Конспект лекції №9 ТЕМА 9. БАЗИ ДАНИХ В EXCEL. СОРТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. СТВОРЕННЯ ПІДСУМКІВ ДО БАЗИ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ.
Оценка 4.8

Конспект лекції №9 ТЕМА 9. БАЗИ ДАНИХ В EXCEL. СОРТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. СТВОРЕННЯ ПІДСУМКІВ ДО БАЗИ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ.

Оценка 4.8
docx
20.11.2021
Конспект лекції №9 ТЕМА 9. БАЗИ ДАНИХ В EXCEL. СОРТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. СТВОРЕННЯ ПІДСУМКІВ ДО БАЗИ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ.
Л2-002818.docx

Конспект лекції №9

ТЕМА 9. БАЗИ ДАНИХ В EXCEL. СОРТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. СТВОРЕННЯ ПІДСУМКІВ ДО БАЗИ ДАНИХ. СТВОРЕННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ.

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до фаху».

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з формування бази даних в Excel та роботи з нею.

 

План лекції

1.  Поняття списків в Excel.

2.  Створення списку користувача. Створення списку користувача на основі існуючих даних.

3.  Робота зі списком/базою даних.

4.  Підведення підсумків.

5.  Створення зведеної таблиці.

Опорні поняття: бази даних, сортування інформації, підсумки в базі даних, зведені таблиці.

 

Інформаційні джерела:

Основна та допоміжна література:

1.                   Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. К.: Каравела, 2003.

2.                   Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

3.                   ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4.                   ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010. СПб.: Питер, 2010. – 252 с.

5.                   Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

6.                   Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.

7.                   Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.

8.                   ДонцовД.Word 2007. Легкий старт. СПб.: Питер, 2007.

9.                   Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). К: Генеза, 2009. 331 с.

10.               Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник.

К.:КНЕУ, 2002.

11.               Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. М: Вильямс, 2014. 208 с.

12.               Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 176 с.

13.               Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. Роботи К.: КНЕУ, 2006.

14.               Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2007. 640 с.

15.               Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. 2-ге вид. К.: BHV, 2009. – 288 с.

16.               Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.

17.               Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник Суми: Університ. книга, 2003.

18.               МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. Эком, 2007.

19.               Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. Львів: ЛДФА, 2004.

20.               Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. М: Эксмо, 2008. – 592 с.

21.               СергеевА. П.Microsoft Office 2007. М: Вильямс, 2007.

22.               Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007.

23.               Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы пакета.

  СПб.: Наука и техника, 2008 г. 608 с.

24.               ФизерсМайкл К. Word 2007. СПб.: Питер, 2008.

25.               Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002.

26.               Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. Харьков, 2000.

27.               Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. К.: Центр навч. літ., 2002.

28.               Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

29.               Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. Київ, 1999.

30.               Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. К.: Центр навч. літ.

31.               Малышев С.А. Самоучитель VBA. СПб., 2001.

32.               Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999.

33.               СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. Диалектика, Вильямс, 2010.

34.               ХоникаттДжерри. Использование Internet. Киев, 1997.


35.               Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. Інтернет ресурси:

-                     Лабораторний практикум Word.

-                     Лабораторний практикум PowerPoint.

-                     Лабораторний практикум Excel.

-                     Лабораторний практикум Access.

-                     Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org.

-                     Типи        локальних       комп’ютерних        мереж,        топологія        мереж,        мережеві        протоколи        http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource.

-                     Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php.

-                     Пошуковий сервер www.google.com.ua.

-                     Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця http://www.twirpx.com/file/86994/.

-                     Microsoft                          Office                           Word                           2007                          StepbyStep                          http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html.

-                     А.               Гладкий,               А.               Чиртик               Excel.               Трюки               и               эффекты               http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm.

-                     http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help.

-                     http://www.iworker.ru/lesson/248882.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

1.  Поняття списків в Excel

Списком називають набір рядків таблиці, що містить пов’язані між собою дані. Розрізняють списки користувача і списки/бази даних.

Списки користувача створюються для подальшого автозаповнення таблиці даними. Елементами списку користувача можуть бути або дані, що вже набрані у таблиці, або дані, які вводяться користувачем безпосередньо під час створення списку.

Списком/базою даних називають набір рядків аркуша, що містить однорідні дані про певні об’єкти. В Excel такою базою даних є таблиця, рядки в якій, починаючи з другого, називають записами, стовпчики полями. Перший рядок списку містить назви полів (стовпчиків).

При роботі зі списками/базами даних в Excel необхідно дотримуватись наступних правил:

          на одному робочому аркуші не варто розміщувати більше одного списку;

          список має бути відокремлений від інших даних робочого аркуша щонайменше одним порожнім стовпчиком і одним порожнім рядком;

          список не може містити порожніх рядків (стовпчиків);

          заголовки полів мають бути унікальними, тобто не може бути повторів назв заголовків полів;

          кожен стовпчик таблиці повинен містити інформацію одного типу;

          не варто розміщувати жодних даних праворуч та ліворуч від списку, оскільки вони можуть заховатися в процесі фільтрації даних.

 

2.  Створення списку користувача. Створення списку користувача на основі існуючих даних

Для створення списку користувача на основі існуючих даних потрібно здійснити таку послідовність дій:

          виділити діапазон комірок, який містить елементи майбутнього списку користувача;

          в меню кнопки Office  натиснути кнопку Параметры Excel та на закладці Основные натиснути кнопку Изменить списки;

          у діалоговому вікні списків натиснути кнопку Импорт і OK.

 

Створення нового списку користувача

Для створення нового списку користувача потрібно здійснити таку послідовність дій:

          в меню кнопки Office  натиснути кнопку Параметры Excel та на закладці Основные натиснути кнопку Изменить списки;

          у діалоговому вікні списків вибрати варіант Новый список, ввести через Enter усі елементи;

          після введення всіх елементів натиснути кнопку Добавить OK.

Відтворити створені списки користувача можна, записавши в потрібну комірку будь-який елемент списку і протягнувши маркер автозаповнення у потрібному напрямку.

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Конспект лекції №9 ТЕМА 9

Конспект лекції №9 ТЕМА 9

Хорев В.Д. Самоучитель программирования на

Хорев В.Д. Самоучитель программирования на
Скачать файл