VI դասարան, Համաշխարհային պատմություն
Оценка 4.8

VI դասարան, Համաշխարհային պատմություն

Оценка 4.8
doc
10.05.2020
VI դասարան, Համաշխարհային պատմություն
VI_hamashxarhayin_patmutyun.doc

VI դասարան, Համաշխարհային պատմություն  (34ժամ)

Ամիս, ամսաթիվ

Դասի N

Դասի բաժինը, թեման, նյութը

Սովորողներին ներկայացվող չափորոշչային պահանջները ըստ Ա, Բ, Գ մակարդակների

Տնային հանձնարարություն

 

1.

Ներածություն

Բաժին 1. Նախնադար/3 ժամ/

 

2.

Հին քարի դար

Իմանա՝

նախնադարի հիմնական շրջափուլերի,

նախնադարյան մարդու զբաղմունքների, օգտագործած զենքերի և գործիքների մասին:

Կարողանա՝

բացատրել կենդանիների ընտելացման կարևորությունը,

համեմատել քարի դարի տարբեր ժամանակաշրջանների գործիքները:

Իմանա՝

հնագույն մարդու ծագման և բանական մարդու ձևավորման ժամանակա­շրջանը, մարդու կարևոր գյուտերի, նվաճումների, արվեստի սկզբնավորման մասին:

Կարողանա՝

բացատրել տոհմ, ցեղ, ցեղային միություն, տոտեմապաշտություն, ոգեպաշտություն, ֆետիշապաշտություն, արտադրող տնտեսություն հասկացությունները, պարզաբանել մետաղի հեղաշրջող դերը հասարակության զարգացման գործում:

Իմանա՝

նախնադարյան մարդկանց կրոնական պատկերա­ցումների և հավատալիք­ների ձևավորման մասին, նստակեցության անցման և պետության առաջացման պատճառները:

Կարողանա՝

համեմատել նախնադարյան հասարակության զարգացման փուլերը, գնա­հատել նորքարիդարյան հեղափոխության նշանակությունը, պարզա­բա­նել նախնադարյան հա­սարակության անկման և պետական կազմավորումների առաջացման պատճառները

Էջ 5-8

 

3.

Միջին և նոր քարի դար: Անցում նստակեցության

Էջ 9-13 

 

4.

Նախնադարյան հասարակության անկումը

Էջ 14-17

ԲԱԺԻՆ  2.  ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ  (9 ԺԱՄ)

 

5.

Եգիպտոս

Իմանա՝

  Հին Արևելքի երկրների (Եգիպտոս, Միջագետքի պետություններ, Խեթական պետություն, Փյունիկիա, Միտաննի, Իրան, Հնդկաս­տան, Չինաստան) գոյության ժամա­նակաշրջանները, նշանավոր ­քա­ղաքների անուններ,

մշակութային ձեռքբերումների,

նշանավոր կառույցների մասին:

Կարողանա՝

թվարկել Հին Արևելքի երկրները, բնութագրել բնակիչ­ների զբաղմունքը, մշակութային ձեռքբերումները, նշանավոր կառույցները:

Իմանա՝

Հին Արևելքի երկրների տեղը քարտեզի վրա, նշանավոր տիրակալների անուններ ու ժամանակաշրջանը, հինարև­ել­յան դիցարան­ների, գրի առա­ջաց­ման, ճարտա­րա­պետության, քանդակագոր­ծության  ձեռքբերումների և գիտական նվաճումների մասին:

 

Կարողանա՝

թվարկել Հին Արևելքի երկրների նշանավոր տիրակալների անուններ ըստ ժա­մա­նա­կագրական հաջոր­դականության՝ նշելով մի քանի արքաների գահակալման տարեթվեր, ներկայացնել առանձին արքաների ներքին և արտաքին քաղաքականու­թյունը, բացատրել պետություն, դիցարան, տաճար, արհեստական ոռոգում, առևտուր, արհեստներ, բրոնզի դար, աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանություն, բարեփոխում և այլ հասկացու­թյուններ:

Իմանա՝

Հին Արևելքի երկրների աշ­խար­հագրական դիրքի, բնա­կլիմայական պայման­նե­րի, տնտեսության կարևոր ճյուղե­րի մասին, պետությունների կազմավորման նախադրյալների, հզորացման, թուլացման ու անկման պատճառների մասին,  Հին Արևելքի իրավական համակարգերի, գրի, գիտության և գրավոր հուշարձանների կարևորության մասին:

Կարողանա՝

ներկայացնել և համեմատել Հին Արևելքի երկրների պետական կարգը, մշակույթը, տնտեսությունըվերհանել ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, գնահատել նշանավոր տիրակալների գործունեությունը:

Էջ 21-23

 

6.

Միջագետքի առաջին պետությունները

Էջ 25-28

 

7.

Միջագետքի տերությունները

Էջ 29-31

 

8.

Հին Փոքր Ասիան և Արևելյան Միջերկրականը

Էջ 33-35

 

9.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

 

 

10.

Հնդկաստան և Չինաստան

Էջ 37-39

 

11.

Աքեմենյան Իրանը

Էջ 41-44

 

12.

Հին Արևելքի կրոնները

Էջ 41-47

 

13.

Գործնական աշխատանք

 

 

14.

Գիր և արվեստ

Էջ 48-52

 

15.

Գիտություն

Էջ 54-57

 

16.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

ԲԱԺԻՆ  3. ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ/5ժամ/

 

17.

Հունաստանի պատմության արշալույսը

Իմանա՝

Հունաստանի տեղը քարտեզի վրա, երկրի բնակլիմայական պայմանների,օլիմպիական խաղերի, հին հույն նշանավոր գործիչների, պոլիսների մասին:

Կարողանա`

 նշել Հին Հունաստանի պատմության շրջափուլերը, բնութագրել դրանք, թվարկել դրանց բնորոշ երևույթներ ու իրադարձություններ, թվարկել հունական պոլիսներ ու գաղութներ, պատմական կարևոր դեպքեր, փաստեր:

Իմանա՝

Ինչ է ազատագրական պատերազմը և նկարագրի հույն-պարսկական պատե­րազմը, հին հույների կրոնի, հունական աստվածների, առասպելների մասին պոլիս, հելոտ, սպարտացի, օստրակոն, դեմոս, լակոնիկ ոճ հասկացությունների իմաստը:

Կարողանա`

բացատրել Հին Հունաստանից մեզ հասած հասկացություններ (տիրանիա, օլիգարխիա, ստրատեգիա, ֆալանգա, դեմոկրատիա, սպարտական դաստիարակություն, ակադեմիա, ծերակույտ):

Իմանա`

 ինչ է բարեփոխումը, դրա նշա­նակությունը Հին Հունաստա­նում, հին հույն նշանավոր գոր­ծիչների, նրանց իրակա­նացրած բարեփոխում­ների, Աթենքի և Սպարտայի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքի, կառավարման կարգերի մասին:           

Կարողանա`

ներկայացնել Աթենքի և Սպարտայի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները, հունական մշակույթի դերը  համաշխարհային մշակույթի պատմության մեջ, բացատրել ժողովրդավարական կառավարում հասկացությունը և նշի տարբերություններ դրա և արևելյան բռնապետության միջև

Էջ 61-65

 

18.

Արխաիկ դարաշրջանի Հունաստանը

Էջ 67-71

 

19.

Հին Սպարտան և Աթենքը

Էջ 72-76

 

20.

Հունաստանը Ք. ա. 5-րդ դարում

Էջ 78-82

 

21.

Դասական դարաշրջանի հունական մշակույթը

Էջ 84-88

ԲԱԺԻՆ  4. ՀԵԼԼԵՆԻԶՄ- 2 ժամ

 

22.

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Իմանա՝

Բալկանյան թերակղզու և Մակեդոնիայի, Ալեքսանդր Մակեդոնացու նվաճած երկրների, հելլենիստական պետությունների, հելլենիստական մշակույթի խոշոր կենտրոնների մասին:

Կարողանա`

Քարտեզի վրա ցույց տալ Բալկանյան թերակղզին և Մակեդոնիան, Ալեքսանդր Մակեդոնացու նվաճած երկրներ, հելլենիստական պետությունները, նշանավոր ճակատամարտերի վայրեր:

Իմանա՝

մակեդոնական բանակի, Ալեքսանդրի արևելյան արշավանքի և մղած ճակատամարտերի,   հելլենիզմ հասկացության, հելլենիզմի տարածմանը նպաստող պատմական  հանգամանքների մասինԿարողանա՝

թվարկել Մակեդոնացու կյանքի և գործունեության կարևոր իրադարձու թյունները, բացատրել նվաճված ժողովուրդների հանդեպ Ալեքսանդրի վերաբերմունքի պատճառ ները,  հելլենիզմ հասկա ցության իմաստը, արժևո րել  հելլենիստական մշա կույթի ձեռքբերումները:

Իմանա՝

Մակեդոնիայի կողմից հունական պոլիսների հպատակեցման,Ալեքսանդրի հաղթական արշավանքների ու տերության կազմավորման մասին:                         Կարողանա՝

բացատրել մակեդոնական փոքրաթիվ բանակների հաղթանակների, կայսրությունների, այդ թվում նաև Ալեքսանդրի տերության անկման պատճառները, բնութագրել Մակեդոնացուն և գնահատել նրա գործունեությունը, նրան համեմատել Հին աշխարհի նշանավոր այլ գործիչների հետ:

Էջ 91-95

 

23.

Հելլենիստական աշխարհը

Էջ 97-101

 

24.

Թեմատիկ գրավոր աշխատանք

ԲԱԺԻՆ  5. ՀԻՆ ՀՌՈՄ -8 ժամ

 

25.

Հռոմի պատմության արշալույսը

Իմանա՝

Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի, բնակլիմայական պայմանների, բնակիչների, Հռոմի հիմնադրման, Հին Հռոմի նշանավոր զորավարների և կայսրերի, հռոմեական դիցարանի ու մշակույթի, քրիստոնեության ծագման և վաղ քրիստոնեական համայնքների մասին:

Կարողանա՝

Քարտեզի վրա ցույց տալ Իտալիան, նրա նվաճած երկրներ, թվարկել և բնութագրել Հին Հռոմի նշանավոր զորավարների, կայսրերի, մշակութային գործիչների, հռոմեական աստվածների,կազմել Հին Հռոմի պատմության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրություն:

Իմանա՝

Հռոմեական պետության ձևավորման ու կայացման մասին,  հռոմեական ընտանիքի դերի, հռոմեական հասարակության,  Պունիկյան պատերազմների, Հին Հռոմի պետական կարգի ու բանակի, առաջին և երկրորդ եռապետությունների ստեղծման նպատակների  տնտեսական, քաղաքական և ռազմական բարեփոխումների նշանակության մասին: Կարողանա՝

բացատրել և մեկնաբանել Հին Հռոմից մեզ հասած հասկացությունների (հանրապետություն, դիկտատոր, պրովինցիա, ապստամբություն, սև ցուցակ, միապետություն, պատրիկ­ներ, պլեբեյներ, եռապետություն, գլադիա­տոր) և արտահայ­տություն­ների (Պյուռհոսյան հաղթա­նակ, Եկա, տեսա, հաղթեցի, Բաժանիր և տիրիր) իմաստը,  ներկայացնել քրիստոնեու­թյան առաջացման պատմական պայմանները:

Իմանա՝

Հռոմեական հանրապետության, կայսրության պետական կառույցի առանձնահատկությունները, բանակի կառուցվածքն ու նշանակությունը,հռոմեական դիվանագիտության առանձնահատկությունները, Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկման պատճառները:

Կարողանա՝

հիմնավորել տնտեսական, քաղաքական և ռազմական բարեփոխումների նշանակությունը Հռոմի համար,համեմատել Հին Հռոմի նշանավոր պետական գործիչների, գնահատել նրանց գործունեությունը,

Հռոմեական հանրապետությունից դեպի միապետություն անցումը,

վերլուծել Հռոմի վարած ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, ներկայացնել Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկման պատճառները:

Էջ 105-109

 

26.

Հռոմեական քաղաք- պետությունը Ք . ա. 5- 3-րդ դարերում

Էջ110-114

 

27.

Հռոմեական տերության կազմավորումը

Էջ 115 -119

 

28.

Հանրապետական կարգի ճգնաժամը

Էջ 120-124

 

29.

Անցում պրինցիպատին

Էջ 125-129

 

30.

Գործնական աշխատանք

 

 

31.

Հռոմեական կայսրության ծաղկումն ու անկումը

Էջ 130-134

 

32.

Կրոնը

էջ 135-138

 

33.

Հռոմեական մշակույթը

Էջ 139-143

 

34.

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

 


VI դասարան, Համաշխարհային պատմություն (34ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

VI դասարան, Համաշխարհային պատմություն (34ժամ) Ամիս, ամսաթիվ Դասի

ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ (9 ԺԱՄ ) 5. Եգիպտոս Իմանա ՝ Հին Արևելքի երկրների ( Եգիպտոս , Միջագետքի պետություններ , Խեթական պետություն , Փյունիկիա ,…

ԲԱԺԻՆ 2. ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ (9 ԺԱՄ ) 5. Եգիպտոս Իմանա ՝ Հին Արևելքի երկրների ( Եգիպտոս , Միջագետքի պետություններ , Խեթական պետություն , Փյունիկիա ,…

իշխանություն , բարեփոխում և այլ հասկացու ­ թյուններ : Իմանա ՝ Հին Արևելքի երկրների աշ ­ խար ­ հագրական դիրքի , բնա ­ կլիմայական պայման…

իշխանություն , բարեփոխում և այլ հասկացու ­ թյուններ : Իմանա ՝ Հին Արևելքի երկրների աշ ­ խար ­ հագրական դիրքի , բնա ­ կլիմայական պայման…

դեպքեր , փաստեր : Իմանա՝ Ինչ է ազատագրական պատերազմը և նկարագրի հույն - պարսկական պատե ­ րազմը , հին հույների կրոնի , հունական աստվածների ,…

դեպքեր , փաստեր : Իմանա՝ Ինչ է ազատագրական պատերազմը և նկարագրի հույն - պարսկական պատե ­ րազմը , հին հույների կրոնի , հունական աստվածների ,…

րել հելլենիստական մշա կույթի ձեռքբերումները : Իմանա ՝ Մակեդոնիայի կողմից հունական պոլիսների հպատակեցման , Ալեքսանդրի հաղթական արշավանքների ու տերության կազմավորման մասին : Կարողանա՝ բացատրել մակեդոնական…

րել հելլենիստական մշա կույթի ձեռքբերումները : Իմանա ՝ Մակեդոնիայի կողմից հունական պոլիսների հպատակեցման , Ալեքսանդրի հաղթական արշավանքների ու տերության կազմավորման մասին : Կարողանա՝ բացատրել մակեդոնական…

աստվածների , կազմել Հին Հռոմի պատմության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրություն : Իմանա ՝ Հռոմեական պետության ձևավորման ու կայացման մասին , հռոմեական ընտանիքի դերի , հռոմեական հասարակության…

աստվածների , կազմել Հին Հռոմի պատմության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրություն : Իմանա ՝ Հռոմեական պետության ձևավորման ու կայացման մասին , հռոմեական ընտանիքի դերի , հռոմեական հասարակության…
Скачать файл