Контрольная работа для 5 классников по математике
Оценка 5 (более 1000 оценок)

Контрольная работа для 5 классников по математике

Оценка 5 (более 1000 оценок)
Контроль знаний
docx
математика
5 кл
25.08.2019
Контрольная работа для 5 классников по математике
в этом материале есть для преподаватели математикам всякая задачи для контрольная работа 5 класса . Я надеюсь поможить вам в контрольная работе в готовим выде . ***** ******** **** ******* *** * * * * * * * * *
конт раб 5 кл узб.docx
О`ZBEKISTОN  RESРUBLIKАSI   ХАLQ  TА`LIMI VАZIRLIGI                    RESРUBLIKА   TА`LIM     MАRKАZI МАТЕМАТIКA                    FANIDAN  UZVIYLASHTIRILGAN  O‘QUV  DASTURI                ASOSIDA  NAZORAT  ISHLARINI  O‘TKAZISH  BO‘YICHA                                      METODIK  TAVSIYALAR                                                   (5 sinf)                                         Ташкент ­ 2014 1 Matematika fanidan 5 – sinf uchun taqvim - mavzu reja                          (haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat) Bo’lim va mavzular Soa t Dars turi, dars uslubi Uyga vazifa Darsl ar tartib i 45 74 18 I chorak 1 1 1 1 1 1 1 1 1   NATURAL SONLAR    bob    Natural   sonlar   va   I  shkalalar Natural son tushunchasi   Natural sonlarning  yozilishi va  o’qilishi Natural sonlarning  yozilishi va  o’qilishi Kesma. Kesmaning uzunligi. Kesma. Kesmaning uzunligi. Uchburchak Uchburchak Tekislik, to’g’ri chiziq va nur Shkalalar va koordinatalar.   Sonlar  nuri. Shkalalar va koordinatalar.   Sonlar  nuri. Shkalalar va koordinatalar.   Sonlar  nuri. Natural sonlarni taqqoslash.   Katta  kichik. Natural sonlarni taqqoslash.   Katta  kichik. Natural sonlarni taqqoslash.   Katta  kichik. Masalalar yechish Masalalar yechish 1  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish 2 Natural sonlarni qo’shish va   20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40 41 42 43 44 45 ayirish Natural sonlarni qo’shish va uning xossalarini Natural sonlarni qo’shish va uning xossalarini Natural sonlarni qo’shish va uning xossalarini Natural sonlarni ayirish va uning  xossalarini Natural sonlarni ayirish va uning  xossalarini Natural sonlarni ayirish va uning  xossalarini Sonli va harfli ifodalar Sonli va harfli ifodalar Sonli va harfli ifodalar Masalalar yechish 2  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish Qo’shish va ayirish xossalarining  harfiy ifodasi Qo’shish va ayirish xossalarining  harfiy ifodasi Qo’shish va ayirish xossalarining  harfiy ifodasi Tenglamalar Tenglamalar Masalalar yechish 3  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish 3  Natural sonlarni ko’paytirish va bo’lish Natural sonlarni ko’paytirish va  uning xossalari Natural sonlarni ko’paytirish va  uning xossalari Natural sonlarni bo’lish Natural sonlarni bo’lish Natural sonlarni bo’lish Qoldiqli bo’lish Qoldiqli bo’lish 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70          II  четверть Ifodalarni soddalashtirish Ifodalarni soddalashtirish Masalalar yechish 4  ­ nazorat  ish  Amallarni bajarish tartibi Amallarni bajarish tartibi Natural sonlar ustida tor‘t  amalga doir  masalalar  yechish Natural sonlar ustida tor‘t  amalga doir  masalalar  yechish Natural sonlar ustida tor‘t  amalga doir  masalalar  yechish Sonning darjasi. Sonning kvadrati va kubi. Sonning darajasi. Sonning  kvadrati va kubi. Masalalar yechish 5  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish 4. Yuz  va  hajmlar Formulalar Formulalar Yuz.  To’g’ri to’rtburchak va  kvadrat ning  yuzi formulalari Yuz.  To’g’ri to’rtburchak va  kvadrat ning  yuzi formulalari Yuz.  To’g’ri to’rtburchak va  kvadrat ning  yuzi formulalari Yuz  o‘lchov  birliklari Yuz  o‘lchov  birliklari To’g’ri burchakli parallelepiped  va kub  Hajm.  Hajm  o‘lchov  birliklari.  To’g’ri burchakli parallelepiped  va kub hajmi formulalari Hajm.  Hajm  o‘lchov  birliklari.  To’g’ri burchakli parallelepiped  va kub hajmi formulalari Hajm.  Hajm  o‘lchov  birliklari.  To’g’ri burchakli parallelepiped  4 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 va kub hajmi formulalari Hajm.  Hajm  o‘lchov  birliklari.  To’g’ri burchakli parallelepiped  va kub hajmi formulalari Masalalar yechish 6  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish II  KASR   SONLAR 5. Oddiy kasrlar. Aylana va doira Aylana va doira Ulushlar. Oddiy kasrlar haqida tushuncha. Ulushlar. Oddiy kasrlar haqida tushuncha. Kasrlarni  taqqoslash Kasrlarni  taqqoslash III  chorak To’g’ri  va  noto’g’ri  kasrlar To’g’ri  va  noto’g’ri  kasrlar Bir  xil  maxrajli  kasrlarni   qo’shish  va  ayirish Bir  xil  maxrajli  kasrlarni   qo’shish  va  ayirish Bir  xil  maxrajli  kasrlarni   qo’shish  va  ayirish Masalalar yechish 7  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish Bo’lish va kasrlar Bo’lish va kasrlar Aralash sonlar Aralash sonlar Aralash sonlar Aralash sonlarni qo’shish   va  ayirish Aralash sonlarni qo’shish   va  ayirish Aralash sonlarni qo’shish   va  ayirish Masalalar yechish 5 1 1 1 1 96 26 1 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 1 1 1 1 13 1 Masalalar yechish 8  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish 6. O’nli kasrlar O’nli kasrlarning yozilishi va  o’qilishi O’nli kasrlarning yozilishi va  o’qilishi 1 O’nli kasrlarni taqqoslash 1 O’nli kasrlarni taqqoslash O’nli kasrlarni qo’shish va ayirish 1 O’nli kasrlarni qo’shish va ayirish 1 O’nli kasrlarni qo’shish va ayirish 1 1 Sonning taqribiy qiymati 1 Sonlarni yaxlitlash 1 Sonlarni yaxlitlash 1 Masalalar yechish 1 9  ­ nazorat  ish  1 Masalalar yechish 25 7. O’nli kasrlarni ko’paytirish  va bo’lish  O’nli  kasrni  natural  songa  ko’paytirish O’nli  kasrni  natural  songa  ko’paytirish O’nli  kasrni  natural  songa  ko’paytirish O’nli kasrni natural songa bo’lish 1 O’nli kasrni natural songa bo’lish 1 O’nli kasrni natural songa bo’lish 1 1 O’nli kasrlarni ko’paytirish 1 O’nli kasrlarni ko’paytirish 1 O’nli kasrlarni ko’paytirish 1 O’nli kasrlarni ko’paytirish 1 Masalalar yechish 1 10  ­ nazorat  ish  1 Masalalar yechish 1 O’nli kasrga bo’lish 1 O’nli kasrga bo’lish 1 O’nli kasrga bo’lish 1 O’nli kasrga bo’lish 1 1 1 6 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 IV  chorak O’rta arifmetik O’rta arifmetik O’rta arifmetik O’rta arifmetik Masalalar yechish Masalalar yechish 11  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish 8. Foizlar Foiz haqida tushuncha Foiz haqida tushuncha Foizlarga doir masalalar Foizlarga doir masalalar Foizlarga doir masalalar Burchak. To’g’ri va yoyiq  burchak. Burchak. To’g’ri va yoyiq  burchak. Burchaklarni o’lchash.  Transportir. Burchaklarni o’lchash.  Transportir. Burchaklarni o’lchash.  Transportir. Doiraviy diagrammalar va ularni  qurish Doiraviy diagrammalar va ularni  qurish Masalalar yechish 12  ­ nazorat  ish  Masalalar yechish 9. Повторение Natural sonlar Natural sonlar Natural sonlar Oddiy kasrlar Oddiy kasrlar Oddiy kasrlar O’nli kasrlar O’nli kasrlar 7 40 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 162 163 164 165 166 167 168 169 170 O’nli kasrlar O’nli kasrlarni ko’paytirish va  bo’lish O’nli kasrlarni ko’paytirish va  bo’lish O’nli kasrlarni ko’paytirish va  bo’lish Foizlar Foizlar Foizlar 13  ­ nazorat  ish  Yakunlovchi  dars 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                          I  CHORAK                                         Matematika    5 ­ sinf                                   1 – nazorat  ishi                                                  I  variant  1. Sonlarni  raqamlar  bilan  yozing:  60  million  5  ming  40.  2. АС  kesma  chizing  va  unda  К  nuqtani  belgilang. АК  va  КС  kesmalarni   o‘lchang.  3. Koordinata  nurida  (son  nuruda)  995  va  1003  sonlari  orasida  yotuvchi   natural  sonlarni  yozing. 4.  Metrlarda ifodalang:  3 km,  2 km 300 m,  1 km 50 m, 5 km 205m. 5. Qaysi biri katta:   6 m 42 sm mi yoki   640 sm?   Javobini       belgi yordamida yozing.                                          II  variant  1.  Sonlarni  raqamlar  bilan  yozing:  7  million   37  ming  8.  2. ВD  kesma  chizing  va  unda  E  nuqtani  belgilang.  BE  va DE  kesmalarni     o‘lchang. 3. Koordinata  nurida  (son  nuruda)  996  va  1006  sonlari  orasida  yotuvchi   natural   sonlarni  yozing. 4.Millimetrlarda ifodalang:  2 sm,  5sm 8mm,  4 dm,  1 dm 3 sm. 5. Qaysi biri katta:   3 km   870 m   mi yoki   3880 m?   Javobini        belgi yordamida yozing.                                            2 – nazorat  ishi 8 I variant  1.Koordinata  nurida  qo‘shishni  tasvirlang:  4 + 3. 2.Qo‘shishning  guruhlash  qonunini  qo‘llab  amallarni  bajaring: 54 71 + 39 999) + 10 001. 3.Qulay  usul  bilan  hisoblng:  (6112 + 1596) – 496. 4. Berilgan matodan  har biriga 2 m dan sarflab, 17 ta bolalar plashi tikish mumkin. Shu matodan har biriga 4 m dan sarflab, 8 ta kattalar plashi tikish mumkinmi? 5.Uzunlikka, balandlikka va nayza bilan sakrash,  bo’yicha musobaqada 42   sportchi qatnashdi.  Balandlikka 13 ta sportchi, uzunlikka  22 ta  sportchi,  qolganlari esa nayza bilan sakradi.  Nayza bilan sakrovchilarning sonini topish  ifodasini tuzing va uni hisoblang.                                      II вариант 1.Koordinata  nurida  qo‘shishni  tasvirlang:  4 + 5. 2.Qo‘shishning  guruhlash  qonunini  qo‘llab  amallarni  bajaring: 19 99 + (4801 + 15 200). 3.Qulay  usul  bilan  hisoblng: (8593 + 1407) – 999. 4.Maktab bog’idan o’quvchilar olma terib, har biriga 25 kg dan yashiklarga  joyladilar.  875 kg olmani joylash uchun  40 ta yashik yetadimi? 5. Xaydovchi ertalab  avtomobilga 115 litr  benzin  quydi.  Bu benzinning 47 litrini tushlikkacha,  55 litrini tushlikdan so’ng sarfladi.  Qancha litr benzin qolgan?   Ifoda tuzing va uning qiymatini toping.                                    3 – nazorat  ishi                                          I variant   131 dan  katta  va  141  dan  kichik  7  raqami  bilan  tugagan  sonni  toping.  2.Koordinata  nurini  chizing  va  unda  С(6)  nuqtani  belgilang,  bu  nuqtadan   o’ngga  5  birlik  kesma  qo’ying  va  D  nuqtani  belgilang. D  nuqtaning   koordinatasi  nimaga  teng?     3. Taksoparkda      ta taksi bor.  Ertalab soat   6.00  da      ta taksi va soat   8.00 da yana  124 ta taksi ishga chiqdi.  Qolganlari ta’mirlash uchun qoldirildi.   Ta’mirlashga qoldirilgan taksilar sonini topish uchun ifoda tuzing va    ,     bo’lganda hisoblang. 4.      5.                                       II variant   1.437 dan  katta  va   457  dan  kichik  7  raqami  bilan  tugagan  sonni  toping.   9 2. Koordinata  nurini  chizing  va  unda  M(3)  nuqtani  belgilang,  bu  nuqtadan      7  birlik  kesma  qo’ying  va  T  nuqtani  belgilang.  T nuqtaning  koordinatasi   nimaga  teng? 3.  Ukasi   x  yoshda,  akasi  esa  undan  5 yosh  katta.  Ifoda  tuzing  va     da   10х uning  qiymatini  toping. 4.  Bolalar bog’chasiga olxo’ri, nok va olmalar keltirishdi.  Olxo’ri   28 kg,  nok  olxo’ridan 16 kg ko’p,  olmalar esa nok va olxo’ri qancha bo’lsa shuncha  keltirildi.  Bolalar bog’chasiga jami necha kilogramm meva keltirilgan? 5.  Chilangar uch kunda     ta detal tayyorladi.  Birinchi kuni   78 ta, ikkinchi  kuni      ta detal tayyorladi.  Uchinchi kuni qancha detal tayyorladi?  Ifoda tuzing va     ,     da hisoblang.                                3 ­ yozma  ish                                              I variant   1. Ifodani  soddalashtiring:  а)     ;   б)                                              в)        2. Ifodaning  qiymatini  toping   , agar    .     3. Taksoparkda      ta taksi bor.  Ertalab soat   6.00  da      ta taksi va soat   8.00 da yana  124 ta taksi ishga chiqdi.  Qolganlari ta’mirlash uchun qoldirildi.   Ta’mirlashga qoldirilgan taksilar sonini topish uchun ifoda tuzing va    ,     bo’lganda hisoblang.      4. Tenglamani  yeching:  а)                                                в)      б)   . 10 5.Решите  задачу  с  помощью  уравнения.         У  Дильдоры  было  несколько  шаров.  Когда  5  шаров  лопнуло,  Дильдора купила  ещё  7  шаров,  после  чего  у  неё  стало  16  шаров.  Сколько   шаров  было  у  Дильдоры  первоначально ?                                 II  variant  1. Ifodani  soddalashtiring:  а) 4                                                в)  2. Ifodaning  qiymatini  toping   ;   б)    ,  agar   . 3. Chilangar uch kunda     ta detal tayyorladi.  Birinchi kuni   78 ta, ikkinchi  kuni      ta detal tayyorladi.  Uchinchi kuni qancha detal tayyorladi?  Ifoda tuzing va     ,     da hisoblang.   4. Tenglamani  yeching:  а)     б)                                             в)      .    5. Решите  задачу  с  помощью  уравнения.        В  вазе  лежало  несколько  конфет.  Дети  съели  8  конфет,  а  мама   положила  ещё  10,  после  чего  в  вазе  стало  24  конфеты.  Сколько   конфет  было  в  вазе  первоначально ?                                          II  CHORAK                                         4 – nazorat  ishi                                               I variant 1. Qulay  usul  bilan  hisoblang:  125 ∙ 80 ∙ 4. 11 2.Bo‘lishni  bajaring:  22 914 000 : 6030. 3. Tenglamani  yeching:   4. Qopda 50 kg shakar bor edi. Uni har birida 3 kg dan qilib, paketlarga  taqsimlashdi. Qopda qancha kg shakar qoldi. 5.Teploxod   6 soatda  210 km,  poyezd esa  4 soatda   420 km yo’l yurdi.   Poyezdning tezligi teploxodning tezligidan necha marta katta?                                        II variant 1.  Qulay  usul  bilan  hisoblang:  250 ∙ 3 ∙ 40. 2. Bo‘lishni  bajaring:  4 645 671 : 8493. 3. Tenglamani  yeching:   4.Uzunligi  265 sm bo’lgan arqonni  25 sm dan qilib bir hil bo’laklarga bo’lishdi.   Qanday uzunlikdagi bo’lak qoldi? 5. Poyezd  336 km ni  4 soatda,  avtobus esa  126 km ni   3 soatda bosib o’tdi.  Avtobusning tezligi poyezdning tezligidan necha marta kichik?                                      5 ­  nazorat  ishi                                      I variant 1. Ifodaning  qiymatini  toping:   1024 : 128 ∙ 15 : 10. 2. Sonli  ifodaning  qiymatini  toping:       (73 ∙ 32 – 672 : 16) : 27 + 13. 3.  Ifodaning  qiymatini  toping:  а)  ;   b)     347  5  2 2 4 4.Poyezd har biriga 30 tonna yuk sig’adigan 32 ta vagondan tashkil topgan.  4800  tonna  yukni tashish uchun nechta shunday poyezd kerak bo’ladi? 5. Bir ishchi bir soatda 15 ta detal tayyorlaydi, ikkinchisi esa undan 3 ta detal kam   tayyorlaydi.  Ular birgalikda 8 soat ishlab nechta detal tayyorlashadi?                                             II variant 1. Ifodaning  qiymatini  toping:   39 ∙ 45 : 65 ∙ 2. 2. Sonli  ifodaning  qiymatini  toping:  432 12 + 53 ∙ 33) : 35 ­ 15. 3. Ifodaning  qiymatini  toping:  а)  ;   b)   73  4 12 4.Yengil atletika bo’yicha musobaqaning birinchi kunida stadionda  41616  ta  tomoshabin bo’lgan. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan   6 marta kam  tomoshabin bo’ldi.  Ikkala kun birgalikda stadionda qancha tomoshabin  bo’lgan?   5.Bir avtomat bir minitda   60 ta banka yopadi, ikkinchisi esa birinchisidan  5  banka ko’p  yopadi.  Ikkala avtomat birga yoqib qo’yilsa 2500 ta bankani  qancha minutda yopadi?                              6 ­  nazorat  ishi                                        I variant  1.Agar  t = 12 soat,  s = 240 km  bo‘lsa,  yol  formulasi  bo‘yicha  v  ning    qiymatini  toping. 2.  To‘g‘ri  to‘rtburchakning  bo‘yi  28 sm, kengligi  (eni)  esa,  7  marta  kam.   To‘g‘ri  to‘rtburchakning  yuzi  nimaga  teng? 3.а)  Kvadrat  metrlarda  ifodalang:  5 ga;  18 а;  .     b)  Gektarlarda  ifodalang:  420 000 2m 4.Jismoniy tarbiya zalining hajmi  1800  . Uning balandligi  5 m.  Polning  yuzini toping.  5.  а)  Santimetr  kublarda  ifodalang:  5 635 ;  3 sm 3dm              b)  Detsimetr  kublarda  ifodalang:  6 580 . 3dm 3m 1.  Agar  t = 5  sekund,  s =  15 м. bo‘lsa,  yol  formulasi  bo‘yicha  v  ning   II variant qiymatini  toping.      2.  To‘g‘ri  to‘rtburchakning  bo‘yi  65 sm, kengligi  (eni)  esa,  5  marta  kam.  To‘g‘ri  to‘rtburchakning  yuzi  nimaga  teng? 3.  а)  Kvadrat  metrlarda  ifodalang:  3 ga;  16 а;              b)  Gektarlarda  ifodalang:  450 000  .   2m 4.  Xonaning hajmi  75  .  Uning balandligi  3 m.  Polning yuzini toping. 5.  а)  Santimetr  kublarda  ifodalang:  ;     13 b)  Detsimetr  kublarda  ifodalang:  .                                      III CHORAK                                 7 ­   nazorat ishi                                I variant 1.Markazi   А  nuqtada va radiusi  2 sm bo’lgan doira chizing. Ikkita nuqtani  belgilang: а)  aylanada yotuvchi; b)  doirada yotuvchi; d)  doirada yotmaydigan. 2. Sonlarni o’sib borish tartibida joylashtiring:    . 5 13 , 7 13 , 3 13 , 1 13 3. Yozing: а) Maxraji 6 bo’lgan barcha to’g’ri kasrlarni;           b) Surati 5 bo’lgan barcha noto’g’ri kasrlarni. 4.Bir bidonda   litr, ikkinchisida esa birinchisidan    litr ko’p  sut bor.  Ikkala  bidonda qaqncha sut bor? 5.Bir ishchi bir soatda 15 ta detal, ikkinchisi undan 3 ta detal kam tayyorlaydi. Ular birga ishlab 8 soatda qancha detal tayyorlaydilar? II variant      1. Markazi   O  nuqtada va radiusi  3 sm bo’lgan doira chizing. Ikkita nuqtani  belgilang: а)  aylanada yotuvchi; b)  doirada yotuvchi;             d)  doirada yotmaydigan.  2. Sonlarni o’sib borish tartibida joylashtiring:  . 11 17 , 2 17 , 10 17 , 5 17  3. Yozing: а) Maxraji 7  bo’lgan barcha to’g’ri kasrlarni;                    b) Surati 4 bo’lgan barcha noto’g’ri kasrlarni. 4. Birinchi soatda sayyoh butun yo’lning     qismini, ikkinchi soatda esa  birinchisidan     ga kam yo’l yurd.  Ikki soatda sayyoh butun yo’lning qanday  qismini bosib o’tdi.  5. Bir avtomat bir minutda   60 ta banka, ikkinchisi esa  5 ta banka ko’p yopadi.  Ikki avtomat birgalikda necha minutda 2500 ta bankani yopadi? 14 Nazorat ishi №  8                                   I  variant 1.Bo’linmani kasr ko’rinishida yozing:  а) 4: 7;  b) 8 : 11,  d) 9 : 1  va kasrni  bo’linma ko’rinishida yozing:   5 5 2.Noto’g’ri kasr ko’rinishida yozing:   11 6 , , , 28 7 3 1 2 5; 2 3 4; 3 7 . 3.Kasrlarning butun qismini ajratib yozing:   5 4 ; 18 7 ; 77 77 .     4.4 metr gazlamadan 7 ta yubka tikishdi.  Har bir yubkaga qanchadan gazlama  ketgan? 5.Bir detalni tayyorlash uchun reja bo’yicha     soat kerak bo’ladi, ammo ishchi  uni tayyorlashga     soat kam sarfladi.  Boshqa detalni tayyorlash uchun ishchi  birinchisiga sarflagan vaqtidan    soat ko’p sarfladi. Bu ikki detalni tayyorlash  uchun ishchi qancha vaqt sarflagan?                             II  variant 1. Bo’linmani kasr ko’rinishida yozing: а) 3 : 5;  b) 6 : 13,  d) 8 : 1  va kasrni  bo’linma ko’rinishida yozing:     17 35 3. Noto’g’ri kasr ko’rinishida yozing:   , . , 9 9 15 7 7 1 8 3; 4 5 1; 7 10 . 4. Kasrlarning butun qismini ajratib yozing:    7 5 ; 12 11 ; 66 66 . 4.Uzunligi 7 m bo’lgan arqonni 12 ta teng bo’laklarga bo’lishdi. Har bir bo’lakning uzunligini toping. 5. Bir savatda     kg olma bor. Undan    kg olma olingandan so’ng,  bu savatda  boshqa savatdagi olmadan     kg kam olma qoldi.  Dastlab ikkala savatda  birgalikda  qancha olma bo’lgan?                           Nazorat ishi №  9                                I  variant 1.Sonlarni o’nli kasr ko’rinishida yozing: а) 7  butun o’ndan  8;                    b) 78  butun  yuzdan 1;  в) 76  butun mingdan  32.  15 2.  Sonlarni o’nli kasr ko’rinishida yozing:     . 3 7 10 7; 9 100 13; 23 1000 3.  Sonlarni o’sib borish tartibida joylashtiring:   3,456;  3,465;  8,149;  8,079.     Sonlarni kamayib borish tartibida joylashtiring: 0,0082;  0,037;  0,0044;  0,08. 4. Uchta bidonda   9,6 litr yog’ bor. Birinchi bidonda  3,4 litr, ikkinchisida esa  0,7  litr kam yog’bor. Uchinchi bidonda qancha yog’ bor? 5.Sirdaryoning uzunligini kilometrda ifodalang   ­  3019 m. Hosil bo’lgan sonni  yaxlitlang: 1) o’ndan birlargacha;  2)birlargacha.                                   II  variant 1. Sonlarni o’nli kasr ko’rinishida yozing:   а) 8  butun o’ndan    9;                        b) 56  butun  yuzdan   1;     d) 37  butun mingdan    54.  2.  Sonlarni o’nli kasr ko’rinishida yozing:     . 5 9 10 8; 7 100 17; 43 1000 3. Sonlarni o’sib borish tartibida joylashtiring:   2,456;  2,465;  7,149;  7,079.     Sonlarni kamayib borish tartibida joylashtiring: 0,0071;  0,058;  0,0033;  0,06 . 4. Uchta butun pishloq  13,7 kg. Birinchisi  4,6 kg, ikkinchisi esa birinchisidan    0,7 kg kam.  Uchinchi pishloq qancha kilogramm?                                                     5. Elbrus cho’qqisining uzunligini kilometrda ifodalang  ­  5642 m. Hosil bo’lgan  sonni yaxlitlang: 1) o’ndan birlargacha;  2)birlargacha.                                     IV  CHORAK                                   Yozma ish  №  10                                          I  variant 1.Bo’lishni bajaring:  а)  93,15 : 23;  b) 14, 706 : 100. 2.Ifodaning qiymatini toping:  3 ∙ 0,13 ∙ 0,5 ∙ 2. 3.Tomonlari 6 m va 10 m bo’lgan xona polini tomonlari 30 sm va 75 sm bo’lgan  parket taxtachalari bilan qoplash kerak. Nechta shunday taxtachalar kerak  bo’ladi? 4.26 ta bir xil detalning massasi 88,4 kg bo’lsa, 15 ta shunday detalning massasini  toping. 5.Tenglamani yeching:  8у + 5,7 = 24,1.                                II variant 1.Bo’lishni bajaring:  а)  13,59 : 18;  b) 63,706 : 100. 2.Ifodaning qiymatini toping:  1,2 ∙ 7,09 ∙ 5 ∙ 10. 16 3.Tomonlari 7 m va 10 m bo’lgan xona polini tomonlari 35 sm va 70 sm bo’lgan  parket taxtachalari bilan qoplash kerak. Nechta shunday taxtachalar kerak  bo’ladi? 4.Motosiklchi belgilangan joygacha 330 km yo’l bosdi. Birinchi 3 soatda  60  km/soat tezlik bilan yurdi, qolgan yo’lni 2 soatda bosib o’tdi.  Yo’lning ikkinchi  qismidagi tezligi birinchi qismidagi tezligidan necha marta ko’p bo’lgan? 5. Tenglamani yeching:  9х + 3,9 = 31,8.                        Yozma ish  №  11                           I  variant 1.Ko’paytirishni bajaring:  а) 7,125 ∙ 2,6;   b) 0,0018 ∙ 3,4. 2. Bo’lishni bajaring:  а) 29, 64 : 7,6;   b)  7,2 : 0,045. 3. Tarozida tortib besta qo’yning og’irliklari aniqlandi:  28,5 kg,  32,6 kg,  35,1 kg, 30,3 kg  va  27 kg.  Qo’ylarning o’rtacha og’irligini toping. 4. Ifodaning qiymatini toping:  50 – 23 ∙ (66,6 : 37).   5. Katerning oqim bo’yicha tezligi   39,1 km/soat.  Katerning o’z tezligi  36,5  km/soat.  Daryo oqimining tezligi va katerning oqimga qarshi tezligini toping.                        II  variant 1. Ko’paytirishni bajaring:  а) 3,725 ∙ 2,4;   b) 0,0018 ∙ 2,4. 2. Bo’lishni bajaring:  а) 60, 03 : 8,7;   b)  36,4 : 0,065. 3. Ko’lning chuqurligini aniqlash uchun besh marta o’lchashni amalga oshirishdi.  Birinchi marta  7,5 m, ikkinchisida – 8,2 m,  uchinchisida  ­  8,8 m,  to’rtinchi­ sida  ­  7,4m va beshinchi marta  ­  9,1 m bo’ldi.  Ko’lning o’rtacha chuqurligi  qanday? 4. Ifodaning qiymatini toping:  40 – 24 ∙ (40,6 : 29). 5. Qayiqning oqimga qarshi tezligi  0, 9 km/soat.  Qayiqning o’z tezligi  3,2  km/soat.  Qayiqning oqim bo’yicha tezligini va oqimning tezligini toping.                             Yozma ish  №  12                                  I  variant 1.Saylov uchastkasida   25000 ta saylovchi bor.  Bu saylovchilarning         60%  i   ovoz  berishda ishtirok etishdi.  Ovoz berishda nechta saylovchi ishtirok etdi?     2.Sayyoh  eshkakli qayiqda   504 km suzdi,  bu butun yo’lning  36%  ini tashkil  etadi. Butun yo’lning uzunligini toping.     3.Do’konda 800 kg kartoshka bor edi. Uning   60% ini sotishdi. Do’konda qancha  kartoshka qoldi?     4. СЕ  nur DCM to’g’ri burchakni ikkita  DCE  va  ЕСМ burchaklarga bo’ladi.   Agar  DCE burchak DCM burchakning 0,4 qismini tashkil qilsa, bu  burchaklarning gradus o’lchovini toping.    5.Vrachlar kunduzgi ovqatlanish normasini 4 maxalga quyidagicha taqsimlashni  maslahat beradilar:  nonushta  ­  25 %,   ikkinchi nonushta  ­ 15 %,  tushlik  ­  45  17 %  va kechki ovqat  ­  15 %. Ovqatlanish normasiga mos doiraviy diagramma  yasang.                                II  variant 1. Shaharda  30000 ta aholi yashaydi. Ularning  23 % ini bolalar tashkil qiladi.     Shahardagi  bolalar soni nechta? 2.Matematikadan olimpiadada  qatnashuvchilarning   32% i maqtov yorlig’I      bilan taqdirlandi.  Agar  taqdirlanganlar soni 416 ta bo’lsa, nechta o’quvchi  olimpiadada qatnashgan? 3. Shanbalikda 160 kishi qatnashdi. Ularning   25 % i yo’lni ta’mirlashdi,  qolganlari esa daraxt ekishdi.  Nechta kishi daraxt ekishdi? 4. MN  nur  CMD to’g’ri burchakni   CMN  va   NМD burchaklarga bo’ladi.   NMD burchak CMD burchakning 0,8 qismini tashkil qilsa, CMN burchakning  gradus o’lchovini toping. 5. Yer sharida quruqlik quyidagicha bo’lingan:  O’rmonlar  ­  57 mln. kv.m,   Cho’llar  ­  24 mln.kv.m,  Tundralar, dashtlar va botqoqlar  ­  54  mln.kv. m,   Xaydalgan yerlar  ­  16 mln.kv.m. Ma’lumotlar asosida doiraviy diagramma  yasang.                                Yozma ish  №  13                                      I  variant 1.Ifodaning qiymatini toping:  (18 + 12 ∙ 27) : (327 ­ 156)  2.Tenglamani yeching:     3 8 9  у 2 7 9 3.Ifodaning qiymatini toping:  (18 – 16,9) ∙ 3,3 + 3 : 7,5.    4.Tarozida tortib uchta qo’yning og’irliklari aniqlandi:  28,5kg,  32,6 kg,  35,2 kg.   Qo’ylarning o’rtacha og’irligini toping.     5.Qulupnoy tarkibida o’rtacha   6 %  shakar bor.  12 kg qulupnoyda qancha shakar  bor?                                   II  variant 1.Ifodaning qiymatini toping:  (1350 : 45 ­ 15) ∙ (48 + 77) 2. Tenglamani yeching:   7 3 5  у 5 2 5 3.Ifodaning qiymatini toping:  (21 – 18,3) ∙ 6,6 + 3 : 0,6. 4.Birinchi soatda chang’ichi   10,8 km, ikkinchi soatda  9,4 km va uchinchi soatda   9,2 км yurdi.  Bir soatda chang’ichi o’rtacha necha kilometr yurgan? 18 5. Bodringning tarkibida o’rtacha   95 % suv bor.  20 kg bodringda qancha suv  kilogram  bor?    19

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике

Контрольная работа для 5 классников по математике
скачать по прямой ссылке

150.000 призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ