Жартылай өткізғіштер
Оценка 4.6

Жартылай өткізғіштер

Оценка 4.6
docx
07.05.2020
Жартылай өткізғіштер
Жартылай өткізғіштер.docx

Қысқа мерзімдіжоспар

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

Бөлім: Әртүрліортадағыэлектртогы

Мектеп:

Күні:

Мұғалімніңаты-жөні:

Сынып: 10

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақтыңтақырыбы

Жартылайөткізгіштікқұралдар

 

Осысабақтағықолжеткізетінмақсаты (оқубағдарламасынасілтеме)

10.3.3.3 – Жартылай өткізгіштік құралдарды қолдануға мысалдар келтіру

 

Сабақтыңмақсаты

 

Сабақбарысындаоқушылар:

ü  Жартылай өткізгіштік құралдар түрлерін білу;

ü  Жартылай өткізгіштік құралдардың қасиеттерін білу;

ü  Жартылай өткізгіштік құралдардың жұмыс істеу принципін түсіну;

ü  Тұрмыста және техникада жартылай өткізгіштік құралдардың қолдану аймағын білу.

Бағалаукритерииі

Жартылай өткізгіштік құралдар түрлерін біледі;

Жартылай өткізгіштік құралдардың қасиеттерін біледі, түсінеді;

Жартылай өткізгіштік құралдардың жұмыс істеу принципін түсінеді;

Тұрмыста және техникада жартылай өткізгіштік құралдардың қолдану аймағын біледі.

Тілдікмақсаты

 

Пәндік лексика және терминология

каз

рус

eng

Жартылай өткізгіштер

Полупроводники

Semiconductors

Құрылғы

Прибор

Devices

Асқынөткізгіштік

Сверхпроводимость

Superconductivity

Электрон

Электрон

Electron

Кемтіктер

Дырки

Holes

Коллектор

Коллектор

Collector

База

База

Base

Эмиттер

Эмиттер

Amity

 

Пайдалысөзтіркестер:

Егер ток күшіартса, ондакемтік саны артқасынкедергіартады

Құндылықтардарыту

Құндылықтардыдарытусыйластық пен қарым-қатынаснегіздерітоппен эксперимент жоспарынөзарадайындау, топтарболыпбір-бірініңпікірінтыңдауарқылыжүзегеасыру.

Пәнаралықбайланыс

Химия пәніменкіріктірілуарқылыжүзегеасады.Тығыз химия пәніменбайланысы – атом құрылымы мен элемент валенттілігіталқыланады.

ИКТдағдылары

Интерактивті анимация «Phetcolorado»

Алдыңғыбілім

 8 сыныпкурсынаноқушылар «Электр тогынөткізгіштержәнеөткізбейтіндер» тақырыбыбойыншазаттардыңэлектрлікқасиеттеріментаныс.

Сабақбарысы

Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері

Жоспарланғанәрекеттер

 

Ресурстар

Басы  2мин

 

 

 

           8мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин

 

Ұйымдастыру кезең: Психологиялық ахуал туғызу(позитив сөздермен музыкалық сәлемдесу)

Білімдердің өзектілігі (екі кезеңнен тұрады)

1 кезең :Жұптық  тапсырма.Әр оқушылар жұбына тапсырма беріледі (қосымша №1) Интерактивті тақтададұрыс жауап көрсетіледі.Әр жұп өздерін бағалайды.

2 кезең:Фронталды сұрау

Қандайзаттаржартылайөткізгіштердепаталады?

Қандайзаттардиэлектриктердепаталады?

Өткізгіштержәнедиэлектриктерэлектрлікқасиетеріндегіайырмашылықнедентуындайды?

Не себептібірзаттарэлектртогынөткізеді , ал бірзаттарөткізбейді?

Ол неге байланысты?

Жартылайөткізгіштертуралы не айтуғаболады?

 

 

 

Сабақтыңтақыры,мақсатыжәнебағалаукритерийлерінтағайындау.(Мұғалім мен оқушыларбірлесіпсабақтыңтақырыбы,мақсатыжәнебағалаукритерийлеріншығарады.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша №1

 

 

 

Сабақтыңортасы

20мин

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин

 

 

5мин

 

 

8мин

 

 

 

7мин

Түстістикерлеркөмегіменекітопқабөліну

Проблемалықжағдай(топтапрактикалықжұмыс.Әртопқа инструкция мен лабораториялыққұралдартаратылады) (Қосымша №2). Практикалықжұмысаяқтап, әр топ алыңғаннәтижесітуралыхабарламабереді)

 

1топТермисторжәнефоторезистормен эксперимент

2топ Резисторжәнефоторезистормен эксперимент

Мұғалімоқушыларға эксперимент нәтижесібойыншаашықсұрақтарқойып,эвристикалықәңгімежүргізеді,оқушыларөз ой-пікірлеріменбөліседі.

ü  Орындалған тәжірибелерге негізделіп жартылай өткізгіштер туралы не айтуға болады? Бұл не зат?

ü  Оланыңыз,мұндай жартылай өткізгіштер қасиеттерін қайда пайдаланып болады       ( мысалы , температураға тәуелділігі).

ü  Жарықтан тәуелділігін қалай қолдануға болады ?

ü  Не себептен зат диэлектрик күйінен өткізгіш күйіне ауысқанда кедергі өзгереді? Немен байланысты болады? (Оқушылардың болжамы)

ü  Қосымша заряд тасымалдауыш бөлшектер қайдан пайда болады, неге көбейеді?.

 

 

Жаңатақырыпмеңгеру (Мұғалімбейнематериал  жәнепрезентациянықолданыпжартылайөткізгіштерқұрылымытуралымәліметбередеі,өткізумеханизміжәнетехникадақолданатынжартылайөткізгіштікқұралдартүрлеріментаныстырады.)

Топтағыпрактикалықжұмыс: «жартылайдиодтағыбіржақтыөткізгіштігінзерделеу»

 

Қалыптастырушыбағалау (қосымша №3)

Жеке жұмыс

Дайын дескриптор бойыншажұптаөзарабағалау

 

Қорытындылау  (Мұғалімәрбіроқушыныңжұмыстарынакерібайланысбереді,әрбәроқушыбағалаукритерииіжәнесабақмақсатыбойыншақандайдеңгейінежеткенітуралыбөліседі)

 

 

 

Лабораториялыққұралдар (резистор фоторезистор,токкөзі ,сымдар , токөлшеуішқұралдар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жартылайөткізгіштердегіэлектртогы

https://www.youtube.com/watch?v=cQOj2a2B_Hw

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтыңсоңы

5мин

Рефлексия :«Екіжұлдыз,біртілек» (Тәрбиеленушілерөзбетіменбағалануыарқылысабақтыңнәтижеліжәнетиімдітұстарынанықтау)

Үй жұмысы Өткен тақырыпты бекітуүшін келесі есептерді ойланып шығарыңдар:

Полюстеріндегі қателіктерден қорғау  үшін радиоқабылдағаштарда жартылай өткізгішіті диодты қалай қолданамыз?

1.      Электр тізбегіндетөрттізбектейэлектртұтынушыжалғанған:екішам а және б жәнеекікілт А және Б. Әркілт тек ғана «өзініңжеке» шамынтізбеккеқосады.Екішамдықосуүшін ,екікілттіқатарқосуқажет.

Стикер .Білімбаспалдағы

Дифференциациякөмектікөбіреккөрсетудіқалайжоспарлайсыз?Деңгейіжоғарыоқушыларғақандайтапсырмаларберудіжоспарлайсыз?

Бағалаусізоқушылардыңжаңаматериалдымеңгерудеңгейінтексеружұмысынқалайжоспарлайсыз?

Оқушылардыңденсаулығыжәнеқауіпсіздікережесінсақтау

Оқушылардыңкөпшілігіжартылайөткізгіштергеқандайзаттаржататынынбіледі. Жартылайөткізгіштердіңөткізумеханизмітуралы  ,олардыңқолдануаймағындабіледі.Ой-пікіргенераторлары (мотивациясыжоғарыоқушылар) өзтобындасыныптастарынақолдаукөрсетеді. Сабақбойымұғалімоқушыларғакөмекберіптұрады.Дифференциацияныңкелесіпринциптеріжүзегеасыпотырады: креативтілік ,тақырыптытереңдету, жұппентоптықұрубарысындажекежәнедифференциацияланғанәдістер.

 

 

Сабаққа рефлексия

Сабақтыңоқумақсаттарышынайыболдыма?

Оқумақсатынабарлықоқушыжеттіма?

Егержоқболса,неге?

Сабақта дифференциация орындыжәнедұрысболдыма?

Сабақкезеңдеріорынтауып, қадағаландыма?

Сабақжоспарынанауытқуболдыма, не себепті?

 

 

Жалпыбаға

 

 

Сабақтыңқандайекікезеңіжақсыөтті (оқужәнеоқытутуралыойланыңдар)?

1:

 

2:

 

Сабақтыжақсатруға не көмектесереді(оқужәнеоқытутуралыойланыңдар)?

1:

 

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныпжәнежекеоқушылардыңжетістіктері /қиыншылықтарытуралы  небайқадым,келесісабақтарда осы кемшіліктердіескеремін?

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Бөлім: Әртүрліортадағыэлектртогы

Бөлім: Әртүрліортадағыэлектртогы

Тілдікмақсаты Пәндік лексика және терминология каз рус eng

Тілдікмақсаты Пәндік лексика және терминология каз рус eng

Психологиялық ахуал туғызу ( позитив сөздермен музыкал ық сәлемдесу )

Психологиялық ахуал туғызу ( позитив сөздермен музыкал ық сәлемдесу )

Түстістикерлеркөмегіменекітопқабөліну

Түстістикерлеркөмегіменекітопқабөліну

Сабақтыңсоңы 5мин Рефлексия :«Екіжұлдыз,біртілек» (Тәрбиеленушілерөзбетіменбағалануыарқылысабақтыңнәтижеліжәнетиімдітұстарынанықтау ) Үй жұмысы Өткен тақырыпты бекітуүшін келесі есептерді ойланып шығарыңдар:

Сабақтыңсоңы 5мин Рефлексия :«Екіжұлдыз,біртілек» (Тәрбиеленушілерөзбетіменбағалануыарқылысабақтыңнәтижеліжәнетиімдітұстарынанықтау ) Үй жұмысы Өткен тақырыпты бекітуүшін келесі есептерді ойланып шығарыңдар:

Сабаққа рефлексия Сабақтыңоқумақсаттарышынайыболдыма?

Сабаққа рефлексия Сабақтыңоқумақсаттарышынайыболдыма?
Скачать файл