Конспект лекції №7 ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ
Оценка 4.7

Конспект лекції №7 ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ

Оценка 4.7
docx
20.11.2021
Конспект лекції №7 ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ
Л2-002816.docx

Конспект лекції №7

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ І ФУНКЦІЙ. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до фаху».

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань зі створення формул та графічного представлення даних.

 

План лекції

1.                   Обчислення в Excel. Поняття формули.

2.                   Застосування формул масиву. Застосування вбудованих функцій.

3.                   Графічне представлення даних.

 

Опорні поняття: табличний процесор, робоча книга, редагування даних, форматування даних.

Інформаційні джерела:

Основна та допоміжна література:

1.                   Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. К.: Каравела, 2003.

2.                   Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

3.                   ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4.                   ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010. СПб.: Питер, 2010. 252 с.

5.                   Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

6.                   Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.

7.                   Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.

8.                   ДонцовД.Word 2007. Легкий старт. СПб.: Питер, 2007.

9.                   Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). К: Генеза, 2009. 331 с.

10.                Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник.

К.:КНЕУ, 2002.

11.                Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. М: Вильямс, 2014. – 208 с.

12.                Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 176 с.

13.               Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. Роботи К.: КНЕУ, 2006.

14.               Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2007. 640 с.

15.               Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. 2-ге вид. К.: BHV, 2009. – 288 с.

16.                Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.

17.               Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник Суми: Університ. книга, 2003.

18.                МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. Эком, 2007.

19.                Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. Львів: ЛДФА, 2004.

20.               Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. М: Эксмо, 2008. – 592 с.

21.                СергеевА. П.Microsoft Office 2007. М: Вильямс, 2007.

22.                Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. СПб.: Питер, 2007.

23.                Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы пакета.

  СПб.: Наука и техника, 2008 г. 608 с.

24.                ФизерсМайкл К. Word 2007. СПб.: Питер, 2008.

25.               Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002.

26.                Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. Харьков, 2000.

27.                Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. К.: Центр навч. літ., 2002.

28.                Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

29.                Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. Київ, 1999.

30.                Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. К.: Центр навч. літ.

31.                Малышев С.А. Самоучитель VBA. СПб., 2001.

32.                Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999.

33.                СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. Диалектика, Вильямс, 2010.

34.                ХоникаттДжерри. Использование Internet. Киев, 1997.

35.                Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. Киев, 2001.


Інтернет ресурси:

-                     Лабораторний практикум Word.

-                     Лабораторний практикум PowerPoint.

-                     Лабораторний практикум Excel.

-                     Лабораторний практикум Access.

-                     Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org.

-                     Типи        локальних       комп’ютерних        мереж,        топологія        мереж,        мережеві        протоколи        http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource.

-                     Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php.

-                     Пошуковий сервер www.google.com.ua.

-                     Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – http://www.twirpx.com/file/86994/.

-                     Microsoft                          Office                           Word                           2007                          StepbyStep                          http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html.

-                     А.               Гладкий,               А.               Чиртик               Excel.               Трюки               и               эффекты               http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm.

-                     http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help.

-                     http://www.iworker.ru/lesson/248882.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація.

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

1. Обчислення в Excel. Поняття формули

Формула це вираз, за яким здійснюються обчислення.

Формули можна вводити в комірку або в рядок формул. Рядок формул можна розширити за допомогою кнопки з подвійними стрілками в правій частині рядка.

Формула може містити такі елементи:

-          функції;

-          посилання;

-          оператори;

-          константи.

Функцією називається стандартна, завчасно визначена формула, яка дає результат виконання в певному порядку певних дій над значеннями, що виступають в якості аргументів.

Посилання це звертання до комірок (використання адрес комірок у формулі). Оператором називається знак чи символ, який задає тип обчислення у виразі. Константою називається постійне значення, яке не потребує обчислення.

 


Введення формул

Існують різні способи введення формул. Якщо формула невелика та містить найпростіші операції, то її можна вводити безпосередньо з клавіатури. Для цього потрібно у комірці (або у рядку формул), ввести знак «=» та формулу, за якою буде обчислюватись результат. Наприклад, для того щоб обчислити значення виразу 3a+b-0,45, де a=67,87 і b=2,98, потрібно ввести вхідні дані у відповідні комірки (рис. 1), наприклад A2 та B2, а після цього в комірку, де буде результат (наприклад у комірку A4) достатньо ввести з клавіатури вираз =3*a2+b2-0,45. Після введення цього виразу потрібно натиснути клавішу Enter. У комірці A4 з’явиться результат обчислень: 206,14. Зверніть увагу, що байдуже які літери вводити в адреси комірок – великі чи малі, відіграє роль лише розкладка клавіатури, тобто літери, які вводяться в адреси комірок повинні бути латинськими.

Для обчислення значення цього ж виразу для інших вхідних даних достатньо ввести нові значення параметрів a та b у відповідних


 


Рис.1. Приклад створення формули


комірках. Результат розрахунків автоматично зміниться. При активізації комірки з результатом у рядку формул завжди можна побачити формулу, за якою проводиться обчислення. Цю формулу можна також побачити в режимі редагування комірки, натиснувши функціональну клавішу F2.


Інший спосіб введення формули полягає в тому, що адреси комірок, які беруть участь в обчисленнях, не вводяться з клавіатури. Вони заносяться у відповідне місце формули шляхом вибору цієї комірки вказівником миші. Цей спосіб зручний, якщо потрібно створити посилання на комірки, які знаходяться далеко одна від одної.

 

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Конспект лекції №7 ТЕМА 7

Конспект лекції №7 ТЕМА 7

Лабораторний практикум Word. -

Лабораторний практикум Word. -

Вони заносяться у відповідне місце формули шляхом вибору цієї комірки вказівником миші

Вони заносяться у відповідне місце формули шляхом вибору цієї комірки вказівником миші
Скачать файл