Положительное и отрицательное влияние Интернета на подростков.Учитель информатики Саргис Пилоян
Оценка 4.6 (более 1000 оценок)

Положительное и отрицательное влияние Интернета на подростков.Учитель информатики Саргис Пилоян

Оценка 4.6 (более 1000 оценок)
Занимательные материалы +2
docx
воспитательная работа +1
5 кл—11 кл +1
03.12.2019
Положительное и отрицательное влияние Интернета на подростков

150.000₽ призовой фонд • 11 почетных документов • Свидетельство публикации в СМИ

Опубликовать материал

Համացանցի դրական և բացասական ազդեցությունը դեռահասի վրա.docx

Համացանցի դրական և բացասական ազդեցությունը դեռահասի վրա

Փիլոյան Ս.Հ.

ԿԱԻ Լոռումասնաճյուղ,ՄեծՊարնուակ.Մ. Մելքոնյանիանվ.միջնդպրոց

 

Համացանցը անցյալ դարի ամենամեծ և ամենազարմանալի գյուտն է, որի շնորհիվ մարդկությունը կարողացավ ապագայի համար հսկայական թռիչք կատարել, խթանելով առաջընթացը: Համացանցը մեր կյանքը դարձնում է դյուրին, մեզ բոլորիս տալով  մեծ հնարավորություններ: Ներկայումս վայրկյանների ընթացքում հնարավոր է լինում մեզ հետաքրքրող թեմայի վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքել: Համացանցը հրաշք է, որըմերառջևմեծ և նորհնարավորություններ է բացում: Սակայն, երբ սկսեցի համացանցին խոր ծանոթանալ, հասկացա, որ ամեն ինչ չէ, որ բարի և լավն է թվում:

            Ես կարծում եմ, որ շատերը կհամաձայնեն, որ ցանցի ամբողջ տեղեկատվությունը պետք չէ կարդալ, նույնիսկ տեսնել, հատկապես դա անհրաժեշտ է երիտասարդսերնդին: Երեխաները դադարում են գրքեր կարդալ, սահմանափակվում է նրանց շփման շրջանակը, բավարարվում են վիրտուալ զրույցներում և ֆորումներում շփվելով, որի արդյունքում երիտասարդների մոտ արագորեն աճում է ագրեսիվությունը, որը երբեմն պայմանավորված է չափից ավելի, և երբեմն համակարգչային խաղերի հիվանդագին մոլուցքով: Ցավոք, այս ամենը հանգեցնում է անհատի աստիճանական դեգրադացիայի:[1, էջ 167]

Համացանցիդրականազդեցությանառանձնահատկությունները-Դիտարկենքհամացանցիդրականկողմերը: Համացանցումհնարավորություններնայնպիսինեն, որտեղմարդըկարող է ներկայացնելինքնիրեն և իրծրագրերը, ունենաեկամուտ , գտնիաշխատանք, հինընկերներին և այլն:Համացանցումյուրաքանչյուրնուղեգծում է իրճանապարհը: Մարդնինքն է որոշում, թեինչծառայություններիցօգտվի: Համացանցայինշատծրագրերհնարավորությունենտալիսլուծելուորոշակիհարցեր: Ծրագրերի օգնությամբ կարելի է զանգահարելմիմյանց, կատարելգնումներ, պատվիրելավիատոմսեր և հյուրանոցիհամարներ, գովազդելսեփականարտադրանքնուընկերությունը, շփվելամենատարբերեղանակներով, ընկերանալ և նույնիսկսիրահարվել, և սադեռամենըչէ:

            Հաշմանդամությունունեցողմիլիոնավորմարդիկկարողանումենունենալհեռավոր, սակայնիսկականաշխատանք, շփվելընկերներիհետ:

            Համացանցումառկա է հսկայականգրադարանհարուստգրականությամբ: Առաջինհերթինգնահատելի է մասնագիտականգրականությունը, քանիոր, եթեսովորականբովանդակությամբգրքերըթանկեն,ապաշատմասնագետներիհամարնրանքանհասանելիեն: Հետևաբարհամացանցըհամարվում է տեղեկատվությանհսկայականշտեմարան: Համացանցըհնարավորություն է տալիսշատբանսովորել, ստանալմասնագիտականկրթությունկամէլհմտություններըզարգացնելավելիբարձրմակարդակի: Այստեղ կարողանում ենք ցանկացած նեղ կամ լայն թեմաներիցիմանալամենաթարմնորությունները:Համացանցիհնարավորություններըիրականումանսահմանեն, միակբանը, որհամաշխարհայինցանցումչիկարելիփոխարինելկենդանիշփմանհմայքն է, սիրելիմարդուկամընկերոջձեռքովգրվածնամակներիհմայքն է, այնինչցոլացողէկրանըհնարավորությունչիտալիսընկերներիհետ<<վիրտուալաշխարհում>>գնալզբոսանքի: Իհարկե, սացանցի ամենամեծ թերությունն է և միևնույն ժամանակ ամենամեծ առավելությունն է, որովհետև մարդիկ էակներեն, և ոչ վիրտուալ իրականության մեջ շարժվող մեքենաներ: [2, էջ 495]

Համացանցի բացասական ազդեցության առանձնահատկությունները

Այն,որ համացանցը ամենաթողության պատրանք է ստեղծում մեզ մոտ,արդեն բացասական տպավորություն է առաջացնում: Համացանցում ամենինչ հնարավոր է: Այստեղ գործում են ինքնասպանների,թմրամոլների, սկսնակ ահաբեկիչների ակումբներ: Այս ակումբներում հնարավոր է դառնում պատվիրել սեփական մահը, գնել պայթուցիկ և թմրանյութ:Երեխաներն էլ սպունգի նման ներծծում են տեղեկատվությունը. ահաինչենստանումհամացանցից: Բավական է այցելել մի քանի կայքեր և ամենինչ հասկանալի է դառնում:Ի՞նչ են ձեռքբերում երեխաները համացանցից, չէ՞ որ նրանք սպունգինմաններծծում ենամենինչ: Բավական է մուտքգործենքմիքանիկայքեր, արդենամենինչպարզկլինի:

Համակարգչիմոտերկարատևաշխատանքըբացասաբար է անդրադառնումմերօրգանիզմիվրա` նյարդային, իմունային, վերարտադրողական, տեսողական և ոսկրա-մկանայինհամակարգիվրա:

      Այնմարդիկ, ովքերիրենցկյանքնանցկացնումենհամացանցում, նրանցանհրաժեշտ է սոցիալականաջակցություն, նրանքշփմանմեջունենումենդժվարություններ, չբավարարվածեն, ունենցածրինքնագնահատական, բարդույթավորվածեն, ամաչկոտ:

Մարդըմշտապեսընտրությանիրավունքունի: Մեծամասամբինքն է որոշում, թեինչ է լավիրհամար, թեինչպեսկարողանաիրենդրսևորել, ինչ է ուզումստանալ...

      Համակարգիչը կարող է լինել և՜ լավընկեր, և՜ թշնամի, կարող է օգնել նեղության մեջ կամ նույնիս կառաջացի հսկայական խնդիրներ, կարող է օգնել գտնելու համախոհներ կամ էլ տանել մենության...

Համացանցը դեռահասի աչքերովԱնչափահասը ի՞նչ տեսանկյունից է դիտում համացանցը: Առաջին հերթին այն զվարճանքի միջոց է,հետո՝արդեն գիտելիքների աղբյուր  և  օգնական ուսման բնագավառում: Ավելի ճիշտ, շատ քիչ տոկոս են կազմում այն դեռահասները, ովքեր համացանցը և համակարգիչը ուսման նպատակներով են օգտագործում: Դեռահասների մեծ մասը բավականին մեծ ժամանակ են անցկացնում զրուցարաններում և ֆորումներում, ինչն իրենց կարծիքով ընդլայնում է սեփական մտահորիզոնը և աշխարհայացքը: Սակայն իրականում պատկերն այլ է, որովհետև նրանք իրականում դառնում են ավելի հիմար և շփման մեջ սահմանափակեն: Սակայն ոչ մի դեպքում դեռահասին հնարավոր չէ դա ապացուցել: Նա ինքը պետքէ գիտակցի և հասկանա իր խնդիրը, միայն այս դեպքում հնարավոր է ամենինչ փոխել:

            Համացանցըդեռահասներինհետաքրքրող, տեղեկատվությունստանալուհամարհերթականխաղալիք է, օգտակարիրենցգիտակցմամբ:

            Համացանցի վատնայն է, որսահմաններչիճանաչում: Այնտեղտեղեկատվությունըկանոնակարգվածչէ, հետևաբարդեռահասներըպաշտպանվածչենայնամենից, ինչընրանքչպետք է իմանան: Սրանիցհետևում է, որմիակհույսըերեխաներիգիտակցությունն է, որիրենքիրենցնկատմամբպետք է անկեղծլինեն: Լավկլինի, որյուրաքանչյուրըմտածերիր և իրարարքներիմասին և ընդհանրապեսայնմասին, թեինչանի, որաշխարհնավելիլավըդարձնի, այնմասին, որհամացանցումանիմաստզբաղվելով՝ամենաթանկժամանակըկորցնելն է:

Ի՞նչպես պայքարել բացասական հետևանքների դեմ: Ի՞նչ է ապասում մեզ մոտ ապագայում-Ինչպիսի սերունդ է մեծանում. Պարզունակ բարբարոսնե՞ր են, թե՞ինչ-որ մի նոր տեսակ: Այս հարցին պատասխանելը չափազանց բարդ է, քանի որ մենք չգիտենք, կամ էլ կարող ենք ենթադրել, թե ինչ կարող է լինել մեզհ ետ:Սակայն մի բան կարող ենք հաստատասել, որ համացանցի ազդեցության հետքը կդրոշմվի մեր<<վաղվա օրվա վրա>>, որովհետև երեխաները մեր ապագան են:

            Հիմա փորձեմ պատասխանել հետևյալ հարցին. <<Ի՞նչպես պայքարել բացասական հետևանքների դեմ>>: Ներկայումս հանրակրթական բոլոր դպրոցները ապահովված են անվճար համացանցով: Հատուկ<<զտիչները>>թույլ չեն տալիս մտնելու ցանկացած ուսումնական կայք: Սա այն ճանապարհներից մեկն է, երբ պետությունը կարող է պայքարել համացանցի բացասական հետևանքների դեմ: Կարելի է նաև տարիքային սահմանափակում կիրառել:Կարելի է գնալ ծայրահեղ քայլերի և արգելել համացանցն ընդհանրապես, ինչպես դաարվել է ՀյուսիսայինԿորեայում, կամ սահմանափակել  հասանելիությունը, ինչպես դա արվել է Չինաստանում :Եթե արգելենք համացանցնը նդհանրապես, ապա շատ ձեռնարկություններ ու գործարարներ կսնանկանան,և երկրի տնտեսությունը կփլուզվի:Այս դեպքում էլ մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, չէ՞ որ ոչինչ չի փոխարինի<<արագընթաց փոստին>>, որի շնորհիվ փաստաթղթերն աշխարհի ծայրն են հասնում վայրկյանների ընթացքում: Համացանցը արդի աշխարհի փայլուն նվաճումներից է: Մոտ ապագայում համացանցն այնքան արագ կընդլայնվի, որը կընդգրկի ոչ միայն փոստը, այլև հեռուստաընկերությունը, գրադարանները, խանութները:Սրա արդյունքում մարդիկ կդադարեն այցելել թատրոններ, ցուցահանդեսներ, թանգարաններ և աշխարհը վիրտուալ կընկալեն: Իհարկե,ամենինչ չէ, որհ նարավոր է ընկալել վիրտուալ շփման արդյունքում և փոխարինել այն ամենօրյա<<կենդանի>>շփմամբ: Այնուամենայնիվ, խնդիր ը շատ ցավոտ  է:

            Համացանցն օրեցօր ավելի ո ւավելի է զարգանում, ընդլայնում ծառայությունների ոլորտը: Եվ եթե չվերահսկվեն արմատական մեթոդներով, ապա հասարակությունը դեգրադացիայի կենթարկվի: Իմ կարծիքով,այն արդեն սկսվել է, իսկ ինչ տեղի կունենա հետագայում,կախված է մեզանից:Համացանցում չվերահսկվող այցելությունները իրականում շատ մեծ խնդիրեն. Խնդիրը պահանջում է անհապաղ լուծում:

Գրականություն

1. Браун С.  МозаикаиВсемирная паутинадля доступа к Internet: Пер. c англ. - М.: Мир: Малип: СК Пресс

2. Гилстер П.  Новый навигатор Internet:  Пер с англ. -Киев: Диалектика, 1996.

3. Игер Б.  Работа в Internet / Под ред. А. Тихонова; Пер. c англ. - М.: БИНОМ, 1996.

 

Համացանցիդրական և բացասականազդեցությունըդեռահասիվրա
               
Ամփոփում
 
Հոդվածընպատակունիուսումնասիրելհամացանցիազդեցությունըներկայիսերիտասարդությանվրաևառանձնացնելնրատեղըհաղորդակցմանգործընթացում: Հարցաթերթիօգնությամբմենքկարողենքտեսնել, որհամացանցիօգտագործմանհիմնականնպատակըհամարվումէհաղորդակցությունըևանհրաժեշտտեղեկատվությանորոնումը:Հենվելովհարցաթերթիարդյունքներին, մենքկարողենքեզրակացնել, որկապը, որպեսսոցիալականացմանմիտեսակ, ընդանրապեստեղիէունենումհամացանցում:

 

 

POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCE OF THE INTERNET ON ADOLESCENCE

SargisPiloyan

Specialist of the National Institute of Education of the Lori Branch,teacher of the Mets Parni after ac. Melkonyan secondary school

Summary

The  aim  of  this  article  is  to  view  the  Internet  influence  on  modern  youth  and  to  determinate  its  place  in  the  process  of  communication.  With  the  help  of  questionnaire  we  can  see  that  the  main  goal  of  using  the  Internet  is  communication.  Also,  it  is  primary  source  of  getting  information.  On  the  basis  of  questionnaire  results  we  can  come  to  conclusion  that  communication,  as  a  kind  of  socialization,  generally  takes  place  in  the  Internet.

 

ПОЗИТИВНОЕ  И НЕГАТИНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПОДРОСТКА

ПилоянСаргис

Специалист национального института образования Лорийского филиала, учитель информатики им. ак. М. Мелконяна с. Мец Парни

Резюме

В  статье  ставится  задача  рассмотреть  влияние  интернета  на  современную  молодежь  и  определить  его  место  в  процессе  общенияПри  помощи  анкетирования  было  выявленочто  основной  целью  использования  Интернета  является  общение  и  поиск  необходимой  информацииНа  основе  результатов  опроса  можно  прийти  к  выводучто  общениекак  ключевой  вид  социализациипроисходит  в  основном  в  Интернете.

 

 

скачать по прямой ссылке