Понятие алгоритма
Оценка 4.8

Понятие алгоритма

Оценка 4.8
Домашнее обучение
ppt
информатика
6 кл
16.11.2021
Понятие алгоритма
формирование знаний и умений учащихся
algaritmy tm.ppt

Algoritmleşdirmegiň esaslary Algoritmler

Algoritmleşdirmegiň esaslary Algoritmler

Algoritmleşdirmegiň esaslary

Algoritmler. Algoritmiň görnüşleri
Blok-shenalar.
Soraglar we ýumuşlar.

Algoritmler. Algoritmiň görnüşleri

Algoritmler. Algoritmiň görnüşleri

Algoritmler.
Algoritmiň görnüşleri

- ýerine ýetirijä berilýän buýruklaryň gutarnykly yzygiderligidir. Algoritm

- ýerine ýetirijä berilýän buýruklaryň gutarnykly yzygiderligidir. Algoritm


- ýerine
ýetirijä berilýän
buýruklaryň gutarnykly
yzygiderligidir.

Algoritm

Her bir algoritm kesgitli ýerine ýetriji üçin niýetlenilendir

Her bir algoritm kesgitli ýerine ýetriji üçin niýetlenilendir

Her bir algoritm kesgitli ýerine ýetriji üçin niýetlenilendir.

Ýerine ýeiriji diýilip buýrugy kabul edip, ýerine ýetrmäge ukyby bolan adama, janly zada ýa-da awtomatiki gurluşa aýdylýar.

Ýerine ýeiriji diýilip buýrugy kabul edip, ýerine ýetrmäge ukyby bolan adama, janly zada ýa-da awtomatiki gurluşa aýdylýar.

Ýerine ýeiriji diýilip buýrugy kabul edip, ýerine ýetrmäge ukyby bolan adama, janly zada ýa-da awtomatiki gurluşa aýdylýar.

Algoritmde buýruklar kesgitli tertipde yzly-yzyna ýazylandyr

Algoritmde buýruklar kesgitli tertipde yzly-yzyna ýazylandyr

Algoritmde buýruklar kesgitli tertipde yzly-yzyna ýazylandyr. Olaryň şol bir tertipde ýerine ýetrilmegi hökman däldir. Buýruklaryň ýerine ýetriliş tertibi boýunçaalgoritmler üç topara bölünýär:

çyzykly algorıtmler

şahalanýan algorıtmler

gaýtalanýan algoritmler

Meseläni çözmegin algoritmi ýazylyş tertibine görä ýerine ýetiriji tarapyndan algoritmiň ähli buýruklaryny yzly-yzyna ýerine ýetirse oňa çyzykly diýilýär

Meseläni çözmegin algoritmi ýazylyş tertibine görä ýerine ýetiriji tarapyndan algoritmiň ähli buýruklaryny yzly-yzyna ýerine ýetirse oňa çyzykly diýilýär

Meseläni çözmegin algoritmi ýazylyş tertibine görä ýerine ýetiriji tarapyndan algoritmiň ähli buýruklaryny yzly-yzyna ýerine ýetirse oňa çyzykly diýilýär.

1. Ýazýany almaly.
2. Syýa gapagy açmaly.
3. Peýkam çyzmaly.

Saga barýar? hawwa ýok Aýdym aýdýar

Saga barýar? hawwa ýok Aýdym aýdýar

Şahalanýan algoritmde şetr barlanylandan soň her hili ýagdaýlarda iki toplum buýruklardan biri ýerine ýetirilýär.

Saga barýar?

hawwa

ýok

Aýdym aýdýar

Erteki aýdýar

Gaýtalanýan algoritmiň içinde gaytalanýan buýruk bolýar

Gaýtalanýan algoritmiň içinde gaytalanýan buýruk bolýar

Gaýtalanýan algoritmiň içinde gaytalanýan buýruk bolýar.

1. Figura reňklenýän gaýtalamaly:
2. Göniburçlugy figurada ýerleşdirmeli.

Gaýtalamak – buýruklaryň toplumy bolup, olar käbir şert ýerine ýetirilýänçä dowam etdirilýär

Gaýtalamak – buýruklaryň toplumy bolup, olar käbir şert ýerine ýetirilýänçä dowam etdirilýär

Şetr - hökmünde ýerine ýetirijä berilýän soraga düşünilip, onuň jogaby “hawwa” ýa-da “ýok” bolmalydyr.
Gaýtalamak – buýruklaryň toplumy bolup, olar käbir şert ýerine ýetirilýänçä dowam etdirilýär.

BLOK-SHEMALAR

BLOK-SHEMALAR

BLOK-SHEMALAR

Çyzykly algoritmler

Çyzykly algoritmler

Çyzykly algoritmler

Şahalanýan algoritmler

Şahalanýan algoritmler

Şahalanýan algoritmler

Gaýtalanýan algoritmler

Gaýtalanýan algoritmler

Gaýtalanýan algoritmler

SORAGLAR WE ÝUMUŞLAR 1. Algoritm näne? 2

SORAGLAR WE ÝUMUŞLAR 1. Algoritm näne? 2

SORAGLAR WE ÝUMUŞLAR

1. Algoritm näne?
2. Algoritmleriň görnüşlerini sanaşdyryň.
3. «Şert» näme?
4. Binadaky ýokary göterijiniň (liftiň) hereketiniň algoritmini düzüň.
5. Blok shemany çyzyň.

ÜSTÜNLIKLER ARZUW EDÝÄRIS

ÜSTÜNLIKLER ARZUW EDÝÄRIS

ÜSTÜNLIKLER ARZUW EDÝÄRIS

Скачать файл