓÇñ í»ñÍ³Ý»É Ñ»ï¨Û³É ³Ûɳ·ñ»ñÁ - -  - - -   -      - -  …

ú·ïí»Éáí Øáñ½»Ç ³Ûµáõµ»ÝÇó` ÷áñÓÇñ í»ñÍ³Ý»É Ñ»ï¨Û³É ³Ûɳ·ñ»ñÁ - -  - - -   -      - -  …

ú·ïí»Éáí Øáñ½»Ç ³Ûµáõµ»ÝÇó` ÷áñÓÇñ í»ñÍ³Ý»É Ñ»ï¨Û³É ³Ûɳ·ñ»ñÁ

- - - - -  - - -  
- -     -  -  -
-  -   - -   -  -

Information coding

Information coding

Information coding

Information coding

öáñÓÇñ ÉáõÍ»É Ñ»ï¨Û³É Ýϳñ³Ñ³Ý»ÉáõÏÝ»ñÁ

öáñÓÇñ ÉáõÍ»É Ñ»ï¨Û³É Ýϳñ³Ñ³Ý»ÉáõÏÝ»ñÁ

öáñÓÇñ ÉáõÍ»É Ñ»ï¨Û³É Ýϳñ³Ñ³Ý»ÉáõÏÝ»ñÁ

Information coding

Information coding

7 áւ= á á

7 áւ= á á

7

áւ= á

á

Information coding

Information coding

Information coding

Information coding


8 Ã = Ù á = ß

8 Ã = Ù á = ß


8

à = Ù

á = ß

1 7 Ù = Õ á àõ

1 7 Ù = Õ á àõ

1

7

Ù = Õ

á

àõ

ÐéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÁ

ÐéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÁ

ÐéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÁ

I, V, X, C, L, D, M: àñï»Õ I-1,

I, V, X, C, L, D, M: àñï»Õ I-1,

ÐéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÁ ÐÇÝ ÐéáÙÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ãí»ñÝ »Ý, áñáÝù ³Ûµáõµ»ÝÇ ï³é»ñ »Ý: ÐéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 7 Ýß³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí` I, V, X, C, L, D, M: àñï»Õ I-1, V-5, X-10, L-50, C-100, D-500, M-1000:
ºÃ» Ù»Í ³ñÅ»ù áõÝóáÕ ëÇÙíáÉÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ Çñ»Ý ѳí³ë³ñ ϳ٠÷áùñ ³ñÅ»ùáí ëÇÙíáÉ , ³å³ ¹ñ³Ýù ·áõÙ³ñíáõÙ »Ý, ûñÇݳÏ` VII=5+2, CC=10+10, MCCLI=1000+200+50+1:
ºÃ» Ù»Í ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ëÇÙíáÉÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ Çñ»ÝÇó ÷áùñ ³ñÅ»ùáí ëÇÙíáÉ , ³å³ Ù»ÍÇó ѳÝíáõÙ ¿ ÷áùñ, ûñÇݳÏ` IX=10-1, CD=500-100, MMIV=2000+ 5-1,
DXLII=100+50-10+1+1

лï¨Û³É Ãí»ñÁ Ý»ñϳ۳óñáõ ÑéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÇ ÙÇçáóáí 1960 240 460 524 3982

лï¨Û³É Ãí»ñÁ Ý»ñϳ۳óñáõ ÑéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÇ ÙÇçáóáí 1960 240 460 524 3982

лï¨Û³É Ãí»ñÁ Ý»ñϳ۳óñáõ ÑéáÙ»³Ï³Ý Ãí»ñÇ ÙÇçáóáí

1960
240
460
524
3982

Յուրաքանչյուր մեծություն ունի իր չափման միավորը Երկարույթյուն` սանտիմետր մետր կիլոմետր Զանգված` գրամ կիլոգրամ տոննա Ժամանակ` վայրկյան րոպե ժամ Տեղեկույթ?

Յուրաքանչյուր մեծություն ունի իր չափման միավորը Երկարույթյուն` սանտիմետր մետր կիլոմետր Զանգված` գրամ կիլոգրամ տոննա Ժամանակ` վայրկյան րոպե ժամ Տեղեկույթ?

Յուրաքանչյուր մեծություն ունի իր չափման միավորը

Երկարույթյուն`
սանտիմետր
մետր
կիլոմետր

Զանգված`
գրամ
կիլոգրամ
տոննա

Ժամանակ`
վայրկյան
րոպե
ժամ

Տեղեկույթ?

բիթ բայթ 2 բայթ կամ 16 բիթ Յուրաքանչյուր շարք տրոհենք 8-ական վանդակներ պարունակող խմբերի, որոնց պայմանականորեն կանվանենք բայթեր, իսկ վանդակները` բիթեր: Բիթը համակարգչի հիշողության ամենափոքր…

բիթ բայթ 2 բայթ կամ 16 բիթ Յուրաքանչյուր շարք տրոհենք 8-ական վանդակներ պարունակող խմբերի, որոնց պայմանականորեն կանվանենք բայթեր, իսկ վանդակները` բիթեր: Բիթը համակարգչի հիշողության ամենափոքր…

բիթ

բայթ

2 բայթ կամ 16 բիթ

Յուրաքանչյուր շարք տրոհենք 8-ական վանդակներ պարունակող խմբերի, որոնց պայմանականորեն կանվանենք բայթեր, իսկ վանդակները` բիթեր: Բիթը համակարգչի հիշողության ամենափոքր տարրն է, որի արժեքը կարող է լինել միայն 0 կամ 1: Կլոդ Շենոնն առաջինն է, որ օգտագործել է <<բիթ>> բառը:

Bit ԲԱՅԹ Byte ԿԻԼՈԲԱՅԹ 1ԿԲ, 1Կբայթ

Bit ԲԱՅԹ Byte ԿԻԼՈԲԱՅԹ 1ԿԲ, 1Կբայթ

ՏԵՂԵԿՈՒՅԹԻ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՆ ԵՆ

ԲԻԹ Bit
ԲԱՅԹ Byte
ԿԻԼՈԲԱՅԹ 1ԿԲ, 1Կբայթ Kilobyte
ՄԵԳԱԲԱՅԹ 1ՄԲ, 1Մբայթ Megabyte
ԳԻԳԱԲԱՅԹ 1ԳԲ, 1Գբայթ Gigabyte
ՏԵՐԱԲԱՅԹ 1ՏԲ, 1Տբայթ Terabyte
ՊԵՏԱԲԱՅԹ 1ՊԲ, 1Պբայթ Petabyte
ԷՔՍԱԲԱՅԹ 1ԷԲ, 1Էբայթ Exabyte
ԶԵՏԱԲԱՅԹ 1ԶԲ, 1Զբայթ Zetabyte
ՅՈՏԱԲԱՅԹ 1ՅԲ, 1Յբայթ Yotabyte

Կլոդ Շենոն - ամերիկացի մաթեմատիկոս, էլեկտրոտեխնիկ, հայտնի է որպես <<ինֆորմացիոն տեսության և կրիպտոգրաֆիայի (կոդավորման ) հայր>> : Կլոդ Շենոն

Կլոդ Շենոն - ամերիկացի մաթեմատիկոս, էլեկտրոտեխնիկ, հայտնի է որպես <<ինֆորմացիոն տեսության և կրիպտոգրաֆիայի (կոդավորման ) հայր>> : Կլոդ Շենոն

Կլոդ Շենոն - ամերիկացի մաթեմատիկոս, էլեկտրոտեխնիկ, հայտնի է որպես <<ինֆորմացիոն տեսության և կրիպտոգրաֆիայի (կոդավորման ) հայր>> :

Կլոդ Շենոն

1ՄԲ

1ՄԲ

1ՄԲ

MB ͳí³Éáí) 256 MP3 »ñ³Åßï³Ï³Ý ý³ÛÉ(4MB ͳí³Éáí) 1ԳԲ

MB ͳí³Éáí) 256 MP3 »ñ³Åßï³Ï³Ý ý³ÛÉ(4MB ͳí³Éáí) 1ԳԲ

4,473 ·Çñù ( 200 ¿çÇó µ³Õϳó³Í)


341  Ãí³ÛÇÝ Éáõë³Ýϳñ( 3 MB ͳí³Éáí)

256 MP3 »ñ³Åßï³Ï³Ý ý³ÛÉ(4MB ͳí³Éáí)

1ԳԲ

Գրել մի նախադասություն, որն ունենա 45 բայթ տեղեկութային ծավալ:

Գրել մի նախադասություն, որն ունենա 45 բայթ տեղեկութային ծավալ:

Գրել մի նախադասություն, որն ունենա 45 բայթ տեղեկութային ծավալ:

Скачать файл