RIVOJLANISH BIOLOGIYASI FANINING Mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan TAVSIYANOMA (2-kurs sirtqi uchun)
Оценка 5 (более 1000 оценок)

RIVOJLANISH BIOLOGIYASI FANINING Mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan TAVSIYANOMA (2-kurs sirtqi uchun)

Оценка 5 (более 1000 оценок)
docx
21.02.2020
RIVOJLANISH BIOLOGIYASI FANINING   Mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan  TAVSIYANOMA (2-kurs sirtqi uchun)
2-kurs rivojlanish biologiyasi.docx

O‘ZBEKISTON  RESPUBLIKASI

OLIY  VA O‘RTA  MAXSUS  TA'LIM  VAZIRLIGI

 

NIZOMIY   NOMIDAGI    TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

 

 

 

 

“TASDIQLAYMAN

Maxsus sirtqi bo`lim boshlig`i

_________  Sh.Abduraimov

              2019-yil “_____”  ________

 

 

RIVOJLANISH BIOLOGIYASI FANINING  

Mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan

TAVSIYANOMA

(2-kurs sirtqi uchun)

 

 

Bilim sohasi:

 

Ta'lim sohasi:

 

Bakalavriat yo‘nalishi:

100000 –

 

110000 –

 

5110400 –

 

Gumanitar soha

 

Pedagogika

 

Biologiya o’qitish metodikasi

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSHKENT – 2019

      

 

Rivojlanish biologiyasi fanining mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan tavsiyanoma maxsus sirtqi (sirtqi) ta’lim shakli talabalari uchun mo’ljallangan.

 

 

 

 

Tuzuvchi:

Bekmetova SH. Q -

Nizomiy nomidagi TDPU “Masofaviy ta’lim” kafedrasi o‘qituvchisi.

 

 

 

 

 

 

 

Taqrizchilar:

Saparov Q. A

Nizomiy nomidagi TDPU “Zoologiya va anatomiya” kafedrasi prof, b.f.d

 

Tursunboyeva G.S

Nizomiy nomidagi TDPU “Botanika” kafedrasi dotsenti, b.f.n

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanning mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan tavsiyanoma Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Masofaviy ta’lim kafedrasi yig’ilishining 2019 yil «28» avgustdagi «1.3» -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.  

 

1.     Fanni o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar.

    “Rivojlanish biologiyasi” fani talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, o‘simlik va hayvonlarning sitologik va gistologik tuzilishi, embrional taqqiyoti qonuniyatlarini tushuntirish orqali talabalarning tirik mavjudolarga nisbatan ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, ularning tabiatga, tirik organizmlarga mehr-muhabbat his – tuyg‘usini rivojlantirishdan iborat.

    Fan bo‘yicha talabalarning  bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi talablar qoyiladi. Talaba:

- hujayra xillarini, tuzilishini, bo‘linish usullarini, hujayrada kechadigan biokimyoviy va fiziologik jarayonlarni, gametogenez va urug‘lanish jarayonini, embrional taraqqiyot bosqichlarini, to‘qimalarxillari,tuzilishiva funktsiyalari haqidagi tasavvurga ega bo‘lishi;

- atlas yordamida hujayra, to‘qima va embrional taraqqiyot bosqichlarini aniqlash, hayvon hujayralari va to‘qimalarini klassifikatsiya qilish, laboratoriya mashg‘ulotlarida ish daftari yuritishni bilishi va ulardan foydalana olishi;-

- sitologik va gistologik tajriba olib borish, laboratoriya sharoitida to‘qima va organlaridan vaqtinchalik va doimiy gistologik mikropreparatlar tayyorlash, mikroskop bilan ishlash va doimiy mikropreparatlarni izohlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.

1.     Mavzular bo’yicha topshiriqlar:

                  1-variant

1– TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang.

1) Epiteliy to’qimasining  klassifikasiyasi.

2) Bezlar haqida tushncha bering.

3) Muskul to’qimasi haqida mulohaza yuriting.

2-TOPSHIRIQ. Test savollariga javob bering.

1.Kо‘payish nima?

A) Organizmlar sonining oshishi.

B) Hujayralar sonini oshishi.

C) Organizmlar naslini saqlab qolishi.

D) Organizmning rivojlanishi.

2.Jinsiy hujayralar qanday bо‘linish hisobiga hosil bо‘ladi?

A) Meyoz.     

B) Mitoz.

C) Amitoz.

D) Endomitoz.

3.Gametogenez nima?

A) Jinsiy hujayralarning hosil bо‘lishi.

B) Somatik hujayralarning hosil bо‘lishi.

C) Zigotaning hosil bо‘lishi.

D) Hujayralarning kо‘payishi.

4.Tuxum hujayrasining boshlang‘ich hujayrasi nima deb ataladi?

A) Ovogoniy.

B) Ovotsit.

C) Follikulotsit.

D) Graaf pufakchasi.

5.Gametogenezning qaysi bosqichida hujayralar mitoz bо‘linadi?

A) Kо‘payish.

B) О‘sish.

C) Yetilish.

D) Shakllanish.

6.Gametogenezning qaysi bosqichida hujayralar meyoz bо‘linadi?

A) Yetilish.

B) Kо‘payish.

C) О‘sish.

D) Barcha bosqichida.

7.Ovulatsiya nima?

A) Graaf pufakchasi yorilib, qorin bо‘shlig‘iga tushishi.

B)Tuxum hujayrasini hosil bо‘lishi.

C) Graaf pо‘fakchasini hosil bо‘lishi.

D) Ovotsitni qorin bо‘shlig‘idan bachadon nayiga о‘tishi.

8.Ovogenezda qanday davr bо‘lmaydi?

A) Shakllanish.

B) Kо‘payish.

C) О‘sish.

D) Yetilish.

9.Spermatogenez jarayoni qaysi organlarda kechadi?

A) Yegri-bugri urug‘ kanalchalarida.

B) Urug‘ yо‘lida.

C) Urug‘ ortig‘ida.

D) Urug‘ pufagida.

10.Ovogenez jarayoni qaysi organlarda kechadi?

A) Tuxumdon va bachadon nayida.

B) Tuxumdonda.

C) Bachadonda.

D) Bachadon nayi va bachadonda.

3.-TOPSHIRIQ.Rasmda qaysi ichki sekretsiya bezlari ko`rsatilganligini yozing.

 

image530

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4-TOPSHIRIQ. Ichki sekretsiya bezi gormonlarini yozing.

Gipofiz:Old bo‘lak_______________________________________________

Epifiz_________________________________________

Qalqonsimon bez _______________________________

Qalqonsimon orqa  bezi __________________________

Oshqozon osti bezi______________________________

Byurak usti bezi:

Mag’iz qismi_________________________________________________________

Po‘st qismi__________________________________________________________

Ayrisimon bez________________________________________________________

Urug’don____________________________________________

Tuxumdon_________________________________________________________

 

     2-variant

1– TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang.

1) Ko’p qavatli epiteliy to’qimasining  o’ziga xos jihatlarini yoriting.

2) Ichki muhit to’qimalari.

3) Nerv to’qimasi haqida mulohaza yuriting.

2-TOPSHIRIQ. Test savollariga javob bering.

1.Spermatazoidlarda  qanday sentriollar farq qilinadi?

A)Proksimal va distal.

B) Naysimon va halqasimon.

C)Asosiy va qо‘shimcha.

D) Dorsal va ventiral.

2.Spermatozoidning qaysi qismi plazmalemma vaо‘q iplaridan iborat?

A) Dumining oxirgi qismi.

B) Bosh qismi.

C) Tana qismi.

D) Dumining boshlang‘ich qismi.

3.Sutemizuvchilar tuxum hujayrasida qanday qobiqlar farq qilinadi?

A) Sariqlik, yaltiroq, follikulyar.

B) Sariqlik, oqsil, oxak qavat.

C) Sariqlik, oqsil, oqsil osti.

D) Sariqlik, oqsil, yaltiroq.

4.Qushlarn tuxum hujayrasida qanday qobiqlar farq qilinadi?

A) Sariqlik, oqsil, oxak qavat.

B) Sariqlik, yaltiroq, follikulyar.

C) Sariqlik, oqsil, oqsil osti.        

D) Sariqlik, oqsil, yaltiroq.

5.Sariqligi kо‘p miqdorda bо‘lgan tuxum hujayra nima deb ataladi?

A)Polilitsital.

B) Mezolitsital.

C)Oligolitsital.

D)Telolitsital.

6.Sariqligi о‘rtacha miqdorda bо‘lgan tuxum hujayra nima deb ataladi?

A)Mezolitsital.

B)Oligolitsital.

C)Polilitsital.

D)Telolitsital.

7.Sariqligi kam miqdorda bо‘lgan tuxum hujayra nima deb ataladi?

A)Oligolitsital.

B)Mezolitsital.

C)Polilitsital.

D)Telolitsital.

8.Gametalarning qо‘shilishi orqali kо‘payish qanday kо‘payish deyiladi?

A)Jinsiy.

B)Jinssiz.

C)Partenogenez.

D)Regeneratsiya.

9.Sariqlik miqdori kam va sitoplazmada bir tekis tarqalgan tuxum hujayra nima deb ataladi?

A)Gomolitsital

B)Izolitsital

C)Oligolitsital.

D)Telolitsital.

10.Hayvonot olamida qanday urug‘lanish xillari uchraydi?

A) Tashqi va ichki urug‘lanish.

B)Suvda urug‘lanish.

C)Quruqlikda urug‘lanish.

D)Havoda urug‘lanish.

 

3.-TOPSHIRIQ.Rasmda qaysi ichki sekretsiya bezlari ko`rsatilganligini yozing.

 

image537

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4-TOPSHIRIQ. Qarama-qarshi vazifani bajaruvchi gormonlarni belgilang.

              3-variant

1– TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang.

1) Zich tolali biriktiruvchi to’qima.

2) Biriktiruvchi to’qimaning yoshga qarab o’zgarish holatlarini izohlang.

3) Bezlar.

2-TOPSHIRIQ. Test savollariga javob bering.

1.Qaysi to'qima o'zaro zich joylashgan hujayralardan iborat?

A)  nerv    B)  muskul    C)   epiteliy  D)   biriktiruvchi

2.Epiteliy (I), muskul (II), nerv (III),biriktiruvchi (IV) to'qimalar qanday asosiy xususiyatlarga ega? a) hujayralari zich; b) hujayraaro moddasi bor;c) qo'zg'aluvchan;  d) qisqaruvchan;e) o'tkazuvchan (uzatuvchi) 

A)I-a;II-c,d;III-c,e;JV-b 

B)I-a;II-d;IfJ-e;IV-a, b 

C)I-a;II-c;III-c,d;IV-a,b 

D)I-b;II-c,d;III-e;IV-a

3. Qaysi to'qima muskul va suyaklarni o'zaro tutashtirib turadi?

A)   birilrtiruvchi     B)  nerv      C)  epiteliy D)  muskul

4.Periostga xos bo’lgan (a) va xos bo’lmagan xususiyatlarni aniqlang. 1) biriktiruvchi to’qimadan tuzilgan; 2) suyaklarni uzluksiz birikishini ta’minlaydi; 3) suyakni ozuqa moddalar bilan ta’minlaydi; 4) suyak jarohatlanganda bitishini ta’minlaydi; 5) qonning shaklli elementlarini hosil qiladi     

A) a-2,4,5; b-1,3

B) a-2,5; b-1,3,4  

C) a-1,2,3; b-4,5

D) a-1,3,4; b-2,5

5. Qaysi organlarda silliq (1), ko'ndalang-targ'il (2) muskullar bo'ladi? a) til; b) siydik pufagi; c) yelka; d) limfa tomiri;e)  yurak; f) ingichka ichak

A)1-a,c,e;2-b, d, f

B)1-b,d,f;2-a, c, e

C)1-a, d, e; 2-b, c, f 

D)1-a, b, f; 2-c, d, e

6. Neyron hujayrasi neyrogliya hujayrasidan farq qilib..1) murtak varaqasining ektoderma qavatidan rivojlanadi; 2) nerv to'qimasini hosil qiladi; 3) o‘simtalari tananing barcha a’zo va to'qimalariga boradi; 4) nerv hujayralarini oziqlantiradi 5) orqa miyaning kulrang moddasini hosil qiladi; 6) tolasining yallig‘lanishi nevralgiya deyiladi; 7) tolalari faqat orqa miyadan chiqadi.

A) 1, 6 B) 5, 7 C) 2, 4 D) 3, 6

7.I qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boladi? 1) gemoglobin; 2) agglutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a,β   5) rezus omil  

A) 1    B) 2,3,4    C) 1,2,5    D)   1, 2

8.I qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a, β; 5) rezus omil  

A)1    B) 2, 3, 4    C)1, 2, 5    D)1,5

9. II qon guruhli rezus manfiy odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boiadi? 1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a,β ; 5) rezus omil

 A)1     B) 2,3,4    C)1,2,5    D)   1,2

10.II qon guruhli rezus musbat odamlarda eritrotsit tarkibida qanday oqsillar boladi?1) gemoglobin; 2) agglyutinogen A; 3) agglyutinogen B; 4) agglyutinin a,β; 5) rezus omil  

A)1     B)2, 3, 4    C)1, 2, 5  D) 1, 2

3.-TOPSHIRIQ. Rasmda ko’rsatilgan tasviirlarni izohlang va o’z fikrlaringizni yozing.

ейкоцит ритроцит

 

тромбоцитвертывание крови

 

4-TOPSHIRIQ. “Qon” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi jadvalni to’ldiring.

Qon guruhlari

Agglyutinogen

(eritrositlarda)

Agglyutinin

(plazmada)

I (0)

 

 

II (А)

 

 

III(В)

 

 

IV (АВ)

 

 

 

              4-variant

1– TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang.

1)  Kollagen tolalar.

2) Tolali togay to’qimasining hujayra elementlarini tushuntiring.

3)Asl biriktiruvchi to’qima qanday strukturaga ega?

2-TOPSHIRIQ. Test savollariga javob bering.

1.Quyidagi qaysi moddalar plazma tarkibida uchrashi mumkin. 1) aglutinin; 2) tiamin; 3) gemoglobin;  4) kislorod; 5) adrenalin; 6) mochevina; 7) miozin; 8) karbonat angidrid

A) 1,2,5,6 B) 3,4,6,8 C) 4,7,8D) 2,5,7

2.Quyidagi qaysi moddalar plazma tarkibida uchramaydi? 1) esterogen; 2) tiamin; 3) gemoglobin; 4) kislorod; 5) adrenalin; 6) mochevina; 7) miozin; 8) karbonat angidrid

A)1,2,5,6

B) 3,4,6,8

C) 4,7,8

D) 2,5,7

3.Plazma tarkibida qaysi oqsil birikmalar uchrashi mumkin? 1) esterogen; 2) tiamin; 3) gemoglobin; 4) antitanalar; 5) insulin; 6) mochevina; 7) miozin;

A)4,5 B) 1,4,5 C) 3,4,5,7 D) 2,4,5

4.Quyidagi hujayralarga xos bo’lgan ma’lumotlarni juftlab ko’rsating. 1) tarkibida xromaprotein oqsil tutadi  2) taloqda hosil bo’ladi 3) jigarda parchalanadi 4) yadrosiz hujayralar 5) suyak ko’migida hosil bo’ladi  6) tarkibida agglyutinogen va rezus faktor tutadi a) bazofil tanachalari b) qon plastinkalari c) qizil qon tanachalari d) limfositlar

A)a-5;b-2,4,5;c-1,3,6;d-2  

B)a-2,3;b-4,5;c-3,4,5;d-2   

C)a-5;b-2,3,4;c-4,5,6;d-5        

D)a-2,5;b-4,5;c-3,4,5,6;d-5

5.Odamning qon plazmasida antigemofil, antitelo, vitaminlar, gormonlar, uglevod, yog’, tuz, agglutinin a bor, eritrositlarida esa rezus omil, gemoglobin bor. U qaysi guruhlardan qon oladi?

A) I, II dan oladi B) I, III dan oladi   C) I dan oladi D) I, II, III, IV dan oladi

6.Ayol qonida aglyutinin α va erkak qonida aglyutinin β mavjud.Ota – ona gomozigota bo’lsa va ulardan tug’ilgan farzand qiz bo’lsa, uning qonini tarkibidagi oqsillar va u qaysi qon guruhlariga qon bera olmasligini aniqlang/ 1) aglyutinin α; 2)aglyutinin β;  3) aglyutinogen B; 4) aglyutinogen A;  5) gemoglobin; 6) antigemofil oqsil  7) insulin; 8) tripsin; 9) esterogen;  10) androgen  

A) 1,3,5,6,8,9; I,II

B)3,4,6,7; I,II,III

C) 3,4,5,6,9; I,II,III

D) 2,4,7,8,10;I,III

7.Gomozigota II va III qon guruhga ega ota-ona farzand(lar)i buyrak venasi (a), birlamchi siydigi (b), eritrositlar (c) da qanday moddalar bo’ladi  1) shakar; 2) ferment; 3) alanin;  4) aglyutininα; 5) qoldiq azot;  6) aglyutinogen A; 7) aglyutinogen B;  8) mochevina;

A) a-1,2; b-3,1;c-6,7 

B) a-4,3; b-2,1; c-4,6 

C) a-1,2,3; b-1,3,8; c-7,6 

D)a-4; b-2,3; c-6

8.Rezus musbat, gemofiliya bo‘yicha tashuvchi, II va III qon guruhli odamlardan qon olishi mumkin bo’lgan ayolning qon plazmasidagi moddalami aniqlang. 1) agglutinin a; 2) agglutinogen A; 3) tuz; 4) yog‘; 5) agglutinin β; 6) fermentlar; 7) vitaminlar; 8) agglutinogen B;  9) gormonlar; 10) gemoglobin; 11) antigemofil omil; 12) suv;  13) antitana; 14) glukoza; 15) oqsillar; 16) limfotsit; 17) rezus omil. A)1,3,4,6,7,9,10,12,14,17

B)2,3,4,6,7,8,9,11,13,16

C)3,4,6,7,9,11,12,13,14,15

D) 3,4,5,6,7,9,10,12,14,16,17

9.Eritrotsitlarning hosil bo’lishi va soni normal miqdorda bo’lishi odamning ...bog’liq.1) sog’lig’iga; 2) jinsiga; 3)ovqatlanishiga; 4) yoshiga; 5) uyqusiga; 6) jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishiga; 7) quyoshning ultrabinafsha nurlarini qabul qilishiga   

A) 2,3,4,5

B) 1,3,6,7 

C) 1,3,5,6

D) 1,2,3,4,5,6,7

10.Noto‘g‘ri fikrni aniqlang.

A)Qonida agglyutinogen A va B bo‘lgan odam qonida faqat agglyutinogen B bo‘lgan odamdan qon oladi  

B) Qonida agglyutininlari bo‘lmagan odam universal retsipiyent bo‘la oladi  

C) Plazmasi tarkibida agglyutinin αbo‘lgan odam plazmasida agglyutininlar bo‘lmaydigan odamga qon beradi

D)Eritrositida faqat agglyutinogen B bo‘lgan odam III va IV qon guruhli odamlarga donor bo‘la oladi 

 

 

3.-TOPSHIRIQ. Rasmni ko‘zdan kechiring. Urug’lanish va homilaning rivojlanishini qisqacha yoriting.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4-TOPSHIRIQ. “To’qimalar” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi rasmlarni izohlang.

      

 

_

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5-variant

1– TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang.

1)  Osteotsitlar nima?.

2) Dag’al tolali suyak to’qimasiga xos belgilar.

3) Leykositlar qanday tuzilishga ega?

2-TOPSHIRIQ. Test savollariga javob bering.

1.Ayol qonida aglyutinin α va erkak qonida aglyutinin β mavjud.Ota – ona gomozigota bo’lsa va ulardan tug’ilgan farzand qiz bo’lsa, uning qonini tarkibidagi oqsillar va u qaysi qon guruhlariga qon bera olmasligini aniqlang/ 1) aglyutinin α; 2)aglyutinin β;  3) aglyutinogen B; 4) aglyutinogen A;  5) gemoglobin; 6) antigemofil oqsil  7) insulin; 8) tripsin; 9) esterogen;  10) androgen  

A) 1,3,5,6,8,9; I,II

B)3,4,6,7; I,II,III

C) 3,4,5,6,9; I,II,III

D) 2,4,7,8,10;I,III

2.Gomozigota II va III qon guruhga ega ota-ona farzand(lar)i buyrak venasi (a), birlamchi siydigi (b), eritrositlar (c) da qanday moddalar bo’ladi  1) shakar; 2) ferment; 3) alanin;  4) aglyutininα; 5) qoldiq azot;  6) aglyutinogen A; 7) aglyutinogen B;  8) mochevina;

A) a-1,2; b-3,1;c-6,7 

B) a-4,3; b-2,1; c-4,6 

C) a-1,2,3; b-1,3,8; c-7,6 

D)a-4; b-2,3; c-6

3. Diskoidal maydalanish nima?

A)Tuxum hujayrasining faqat animal qismini maydalanishi.

B)Tо‘liq tekis maydalanish.

C)Tо‘liq notekis maydalanish.

D)Tuxum hujayrasining faqat vegetativ qismini maydalanishi.

4.Lansetnikning blastulasi qanday ataladi?

A)Seloblastula.

B)Amfiblastula.

C)Diskoblastula.

D)Sterroblastula.

5.Qushlarning blastulasi qanday ataladi?

A)Diskoblastula.

B)Amfiblastula.

C)Seloblastula.

D)Sterroblastula.

 6. Teri epidermisining sirtqi qavatidagi o'lik hujayralar va derma qavati orasida qanday hujayralar qavati joylashgan?

A)  dermaning o'lik hujayralar qavati 

B)  epidermisning tirik hujayralar qavati

C)  gipoderma qavati  

D)  retseptorlar

7.Gipofizning oldingi (1) va oraliq (2) bo'lagidan ajraladigan gormonlarni belgilang. a) somatotrop; b) melatonin; c) intermidin;  d) tiroksin

A)1-a, 2-b B)1-b, 2-a  C)1-c, 2-b  D)1-a, 2-c

8. Paratgormon (1), glyukokortikoid (2), somatrotrop (3), melatonin (4) gormonlari organizmda qaysi fiinksiyalarni boshqaradi? a) kalsiy-fosfor almashinuvini; b) oqsil va uglevodlar almashinuvini; c) pigment almashinuvini; d) oqsillar sintezlanishini 

A)   1-a, 2-b, 3-c, 4-d   

B)   1-a, 2-c, 3-b, 4-d 

C)   1-d, 2-b, 3-a, 4-c   

D)   1-a, 2-b, 3-d, 4-c

9.Agar ..., odam nerv-muskul tizimining qo'zg'aluvchanligi ortib, qovoqlari, lablari pirpirab uchadi, qo'llari qaltiraydi.

A)  paratgormon kam ishlab chiqarilsa    

B) paratgormon ko'p ishlab chiqarilsa  

C)  timozin yetishmasa    

D)  tiroksin ortib ketsa

10. Buyrak usti bezining gormonlari —... 

A)   insulin, katexolamin     B)   testesteron, adrenalin

C)   androgen, esterogen        D)   esteron, estradiol

 

 

3.-TOPSHIRIQ. Quyidagi  jadvalni to’ldiring.

To’qimalar

Toqimalarga xos belgilar

1.     Epiteliy to’qimasi

 

 

 

2) Biriktiruvchi to’qima

 

 

 

3) Muskul to’qimasi

 

 

 

4) Nerv to’qimasi

 

 

 

 

 

 

4-TOPSHIRIQ. “To’qimalar” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi rasmlarni izohlang.

_

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 

 

3. Mavzular bo’yicha topshiriqlarni bajarish yuzasidan

TAVSIYANOMA (qisqacha yozing)

Sessiya oralig‘i nazorat ishida fanning barcha bо‘limlari mazmuni qamrab olinadi va ular turli mustaqil ish (nazorat savollari va topshiriqlari, test-sinov savollari, keyslar, mashqlar, misol va masalalar, tajriba natijalari, ishlab chiqarish muammolarini hal etishga yо‘naltirilgan maxsus metodik ishlanmalar va tavsiyalar, hisob-jadval ishlari va boshqalar) shakllarida bajarilishi kо‘zda tutiladi. Shuningdek, nazorat ishida qо‘yilayotgan har bir nazariy va amaliy masala talaba-о‘qituvchining amaliy faoliyati bilan bog‘lanishi hamda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda shakllantirilishi lozim. Sessiya oralig‘i nazorat ishlari topshiriqlari har bir fanning о‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Fan bо‘yicha sessiya oralig‘i nazorat ishi har bir talabaga individual variantdan iborat bо‘ladi hamda kafedra tomonidan Sirtqi (maxsus sirtqi) bо‘limga elektron variantda taqdim etiladi.

Sirtqi (maxsus sirtqi) bо‘lim talabasi tomonidan bajarilgan sessiya oralig‘i nazorat ishlari о‘quv sessiyasiga kelgunga qadar topshiradi. Taqdim etilgan sessiya oralig‘i nazorat ishlari kafedra mudiri raisligida komissiya tomonidan baholanadi.

4. Fan bo‘yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish mezonlari

 

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 19 avgustdagi 19-2018 sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan, O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan 2018 yil 26 sentyabrdagi 3069-son bilan ruyxatdan o‘tkazilgan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi” nizomga muvofiq chiqildi.

 

 

Baholash usullari

Ekspress testlar, yozma ishlar, og’zaki so’rov, prezentatsiyalar

Baholash mezonlari

5-baho  «a’lo» uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

talaba fanning ahamiyati, jismoniy, psixologik salomatlik asosida sog’lom turmush tarzi ko`nikmalarini o`rganish, organizmning reproduktiv vazifalari bilan tanishgan, bundan tashqari shaxs va millat salomatligini saqlash va mustahkamlash haqida to`liq bilimga, shuningdek mavzuni o`qitishda zaruriy uslubiy savollarga  to`liq javob bersa, shuningdek yangi pedagogik texnologiyalar asosda mavzuni  o`qitish metodikasini chuqur egallasa, material bo`yicha bilim va ko`nikmaga ega bo`lib, hayotga tadbiq eta olsa, qo`shimcha savollarga (agar og`zaki bo`lsa) javob bersa qo`yiladi.

4-baho «yaxshi» uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

talaba fanning ahamiyati, soglom turmush tarzi ko`nikmalari asosida mavzuni o`qitish metodikalari bo`yicha mustaqil mushoxada yurita olish, olgan bilimlarini amalda qo`llay olish, mohiyatini tushunish, bilish, aytib berish, tasavvurga ega bo`lish.

3- baho «qoniqarli» uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

talaba fanning ahamiyati, soglom turmush tarzi ko`nikmalarini o`rganish, organizmning reproduktiv vazifalari asosida mavzuni o`qitishni metodikalari mohiyatini tushunish, bilish, aytib berish, tasavvurga ega bo`lish.

2- baho «qoniqarsiz» bilan baholanishi mumkin:  aniq tasavvurga ega bo`lmaslik va bilmaslik.

 

 

 

 

7. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv-adabiyotlar hamda axborot manbalari

Asosiy adabiyotlar

 

 

 

Автор

Адабиётнинг номи

Адабиёт тури

Адабиёт нашр қилинган йил

Адабиётнинг АРМдаги  шифри

Адабиётнинг  АРМдаги инвертар  рақами

АРМдаги сони

АРМ имзоси

1

Toshmanov N.

 Rivojlanish biologiyasi

Darslik

Tosh-kent 2018

 

 

10

 

2

Тўйчиев С., Тошмaнов Н., Файзуллаев С.

“Цитология, эмбриология, гистология”

Ўқув қўлланма

Тош-кент 2004

28.05

Т95

У-6576

25

 

3

Tо‘ychiyev S., Toshmonov N.

“Sitologiya, embriologiya, gistologiya”

Darslik  

Tosh-kent 2005

28.05.ya73. T81.

U-6388

25

 

 

 Qo‘shimcha adabiyot

 

4. Кадыров Е. Гистология. Труд. Т.: 1994.

 

Internet saytlari

5. www. catalog. alledu. ru/predmet/bio/botanika/

6. www. lyceum1.ssu. runnet.ru/dist/botany/botany. html   

7. www. books. j5.ru/tov/botanika _sistematika_ visshih_ili_nazemnih_ rasteniy_1   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY

Rivojlanish biologiyasi fanining mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan tavsiyanoma maxsus sirtqi (sirtqi) ta’lim shakli talabalari uchun mo’ljallangan

Rivojlanish biologiyasi fanining mavzular bo’yicha topshiriqlar va ularni bajarish yuzasidan tavsiyanoma maxsus sirtqi (sirtqi) ta’lim shakli talabalari uchun mo’ljallangan

Fanni o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar

Fanni o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar

D) Graaf pufakchasi. 5.Gametogenezning qaysi bosqichida hujayralar mitoz b о ‘linadi?

D) Graaf pufakchasi. 5.Gametogenezning qaysi bosqichida hujayralar mitoz b о ‘linadi?

TOPSHIRIQ. Ichki sekretsiya bezi gormonlarini yozing

TOPSHIRIQ. Ichki sekretsiya bezi gormonlarini yozing

C)Asosiy va q о ‘shimcha. D)

C)Asosiy va q о ‘shimcha. D)

B)Suvda urug‘lanish. C)Quruqlikda urug‘lanish

B)Suvda urug‘lanish. C)Quruqlikda urug‘lanish

D)I-b;II-c,d;III-e;IV-a 3. Qaysi to'qima muskul va suyaklarni o'zaro tutashtirib turadi?

D)I-b;II-c,d;III-e;IV-a 3. Qaysi to'qima muskul va suyaklarni o'zaro tutashtirib turadi?

TOPSHIRIQ. “Qon” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi jadvalni to’ldiring

TOPSHIRIQ. “Qon” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi jadvalni to’ldiring

III(В)

III(В)

B; 4) aglyutinogen A; 5) gemoglobin; 6) antigemofil oqsil 7) insulin; 8) tripsin; 9) esterogen; 10) androgen

B; 4) aglyutinogen A; 5) gemoglobin; 6) antigemofil oqsil 7) insulin; 8) tripsin; 9) esterogen; 10) androgen

TOPSHIRIQ. “To’qimalar” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi rasmlarni izohlang

TOPSHIRIQ. “To’qimalar” mavzusidagi bilimlaringizga tayanib quyidagi rasmlarni izohlang

TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang

TOPSHIRIQ. Berilgan savollarga yozma tarzda javob tayyorlang

Dag’al tolali suyak to’qimasiga xos belgilar

Dag’al tolali suyak to’qimasiga xos belgilar

Paratgormon (1), glyukokortikoid (2), somatrotrop (3), melatonin (4) gormonlari organizmda qaysi fiinksiyalarni boshqaradi? a) kalsiy-fosfor almashinuvini; b) oqsil va uglevodlar almashinuvini; c) pigment almashinuvini; d)…

Paratgormon (1), glyukokortikoid (2), somatrotrop (3), melatonin (4) gormonlari organizmda qaysi fiinksiyalarni boshqaradi? a) kalsiy-fosfor almashinuvini; b) oqsil va uglevodlar almashinuvini; c) pigment almashinuvini; d)…

Mavzular bo’yicha topshiriqlarni bajarish yuzasidan

Mavzular bo’yicha topshiriqlarni bajarish yuzasidan

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 19 avgustdagi 19-2018 sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan,

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2018 yil 19 avgustdagi 19-2018 sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan,

Автор Адабиётнинг номи

Автор Адабиётнинг номи
Скачать файл
Приз 150 000 руб.
Свидетельство СМИ.
Плюс 10 документов.