¸²êÆ äÈ²Ü ²é³ñϳ _ гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ ¸³ë³ñ³Ý _ IX »ٳ _ гÛաëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝÁ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý
Оценка 4.9

¸²êÆ äÈ²Ü ²é³ñϳ _ гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ ¸³ë³ñ³Ý _ IX »ٳ _ гÛաëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝÁ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý

Оценка 4.9
docx
10.05.2020
¸²êÆ äÈ²Ü   ²é³ñϳ      _  гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ  ¸³ë³ñ³Ý     _  IX  »ٳ         _  гÛաëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝÁ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý
DASI_PLAN_1.docx

 

 

 

ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ

 

 

        

  

 

 

 

¸²êÆ  äȲÜ

    ²é³ñϳ            _   гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ

  ¸³ë³ñ³Ý          _    IX

  »ٳ                  _   гÛաëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åեïáõÃÛáõÝÁ ³ÝϳËáõÃ۳ݠ    

   Üå³ï³ÏÁ                ×³Ý³å³ñÑÇÝ,

  և  ËݹÇñÝ»ñÁ     _   ÐÐ ³Ýϳ˳óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ

                                       ÓևավորáõÙ, հետևյալ գործընթացների ուսումնասիրում,

                                       պարզաբանում, յուրացում:

·       Արցախյան շարժման վերածումը անկախացման գործընթացի,

·       Անկախության կերտման հիմնական փուլերը, արդյունքները

  /հռչակագիրը, հանրաքվեն և Սահմանադրության ընդունումը/,

·       Հայաստանը` ԱՊՀ-ի անդամ, նշանակությունը /գնահատել` հաշվի առնելով  

  տնտեսական և ռազմաքաղաքական նկատառումները/,

·       Ազգային բանակի ստեղծումը, դերն ու նշանակությունը պետականության ձևավորման և պահպանման գործում,

·       Անհատական և խմբային աշխատանքների կատարման հմտությունների ձևավորում և զարգացում/ նաև` ինքնուրույն մտածողության խթանում/:

   ²ÝÑñ³Å»ßï   

      ÝÛáõûñ         _   Քարտեզ, դասագիրք, գրատախտակ, տետրեր, ֆիլմ,              

                                  նկարներ, սխեմա, վահանակ, լրացուցիչ նյութ,                                                                             

¸³ëÇ   ÁÝóóùÁ        

       Ü»ñ³Í³Ï³Ý  Ù³ë  / 5-7  ñáå»/    Անց է կացվում բլից հարցում` Ազգային
       
զարթոնքից  մինչև  անկախության հռչակումը: Դրա  հետ  համատեղվում  են

        հարց  ու պատասխան, փոխադարձ լրացումներ և  հակիրճ  վերլուծություն-

        ներ:     

      ÐÇÙݳϳݠ  Ù³ë /20-25 ñáå»/   ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ѳÏÇñ× Ý»ñϳ۳óÝáõÙ  »Ý 

        ¹³ëÇ  µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ( áõëáõÙݳëÇñíáÕ  ÑÇÙݳϳݠ ÝÛáõÃÁ )  և  անց է

        կացվում բանավոր հարցում` հետևյալ կետերով.

·   Անկախության հանրաքվեն և անկախության հռչակումը /վերլուծություն,

         հարց ու պատասխան, քարտային խաղ-վարժություն/:

·   ՀՀ  Նախագահական  ընտրությունները  /մտահանգումներհամեմատում,

         հարց ու պատասխան/, 

·       Հայստանը ԱՊՀ-ի անդամ, նշանակությունը, ԱՊՀ-ի  ստեղծումը, դերը, ՀՀ

      միջպետական կապերը/,

·       ՀՀ Սահմանադրության ընդունումը,դրա կարևորությունը /քարտային(խմբա-

                   յին) վարժություն, լր.նյութի ընթերցում (Սահմանադրություն )/,

·       ՀՀ Ազգային բանակի կազմավորումը, դերն ու նշանակությունը.

    / հատված փաստավավերագրական ֆիլմից` Վ. Սարգսյան /:

      ²Ù÷á÷áõÙ /5-7 ñáå»/  /

          Աշակերտներին ուղղվում է 1-2 ամփոփիչ հարց` հակիրճ պատասխան պարու-

            նակող, և ամբողջացվում ու լրացվում են արդյունքները

·       Անց է կացվում ամփոփիչ խաղ-խնդիր (ռեբուս),

               (խմբային աշխատանք)

·       Տրվում է լրացուցիչ անհատական վարժություն,

·       Աշակերտները, գնահատվում են,

/փոխադարձ գնահատում, կարծիքների արտահայտում/:

       îݳÛÇÝ  ³é³ç³¹ñ³Ýù/3-5 ñáå»/   Տրվում է տնային աշխատանքը` դաս 2.

( Հանրապետությունը տնտես. Վերափոխումների շրջանումբաժանվում  է  2

խմբի` խմբային աշխատանքի անցկացմանը նախապատրաստվելու համար:

     Հակիրճ ներկայացվում է դասանյութի հիմնական գաղափարը, նշվում են և

կարևորվում հիմնական կետերը:

 

·       ÎÇñ³éíáÕ  Ù»Ãá¹Ý»ñ, Ù»Ãṳϳݠ ÑݳñÝ»ñ.

 Պատմում, զրույց, հարց ու պատասխան, վերլուծություններ, քննարկումներ,

         ուղղորդված ընթերցանություն, §Բլից հարցում¦,  §Ձնագնդիկ¦, քարտային,

         (խմբային, անհատական) աշխատանքներ, խնդիր-ռեբուս

 

·       ¸³ëÇ  ïÇåÁ.

   Նոր նյութի քննարկման դաս

 /հին նյութի հարցում և ամրապնդում/,

 

·       ØÇç³é³ñϳ۳ϳÝ, Ý»ñ³é³ñϳ۳ϳݠ ϳå»ñ.

               Հասարակագիտություն (իրավունք), Հայստանի աշխարհագրություն,

               Համաշխարհային պատմություն, ՆԶՊ, Հայկական հարցի պատմություն:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¸²êÆ   äȲÜÆ   ²ÔÚàôê²Î

²é³ñϳ

Հ.պատմություն

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

Üå³ï³Ïը   և  ËݹÇñÝ»ñը

²Ùë³ÃÇí

ijٳ-

ݳÏ

²Ý¹ñ³¹³ñÓ

/¹³ëÇó  Ñ»ïá/

 

¸³ë³ñ³Ý

 

       IX

 

»ٳ/¹³ë/.

 

Հայաստանի Հանրապետությունը անկախության ճանապարհին.

Դաս 1.

·         ՀՀ անկախությանմասին համակողմանի գիտելիքների ձևավորում:

·         Անկախության գործընթացի փուլերը, արդ-

յունքները:

·         Անհատական և խմբային աշխատանքների

կատարման հմտությունների զարգացում:

 

 

     16.04.

2012թ.

 

 45 ñáå»

 

  Կատարվում է

   հաջորդ դասին

¸³ëÇ 

     ÁÝóóùÁ

 

ø³ÛÉ»ñ

Ø»Ãá¹Ý»ñ

/í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ,  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ/

àôëáõÙݳϳÝ

ÝÛáõûñ

Քարտեզ,նկար

  ներ, լր. նյութֆիլմ,վահանակ

 

 

 

____

 

      ____

àôëáõóÇã

²ß³Ï»ñï

Ü»ñ³Í³Ï³Ý

          Ù³ë

 

   ËóÝáõÙ

 

 

 

³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  áõß³¹ñáõÃ-

   Û³Ý ·ñ³íáõÙ,

Ñ»ï³ùñùñáõÃ۳ݠ  ëï»Õ-

   ÍáõÙ,

ͳÝáóóáõÙ ¹³ëÇ ÁÝóó-

   ùÇÝ,  ËݹÇñÝ»ñÇÝ,  Ýå³-        

   ï³ÏÝ»ñÇÝ,

³ÏïÇí³óáõÙ,  ËóÝáõÙ:

·  §Մտքերի քարտեզա-

գրում¦` Ազգային զար-

թոնքից մինչև անկա-

խության  հռչակումը:

/կատարվում  է աշա- կերտների միջոցով/  

 

  Վերհիշում են դասի  հիմնական   գաղափարները

Մասնակցում  են

բլից հարցումին

 

 

Գրատախ-

տակ, դասագիրք,

քարտեզ,

տետրեր

 

 

5-7

ñáå»

 

Կատարվում է

դասալսման

արդյունքների վերլուծություն

ÐÇÙݳϳÝ

         Ù³ë

   ÇÙ³ëïÇ

     ÁÝϳÉáõÙ

 

 

áõëáõó³ÝíáÕ ÝÛáõÃÇ  µáí³Ý-

   ¹³ÏáõÃ۳ݠ áõëáõÙݳëÇñáõÙ

   և  ѻﳽáïáõÙ,

 

ÝÛáõûñÇ   Ý»ñϳ۳óáõÙ:

 

·  Բանավոր հարցում` 5

կետով.

·  (ստուգում է տետրերը)

·  Ուղղորդված ընթերցա-

նություն  /Սահմանդր./

·  Ամբողջացնում և լրաց-

   նում է արդյունքները

  /քարտային խաղեր/(2 հ)

Բանավոր հարցում`

անհատական և հա-

կիրճ: Մասնակցում են  հարց  ու  պա-

տասխանի: Կատա-

րում են քարտային

2 վարժություն` 2-

ական խմբերով

 

Գրատախ-

տակ,

նկարներ,

լր. նյութ

/Սահմանդր./    ֆիլմ,

վահանակ

քարտեզ,

 

 

20-25

ñáå»

 

Անց է կացվում

խմբային աշխատանք

/ԱՊՀ/,

լրացվում է

թեստ.

 

²Ù÷á÷áõÙ

 

   Ïßé³¹³ïáõÙ

²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ   í»ñÉáõÍáõÃ-

   ÛáõÝ,

ѻﳹ³ñÓ  ϳåÇ  ³å³-

   ÑáíáõÙ,

ѻﳷ³     ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ

  Ñëï³Ï»óáõÙ:

·  Ուղղում է ամփոփիչ 1-

հարց  (հակիրճ)

·  Անց է կացնում 2 վարժ-

ություն (խնդիր)

·  Տրվում է տնային առա-

ջադրանք` նոր դասը.

  Պատասխանում

են հարցերին (հա-

կիրճ): Կատարում

են երկու վարժու-

թյուն` խմբով (ռե-

բուս) և անհատա-

կան.

 

 

Գրատախ-

տակ, դասագիրք,

քարտեզ,

տետրեր

 

5-7

ñáå»

  

 

    _____

 

 

 


 

IX »ٳ _ Ð³Û ա ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å ե ïáõÃÛáõÝÁ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Üå³ï³ÏÁ ׳ݳå³ñÑÇÝ, և ËݹÇñÝ»ñÁ _ ÐÐ ³Ýϳ˳óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó ևավոր áõÙ, հետևյալ գործընթացների…

IX »ٳ _ Ð³Û ա ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å ե ïáõÃÛáõÝÁ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý Üå³ï³ÏÁ ׳ݳå³ñÑÇÝ, և ËݹÇñÝ»ñÁ _ ÐÐ ³Ýϳ˳óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ó ևավոր áõÙ, հետևյալ գործընթացների…

· Ազգային բանակի ստեղծումը , դերն ու նշանակությունը պետականության ձևավորման և պահպանման գործում , · Անհատական և խմբային աշխատանքների կատարման հմտությունների ձևավորում և զարգացում /…

· Ազգային բանակի ստեղծումը , դերն ու նշանակությունը պետականության ձևավորման և պահպանման գործում , · Անհատական և խմբային աշխատանքների կատարման հմտությունների ձևավորում և զարգացում /…

/ հատված փաստավավերագրական ֆիլմից ` Վ . Սարգսյան /: ²Ù÷á÷áõÙ /5-7 ñáå»/ / Աշակերտներին ուղղվում է 1-2 ամփոփիչ հարց ` հակիրճ պատասխան պարու - նակող…

/ հատված փաստավավերագրական ֆիլմից ` Վ . Սարգսյան /: ²Ù÷á÷áõÙ /5-7 ñáå»/ / Աշակերտներին ուղղվում է 1-2 ամփոփիչ հարց ` հակիրճ պատասխան պարու - նակող…

IX »ٳ/¹³ë/. Հայաստանի Հանրապետությունը անկախության ճանապարհին

IX »ٳ/¹³ë/. Հայաստանի Հանրապետությունը անկախության ճանապարհին

Ü»ñ³Í³Ï³Ý Ù³ë ËóÝáõÙ – ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃ- Û³Ý ·ñ³íáõÙ, – Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý ëï»Õ- ÍáõÙ, – ͳÝáóóáõÙ ¹³ëÇ ÁÝóó- ùÇÝ, ËݹÇñÝ»ñÇÝ, Ýå³- ï³ÏÝ»ñÇÝ, – ³ÏïÇí³óáõÙ, ËóÝáõÙ: · §…

Ü»ñ³Í³Ï³Ý Ù³ë ËóÝáõÙ – ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃ- Û³Ý ·ñ³íáõÙ, – Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý ëï»Õ- ÍáõÙ, – ͳÝáóóáõÙ ¹³ëÇ ÁÝóó- ùÇÝ, ËݹÇñÝ»ñÇÝ, Ýå³- ï³ÏÝ»ñÇÝ, – ³ÏïÇí³óáõÙ, ËóÝáõÙ: · §…
Скачать файл