Հին աշխարհի պատմություն
Оценка 4.9

Հին աշխարհի պատմություն

Оценка 4.9
docx
13.05.2020
Հին աշխարհի պատմություն
Արխայիկ դարաշրջանի Հունաստան.docx

          Դասարան-  6րդ  

 Հին աշխարհի  պատմություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ԱՐԽԱԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ

                                               /Ք.Ա. VIII–VI ԴԱՐԵՐ/

 

 

                                   

 

Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

Դասարան-  6րդ

Առարկա-     Հին աշխարհի  պատմություն

Թեմա-         ԱՐԽԱԻԿ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ  /Ք.Ա. VIII–VI ԴԱՐԵՐ/

Նպատակը-   Իմանա`Ի՞նչ է պոլիսը:

                                            Ինչպե՞ս են ձևավորվել հունական պոլիսները:

                                              Ովքե՞ր էին պարտային ստրուկները: .

                                               Ի՞նչ է օլիգարխիան:  

                                               Նշե՛լ հունական մեծ գաղութացման պատճառները

 Կարողանա                Թվարկե՛ք Ք.ա. VIII–VII դդ. արհեստների և գյուղատնտեսության

                                         զարգացման հիմնական արդյունքները:    

                                       . Թ վարկե՛լ այն տարածքները, որտեղ հիմնվեցին հունական գաղութներ:                      

                     

Մեթոդ-              գծակարգ,   քննարկումդասախոսություն, մտագրոհ

Կահավորում-   դասագիրք, տետր

Դասի ընթացք- - .Նախորդ դասի   հարցում,   քննարկումամփոփում

                                         ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԸ

 

 

 

Կրետեի տիրապետության դարաշրջանը                                    Հոմերոսյան դարաշրջանի Հունաստանը

           /Ք.ա. 3000–1100–ական թթ  /                                                                   (Ք.ա. XIIIX դարեր)

                                                   Երեխաները միասին կլրացնեն գծակարգը

.Աշխատանք քարտեզի հետ

  .Կարճ դասախոսություն

  . Խմբային աշխատանք

1.խումբ-   Պոլիսային կարգը

2-րդ խումբ-Տիրանիան. ճանապարհ դեպի ժողովրդավարություն

 

 

3-րդ խումբ-Հունական մեծ գաղութացումը

 

.Խմբերը ներկայացնում են իրենց հանձնարարված նյութը դասարանի քննարկմանը

և միասին կազմում են գծակարգ

 

.Կազմել գծակարգ

ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý             åáÉÇë

ûÉÇ·³ñËdz

ïÇñ³Ýdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Քննարկման հարցեր

1. Պարզաբանե՛լ «դեմոկրատիա» (ժողովրդավարություն) բառի ծագումը:

2. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ տիրանիան տապալվեց:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Պոլիս, Մեգարա, Կորնթոս, Աթենք, դեմոս, էվպատրիդներ, պարտային ստրուկ, խմբիշխանություն (օլիգարխիա), դեմոկրատիա (ժողովրդավ արություն), տիրանիա, հունական մեծ գաղութացում


 

VIII–VI ԴԱՐԵՐ/ Ք

VIII–VI ԴԱՐԵՐ/ Ք

VIII–VI ԴԱՐԵՐ/ Նպատակը - Իմանա ` Ի՞նչ է պոլիսը : Ինչպե՞ս են ձևավորվել հունական պոլիսները : Ովքե՞ր էին պարտային ստրուկները :

VIII–VI ԴԱՐԵՐ/ Նպատակը - Իմանա ` Ի՞նչ է պոլիսը : Ինչպե՞ս են ձևավորվել հունական պոլիսները : Ովքե՞ր էին պարտային ստրուկները :

2-րդ խումբ-Տիրանիան. ճանապարհ դեպի ժողովրդավարություն 3-րդ խումբ-Հունական մեծ գաղութացումը .Խմբերը ներկայացնում են իրենց հանձնարարված նյութը դասարանի քննարկմանը և միասին կազմում են գծակարգ .Կազմել գծակարգ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý…

2-րդ խումբ-Տիրանիան. ճանապարհ դեպի ժողովրդավարություն 3-րդ խումբ-Հունական մեծ գաղութացումը .Խմբերը ներկայացնում են իրենց հանձնարարված նյութը դասարանի քննարկմանը և միասին կազմում են գծակարգ .Կազմել գծակարգ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý…
Скачать файл