Конспект лекції №12 Тема: Основи об’єктна-орієнтованого програмування. Середовище програмування VBA
Оценка 5

Конспект лекції №12 Тема: Основи об’єктна-орієнтованого програмування. Середовище програмування VBA

Оценка 5
docx
20.11.2021
Конспект лекції №12 Тема: Основи об’єктна-орієнтованого програмування. Середовище програмування VBA
Л2-002821.docx

Конспект лекції №12

Тема: Основи об’єктна-орієнтованого програмування. Середовище програмування VBA

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до фаху».

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань у вивченні основ об’єктна-орієнтованого програмування.

 

План лекції

1.                   Поняття макросу. Створення макросів в Excel.

2.                   Елементи керування у програмі Excel.

3.                   Призначення макросу елемента керування.

4.                   Приклади макросів: процедури зміни шрифту, очищення, перегляду та друку.

 

Опорні поняття: програмування, поняття макроса, елементи керування, приклади створення макросів.

 

Інформаційні джерела:

Основна та допоміжна література:

1.                   Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. К.: Каравела, 2003.

2.                   Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

3.                   ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4.                   ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010. СПб.: Питер, 2010. – 252 с.

5.                   Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

6.                   Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.

7.                   Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.

8.                   ДонцовД.Word 2007. Легкий старт. СПб.: Питер, 2007.

9.                   Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). К: Генеза, 2009. 331 с.

10.               Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник.

К.:КНЕУ, 2002.

11.               Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. М: Вильямс, 2014. 208 с.

12.               Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 176 с.

13.               Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. Роботи К.: КНЕУ, 2006.

14.               Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2007. 640 с.

15.               Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. 2-ге вид. К.: BHV, 2009. – 288 с.

16.               Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.

17.               Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник Суми: Університ. книга, 2003.

18.               МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. Эком, 2007.

19.               Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. Львів: ЛДФА, 2004.

20.               Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. М: Эксмо, 2008. – 592 с.

21.               СергеевА. П.Microsoft Office 2007. М: Вильямс, 2007.

22.               Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. СПб.: Питер, 2007.

23.               Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы пакета.

  СПб.: Наука и техника, 2008 г. 608 с.

24.               ФизерсМайкл К. Word 2007. СПб.: Питер, 2008.

25.               Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002.

26.               Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – Харьков, 2000.

27.               Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. К.: Центр навч. літ., 2002.

28.               Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

29.               Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. Київ, 1999.

30.               Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. К.: Центр навч. літ.

31.               Малышев С.А. Самоучитель VBA. СПб., 2001.

32.               Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999.

33.               СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. Диалектика, Вильямс, 2010.


34.               ХоникаттДжерри. Использование Internet. Киев, 1997.

35.               Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. Киев, 2001.

 

Інтернет ресурси:

-                     Лабораторний практикум Word.

-                     Лабораторний практикум PowerPoint.

-                     Лабораторний практикум Excel.

-                     Лабораторний практикум Access.

-                     Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org.

-                     Типи        локальних       комп’ютерних        мереж,        топологія        мереж,        мережеві        протоколи        http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource.

-                     Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php.

-                     Пошуковий сервер www.google.com.ua.

-                     Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця http://www.twirpx.com/file/86994/.

-                     Microsoft                          Office                           Word                           2007                          StepbyStep                          http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html.

-                     А.               Гладкий,               А.               Чиртик               Excel.               Трюки               и               эффекты               http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm.

-                     http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help.

-                     http://www.iworker.ru/lesson/248882.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація.

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

Автоматизація завдань за допомогою засобу записування макросів

Щоб автоматизувати повторюване завдання, можна записати макрос за допомогою засобу записування макросів у програмі Microsoft Excel. Припустімо, у вас є дати в довільних форматах, до всіх із яких потрібно застосувати однаковий формат. Це можна зробити за допомогою макросу. Ви можете записати макрос, який застосовує потрібний формат, а потім за потреби відтворювати цей макрос.

Під час записування макросу засіб записування макросів записує всі кроки в код Visual Basic for Applications (VBA). До цих кроків відносяться такі дії, як введення тексту або чисел, клацання клітинок або команд на стрічці або в меню, форматування клітинок, рядків або стовпців чи навіть імпорт даних із зовнішнього джерела, наприклад Microsoft Access. Visual Basic Application (VBA) – це підмножина потужної мови програмування Visual Basic, яка входить у більшість програм Office. Хоча VBA дає змогу автоматизувати процеси в програмах Office і між ними, необов’язково знати код VBA або вміти програмувати, якщо засіб записування макросів робить усе потрібне.

Важливо розуміти, що під час записування макросу засіб записування макросів реєструє майже всі ваші дії. Тому якщо ви припустилися помилки, виконуючи потрібну послідовність дій, наприклад натиснули не ту кнопку, засіб записування макросів зареєструє цю дію. Рішення – перезаписати всю послідовність або змінити сам код VBA. Ось чому щоразу під час записування рекомендовано записати процес, з якими ви добре знайомі. Що точніше ви запишете послідовність дій, то ефективніше працюватиме макрос під час його відтворення.

Макроси та засоби VBA можна знайти на вкладці Розробник, яку за замовчуванням приховано, тому спочатку слід відобразити її.

 

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Конспект лекції №12 Тема:

Конспект лекції №12 Тема:

ХоникаттДжерри. Использование

ХоникаттДжерри. Использование
Скачать файл