Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք
Оценка 4.9

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք

Оценка 4.9
docx
10.05.2020
Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք
Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1.docx

Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1

Անուն/ ազգանուն_________________________Ամիս/ամսաթիվ________

Առարկա ___________________   1-ին տարբերակ                / 20 միավոր/

1.Ն՛շի՛ր  այն շարքը, որտեղ միայն քառանիշ թվեր են:         /1 միավոր/

ա/120, 215 ,2365 ,2013,2020

բ/4587  ,2365 , 12568 , 120

գ/ 1203, 2145, 2789, 7812

2.Նշի՛ր՝ ո՞ր թվի անվանումն է ճիշտ   գրված բառերով:      / 1միավոր /

ա/ 2154- Հազար  հարյուր հիսունչորս

բ/ 1245- Հազար երկու հարյուր քառասունհինգ

գ/ 1025- Հազար  հարյուր քսանհինգ

3. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որում  XVII թիվը գրված հնդկական թվանշաններով:                                                                          /1 միավոր/                                                                      

ա/ 1052                       բ/17                      գ/ 16

4.Լրացրու՛ նախադասությունները:                                  / 2  միավոր/

ա/ ՈՒղղանկյան մակերեսը գտնելու համար ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

բ/ Մի քանի   թվերի գումարը չի փոխվի , եթե --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

5.Համեմատի՛ր:                                                                           / 1 միավոր/

21354 --- 124789                            780  --- 780

4587 -- 12456                                   7810  --- 45612

6.Հաշվի՛ր 124 թվի եռապատիկը:                                            / 1 միավոր/

ա/354                      բ/372                            գ/450

7.Կատարի՛ր գումարում և ստուգի՛ր արդյունքը:     / 2 միավոր/

 1203 + 4510 =                                    78132 + 69870 =

 

8.124 և 450 թվերի գումարը փոքրացրու՛ 135-ով:Կազմի՛ր արտահայտություն և լուծի՛ր:  / 2 միավոր/                                                                                       

 

 

9.Արտադրամասում 3 օրում արտադրեցին 425 զգեստ:Քանի՞ զգեստ կարտադրեն 12 օրում:/2միավոր/

 

 

 

10.Գտիր՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:                / 3 միավոր/

                      15 սմ-ով ավելի

12 սմ

 

11.Կատարի՛ր գծագիր և լուծի՛ր խնդիրը:                                 /  4 միավոր/                                            

 20 կմ 500 մ հեռավորությունից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ձիավոր: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք կանգնեցին հանգստանալու, առաջին ձիավորն անցել 8 կմ 200մ , իսկ երկրորդը առաջինից 3 կմ ավելի ճանապարհ: Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը:

 

Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1

Անուն/ ազգանուն_________________________Ամիս/ամսաթիվ________

Առարկա ___________________Դասարան_____      2-րդ  տարբերակ     / 20 միավոր/

1.Ն՛շի՛ր  այն շարքը, որտեղ միայն հնգանիշ թվեր են:         /1 միավոր/

ա/1230,14587,1589,4520

բ/45210,45781,25698,12456,20103

գ/ 122203, 32145, 20789, 781212

2.Նշի՛ր՝ ո՞ր թվի անվանումն է ճիշտ   գրված բառերով:                      / 1միավոր /

ա/ 2145-Երկու հազար  հարյուր քառասունհինգ

բ/ 1245- Հազար երկու հարյուր քառասուն

գ/ 3420- Երեք Հազար  հարյուր քսան

3Ո՞ րում XII թիվը գրված հնդկական թվանշանշաններով:                 /1 միավոր/                                                                      

ա/ 112                   բ/14                     գ/ 12

4.Լրացրու՛ նախադասությունները:                                                           / 2  միավոր/

ա/ ՈՒղղանկյան պարագիծը գտնելու համար -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

բ/Անհայտ արտադրիչը գտնելու համար -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Համեմատի՛ր:                                                                                              / 1 միավոր/

24504 --- 7845                         78012 --- 10123

12456-- 12456                           14520 --- 45612

6.Հաշվի՛ր 64 թվի քառապատիկը:                                            / 1 միավոր/

ա/256                   բ/451                           գ/1230

7.Կատարի՛ր գումարում և ստուգի՛ր արդյունքը:                                             / 2 միավոր/

 1457 + 78012 =                                    7788 + 6956 =

 

 

8.785և 420թվերի գումարը մեծացրու 10անգամ:Կազմի՛ր արտահայտություն և լուծի՛ր:/2/

 

 

9.Աննան 5 օրում կարդում է 75 էջ :Քանի՞ էջ կկարդա նա 42 օրում :                               /2միավոր/

 

 

10.Գտիր՛ր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:                                                   / 3 միավոր/

     3 անգամ փոքր

 


                                    27 սմ

  11.Կատարի՛ր գծագիր և լուծի՛ր խնդիրը:                                                          /  4 միավոր                                          

 22 կմ 600 մ հեռավորությունից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ձիավոր: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց, երբ նրանք կանգնեցին հանգստանալու, առաջին ձիավորն անցել 12 կմ 300 մ , իսկ երկրորդը առաջինից 5 կմ պակաս ճանապարհ: Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը:

 

 

 

 

Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1

Անուն/ ազգանուն_________________________Ամիս/ամսաթիվ________

Առարկա ___________________Դասարան_____      1-ին տարբերակ     / 20 միավոր/

1.Թելադրություն:                                                                                / 10 միավոր/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Լրացրու՛ աղյուսակը՝ օգտվելով տեքստից:                                                 / 3 միավոր/

N

Գոյական

Ածական

Բայ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3. Ո՞րն է կոչվում  պարզ նախադասություն:                                                            / 0,5 միավոր/

_______________________________________________________________________________:

4. Որո՞նք են նախադասության գլխավոր անդամները:                 / 0,5միավոր/

_______________________________________________________________________________:

5.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է բաց թողնված տեղում է գրվում ե:                     / 0,5միավոր/              

ա/__լակ, չ__նք, էն__րգիա

բ/կ__սօր , որև__, արև__լք

գ/պար__րգ, հոր __ղբայր, __ի

6.Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ:                                                      /0,5 միավոր/

ա/գետնին ընկնել

բ/ թևեր առնել

գ/ ականջն ընկնել

7. Նշված դարձվածքներից ո՞րն է նշանակում աչքից ընկնել:            / 1 միավոր/

ա/ հիասթափվել

բ/ վայր ընկնել

գ/ լսել

8. Տրված նախադասությամ մտքին համապատասխան ընտրի՛ր և գրի՛ր փակագծերում գրված բառերից մեկը՝ ձևափոխելով այն:                                                                     / 2 միավոր/

ա/ Արամի  ( վարք,վարկ) _______________ հիացմունք էր պատճառում բոլորին:

բ/ Վարպետը նորոգում էր կոշիկի (կրունկ,կռունկ) ____________________:

9.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:                                                / 2 միավոր/                                                    

Հրաշք       ___________________________

Արահետ   ___________________________

Էություն   ___________________________

բյուր         _________________________ _                                  

10. Տրված բառերն արտահայտի՛ր մեկ բառով :                                   /3 միավոր/

Ծովի ափ               _________________________

Հրաշքներ գործող   _________________________

սև մազեր ունեցող  _________________________

Կիսամակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք   1

Անուն/ ազգանուն_________________________Ամիս/ամսաթիվ________

Առարկա ___________________Դասարան_____      2-րդ  տարբերակ     / 20 միավոր/

1.Թելադրություն:                                                                                / 10 միավոր/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Լրացրու՛ աղյուսակը օգտվելով տեքստից:                            / 3 միավոր/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ո՞րն է կոչվում նախադասություն:                                                            / 0,5 միավոր/

____________________________________________________________________:

 

 

 

4. Ո՞րն է կոչվում հոլովում:                                                                       / 0,5միավոր/

____________________________________________________________________:

5.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է բաց թողնված տեղում է գրվում օ:                     / 0,5միավոր/              

ա/առ__րյա, Աման__ր, կես__ր

բ/__րդի,, արև__տ, օր__րոց

գ/__գուտ, __դանավակայանայս__ր

6.Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ:                                                      /0,5 միավոր/

աոտքերն ընկնել

բ/ թևեր առնել

գ/ ծնկի իջնել

7. Նշված դարձվածքներից ո՞րն է նշանակում ականջները սրել:            / 1 միավոր/

ա/ լսել

բ/ մեծ ուշադրությամբ լսել

գ/ ականջ դնել

8. Տրված նախադասությամ մտքին համապատասխան ընտրի՛ր և գրի՛ր փակագծերում գրված բառերից մեկը՝ ձևափոխելով այն:                                                                     / 2 միավոր/

ա/ Հրանտը ( որդ,որթ) _______________ ամրացրեց կարթաթելին:

բ/ Հեռվում երևում էին ճախրող (կրունկներ,կռունկներ) ____________________:

9.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:                                                / 2 միավոր/                                                    

Անձեռակերտ _______________________

մատուռ__________________________

Ի ծնե ____________________________

Ամրոց _________________________                                   

10. Տրված բառերն արտահայտի՛ր մեկ բառով :                                   /3 միավոր/

Լայն եզր ունեցող ___________________

Գետի ափ _________________________

մեղմ օրորվող  ______________________

                                                                                  Միավոր _____

                                                                                        Գնահատական____

 

              Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1

Անուն/ ազգանուն_________________________Ամիս/ամսաթիվ________

Առարկա ___________________Դասարան_____      1-ին տարբերակ     / 20 միավոր/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1

Անուն/ ազգանուն_________________________Ամիս/ամսաթիվ________

Առարկա ___________________Դասարան_____      2-րդ  տարբերակ     / 20 միավոր/

1.Թելադրություն:                                                                                / 10 միավոր/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Լրացրու՛ աղյուսակը՝ օգտվելով տեքստից:                                                 / 3 միավոր/

N

Գոյական

Ածական

Բայ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3. Ո՞րն է կոչվում  պարզ նախադասություն:                                                            / 0,5 միավոր/

_______________________________________________________________________________:

4. Որո՞նք են նախադասության գլխավոր անդամները:                 / 0,5միավոր/

_______________________________________________________________________________:

5.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է բաց թողնված տեղում է գրվում ե:                     / 0,5միավոր/              

ա/__լակ, չ__նք, էն__րգիա

բ/կ__սօր , որև__, արև__լք

գ/պար__րգ, հոր __ղբայր, __ի

6.Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ:                                                      /0,5 միավոր/

ա/գետնին ընկնել

բ/ թևեր առնել

գ/ ականջն ընկնել

7. Նշված դարձվածքներից ո՞րն է նշանակում աչքից ընկնել:            / 1 միավոր/

ա/ հիասթափվել

բ/ վայր ընկնել

գ/ լսել

8. Տրված նախադասությամ մտքին համապատասխան ընտրի՛ր և գրի՛ր փակագծերում գրված բառերից մեկը՝ ձևափոխելով այն:                                                                     / 2 միավոր/

ա/ Արամի  ( վարք,վարկ) _______________ հիացմունք էր պատճառում բոլորին:

բ/ Վարպետը նորոգում էր կոշիկի (կրունկ,կռունկ) ____________________:

9.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:                                                / 2 միավոր/                                                    

Հրաշք       ___________________________

Արահետ   ___________________________

Էություն   ___________________________

բյուր         _________________________ _                                  

10. Տրված բառերն արտահայտի՛ր մեկ բառով :                                   /3 միավոր/

Ծովի ափ               _________________________

Հրաշքներ գործող   _________________________

սև մազեր ունեցող  _________________________


 

XVII թիվը գրված հնդկական թվանշաններով : /1 միավոր / ա / 1052 բ /17 գ / 16 4

XVII թիվը գրված հնդկական թվանշաններով : /1 միավոր / ա / 1052 բ /17 գ / 16 4

6. Հաշվի՛ր 124 թվի եռապատիկը : / 1 միավոր / ա /354 բ /372 գ /450 7. Կատարի՛ր գումարում և ստուգի՛ր արդյունքը : / 2…

6. Հաշվի՛ր 124 թվի եռապատիկը : / 1 միավոր / ա /354 բ /372 գ /450 7. Կատարի՛ր գումարում և ստուգի՛ր արդյունքը : / 2…

XII թիվը գրված հնդկական թվանշանշաններով: /1 միավոր / ա / 112 բ /14 գ / 12 4

XII թիվը գրված հնդկական թվանշանշաններով: /1 միավոր / ա / 112 բ /14 գ / 12 4

ա /256 բ /451 գ /1230 7. Կատարի՛ր գումարում և ստուգի՛ր արդյունքը : / 2 միավոր / 1457 + 78012 = 7788 + 6956 =…

ա /256 բ /451 գ /1230 7. Կատարի՛ր գումարում և ստուգի՛ր արդյունքը : / 2 միավոր / 1457 + 78012 = 7788 + 6956 =…

N Գոյական Ածական Բայ 1 2 3 3

N Գոյական Ածական Բայ 1 2 3 3

գ / պար __ րգ , հոր __ ղբայր , __ ի 6. Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ : /0,5 միավոր / ա / գետնին ընկնել…

գ / պար __ րգ , հոր __ ղբայր , __ ի 6. Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ : /0,5 միավոր / ա / գետնին ընկնել…

Կիսամակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1 Անուն / ազգանուն _________________________ Ամիս / ամսաթիվ ________ Առարկա ___________________ Դասարան _____ 2- րդ տարբերակ / 20 միավոր / 1.…

Կիսամակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանք 1 Անուն / ազգանուն _________________________ Ամիս / ամսաթիվ ________ Առարկա ___________________ Դասարան _____ 2- րդ տարբերակ / 20 միավոր / 1.…

4. Ո՞րն է կոչվում հոլովում : / 0,5 միավոր / ____________________________________________________________________: 5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է բաց թողնված տեղում է գրվում օ : /…

4. Ո՞րն է կոչվում հոլովում : / 0,5 միավոր / ____________________________________________________________________: 5. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է բաց թողնված տեղում է գրվում օ : /…

Անձեռակերտ _______________________ մատուռ __________________________ Ի ծնե ____________________________ Ամրոց _________________________ 10. Տրված բառերն արտահայտի՛ր մեկ բառով : /3 միավոր / Լայն եզր ունեցող ___________________ Գետի ափ…

Անձեռակերտ _______________________ մատուռ __________________________ Ի ծնե ____________________________ Ամրոց _________________________ 10. Տրված բառերն արտահայտի՛ր մեկ բառով : /3 միավոր / Լայն եզր ունեցող ___________________ Գետի ափ…

N Գոյական Ածական Բայ 1 2 3 3

N Գոյական Ածական Բայ 1 2 3 3

գ / պար __ րգ , հոր __ ղբայր , __ ի 6. Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ : /0,5 միավոր / ա / գետնին ընկնել…

գ / պար __ րգ , հոր __ ղբայր , __ ի 6. Նշվածներից ո՞րը դարձվածք չէ : /0,5 միավոր / ա / գետնին ընկնել…
Скачать файл