Մայենի 1 դասագիրք
Оценка 4.8

Մայենի 1 դասագիրք

Оценка 4.8
pdf
09.05.2020
Մայենի 1 դասագիրք
Մայենի 1
Mayreny1 (1).pdf
êÇ­ñ»­ÉÇ°­÷áù­ñÇÏ­µ³­ñ»­Ï³Ù, ¹áõ ³ñ- ¹»Ý ϳ ñá Õ³ ÝáõÙ »ë ϳñ ¹³É ¨ ϳñ ¹áõÙ »ë ³Ûë ïá Õ» ñÁ: λó ó»°ë:

²Ûë ·Çñ ùÁ Ïû· ÝÇ, áñ ¹áõ ³í» ÉÇ ß³ï µ³Ý ÇÙ³ ݳë, ³í» ÉÇ É³í ·ñ»ë áõ ϳñ ¹³ë: êá íá ñ»ë ×Çßï Ëá ë»É, ¹³é ݳë Ñݳ ñ³ ·»ï áõ ëñ³ ÙÇï:

²Ûë ï»Õ ¹áõ Ï·ï Ý»ë ß³ï áõ ß³ï ½³ñ Ù³ ݳ ÉÇ µ³ Ý»ñª Ñ» ï³ùñù ñ³ß ³ñÅ Ýϳñ Ý»ñ, Ñ» ùÇ ³Ã Ý»ñ, å³ï Ùáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ, ѳ Ý» ÉáõÏ Ý»ñ, ³é³Í Ý»ñ, ßáõ ï³ ë» ÉáõÏ Ý»ñ, ëáõ ï³ ë» ÉáõÏ Ý»ñ, ˳㠵³ é»ñ, Ýϳ ñ» ÉáõÏ Ý»ñ, ËÝ ¹áõÏ Ý»ñ: àô ñ»ÙÝ Ã»ñÃÇ°ñ ³Ûë ¿çÁ ¨ ÙïÇ°ñ ѳ Û» ñ» ÝÇ Ï³ ˳ñ ¹³ Ï³Ý ³ß ˳ñ ÑÁ:

ÆØ ¸²ê²¶ÆðøÀ

ì³Ñ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý

ºñµ ¹åñáó ï³ñ³í ÆÝÓ Ç٠ѳÛñÇÏÁ, ºë Ó»éùë ³é³ ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁª

¶áõÛÝ»ñáí å»ë-å»ë, Üϳñáí ÉÇùÁ. ºë ß³ï ëÇñ»óÇ ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ:

²Ñ³° Ù»ñ ³½³ï, êáõñµ ѳÛñ»ÝÇùÁ, àñ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ:

гñó»ñ

1. ä³ï ÙÇ°ñ ùá ³é ³ çÇÝ ¹³ë³·ñù Ç` §²Ûµµ » ݳ ñ³ÝǦ Ù³ëÇÝ:

2. ä³ï ÙÇ°ñ` ÇÝã ·Ç ï»ë ùá Ñ³Û ñ» ÝÇ ùÇ Ù³ ëÇÝ:

3. ÆëÏ ¹áõ ëÇñá±õÙ »ë ùá ¹³ë ³ ·ÇñùÁ: ÆÝãá±õ:

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

1 àñáßÇ°ñ` áñ ·Í³ å³ï Ï» ñÁ áñ ³ é³ñ ϳ ÛÇ ³Ý í³Ý ѳ Ù³ñ ¿:

2

¶ñÇ°ñ µ³ é»ñ, á ñáÝù ϳ½Ù í³Í »Ý »ñ Ïáõ ï³ éÇó, » ñ»ù ï³ éÇó, ãáñë ï³ éÇó:

?

»ñµ, ëõñµ

                                     3    гݻÉáõÏ

ÖÇßï ¿` Ëáë»É

ܳ ã·ÇïÇ, ´³Ûó ùá É»½íáí ø»½ Ñ»ï ËáëáõÙ, Þ³ï µ³Ý»ñ ¿ ܳ ù»½ ³ëáõÙ` î³ÝÁ ÉÇÝ»ë, » ¹åñáóáõÙ:

4

´³éÁ µ³éÇ Ù»ç

гÛñ»ÝÇù µ³éÇ Ù»ç ϳñ áÕ

»Ýù ϳñ¹³É ѳÛ, ѳÛñ, Ñ³Û ñ» ÝÇ, ³Ûñ µ³é»ñÁ:

¸³ë³·Çñù µ³éÇ Ù»ç ·Á ïÇ°ñ Ûáà µ³é:


¸äðàòÆ Ö²Øö²Ü

ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÒÙ»éí³ µáõùÇÝ, ê³éݳٳÝÇùÇÝ ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý

¸Åí³ñ ¿, »ñϳñª

Þ³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

¼í³ñà ·³ñáõÝùÇÝ[1], ºñ·ÇÝ áõ ͳÕÏÇÝ ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý

γñ× ¿, ¹áõñ³ÉǪ γñÍ»ë ³í»ÉÇ:

ÆëÏ áí ë»ñ áõÝÇ

Ø»½ å»ë áõëáõÙÇ, ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý

ØÇßï ϳñ× ¿, ëÇñáõݪ ÒÙ»é û ·³ñáõÝ:

гñ ó»ñ

1.       à±ô٠ѳ Ù³ñ ¿ ¹å ñá óÇ ×³Ù ÷³Ý ¹Åí ³ñ áõ »ñ ϳñ: ÆÝãá±õ:

2.       à±ô٠ѳ Ù³ñ ¿ ¹å ñá óÇ ×³Ù ÷³Ý ϳñ× áõ ¹áõ ñ³ ÉÇ: ÆÝãá±õ:

3.       ÆëÏ ÇÝãå Ç ëÇ±Ý ¿ ¹å ñá óÇ ×³Ù ÷³Ý ù»°½ ѳ Ù³ñ:

4.       Üϳñ³·ñÇ°ñ Ó»ñ ïÝÇó ÙÇÝ㨠¹åñáó ׳ݳå³ñÑÁ:


1 γï³Ï ï³éѳݻÉáõÏ

» ¹å ñá óÇÝ ¹áõ ݳ Û»ë,

²é ³ çÇÝÝ »Ù ³ÛÝ ï»Õ »ë, » ¹³ë ³ ñ³Ý ¹áõ Ùï Ý»ë, êϽ µáõÙ ÇÝÓ Ï·ï Ý»ë:

ÌõÛ ÉÁ ѳó õ ï» ÉÇë ³ éáÕç ¿, ëá íá ñ» ÉÇëª ÑÇ í³Ý¹:


à±ì ¾ ´ºðàôØ ¶²ðàôÜÀ

ì³ë – ¶³ñáõÝÁ ³Ùå»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ,– ³ëáõÙ ¿ ²ñ³Ý:

    ¶³ñáõÝÁ ³ÝÓñ¨Ý»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ,–³ëáõÙ ¿ ²ÝÇÝ:

    ¶³ñáõÝÁ ù³ÙÇÝ ¿ µ»ñáõÙ,–³ëáõÙ ¿ гÛÏÁ:

    ¶³ñáõÝÁ ÍÇÍ»éݳÏÝ ¿ µ»ñáõÙ,–³ëáõÙ ¿ ²ñÙ»ÝÁ:

    ¶³ñáõÝÁ ͳÕÇÏÝ»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ,– ³ëáõÙ ¿ ì³ñ¹áõÑÇÝ:

    ¶³ñáõÝÁ ³ñ¨Ý ¿ µ»ñáõÙ,– ³ëáõÙ¿ ²ñ¨ÇÏÁ:

    ¶³ñáõÝÁ ¹á°õù »ù µ»ñáõÙ, ÇÙ ëÇñ»ÉÇ° Ù³ÝáõÏÝ»ñ,– ³ëáõÙ ¿ ²ñ³Ù å³åÇÏÁ,– ¹á°õù »ù Ù»ñ ·³ñáõÝÁ:

гñ ó»ñ

1.   øá ϳñÍÇùáíª á±í ¿ µ»ñáõÙ ·³ñáõÝÁ: ? ³ñ¨, ³ÝÓñ¨

2.   ´³ó³ïñÇ°ñ ²ñ³Ù å³åÇÏÇ ³ë³ÍÁ:

3.   Ø»Ïݳµ³ÝÇ°ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ë³ÍÝ»ñÁ:

²ð²ÚÆ Ø²ÂºØ²îÆβÜ

ì³ë

      ²ñ³°, ͳ éÇ íñ³ ï³ ëÁ ÍÇï ϳñ: àñ ëáñ¹ ϳ ïáõÝ Ïñ³ Ï»ó: Ìï» ñÇ Ï» ëÁ Ãé³í-÷³ ˳í:

̳ éÇ íñ³ ù³ ÝDZ ÍÇï Ùݳó:

      àã ÙÇ ÍÇï: ´á ÉáñÝ ¿É ÷³ Ë³Í ÏÉÇ Ý»Ý:

      ȳ°í: ̳ éÇ íñ³ ï³ ëÁ ï³°ÝÓ Ï³ñ: ø³ ÙÇÝ Ï» ëÁ ·ó»ó ó³Í: ̳ éÇÝ ù³ ÝDZ ï³ÝÓ Ùݳó: î³Ý Ó»ñÝ ¿É Ñá ã»±Ý Ï³ ñáÕ Ãé ã»É-÷³Ë  ã»É:

      ̳ éÁ µ³ñÓñ ¿, É³í ¿É ãÇ »ñ¨áõÙ, á±Ýóѳßí»Ù,– ³ñ¹³ñ³ó³í ²ñ³Ý:

гñ ó»ñ

1.   øá ϳñÍÇùáíª Í³éÇÝ ù³ÝDZ ÍÇï Ùݳó:

2.   øá ϳñÍÇùáíª Í³éÇÝ ù³ÝDZ ï³ÝÓ Ùݳó:

3.   ´³ó³ïñÇ°ñ ²ñ³ÛÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ:ÞàôÜÜ àô вìÀ

ºñí³Ý¹ ä»ïñáëÛ³Ý ÞáõÝÁ ѳã»óª ѳ°ý, ѳ°ý, ѳ°ý® ØáïÇÏ »Ï³í ÙÇ ë¨ Ñ³í:

²ë³óª DZÝã »ë ¹áõ ϳÝãáõÙ, ÆÝÓÝÇó DZÝã »ë å³Ñ³ÝçáõÙ:

ÞáõÝÁ Éé»ó, ãϳñ »Éù.

²ë³óª ³¯Û ù»½ ѳíÇ Ë»Éù:

ÎãÏã³ÉáõÙ ÙÇ Ñ³ï »ë, ´³Ûó ï³é»ñÁ ã·Çï»ë:

лéá°õ ·Ý³, ³ÝË»°Éù ѳí, ºë ѳãáõÙ »Ù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:

ºë ³ëáõÙ »Ù áã ûª ѳ°í, ²ÛÉ, ɳí ÉëÇñª ѳ°ý® ѳ°ý® ѳ°ý®

гñ ó»ñ

1.   ÆÝãá±õ ¿ÇÝ íÇ×áõÙ ßáõÝÝ áõ ѳíÁ:

2.   à±í ¿ñ Ýñ³ÝóÇó ×Çßï: ÆÝãá±õ:

1 à±ñÁ­áñÇ°­Ó³ÛÝÝ­¿:

ÞáõÝ                    ÍáõÕñáõÕá¯õ

²ù³Õ³Õ Íǯí-Íǯí ÌÇïÇÏ ïÁÏ-ïÁÏ ø³ÙÇ Ñ³°ý-ѳ°ý

ijٳóáõÛó           á¯õ-á¯õ

Ð³í                         ÏÁ¯ã-ÏÁ¯ã

2

γñ ¹³° ¨ ëá íá ñÇ°ñ ºñµ ï³é Á ϳñ ¹³ Éáí ³ñ ï³ ë³ ÝáõÙ »Ýù, Éë íáõÙ ¿ ³Û¹ ï³ éÇ ÑÁÝã Ûáõ ÝÁ: ºñµ ÑÝã Ûáõ ÝÁ ·ñáõÙ »Ýù, ëï³ó íáõÙ ¿ ³Û¹ ÑÝã Ûáõ ÝÇ ï³ éÁ:

²Ñ³ ï³é»ñª ³, ù, ×, ù, Ý: ²Ñ³ µ³é»ñª ßáõÝ, ѳí, ëáõñ, ·Çñ, ëï»É:

¶ïÇ°ñ, û áñ ï³éÁ áñ µ³éÇ ³çÇó ϳ٠ӳ ËÇó ³í»É³óÝ»Éáí` Ïëï³óíÇ Ýáñ µ³é: úñÇݳϪ ѳí+ù=ѳíù:


ºð¶àÔ ´²èÀ

ì³ë

ÈÇÝáõÙ ¿« ãÇ ÉÇÝáõÙª ÙÇ µ³é ¿ ÉÇÝáõÙ: ²Û¹ µ³éÇ ï³é»ñÁ Ó³ÝÓñ³ÝáõÙ »Ý Éáõé ÙݳÉáõó:

  ºÏ»ù »ñ·»°Ýù«– ³ëáõÙ ¿ ï³é»ñÇó Ù»ÏÁ:

  ºë »ñ·»É ã·Çï»Ù«– ïËáõñ ³ëáõÙ ¿ Ã-Ý:

  ÆÝÓ ÝÙ³Ý »ñ·Çñª á¯õ-á¯õ-á¯õ«– »ñ·áõÙ ¿ áõ-Ý:

  °« ð« ð«– ã¿°« 㻰٠ϳñáÕ:

  Ø°« Ù°« Ù°«– ÷áñÓáõÙ ¿ Ù-Ý« ãÇ Ï³ñáÕ³Ý áõÙ:

  ´°« µ°« µ°«– ÷áñÓáõÙ ¿ µ-Ý« ãÇ Ï³ñáÕ³Ý áõÙ: – ΰ« Ï°« Ï°«– ÷áñÓáõÙ ¿ Ï-Ý« ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ:

  ´áÉáñ¹ ¿É µ³Õ³Ó³°ÛÝ »ù« ã»°ù ϳñáÕ ³ ÝáõÙ »ñ·»É,– ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ áõ-Ý: – ²Ûë µ³éÇ Ù»ç »°ë »Ù ÙÇ³Ï Ó³ÛݳíáñÁ: γñáÕ »Ù »ñ·»Éª á¯õ-á¯õ-á¯õ: à±ñ µ³éÇ ï³é»ñÝ ¿ÇÝ ÷áñÓ áõÙ »ñ·»É: àôñÇß Ç±Ýã Ó³Ûݳíáñ ¿ óùÝí»É ³Û¹ µ³éÇ Ù»ç:

гñ ó»ñ

1.   ÆÝãá±õ ¿ áõ ï³éÁ ϳñáÕ³ÝáõÙ »ñ·»É:

2.   ƱÝã »ë ϳñÍáõÙ` ÙÛáõë ï³é»ñÁ »ñ·»É Ïëáíáñ»±Ý:

1

γñ ¹³° ¨ ëá íá ñÇ°ñ

г Û» ñ» Ýáõ٠ϳ 6 Ó³Û Ý³ íáñ ÑÝã Ûáõݪ ³, ¿, Á, Ç, áõ, û: Ò³ÛÝ ³ -

íáñ ÑÝã ÛáõÝ Ý» ñÁ ·ñ» Éáõ ѳ Ù³ñ 4 Þ³ñáõݳÏÇ°ñ û· ï³ ·áñ ÍáõÙ »Ýù 8 ï³éª ³, ¿,

», Á, Ç, áõ, û, á:                                                               ë³ñ µ³ñÓñ   .­.­.­.

.­.­.­.

2                                                                                                                                                                                     .­.­.­.

²ë³° ÓÙé³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ µ³é»ñ« áñáÝó Ù»ç ÉÇÝÇ áõ ÑÝãÛáõÝÁ:

            úñÇݳϪ ãÙáõßÏ:                                  5                            ´³é³½áõÛ·

¶ïÇ°ñ` á°ñ µ³é»ñÝ »Ý §ÁÝÏ»ñÝ»ñ¦.

3                                                                                                                                                                                     ³Ùå, ·»ï, »ñÏÇÝù, ϳÙáõñç, ³Û·Ç, î³é»ñÁ µ³Å³ÝÇ°ñ »ñÏáõ Ëٵǩ ϻݹ³ÝÇ, ÙÇñ·, µáõÛÝ: ï Ï­­³­­áõ ó­­Ý Ç úñÇݳϪ ϻݹ³ÝÇ – µáõÛÝ:

²ÜÒðºìÀ

ì³ë

ØÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÝÓñ¨, ³ÙåÇÝ Ýëï³Í, Çñ ѳٳñ »ñ·»Éáí, ·ÝáõÙ ¿ñ »ñÏÝùáí:

                ØÇ ùÇã çáõñ Ïï³±ë,– Ëݹñ»ó ·»ï³ÏÁ:

²ÝÓñ¨Á ½³ñÙ³ó³í, áñ ·»ï³ÏÁ Ëáë»É ·Ç ïÇ áõ ³ë³ó.

                æáõñÝ Ç±Ýã »ë ³Ý»Éáõ: ¸áõ çá°õñ »ë, ¿ÉÇ°:

                ºë çáõñÁ ï³ÉÇë »Ù ³ñï»ñÇÝ áõ ³Û·ÇÝ» -ñÇÝ, Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇÝ: ÆëÏ Ùݳ ó³ ÍÁ ï³ÝáõÙ-ѳëóÝáõÙ »Ù Íáí: ÆëÏ ÍáíÁ ù»½ ÝáñÇ°ó çáõñ ¿ ï³ÉÇë,– ³ë³ó ·»ï³ÏÁ:

гñ ó»ñ

1.  ƱÝã ¿ñ áõ½áõÙ ·»ï³ÏÝ ³ÝÓñ¨Çó:

2.  ÆÝãá±õ ¿ñ ·»ï³ÏÁ çáõñ ËݹñáõÙ:

?

ϻݹ³ÝÇ, Ëݹñ»É, Ù³ñ¹, ³ÝÓñ¨

3.  øá ϳñÍÇùáí` ·»ï³ÏÝ Ç±Ýã É»½íáí ¿ñ ËáëáõÙ ³ÙåÇ Ñ»ï:

4.  ƱÝã Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ çáõñÁ Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ:

1

гßíÇ°ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³éáõÙ ù³ÝÇ Ó³Ûݳíáñ ϳ.

ÙÇ, ³Ùå, ѳٳñ, ·»ï³Ï, ½³ñÙ³ ݳÉ, ϻݹ³ÝÇ:

2

л ï³ùñ ùÇñ ¿

²ñ¨Á Íáí Ç çáõ ñÁ ·á Éáñ ß³ó ÝáõÙ áõ µ³ñÓ ñ³ó ÝáõÙ ¿ »ñ ÏÇÝù: æáõ ñÁ »ñÏÝ ùáõÙ ³Ùå ¿ ¹³é ÝáõÙ: л ïá ³Ù åÇ çáõñÝ ³ÝÓñ¨ ¿ ¹³é ÝáõÙ, ó÷ íáõÙ ·»ï ÝÇÝ áõ Ýá ñÇó Ñá ëáõÙ ¹» åÇ Íáí:


î²èÀ

ì³ë

²ÝÇÝ ÃéãáõÝÝ»ñ ¿ñ Ýϳñ»É:

ÜϳñÝ»ñÇ ï³Ï ·ñ»É ¿ñª ³ñ³·ÇÉÍÇÍ»é­Ý³Ï, ÏñáõÝÏ:

      ºë ã·Çï»Ç, áñ ÏñáõÝÏÝ»ñÝ ¿É »Ý ÃéãáõÙ,–ÍÇͳջó êáݳÝ:

      ÆÝãá±õ »ë ÍÇͳÕáõÙ,– ½³Ûñ³ó³í ²ÝÇÝ:

      àñáíÑ»ï¨ ÏéáõÝÏÝ»°ñÝ »Ý ÃéãáõÙ: ÆëÏ ÇÙ áõ ùá ÏñáõÝÏÝ»ñÁ   ß³¯ï-ß³ï ϳñáÕ »Ý

ÃéãÏáï»É:

      Ø»Ï ã¿±,– ³ë³ó ²ÝÇÝ: – ØÇ ï³é ¿, ¿Éǯ:

      ¸» ݳÛÇ°ñ, û ÙÇ ï³éÝ ÇÝã ϳñáÕ ¿ ³ Ý»É,– ³ë³ó êáݳÝ: – ÐÇÙ³ »ë µ³éÁ ñ-áí ϳë»Ù, ÇëÏ ¹áõ ³ÛÝ ¹³ñÓñáõ é-áí: î»°ë, û ÇÝã Ïëï³óíÇ:

¸áõ­É³í­ã»ë­í³ñíáõÙ:

¶Ý³óÇ­ë³ñÁ çáõñ­ËÙ»Éáõ: ²Ûë­ ï³ñÇ ·»Õ»óÏáõÃ۳ݭ Ù³ëÇÝ­ Ëáë»É »Ýù:

гñ ó»ñ

    1. ÆÝãá±õ ¿ñ ÍÇͳÕáõÙ êáݳÝ:                                  3

2. ²ÝÇÝ Ñ³ëϳó³±í Çñ ë˳ÉÁ: ´³ó³ïñÇ°ñ:


Ðð²Þ²¶àðÌÀ

ì³ë

      ØÇ Ññ³ß³·áñÍ ¿ ѳÛïÝí»É ³Ý ï³ -éáõÙ,– ßáõÝãÁ ѳ½Çí ï»ÕÁ µ»ñ»Éáí, ³ë³ó ìÇÝÇ ÂáõËÁ:

      ÆÝãÇ±ó ¿ »ñ¨áõÙ, áñ Ññ³ß³·áñÍ ¿,– Ñ» -ï³ ùñùñí»ó ¸ÝãÇÏÁ:

      γ˳ñ¹³Ï³Ý ÷³ÛïÇÏ áõÝÇ. ͳÕÇÏÁ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ÃÇûé, ù³ñÁª ·Ý¹³Ï, ÙáñÇݪ ÓÙ»ñáõÏ: ƯÝã áõ½áõÙ ³ÝáõÙ ¿: – ¸³ DZÝã ¿, áñ,– ³ë³ó ´áõÝ: – ºë ϳ ñáÕ »Ù çáõñÁ Ïñ³Ï ¹³ñÓÝ»É:

      ÆÝãå»±ë:

      î»ë»ù, çáõñ µ³éÇ Ù»ç Áݹ³Ù»ÝÁ ÙÇ ï³é »Ù ÷áËáõÙª ç-Ý ¹³ñÓÝáõÙ »Ù Ñ: êï³ó íáõÙ ¿ Ñáõñ: ÆëÏ ÑáõñÁ, ÇÝãå»ë ·Çï»ù, Ïñ³ÏÝ ¿:

      ²¯Û ù»½ Ññ³ßù,– ½³ñÙ³ó³Ý ÂáõËÝ áõ¸ÝãÇÏÁ:

ÆëÏ ¹áõù, ëÇñ»ÉÇ° »ñ»Ë³Ý»ñ, ϳñá±Õ »ù Ù³ñ¹-Á ¹³ñÓÝ»É Í³ÕÇÏ:

гñ ó»ñ

1.       ƱÝã ¿ñ ³ÝáõÙ ìÇÝÇ ÂáõËÇ ï»ë³Íϳ˳ñ¹Á:

2.       ´áõÝ çáõñÁ ÇÝãå»±ë ¹³ñÓñ»óÏñ³Ï:

3.       ºÃ» ¹áõ ϳ˳ñ¹³Ï³Ý ÷³ÛïÇÏáõݻݳÛÇñ, DZÝã ϳݻÇñ:

1

¸²ðÒ¶Æð

àñ ÏáÕÙÇó ϳñ¹³ë` ÝáõÛÝÝ ¿: Ø»Ý³Ï Ï³ï³Ï ϳݻÙ: î³×³ï, ëá¯õë, î³×³ï:

²ñ³°, ÙáõÍáõÙ ³ñ³:


? »ñ¨³É, ¹³ñÓÝ»É

2

γñ¹³° ¨ ÑÇßÇ°ñ

Ø» ͳ ï³ éáí »Ý ·ñ íáõ٠ݳ¨ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ  ïñ íáÕ  ѳ ïáõÏ ³ ÝáõÝ Ý» ñÁ:

3

γñ¹³° ¨ ëáíáñÇ°ñ ºñµ µ³é Ç ëϽ µáõÙ ÉëáõÙ »Ýù ¿ ÑÝã Ûáõ ÝÁ, áñ å»ë ϳ ÝáÝ, ·ñáõÙ »Ýù ¿ ï³ éÁ:

гۻñ»ÝáõÙ ¿-áí ëÏë íáÕ ùÇã µ³é »ñ ϳÝ. ¾ÙÇÝ, ¾ñ»µáõÝÇ, ¾ç ÙdzÍÇÝ, ¿ç, ¿ß, ¿ÉÇ ¨ ³ÛÉÝ:


̲ èÆ Êܸ ð²Ü øÀ

ä³ï í³ Ï³Ý Ê³ ã³ï ñ Û³Ý ØÇ° Ïáï ñ³ ïÇñ ÇÙ ×Ûáõ Õ» ñÁ, àñ ¹Ç Ý»ñÝ »Ý Ýñ³Ýù ÇÙ Ñ»½, ºë ³ÛÝ å»ë »Ù ëÇ ñáõÙ Ýñ³Ýó, ÆÝã å»ë Ù³Ûñ¹ ëÇ ñáõÙ ¿ ù»½:

î»ñ¨ ³Ý ·³Ù » û åá Ï»ë, êÇñïë ó³ íÇó ÏÙÕÏ ï³1, » áñ ¹áõ ÇÝÓ ãå³Ñ å³ Ý»ë, ä³ï ñ³ë ïÇ Í³é ù»½ á±í Ïï³:

гñó»ñ

1. ä³ï ÙÇ°ñ, û ÇÝã ¿ Ëݹ ñáõÙ


ͳ éÁ:                                                                         ? ×ÛõÕ, áñ¹Ç, ï»ñ¨

2. ¸á ±õ ÇÝã å»ë »ë í³ñ íáõÙ:

ä³ï ÙÇ°ñ:                                                              3           ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç

ƱÝã ͳ ÕÇÏ ëï³ ó³í ²É í³ñ¹ Á:

1      à±ñ µ³é»ñÝ »Ý §ÁÝÏ»ñ Ý»ñ¦.                à±ôñ ·Ý³ó ƱÝã Ùdzóñ»ó ²ñß³ê³ ñáÝ: ÉáõÛëÁ:

                   ͳé, ÙÕÏ ï³É, ¹³ßï, ëÇñï, áñ -                          ² Õ³ë ÇÝ Ç±Ýã ¿ñ Ùá é³ ó»É ·ó»É

¹Ç, ×ÛáõÕ, Ù³Ûñ, Ëáï:                                         ׳ ßÇ Ù»ç:

úñ Ç Ý³Ï: à±ôñ ·Ý³ó ²ñï³ß»ëÁ (³ñï):

4 Î»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ³ ÝáõÝ Ý» ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ï  ñáõÙ: êϽµáõÙ ·ñÇ°ñ ³-áí ëÏëíáÕÁ, Ñ»ïá` µ-áí, ·-áí, ¹-áí, »-áí ¨ ½-áí:

? Ï»ëûñ, û¹


1

öá˳ϻñåáõÙ

´³ é» ñÇ Ù»ç ÙÇ-ÙÇ ï³é ÷á Ë» Éáíª Ñ»ßï ¿ ù³ñ-Çó ѳó ëï³Ý ³É. ù³ñ – ɳñ – ɳó ѳó:

²ÛÅÙ ¹áõ Ù³ñï-Çó ëï³ó Ç°ñ í³ñ¹. Ù³ñï  – Ù³ñ í³ñ¹:

2  гݻÉáõÏ ²é³Ýó Ã¨Ç ÃéãáõÙ »Ý, ºñÏÇÝù-·»ïÇÝ ÃñçáõÙ »Ý, Üñ³Ýó ÙáïÇó û ݳۻë,

سñ¹ÇÏ Ï³ñÍ»ë ÙñçÛáõÝ »Ý:

3  ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç ̳ é³Ý DZÝã  Ùá é³ ó³í çñ»É: ä³ïí ³ ϳ ÝÁ DZÝã ¿ ß³ ñáõÙ:

¶³ñ»·ÇÝÁ ù³ ÝDZ ï³ ñ» Ï³Ý ¿: ² ÝáõßÝ Ç±Ýã ¿ ³ Ù» ÝÇó ß³ï ëÇ ñáõÙ: à±í ¿ Ýáñá·»É ³ Ãá éÁ:

 Üϳ ñ³· ñÇ°ñ ä³ï Ï» ñ³ó ñá°õ, áñ Ñ³Ý ¹Ç å»É »ë ÙÇ Ù³ñ ¹áõ, á ñÁ ã·Ç ïÇ, û ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ù³ñï ³ÙÇëÁ: ´³ ó³ï ñÇ°ñ Ýñ³Ý áñ ù³Ý Ñݳ ñ³ íáñ ¿ Ù³Ý ñ³ Ù³ëÝ:


à±ì ¾ ²ØºÜÆò Þàôî ²ðÂܲÜàôØ

ì³ë

    ²ñ¨Ý ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñÃݳ -ÝáõÙ,– ³ë³ó ²ñ¨ÇÏÁ:

    ̳éÝ ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñà ݳ -ÝáõÙ,– ³ë³ó êáëÇÝ:

    ÌáíÝ ¿ ³ñÃݳÝáõÙ: ܳ ãÇ ¿ÉùÝáõÙ,– ³ë³ó ÌáíÇݳñÁ:

    ÂéãáõÝÝ»ñÝ »Ý ³Ù»ÝÇó ßáõï³ñÃݳÝáõÙ,– ³ë³ó ²ñÍíÇÏÁ:

    ̳ÕÇÏÝ»ñÝ »Ý ³Ù»ÝÇó ßáõï³ñÃݳÝáõÙ,– ³ë³ó ì³ñ¹áõÑÇÝ:

    à°ã,– ³ë³ó ܳñ»Ý: – سÛñÇÏ -Ý»°ñÝ »Ý ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñÃݳ ÝáõÙ áõ Ù»½ ³ñÃݳóÝáõÙ:

гñ ó»ñ

1.   øá ϳñÍÇùáíª »ñ»Ë³Ý»ñÇó áí ¿ñ ×Çßï:

2.   Àëï ù»½ª áí ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñÃݳÝáõÙ:

3.   ºñ»Ë³Ý»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳ Ù» Ù³ ïÇ°ñ ßáõï ³ñÃݳóáÕÝ»ñÇ Ñ»ï:

3

Þáõï³ë»ÉáõÏ

                                       Ù³                  Ýáó                           ´³óÇ ¹»ÕÓÇ ãñÇó, óñÇãÇÝ ïáõñ

            ³Ï                        ͳ                           ÝáÝ        ë³éÁ çñÇó:

               ù³                     Ñ»           ïÇï          ÝÇí       4                    ø³ÝDZ »ñ»Ë³ ϳ å³ïÙáõÃÛ³Ý

Ù»ç:

1 ´³é»ñÇ Ù³ë»ñÁ ×Çßï Ùdzóñá°õ Çñ³ñ ¨ à±í Ëáë»ó ³é³çÇÝÁ: à±í Ëá ëï³ óÇ°ñ µ³é»ñ: ´³é»ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ïñáõÙ: ë»ó í»ñçÇÝÁ: à±í ¿ñ »ñÏñáñ¹Á:

à±ôØ ºØ ²ØºÜÆò Þ²î êÆðàôØ

سñá ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý-³ÃÇÏÛ³Ý

ØÇ ûñ ì³Ññ³ÙÝ ³ë³ó. – â»Ù ëÇñáõÙ« »ñµ ÇÝÓ Ñ³ñóÝáõÙ »Ý© §²Ù»ÝÇó ß³ï á±õÙ »ë ëÇñáõÙ¦: ºë ³Ù»ÝÇó ß³ï Ù³ÛñÇÏÇ°ë »Ù ëÇñáõÙ: ºë ³Ù»ÝÇó ß³ï ѳÛñÇÏÇ°ë »Ù ëÇñáõÙ: ºë ³Ù»ÝÇó ß³ï ùáõÛñÇÏÇ°ë »Ù ëÇñáõÙ:

ºë ³Ù»ÝÇó ß³ï ï³ïÇÏÇ°ë áõ å³åÇ -

ÏÇ°ë »Ù ëÇñáõÙ:

²Û¹åÇëÇ Ñ³ñó»ñ ÇÝÓ ÙÇ° ïí»ù: ºë ³Ù»ÝÇó ß³ï ³Ù»ÝùÇ°Ý »Ù ëÇñáõÙ:

гñ ó»ñ

1.       àíù»±ñ »Ý ì³Ññ³ÙÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:

2.       à±ôÙ ¿ ³Ù»ÝÇó ß³ï ëÇñáõÙ ì³Ññ³ÙÁ: 3. ¸áõ ѳٳӳ±ÛÝ »ë ì³Ññ³ÙÇ Ñ»ï:

ÆÝãá±õ:

²é³Í

²ß˳ñÑõÙ ³Ù»Ý µ³Ý Ï׳ñíÇ, µ³óÇ ÑáñÇó õ ÙáñÇó:

1

γñ ¹³° ¨ ëá íá ñÇ°ñ

´³ éÇ ëϽ µáõÙ » ï³ éÁ ϳñ ¹³ó íáõÙ ¿ Û¿: ØdzÛÝ »Ù, »ë, »Ýù, »ù, »Ý µ³ é» ñáõÙ ¿, áñ µ³ é³ ëϽµÇ »-Ý Ï³ñ¹ ³ó íáõÙ ¿ ¿: ú ñÇ Ý³Ïª       Ëá ëáõÙ »Ù, Ëá ëáõÙ »ë        ¨

³ÛÉÝ:

å³ïÙÇ°ñ, û ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ݳ:


2. Üϳñ³·ñÇ°ñ ùá ѳÛñÇÏÇÝ. J ÊݹáõÏ å³ïÙÇ°ñ, û ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ݳ:


1

γñ¹³° ¨ ëáíáñÇ°ñ

ÆÝãå»ë ÑÇßáõÙ »ë, »-Ý ¨ á-Ý µ³éÇ ëϽµáõÙ »ñÏáõ ÑÝãÛáõÝÇ Ýß³Ý »Ýª » = Û + ¿, á = í + û:

²ÛÅ٠ѳßí Ç°ñ, û ù³ ÝÇ ï³é áõ ù³ ÝÇ ÑÝã ÛáõÝ áõ ÝÇ ³Ûë µ³ é» ñÇó ³Ù»Ý Ù» ÏÁ. »ñ- ÏÇñ, á ëÏáñ, »ñ»ë, áÉá ñ³Ý, »ñ»Ï á, áÉáñ»É: úñÇݳϪ »ñ»Ïá – 5 ï³é, 6 ÑÝãÛáõÝ:

ÆÙ å³åÇÏÝ»ñÝ áõ ï³ïÇÏÝ»ñÁ


ÈáõëÇÝ»Ý ³ é³ çÇÝ ¹³ ë³ ñ³ ÝáõÙ µá Éáñ ï³ é» ñÁ ëá íá ñ» Éáõó Ñ» ïá Ù³ÛñÇÏÇÝ ³ ë³ó. - سÛñÇ°Ï, »ë µá Éáñ ï³ é» ñÁ, Ãí» ñÁ ³ñ ¹»Ý ëá íá ñ»É »Ù. ¿É ÇÝÓ ¹å ñáó ÙÇ° ï³ñ: ºë ï³ ÝÁ Ï٠ݳ٠áõ Ù»ñ ï³Ý µá Éáñ ·ñ ù» ñÁ Ïϳñ ¹³Ù:

ƱÝã ϳñÍÇù áõÝ»ë ÈáõëÇ Ý»Ç ³ë³ÍÇ Ù³ëÇÝ:

ÆÜâÀ ú¶Üºò زÚðÆÎÆÜ

ÈÇå³ñÇï ê³ñ·ëÛ³Ý

سÛñÇÏÝ ³ß˳ï³ÝùÇó ïáõÝ »Ï³í ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ³ÝÏáÕÇÝ Ùï³í: – سÛñÇ°Ï« ÑÇí³±Ý¹ »ë«– ѳñóñ»ó ²ëïÕÇÏÁ:

  ²Ûá°«– ÃáõÛÉ-ÃáõÛÉ ³ë³ó ݳ:

²ëïÕÇÏÁ ßáÛ»ó Ù³ÛñÇÏÇ Ó»éù»ñÁ: гٵáõñ»ó ׳ϳïÝ áõ ³Ûï»ñÁ ¨

³ë³ó©

  æ»ñÙáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ë:

лïá ·Ý³ó Çñ ë»ÝÛ³ÏÁ ¨ ïÇÏÝÇÏ -

Ý»ñÇÝ áõ ˳ճÉÇùÝ»ñÇÝ ³ë³ó© – Ò³ÛÝ ãѳݻ°ù« Ù³ÛñÇÏë ÑÇí³Ý¹ ¿: ì»ñ³¹³éݳÉáí Ù³ÛñÇÏÇ Ùáïª ³ë³ó©

  Â»Û Ïáõ½»±ë:

سÛñÇÏÁ Éë»ó ²ëïÕÇÏÇ ³ë³ÍÝ»ñÁ ¨

Ååï³Éáí ³ë³ó©

  à°ã« ³ÕçÇÏë« ³ñ¹»Ý ɳí³ó³:


гñ ó»ñ

1.       ²ñ¹Ûáù DZÝãÁ ³Û¹ù³Ý ³ñ³· û·Ý»ó Ù³ÛñÇÏÇÝ:

2.       ä³ïÙÇ°ñ` ¹áõ ÇÝãå»ë »ë í³ñíáõÙ, »ñµ Ù³ÛñÇϹ ÑÇí³Ý¹ ¿:

1 ¸áõ ³ñ¹»Ý ·Ç ï»ë, û ÇÝã å»ë ¿ ÑÝãáõÙ á ï³ éÁ µ³ éÇ ëϽ µáõÙ, µ³ é³ ÙÇ çáõÙ ¨ µ³ éÇ í»ñ çáõÙ.

í+û û í+û û                       û í+û û

áñáï           áÉáñ»É       ³Ûá     áñëáñ¹

2

γñ¹³° ¨ ëáíáñÇ°ñ

ºñ µ µ³ éÇ Ù»ç ¨ µ³ éÇ í»ñ çáõÙ ÉëáõÙ »Ýù û ÑÝ ãÛáõ ÝÁ, áñå»ë ϳÝáÝ, ·ñáõÙ »Ýù á ï³ éÁ: ú ñÇ Ý³Ïª Ëáëù, ³ Ûá, ÏÇ Ýá, Ñ» ïá, áñëáñ¹, ½ñá, Ëá Ñ³Ý áó, Éá Õáñ¹, êÇÙ áÝ:

? ѳٵõñ»É, ³ÕçÇÏ

Ðá ñÇ ÝÇ°ñ ÙÇ å³ï  ÙáõÃÛáõÝ Ýϳ ñÇ ßáõñç:غ̲ÜàôØ ºØ

¶áõñ·»Ý ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý

²ÙµáÕç ûñÁ ³ÝÓñ¨ ¿ñ ·³ÉÇë: ²ñÙ»ÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ á°ã ѻͳÝÇí ùß»É, á°ã ·Ý¹³Ï ˳ճÉ, á°ã ¿É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï í³½í½»É:

ƯÝã ³Ýå»ïù ³ÝÓñ¨ ¿,– ½³Ûñ³ó³í²ñÙ»ÝÁ:

²ÝÓñ¨Á ãÇ Ï³ñáÕ ³Ýå»ïù ÉÇÝ»É,–µ³ó³ïñ»ó ï³ïÇÏÁ: – ²ÝÓñ¨Ç ßÝáñ ÑÇí »Ý Ù»Í³Ýáõ٠ͳé áõ ͳÕÇÏÝ»ñÁ: ²é³Ýó ³ÝÓñ¨Ç áãÇÝã ãÇ Ï³ñáÕ ³×»É, ٻͳݳÉ: ²ñÙ»ÝÁ ÙÇ å³Ñ Ùï³Í»ó áõ ¹áõñë í³½»ó:

î³ïÁ å³ïáõѳÝÇó ݳۻó áõ ï»ë³í, áñ ²ñÙ»ÝÝ ³Ýß³ñÅ Ï³Ý·Ý»É ¿ ³ÝÓñ¨Ç ï³Ï:

¼³ñÙ³ó³Í ϳÝã»ó.

²ñÙ»°Ý, ÇÝãá±õ »ë Ï³Ý·Ý»É ³ÝÓñ¨Ç ï³Ï:

ػͳÝá¯õÙ »Ù, ï³ïÇ°Ï, ٻͳÝá¯õÙ:

            гñ ó»ñ                                                           ? ³ÙµáÕç, ßÝáñÑÇí

3. ²ñÙ»ÝÁ ×DZßï ѳëϳó³í ï³ïÇ -

غ±Ì ºØ, º± öàøðÆÎ

êáõñ»Ý Øáõñ³¹Û³Ý

ºñµ Ó»éù»ñë ã»Ù Éí³ÝáõÙ, ÆÝÓ ³ëáõÙ »Ýª Éí³óíÇ°ñ,

Ø»ÍÁ »ñµ»ù ãÇ ÍáõɳÝáõÙ, ²ñ¹»Ý Ù»°Í »ë, ÇÙ³óÇ°ñ:

» ùáõÛñÇÏë óïñáÝ ·Ý³, ÆÝãù³Ý Ëݹñ»Ùª ãÇ° ï³ÝÇ. ÆÝÓ Ï³ëǪ ¹áõ ï³°ÝÁ Ùݳ, öáùñÇÏ »ë ¹»é, ã»Ý ÃáÕÝÇ: лÝó áñ ųÙÁ áõÃÝ ¿ ÉÇÝáõÙ, ÆÝÓ ³ëáõÙ »Ýª ùÝÇ°ñ, ßá°õï, öáùñÇÏÝ»ñÁ ßáõï »Ý ùÝáõÙ, î»°ë, ¹ñëáõÙ ÇÝã Ùáõà ¿, Ùá¯õî Ø»ÏÝ ³ëáõÙ ¿ª Ù»¯Í »ë ³ñ¹»Ý,

Ø»ÏÝ ³ëáõÙ ¿ª ÷á¯ùñ »ë ß³ï. Ø»±Í »Ù, ³ë»°ù, û± ÷áùñ »Ù ¹»é, à±Ýó Çٳݳ٠»ë ѳëï³ï®

гñ ó»ñ

1.       øá ϳñÍ Ç ùáíª á±õÙ Ù³ ëÇÝ ¿ µ³Ý ³ë ï»Õ Íáõ ÃÛáõ ÝÁ:

2.       ²ñ¹ Ûáù Ù»±Í, û± ÷áùñ ¿ ݳ:

3.       ¸áõ ù»½ Ù»±Í »ë ѳ Ù³ ñáõÙ, û± ÷áùñ: ÐÇ٠ݳ íá ñÇ°ñ:


? »ñµ»ù, Ëݹñ»É

J ÊݹáõÏ

öáù ñÇÏ »ñ» ˳ ÛÇÝ Ñ³ñó ÝáõÙ »Ý.

– ø³ ÝDZ ï³ ñ» Ï³Ý »ë: – Þáõ ïáí Ϲ³é ݳ٠áõÃ, ÇëÏ ÑÇ Ù³ »ñ»ù »Ù:

 Ð» ï³ù ñù ñ³ ß³ñÅ

³ß ï³ ñ³Ï

º ï³é Á ï» Õ³¹ ñÇ°ñ µ³ éÇ ëϽ µáõÙ ¨ µ³ é³ ÙÇ çáõÙ:

î»ï ñáõÙ ·ñÇ°ñ ëï³ó  í³Í µ³é» ñÁ ¨ ϳñ¹³° ¹ñ³Ýù: î»ë Ýá±õÙ »ë` »-Ý µ³ éÇ ëϽ µáõÙ ÑÁÝ ãáõÙ ¿ Û+¿, ÇëÏ µ³ é³ ÙÇ çáõÙ` ¿:

ÆÜâ β àð

ì³ë

                ¸áõ ÝáñÇó ³é³Ýó ·É˳ñÏÇ ¹áõñëí³½»óÇñ ³Ûë óñïÇÝ«– ³ë³ó Ù³ÛñÁ ¶¨áñ·ÇÝ:

                Æ°Ýã ϳ áñ«– å³ï³ëË³Ý»ó ¶» íáñ·Á:

                ¸³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹³ñÓÛ³É ß³ï³ -Ëáë»±É »ë:

                Æ°Ýã ϳ áñ:

                ÜáñDZó ³ë³óÇñª Ç°Ýã ϳ áñ:

                Æ°Ýã ϳ áñ:

¶¨áñ·Á ùÝ»ó áõ »ñ³½ ï»ë³í:

ºñ³½áõ٠ѳÝϳñÍ Ñ³Ý¹Çå»ó ÙÇ

ÇßáõÏÇ:

§ÆßáõÏÁ ѳ°ý-ѳ°ý ¿ ³ÝáõÙ¦,– ½³ñ Ù³ó³Í Ùï³Í»ó ¶¨áñ·Á: – Æ°Ýã ϳ áñ,– å³ï³ë˳ݻó Çßáõ ÏÁ:

§ÞáõÝÁ ÍáõÕñáõÕáõ ¿ ϳÝãáõÙ¦:

                Æ°Ýã ϳ áñ,– ³ë³ó ßáõÝÁ: §Êá½Á ÙɳíáõÙ ¿¦:

                Æ°Ýã ϳ áñ,– ³ë³ó Ëá½Á: ¶¨áñ·Á í³ËÇó ³ñÃݳó³í áõ

³Ûɨë ã³ë³óª Ç°Ýã ϳ áñ:


гñ ó»ñ

1.       ÆÝãá±õ ¿ñ ¶¨áñ·Á µáÉáñ ѳñó»ñÇÝ å³ï³ë˳ÝáõÙ` Ç°Ýã ϳ áñ:

2.       ¶¨áñ·Ý ÇÝãå»±ë ³½³ïí»ó

²é³Í

ØÇ° ³ë³, áñ ãÉë»ë:


³Û¹ í³ï ëáíáñáõÃÛáõÝÇó:

3.       ÆÝãá±õ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Û¹å»ë í³ñí»É:

ÎÌ²Ì ÊÜÒàð

²ñÙ»Ý Þ»ÏáÛ³Ý ²Ûë DZÝã ÏÍ³Í ËÝÓáñ ¿ Ø»ñ ͳéÇÝ ³×»É: î»ëÝ»ë á±í ãÇ Ñ³Ùµ»ñ»É. ²Ëñ, ¹»é Ë³Ï ¿:

ä³ñ½»óÇÝù, áñ ÐáíÇÏÝ ¿ ²Û¹ ³Ýѳٵ»ñÁ. γï³ñ»É ¿ ×Çßï ¨ ×Çßï î³ïÇ å³ïí»ñÁ:

î³ïÝ ³ë»É ¿ ÐáíÇÏÇÝ.

– ä»ïù ¿ ѳٵ»ñ»ë,

ØÇÝ㨠ϳñ·ÇÝ ãѳëÝÇ, ÊÝÓáñ ãù³Õ»ë:

ÐáíÇÏÁ ѳëϳó»É, Èë»É ¿ Ýñ³Ý.

ÊÝÓáñÁ ãÇ ù³Õ»É,


ÎÍ»É ¿ ÙdzÛÝ:

гñó»ñ

1.   ÆÝãá±õ ÐáíÇ  ÏÁ ËÝ Óá ñÁ ã¿ñ ù³ Õ»É:

2.   ÆÝãá±õ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ë³Ï ÙÇñ· áõï»É:

1

à±ñ µ³é»ñÝ »Ý §Ñ³Ï³é³ Ïáñ¹ Ý»ñ¦.

˳Ï, ã³ ñ³× ×Ç, ѳ٠µ» ñ³ ï³ñ, » ñÇ ï³ ë³ñ¹, ѳ ë³Í, Í»ñ, Ë» Éáù, ³Ý ѳ٠µ»ñ:

2

ÀÝïñÇ°ñ ×Çßï µ³é³½áõÛ·Á

÷³Ûï»

        Ë»Éáù                ³å³ÏÇ

Ù³ùáõñ

ÓÛáõÝ»

? ѳٵ»ñ»É

3

Üϳñ³·ñÇ°ñ

ƱÝã ·Ç ï»ë ËÝÓáñÇ Ù³ ëÇÝ:

ä³ï ÙÇñ ³ÛÝ å»°ë, ϳñ Í»ë ÉëáÕ Ý» ñÇó áã Ù» ÏÁ ã·Ç ïÇ, û ÇÝã ¿ ËÝÓáñÁ:

4

´³ é» ñÁ ×Çßï ï» Õ³¹ ñÇ°ñ ¨ µ³ ݳë ï»Õ Íáõ ÃÛáõÝÝ ³ñ ï³· ñÇ°ñ ï»ï ñáõÙ:       å»ë

. . . . . »Ù ù»½,

гÛáó   . . . . ,

          سÛñÇÏÇë  . . .        êÇñáõÙ

. . . . »ë ¹áõ:


βðÌàôØ ºø, º βΠ¾

êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³Ý ²Û ëûñ áõ ñÇß ¿ ϳñ ·Á. º°ë »Ù Ù³ù ñ»É ѳ ï³ ÏÁ:

ì³°Û, í³°Û, í³°Û, í³°Û, DZÝã ³ ñÇù, ê» ÝÛ³Ï ÇÝ ãá±õ áïù ¹ñÇù: î»Õ Ý» ñáõÙ¹ ù³ ñ³ ó»°ù, Üá ñÇó ß³ñÅ í»É ã÷áñ Ó»°ù: æáõñ ãË Ù»°ù, Îϳ ÃÇ:

гó-Ù³ó ãáõ ï»°ù, Îó÷ íÇ:

Èáõ ë³ Ùáõ ïÁ ãµ³ ó»°ù, öá ßÇ Ï·³, Ç Ù³ ó»°ù: àã áù áõ Å»Õ ãßÝ ãÇ, » ã¿ ÷³Û ÉÁ ÏÏáñ ãÇ:

ƱÝã ¿, Ù³ù ñ»É ѳ ï³ ÏÁ, γñ ÍáõÙ »ù, û ϳ ï³±Ï ¿...

гñó»ñ

1.  ÆÝãá±õ ¿ ÷áùñÇÏ ³ÕçÇÏÁ ¹³ñÓ»É Ù³ùñ³ë»ñ áõ å³Ñ³ÝçÏáï:

2.  ¸áõ û·Ýá±õÙ »ë Ù³ÛñÇÏǹ:

ÆÝãå»±ë:

1

ÀݹѳÝáõñ ³Ýí³ÝáõÙ

Ø» ˳ ÏÁ, í³ñ ¹Á, ßáõß ³ ÝÁ, ݳñ ·Ç ½Á, ³Ý Ùá éáõ ÏÁ Í³Õ ÇÏ Ý»ñ »Ý:

î³Ý ÓÁ, ËÝ Óá ñÁ, ÍÇ ñ³ ÝÁ, ˳ Õá ÕÁ, µ³ ÉÁ, Ï» é³ ëÁ .... »Ý:

2

                               ÜáõÛÝï³éÇÏÝ»ñ                                            ²ë³óí³Íù

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ éÇ µá Éáñ ï³ -

     é» ñáí ϳ½ ÙÇ°ñ Ýáñ µ³é.                                                  ²ñ³Íǹ Ù³ ëÇÝ ß³ï

ÏáõÙ, ³ é³Í, ßÇí, íÇ ×³Ï, Ù³ ϳÝ:    ÙÇ Ëá ëÇñ: úñÇݳϪ íÇ×³Ï – ϳíÇ×:

ÞÜÆÎÀ

лÝñÇÏ ê¨³Ý

ÒÛáõÝ ¿ñ ·³ÉÇë. ßÝÇÏÝ»ñÁ ʳÕáõÙ ¿ÇÝ ¹ñëáõÙ, àôïáõÙ ¿ÇÝ ÓÛ³Ý ÷³ÃÇÉÝ»ñ, γñÍ»ë ã¿ÇÝ ÙñëáõÙ:

ÂéãÏáï»ÉÇë ë¨ ßÝÇÏÁ àïùÁ Ë÷»ó ù³ñÇÝ, ´³Ûó ɳó ã»Õ³í ßÝ»ñÇ Ùáïª ²ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇÝ:

ÒÙé³Ý óñïÇÝ Ý³ ϳճÉáí г½Çí µáõÛÝÁ ѳë³í àô ɳó »Õ³í ÑáÝ·áõñ-ÑáÝ·áõñ, лÝó áñ ÙáñÁ ï»ë³í:

гñó»ñ

ÓÛõÝ, µõÛÝ

1.   ÆÝãá±õ ßÝÇÏÁ ɳó ã»Õ³í ׳ݳå³ñÑÇÝ:        ?

2.   ÆÝãá±õ ßÝÇÏÁ ɳó»ó` ÙáñÁ ï»ëÝ»ÉÇë:


ê²êàôÜòÆ ¸²ìÂÆ ÎèÆìÀ غÈÆøÆ ¸ºØ


                  
Ø»½ ÙÇ° Ïá ïá ñÇñ,– ³ë³ó Í» ñáõ ÝÇÝ, ùáÃß Ý³ ÙÇÝ Øë ñ³ Ø» ÉÇùÝ ¿:


                  


Ø» ÉÇ°ù, ¹á°õñë ³ñÇ Ïé í»Ýù,– ³ë³ó ¸³ -íÇ ÃÁ: Ø» ÉÇ ùÁ ÷ã»ó, áñ ¸³í ÃÇÝ Ãéó ÝÇ:


Ø» ÉÇ ùÁ ¸³í ÃÇÝ Ë³ µ»ó, ·ó»ó Ñá ñÁ: ìñ³Ý ¹ñ»ó ù³é³ ëáõÝ ç³ Õ³ óÇ ù³ñ:


Ò» Ýáí úѳ ÝÁ Ó³ÛÝ ïí»ó ¸³í ÃÇÝ: Ò³Û ÝÁ, ë³ ñ»ñ-Óá ñ»ñ ³Ýó Ý» Éáí, ѳ ë³í ¸³í ÃÇÝ:


¸³ íÇ ÃÁ ¹áõñë Ãé³í Ñá ñÇ ÙÇ çÇó: Ø» ÉÇ ùÁ  ²é³ çÇ ÝÁ Ø» ÉÇ ùÁ Ë÷»ó ¸³í ÃÇÝ: Úáà ûñ ß³ï í³ Ë» ó³í:      áõ ·Çß »ñ »ñ ÏÇÝ ùÁ ÷áß Ç ¿ñ µé Ý»É:


                   ¸³ íÇ°Ã, ÙÇ ½³ñϹ ÇÝÓ µ³ß ËÇ°ñ,– ³ë³óØ» ÉÇ ùÇ Ù³Û ñÁ:


¸³ íÇ ÃÁ Âáõñ λ ͳ ÏÇ áí Ë÷»ó Ñá ñÇ Ù»ç óùÝ í³Í Ø» ÉÇ ùÇÝ, Ù»ç ï» ÕÇó ÏÇ ë»ó:


в Úàò Ⱥ ¼àô

ä³ï í³ Ï³Ý Ê³ ã³ï ñ Û³Ý

¸áõ Ñݳ µ³°é,

Ø»ë ñá å³ ï³°é, ²Õ µ Ûáõ ñÇ å»ë æÇÝç áõ Ï³Û ï³°é: ¸áõ Ùáñ ÝÙ³Ý

ØÇßï ïáõÝ Ï³Ý ãá°Õ, سÛñ Ñá ÕÇ å»ë ØÇßï ϳ ݳ ãá°Õ:

¸áõ ³ÛÝ å»ë Ïá °õé[2], ²ÛÝ å»ë ³Ý µÇ°Í2, ºí ÇÝã É³í ¿, г ë»É »ë ÇÝÓ:

» Ïáñ ã»Çñ

Ð³Ý Ï³ñÍ ³Ý Ñ»ï[3], ÆÝã å»±ë Ëá ë»ñ

سÛñë ÇÝÓ Ñ»ï:

1.       ÆÝ ãDZ Ñ»ï ¿ ѳ Ù» Ù³ï íáõ٠ѳ Ûáó É» ½áõÝ µ³ ݳë ï»Õ Íáõ Ã Û³Ý Ù»ç:

2.       г Ûáó É» ½áõÝ ÇÝã å»±ë ¿ ѳ ë»É Ù»½:

³Û 1 ¶ïÇ°ñ` ÇÝã µ³ -    ³Û»ñ»Ý

é»ñ »Ý ·ñí³Í:                                              3

? ³ÕµÛõñ, ³ÝµÇÍ


³Û³ëï³Ý

        Ðá                             ³Ûñ»ÝÇù

2

²ÛÝå»°ë å³ï³ë˳ÝÇñ, áñ µáÉáñ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÝ ëÏëí»Ý ³-áí:

à±ñ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ »ë ëáíáñáõÙ:

¸áõ ϳñ¹³É ëÇñá±õÙ »ë: º±ñµ ¿ ßá· ÉÇÝáõÙ:

¶Çß»ñÁ DZÝã ã»ë ï»ëÝáõÙ »ñÏ Ý ùáõÙ:

ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç

ƱÝã ϳ ñ» ÉÇ ¿ å³ï ñ³ë ï»É Ïá× ÕÇó:

ƱÝã ¿ñ ùë í»É Ùáõñ ×Ç Ïá ÃÇÝ:

ÎÉáñ µÝÇó DZÝã ÃéãáõÝ Ãé³í:  ÀÝÃñÇùÇ Å³Ù³Ý³Ï Ç±Ýã Ïáïñí»ó:

ú ñÇ Ý³Ï: ÈÇùÁ  ÏáõÅ Á µ³ñÓñ ³ó Ý» Éáõ ѳ Ù³ñ DZÝã ¿ å»ïù: ä³ ï³ë ˳ ݪ áõÅ:

г Ûáó É»½ íÇ Ù³ ëÇÝ ³ ë»É »Ý.

!

³ÛÝ ¿, ÇÝã áñ Ù³ñ ïÇ ·Ý³ óáÕ ½ÇÝ íá ñÇ Ñ³ Ù³ñª ½»Ý ùÁ:

г ÛÇ Ñ³ Ù³ñ ѳ Ûáó É» ½áõÝ

ÆزêîàôÜ Ø²ð¸À

ì³ñ¹³Ý ²Û·»ÏóÇ

ØÇ ÇÙ³ë ïáõÝ Ù³ñ¹ å³ ï» ñ³½ÙÇ ¿ñ ·ÝáõÙ: ܳ »ñ Ïáõ áï ùÇó ϳ ÕáõÙ ¿ñ: ØÇ ½ÇÝ íáñ Ýñ³Ý ³ë³ó.

      à°í áÕáñ Ù» ÉÇ, á±õñ »ë ·ÝáõÙ: ø»½ Çë ÏáõÛÝ Ïë å³ Ý»Ý, 㿱 áñ ÷³Ë ã»É ã»ë ϳ ñáÕ:

ÆëÏ Ý³ å³ ï³ë ˳ Ý»ó.

      à°í ³Ý ÙÇï, »ë ã»Ù ·ÝáõÙ å³ ï» ñ³½ÙǪ ÷³Ë ã» Éáõ ѳ Ù³ñ, ³ÛÉ Ï³Ý· Ý» Éáõ, Ïé í» Éáõ áõ

Ñ³Õ Ã» Éáõ ѳ Ù³ñ:

гñ ó»ñ

1.       ƱÝã ³ë³ó ½ÇÝíáñÁ å³ï»ñ³½Ù ·Ý³óáÕ Ù³ñ¹áõÝ:

2.       ƱÝã å³ï³ë˳ݻó ÇÙ³ëïáõÝ Ù³ñ¹Á:

3.       øá ϳñÍÇùáí` áí ¿ñ Ýñ³ÝóÇó Çñ³í³óÇ:

¼ÇÝíáñÇ Ù³ëÇÝ ³ë»É »Ý.

! ÂáõÛÉ»ñÁ ½ÇݳÏÇó ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ:

! ¼ÇÝíáñÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ë»ñÝ ¿:


? ÷³Ëã»É, ѳÕÃ»É  ´³é»ñÇ í³ÝÏ»ñÁ ˳éÝí»É »Ý:ì³ÝÏ³Ë³Õ ì»ñ³Ï³Ý·ÝÇ°ñ µ³é»ñÁ:

2.  ƱÝã ½»Ýù»ñ áõÝ»Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÁ:

3. 


ÆÝã±Ç ѳٳñ ¿ ½ÇÝíáñÇÝ å»ïù ½»ÝùÁ:

1 ÖÇßï Éñ³ó ñá°õ µ³ó ÃáÕÝ í³Í ï³ é» ñÁ: ´³ é» ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ï ñáõÙ: γñ ÙÇñ     ëÛáõ ݳ ÏáõÙ Ïϳñ¹³ë ùá ³Ù» ݳ ëÇ -

ñ» ÉÇ µ³ é» ñÇó Ù» ÏÁ:                                      Ü߳ݳÏáõÙ ¿ Ù»ÏÇÝ û·Ý»É:êÇ ñ» ÉÇ° ÷áù ñÇÏ µ³ ñ» ϳÙ, ³Ûë Ñáõß ³ñ Ó³ ÝÇÝ Ý³ Û» ÉÇë Ù»Ýù ÑÇß áõÙ »Ýù Ù»ñ ³Ý Ù»Õ ½á Ñ» ñÇÝ:

ÐÇ ßáõÙ »Ýù, áñ Ð³Û ñ» ÝÇ ùÁ å³ßï å³ Ý» Éáõ ѳ Ù³ñ å»ïù ¿ áõ Ý» Ý³É Ñ½áñ µ³ ݳÏ:

ÆëÏ Ñ½áñ µ³ Ý³Ï áõ Ý» ݳ Éáõ ѳ Ù³ñ å»ïù »Ý Ë» ɳ óÇ, ѳ Ù³ñ Ó³Ï áõ Ñ³Û ñ» ݳ ë»ñ ½ÇÝ íáñ Ý»ñ:

ÐÇß Ç°ñ: ij Ù³ ݳ ϳ ÏÇó ѽáñ ½»Ý  ù» ñáí Ñ³Û ñ» ÝÇ ùÁ å³ßï å³ Ý» Éáõ ѳ Ù³ñ å»ïù ¿ ³é³ çÇÝ Ñ»ñ ÃÇÝ É³í ëá íá ñ»É:

êáíáñÇ°ñ »ñÏáõ ÇÙ³ëïáõÝ ÙÇïù

§²Ûµ µ» ݳ ñ³ ÝáõÙ¦ ¹áõ ï» ë»É »ë êå³ ñ³ å»ï ¸ñá ÛÇ, ¼á ñ³ í³ñ ²Ý¹ ñ³ ÝÇ ÏÇ ¨ ¶³ ñ»· ÇÝ ÜÅ ¹» ÑÇ Ýϳñ Ý» ñÁ:

г Û»ñë ß³¯ï Ñ»ñáëÝ»ñ, Ù»Í ½á ñ³ í³ñ Ý»ñ áõ ½ÇÝ íáñ Ý»ñ »Ýù áõ Ý» ó»É: ÐÇ ß»Ýù ¶³ ñ» ·ÇÝ ÜÅ ¹» -

ÑÇÝ ¨ Ýñ³ Ç Ù³ë ïáõÝ

Ëáë ù» ñÇó »ñ Ïáõ ëÁ.

! Ø»ñ ó³ í» ñÁ Ùá é³ Ý³ Éáõ ÙÇ ÙÇ çáó ϳª Ùï³ Í»É áõ ñÇß Ý» ñÇ ó³ í» ñÇ Ù³ ëÇÝ:

! àô ½á ±õÙ »ë ÷ñÏ í»É.

» ÕÇ°ñ áõ Å»Õ:


гñ ó»ñ

1.  ÆÝãá±õ å»ïù ¿ ɳí ëáíáñ»É:

2.  ÆÝãå»±ë å»ïù ¿ å³ßïå³Ý»É ѳÛñ»ÝÇùÁ:

? ѳٳñÓ³Ï

²ë³° Ù»Ï µ³éáí

´³ñ¨ ï³É, Ýí»ñ ï³É, ѳßÇí ³Ý»É, µ³ó ³Ý»É, ÙÇïù ³Ý»É, å³ñ·¨ ï³É: úñÇݳϪ ÙÇïù ³Ý»É – Ùï³Í»É:

Üβð ²ê ü²È îÆÜ

ºñí³Ý¹ ä»ï ñá ë Û³Ý


ºë ³ë ý³É ïÇÝ ³Û ëûñ ØÇ ï³ÝÏ Ýϳ ñ» óÇ: гÛñë ³ ë³ó.– æÝ çÇ°ñ, àô Ýϳ ñÇ°ñ ¹áõ ÓÇ:

î³Ý ÏÇó,– ѳÛñë ³ ë³ó,– Îé íÇ Ñáï ¿ ÷ãáõÙ, î³Ý ÏÇó »ñ ·Á, ³Ëñ, ØÇßï Ñ» éáõ ¿ ÷³Ë ãáõÙ:

гñó»ñ

1.       ÆÝã á ±õ Ñ³Û ñÁ ã¿ñ ó³Ý ϳ ÝáõÙ, áñ ïÕ³Ý ï³ÝÏ Ýϳ ñÇ:

2.       ÆÝãå »±ë ïÕ³Ý Ñ³ Ùá ½»ó ÑáñÁ:

? ³ëý³Éï

1

γñ ¹³° ¨ ÑÇ ßÇ°ñ

  ÒÇ° ¿É ÏÝ Ï³ ñ»Ù, ºñ ·Á ÃáÕ ã÷³Ë ãÇ…

´³Ûó,– ³ ë³ óÇ,– Ñ³Û ñÇÏ, î³Ý ÏÁ »ë ã»Ù çÝ çÇ:

àñ Ãß Ý³ ÙÇÝ ï»ë ÝÇ àô Ùáï ã·³ ¿É Ù»½…

гÛñë Åå ï³ó, ³ ë³ó.

  ¶áõ ó» ×Çß ïÁ ¹á °õ »ë:

                     3 ì ³ Ý ¹ ³ Ï Ý » ñ á õ Ù                   ³ëï³Ý»ñ»Ý

                    ·ñÇ°ñ Ñ³Û µ³é Á: γñ -                      áõÑÇ

                        ¹³° ëï³ó í³Í µ³ é» ñÁ                                ³ß³ï

                   ¨ ·ñÇ°ñ ï»ï ñáõÙ:                               ³ë»ñ


´³é » ñÁ ÉÇ ÝáõÙ »Ý Ùdz í³ÝϪ ³ãù (1), ¨ µ³½ Ù³ í³ÝϪ ³ï³Ù (2), ׳ ß³ ñ³Ý (3), ¹å ñá ó³ ϳÝ(4), å³ñ Í »Ý Ïáïáõ ÃÛáõÝ (5), ¨ ³ÛÉÝ:

2

γñ ¹³° ¨ ëá íá ñÇ°ñ

Ø»ñ »ñÏñ Ç ³ Ýáõ ÝÁ г Û³ë ï³Ý ¿: г Û³ë ï³ ÝÇ Ù³Û ñ³ ù³Õ³ ùÁ º ñ¨³ÝÝ ¿:

ºñÏ ñ Ý» ñÇ ¨ ù³ Õ³ù Ý» ñÇ ³ ÝáõÝÝ» ñÁ ·ñíáõÙ »Ý Ù» ͳ -

ï³ éáí:                                                        4 ä³ïÙÇ°ñ, û ÇÝã »ë ï»ë ÝáõÙ ÝϳñáõÙ:

вڲêî²ÜÆ ø²ðºðÀ

¾¹í³ñ¹ ØÇÉÇïáÝÛ³Ý ¶áõݳíáñ ¿ áõ ëÇñáõÝ

г۳ëï³ÝáõÙ ³Ù»Ý ù³ñ:

ÐáíÇíÝ ¿É ¿ ½³ñÙ³ÝáõÙ. à±ñÝ ¿ ͳÕÇÏ, á±ñÁª ù³ñ: âÇ ï³ñµ»ñáõ٠ݳ ³Ý·³Ùª à±ñÝ ¿ ù³ñÁ, á±ñÁª ·³é: ä³ï³Ñ»É ¿ª ·³é³Ý ï»Õ

¶ÛáõÕ ¿ ùᯐ ÙÇ Ù»Í ù³ñ: ¶áõݳíáñ ¿ áõ ˻ɳé г۳ëï³ÝáõÙ ³Ù»Ý ù³ñ:

             гñó                                                                                Þ³ñáõݳÏÇ°ñ


ƱÝã »ë ϳñÍáõÙ` ÑáíÇíÝ Çñá±ù ß÷áÃáõÙ ¿ñ ·³éÝ áõ ù³ñÁ:

1

²ë³° Ù»Ï µ³éáí:

àã˳ñ Ý»ñ ³ ñ³ Í»ó ÝáÕ Ù³ñ¹:

ÐÇ í³Ý¹ Ý»ñ µáõ ÅáÕ Ù³ñ¹:

Þ»Ý ù»ñ ϳ éáõ óáÕ Ù³ñ¹:

гó ÃËáÕ Ù³ñ¹: êáíáñ»ó ÝáÕ Ù³ñ¹:

2 à±ñ µ³é»ñÝ »Ý §ÁÝÏ»ñÝ»ñ¦.

·³ñáõÝ, ¹³ÑáõÏ, ³Ù³é, ³ÝÓñ¨, ³ßáõÝ, ßá·, ÓÙ»é, ÓÝͳÕÇÏ: úñÇݳϪ ·³ñáõÝ ÓÝͳÕÇÏ:

3

²ñï³·ñÇ°ñª Éñ³óÝ»Éáí µ³ó ÃáÕÝí³Í µ³é»ñÁ:

سÝáõÏÝ»ñÁ .... ¹åñáó: ̳ÕÇÏÝ»ñÁ .... ·³ñݳÝÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ .... ¹ñëáõÙ:

γïáõÝ .... ÙÏ³Ý Ñ»ï¨Çó:

ƱÝãÝ ¿ ÏÉáñ` ·Ý¹³ÏÁ, ³ñ¨Á, ....: ƱÝãÝ ¿ ͳÝñ` ù³ñÁ, ÷ÇÕÁ, ....:

5 ²é³ÝÓ Ý³ó ñá °õ »ñ Ïáõ ËÙ µáí.

áã˳ñ, ͳ ÕÇÏ, Ïáí, ù³ñ, ÍÇ ïÇÏ, ѳí, ͳé, ÷³Ûï:

6

ÆÝãåÇëÇ±Ý ¿ ù³ñÁ, ÇÝã åÇ ëDZݪ ͳÕÇÏÁ.

ùÝ ùáõß, ³ Ùáõñ, ͳÝñ, ³ Ýáõ ß³ Ñáï, Ñë ϳ Û³ ϳÝ, ¹³ ɳñ, ϳñÍñ, ×ÏáõÝ:

7

Þ³ñáõݳÏÇ°ñ

³ñï  – ³ñï»ñ

³Û·Ç   – . . . . Ñ»ïù  – . . . . ·³½³Ý – . . . . ù³ñ – . . . . ϳïáõ – . . . .

β𸲰

²É»ùë³Ý¹ñ ̳ïáõñÛ³Ý

γñ¹³°, ³°Û ÇÙ Ë»Éáù Ù³ÝáõÏ, γñ¹³°, ·ñÇ°ñ ï³ñÇÝ µáÉáñ[4], γñ¹³óáÕÇ Ë»ÉùÝ ¿ ÏïñáõÏ[5], ØÇïùÁª å³Ûͳé áõ Éáõë³íáñ:

¶Çñù ϳñ¹³Éáíª ¹áõ ·ñù»ñáõÙ

Þ³ï Ýáñ³Ýáñ µ³Ý ÏÇٳݳë, Þ³ï ß³ï»ñÇó ß³ï µ³Ý»ñáõÙ Øïùáí Ñ»éáõ Ïëɳݳë:

γñ¹³°, ³°Û ÇÙ Ë»Éáù Ù³ÝáõÏ,

γñ¹³°, ·ñÇ°ñ ï³ñÇÝ µáÉáñ,

γñ¹³óáÕÇ Ë»ÉùÝ ¿ ÏïñáõÏ, ØÇïùÁª å³Ûͳé áõ Éáõë³íáñ:

гñó»ñ

1.       سÝáõÏÝ»ñÝ ÇÝã á±õ å»ïù ¿ ·ñù»ñ ϳñ ¹³Ý:

2.       ¸áõ ³ñ¹»Ý ϳñáÕ³Ýá±õÙ »ë Ñ»ùdzà ݻñ ϳñ¹³É, û± ٻͻñÝ »Ý ù»½ ѳٳñ ϳñ ¹áõÙ:

? ³éç¨, Ñ»ùdzÃ

2

ƱÝã »ë ϳñÍáõÙ` á±õñ ϳ ñ» ÉÇ ¿ ëÉ³Ý³É Ùïùáí:

3 ä³ï Ï» ñ³ó ñá°õ, áñ ѳݹÇå»É »ë ÙÇ Ù³ñ ¹áõ, á ñÁ ã·Ç ïÇ, û ÇÝã ¿ ·Çñ ùÁ: ´³ ó³ï ñÇ°ñ Ýñ³Ý:

4 î³éѳݻÉáõÏ

»° µ³éÇ Ù»ç, û° í»ñçáõÙ

ºë ÑÝãáõÙ »Ùª ¿¯, ¿¯, ¿¯, ºñµ ·ÝáõÙ »Ù ³éç¨Çó, ºë »ñ·áõÙ »Ùª Û¿¯, Û¿¯, Û¿¯...


вÚÀ

ì³ë

êÇëÇÝ Ýëï³Í ÙÇ Ð ï³é, ÆëÏ Ø³ëÇëÇݪ ÙÇ Ú ï³éª ÊáñÑáõÙ1 ¿ÇÝ ³Ý¹³¹³ñª

ÆÝãå»ë ¹³éÝ³Ý ÙÇ É³í µ³é: ´³Ûó ÇÝãå»ë ¿É ϳݷݻóÇÝ, ´³é ãëï³óí»ó, ïËñ»óÇÝ:

– ²¯,– Íáñ ïí»ó Ð ï³éÁ,– ÆçÝ»Ýù ÙáïÇÏ ³Ýï³éÁ,

ÂáÕ ËáñÑáõñ¹ ï³ ² ï³éÁ:

Ú-Ý ³ç ÏáÕÙÇó Ùáï»ó³í, Ð-Ý Ó³Ë ÏáÕÙÇó Ùáï»ó³í, àô »ñµ ѳë³Ý ² ï³éÇÝ,

вÚ-Á ÍÝí»ó ³Û¹ å³ÑÇÝ:

г ÛÇ ¨ ѳ Û» ñ»ÝÇ Ù³ ëÇÝ ³ ë»É »Ý.

 

!

²ëï Íáõ ëñ ïáõÙ:

              гñó»ñ                                                                       г Ûáó ï³ é»ñÝ ³å ñáõÙ »Ý

1. àñï»±Õ ¿ÇÝ Ýëï³Í Ð ¨ Ú ï³é»ñÁ ¨

βî²Î

ì³ë

ØÇ ûñ ßáõÝÁ å³ñÍ»ó³í.

      ´áÉáñÁ ·Çï»Ý, û ÇÝã ѳÙáí µ³Ý ¿ëï³óíáõÙ, »ñµ ÇÙ ³ÝáõÝÁ ѳϳé³Ï »Ýù ϳñ¹áõÙª ßáõÝ–Ýáõß:

      ºë ¿É µáõÛë »Ù ¹³éÝáõÙ,– ËéËé³óËá½Áª Ëá½–½áË:

      ØÇ ÏáõÙ çáõñ »Ù ¹³éÝáõÙ, »ñµ ϳïáõ»Ù   ï»ëÝáõÙ,– ×ëï×ëï³ó     ÙáõÏÁª

ÙáõÏ–ÏáõÙ:

      쳯Ñ, ½³ñÙ³óñÇù,– ÏãÏã³ó ѳíÁ:

      ´³ »±ë ÇÝã ³ë»Ùª ѳí–í³Ñ:

      ƱÝã »ù ½áõñ ï»ÕÁ Ñå³ñï³ÝáõÙ,–³ë³ó çñ³ñçÁ: – ÆÝÓ ÝÙ³Ý ³ÝáõÝ

ÏáõݻݳÝ. áñ ÏáÕÙÇó ¿É ϳñ¹³ë, ÝáõÛÝÝ ¿ª çñ³ñç:

λݹ³ÝÇÝ»ñÇ í»×Á ÉëáõÙ ¿ÇÝ ²ÝݳÝ, ܳ½³ÝÁ ¨ î³×³ïÁ: Üñ³Ýù ÅåïáõÙ ¿ÇÝ: ÆÝãá±õ:


ÈàôêÆÎÆ Î²îàôÜ

èáõµ»Ý Ô³ñÇµÛ³Ý – ´ÅǯßÏ, µÅǯßÏ, »°Ï Ù»ñ ïáõÝ,

Þ³ï ÑÇ í³Ý¹ ¿ Ù»ñ ϳ ïáõÝ, ØÇ ×³°ñ ³ ñ³ª ɳ í³ Ý³, » ã¿ Ó»é ùÇó Ï· ݳ...

Ø»ñ ì³ãÇÏÁ, ³ ѳ ·ÇÝ

Ö»ñ Ù³Ï Ë³ ɳ ÃÁ ѳ ·ÇÝ, Èáõ ëÇ ÏÇ Ñ»ï Ùï³í ïáõÝ, àôñ å³éÏ³Í ¿ñ Ù»ñ ϳ ïáõÝ...

ܳ Û»ó ëáõñ-ëáõñ ×³Ý Ï» ñÁ, Þá Û»ó Ï»é-Ï»é ÑáÝ ù» ñÁ,

Ìá ó³ ï»ï ñÁ ¹áõñë µ» ñ»ó, ¶ñÇãÝ ³ é³í áõ ·ñ»ó.

§à ãǯÝã, á ãǯÝã, Ó»ñ ϳ ïáõÝ âáõ ÝÇ ³ÛÝ ù³Ý ï³ ùáõ ÃÛáõÝ, ØÇ ÓáõÏ, ÙÇ ÙáõÏ áñ áõ ïÇ, Þáõï Ïϳݷ ÝÇ Ý³ á ïǦ...

гñó»ñ

1.    ÆÝãá±õ µÅÇßÏ Ï³Ýã»ó ÈáõëÇÏÁ:

2.    Üϳñ³·ñÇ°ñ, û ÇÝã ³ñ»ó µÅÇßÏÁ:

3.    ƱÝã ¹»Õ³ïáÙë ·ñ»ó µÅÇßÏÁ:

4.    ¸áõ ëÇñá±õÙ »ë ï³ÝÁ áñ¨¿ Ï»Ý ¹³ÝÇ å³Ñ»É: ä³ïÙÇ°ñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ:

5.    ä³ïÏ»ñ³óñá°õ, û ¹áõ µÅÇßÏ »ë: γñá±Õ »ë ϳïíÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Ï ³ÛÉ ¹» Õ³ïáÙë ·ñ»É:

1

öá˳ϻñåáõÙ

γï íÇ ó³ íÇ Ñ³ Ù³ñ µÅÇß ÏÁ ¹»Õ ·ï³í: ²ÛÅÙ Ù»Ýù, ÙÇ-ÙÇ ï³é ÷á Ë» Éáí, ó³í-Çó ë ï³ Ý³Ýù ¹»Õ. ó³í – Ñ³í – Ñáí – Ñ፠¹áÕ – ¹»Õ:

êÕá óÁ ³é ³ñ ϳ ¿:


êÕá ó» ÉÁ ³Û¹ ³é ³ñ ϳ Ûáí ϳ ï³ñíáÕ ·áñ Íá Õáõ ÃÛáõÝÝ ¿: ²ðæ²ØÎ²Ü ²äàôðÀ

ì³ë

²ÙåÝ ³ÝÓñ¨»ó: ²ñ¨Ý ³ñÃݳó³í, ³ë³ó. – ²ñÃݳó»°ù, ³Ýï³éÝ»°ñ, ³ñÃݳó»°ù, ³ñï»ñ:

²Ýï³éáõÙ, ³éíÇ ³÷ÇÝ, ³ñïáõÙ ³ñÃݳ ó³Ý ³ñçÁ, ³ñ ç³ÙáõÏÁ, ³Õí»ëÁ:

²ñçÝ ³ë³ó.

²Õí»°ë, ³ñÇ ³Ûó»É»Ýù ³ñç³ÙϳÝÁ, ³ åáõñ ³Ýáõß ³Ý»Ýù:

²Ûó»É»°Ýù, ³ñç ³Ëå»ñ,– ³ë³ó ³Õí»ëÁ:

²ñçÁ, ³Õí»ëÁ ³Ûó»É»óÇÝ ³ñç³ÙϳÝÁ, ³Ýáõß ³ñ»óÇÝ ³åáõñÁ, ³ñç³ÙϳÝÝ ³ë³óÇÝ` ³åñ»ë:

àôß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñDZñ, áñ å³ïÙí³ÍùÇ

µáÉáñ µ³é»ñÝ ëÏëíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ï³éáí:

гñó»ñ

1.   ²ñçÝ Ç±Ýã ³é³ç³ñÏ»ó ³Õí»ëÇÝ:

2.   ²Õí»ëÝ ÇÝãá±õ ÁݹáõÝ»ó ³ñçÇ ³é³ç³ñÏÁ:

3.   Øï³ÍÇ°ñ áõñÇß ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ:

3

äáãÝ ¿ »ñϳñ, ÷³÷ϳٳ½ÇÏ, Ð³í ¿ ëÇñáõÙ, Ñ»½ÇÏ-ݳ½ÇÏ, öáñÓ³éáõ ¿, ß³ï Ëáñ³Ù³ÝÏ, ´³Ûó ÇÝùÝ ¿É ¿ ÁÝÏÝáõ٠óϳñ¹:

γï³Ï


  ÆÝãá±õ ¿ ³ñçÁ ÑáõÙ ÙÇë áõïáõÙ:

  àñáíÑ»ï¨ »÷»É ã·ÇïÇ:

Ðá ñÇ ÝÇ°ñ ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ

Ýϳ ñÇ ßáõñç:       ²é³Í öáñÓí³Í ³Õí»ëÁ »ñÏõ áïùáí ¿ ÁÝÏÝõ٠óϳñ¹:

öÆêÆÎܺðÆ ¶Ü¸²ÎÀ

èáõµ»Ý Ô³ñǵ۳Ý

ØÇ Ù»Í Í³éÇ ëïí»ñáõÙ ÙÇ ·Ý¹³Ï ¿ñ ÁÝϳÍ: öÇëÇÏÝ»ñÁ í³½»Éáí Ùáï»ó³Ý ·ÁÝ ¹³ÏÇÝ:

      ƯÝã ÏÉáñÇÏ« ǯÝã ëÇñáõÝ ·Ý¹³Ï ¿:

      ºÏ»ù ·Ý¹³Ï ˳ճÝù«– ³ë³óÇÝ÷ÇëÇÏÝ»ñÝ Çñ³ñ:

Üñ³Ýù ßñç³Ý ϳ½Ù»óÇÝ« Ù»ÏÇÏ-Ù» ÏÇÏ Ùáï»ó³Ý ·Ý¹³ÏÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó óÃÇÏÝ»ñÝ áõ ¹ÝãÇÏÝ»ñÁ ͳÏÍÏí»óÇÝ áõ ³ñÛáõÝáïí»óÇÝ:

öÇëÇÏÝ»ñÁ ïáõÝ í³½»óÇÝ áõ ³Ù»Ý

ÇÝã å³ïÙ»óÇÝ Ù³Ûñ ϳïíÇÝ:

ܳ ·áñÍ»ñÁ ÃáÕ»ó áõ í³½»ó ͳéÇ Ùáï: î»ë³í« áñ §·Ý¹³ÏÁ¦ á½Ýáõ ÙÇ Ó³·áõÏ ¿ñ:


´ÎÈÆÎ ÒÎÜÆÎ

ÊÝÏá ²å»ñ – ÒÏÝÇ°Ï, Éá°Õ ïáõñ, Éá°Õ ³ñ³,

¸ñëÇ áñëÁ Ãá°Õ ³ñ³, ÆçÇ°ñ çñÇ Ñ³ï³ÏÁ, ØÇÝ㨠³ÝóÝÇ íï³Ý·Á: î»°ë, ÷áñÓ³Ýù ϳ ùá ·ÉËÇÝ, ØÇ É³°í ÙïÇÏ »ñ»ËÇÝ. àñ¹ ¿ Ë÷»É Çñ ϳñÃÇÝ, âÙáï»Ý³°ë ³Û¹ áñ¹ÇÝ... ÆÝÓ ãÉë»ó ß»ÏÉÇÏÁ,

ÆÝÓ ãÉë»ó µÏÉÇÏÁ, Ðá°å, ÏáõÉ ïí»ó ݳ áñ¹Á, γñÃÁ Ùݳó ÏáÏáñ¹Á:

гñó»ñ

1.  ƱÝã íï³Ý· Ç Ù³ ëÇÝ »Ý ½·áõ ß³ó ÝáõÙ ÓÏÝ ÇÏÇÝ:

2.  ÆÝãå »±ë ÓÏ ÝÇ ÏÁ ϳñÃÝ ÁÝ Ï³í:

3.  ²ë³°, û áñï »Õ »Ý ³å ñáõÙ ÓÏ Ý» ñÁ: 

4.  Îó³ÝϳݳÛDZñ ÓÏÝáñëáõÃÛ³Ý ·Ý³É:

ƱÝã ·Çï»ë ³Û¹ Ù³ëÇÝ:

1

§´ÏÉÇÏ ÓÏÝÇϦ µ³ ݳë ï»Õ Íáõ ÃÛáõ ÝÇó ³ñ ï³ ·ñÇ°ñ ³ÛÝ µ³ é» ñÁ, á ñáÝó Ù»ç » ñ»ù µ³ Õ³ Ó³ÛÝ ÏáÕù ÏáÕ ùÇ »Ý: ì³Ý Ï» ñÇ µ³ ų ÝÇ°ñ ³Û¹ µ³ é» ñÁ:

2 ú· ÝÇ°ñ, áñ Ó³ ·áõÏ Ý» ñÁ ѳë Ý»Ý Ç ñ»Ýó Ù³Û ñÇÏ Ý» ñÇÝ: ú·Ý»Éáõ ѳ Ù³ñ ï»ï ñáõÙ ·ñÇ°ñ, û áñÁ áñÇ Ó³ ·áõÏÝ ¿:

? áñ¹,

ÇçÝ»É

3 ä³ ï³ë ˳ ÝÇ°ñ ѳñ ó» ñÇÝ à±í ¿ ÓáõÏ áñ ëáõÙ: ƱÝã ϳ » ñ» ˳ ÛÇ Ó»é ùÇÝ:

4

²Ù µáÕ ç³ó ñá °õ   ݳ ˳ ¹³ ëáõ  ÃÛáõ ÝÁ (á±í, DZÝã).

.... ¿ ³å ñáõÙ ³Ûë ï³ ÝÁ:

.... ¿ áõ ïáõÙ Ïá íÁ:

.... ¿ ϳñ ¹áõÙ ³Ûë ·Çñ ùÁ:

.... ¿ ç³ñ ¹»É ² ÝÇÝ:

5

γñ ¹³° ¨ ëá íá ñÇ°ñ

´Ï ÉÇÏ ÓáõÏ, ϳñÙ Çñ ËÝ Óáñ µ³ é³ Ï³ å³Ï óáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ Ù»ç µÏÉ ÇÏ ¨ ϳñÙÇñ µ³é » ñÁ óáõÛó »Ý ï³ ÉÇë, û ÇÝã åÇ ëÇÝ »Ý, ÇÝã ѳï ϳ ÝÇß áõ Ý»Ý Óáõ ÏÁ ¨ ËÝ Óá ñÁ:²Ô ìºêÜ àô ¶²Ú ÈÀ

ì³ñ¹³Ý ²Û·»ÏóÇ

²Õ í» ëÁ ÙÇ ·ñá ï³Í ÃáõÕà ·ï³í, ï³ñ³í ·³Û ÉÇÝ áõ ³ ë³ó.

Þ³¯ï ã³ñ ã³ñ í» óÇ, ÙÇÝ㨠Çß Ë³ÝݳÛë ÃáõÕ ÃÁ ïí»ó: à°ñ ·Ûáõ ÕÁ Ïáõ ½»ë, ÙïÇ°ñ, ³Ûë ÃáõÕ ÃÁ óá°õÛó ïáõñ, ù»½ ÙÇ áã ˳ñ Ïï³Ý:

²Õ í»ëÝ ³Û¹ å»ë ˳ µ»ó ·³Û ÉÇÝ: Üñ³Ýù Ùdz ëÇÝ Ñ³ ë³Ý ÙÇ ·Ûáõ ÕÇ: ²Õ í» ëÁ ÃáõÕ ÃÁ ïí»ó ·³Û ÉÇÝ, ÇÝ ùÁ ÝÁë ï»ó µÉ ñÇ íñ³: ¶³Û ÉÁ, ÃáõÕ ÃÁ Ó»é ùÇÝ, Ùï³í ·ÛáõÕ: ÆëÏ ·Ûáõ ÕáõÙ ßÝ»ñÝ áõ Ù³ñ ¹ÇÏ íñ³ ѳ ë³Ý, ·½» óÇÝ áõ Í» Í» óÇÝ Ýñ³Ý: ØÇ Ï»ñå ·ÉáõËÝ ³ ½³ ï» Éáíª ·³Û ÉÁ ÷³ ˳í, ѳ ë³í ³Õ í» ëÇÝ:

²Õ í» ëÁ ѳñó ñ»ó.

ÆÝ ãá±õ ÃáõÕ ÃÁ óáõÛó ãï í» óÇñ:

¶³Û ÉÁ å³ ï³ë ˳ Ý»ó. – òáõÛó ïí» óÇ, µ³Ûó ·Ûáõ ÕÇ ßÝ» ñÁ ϳñ ¹³É ã·Ç ï»ÇÝ:

гñ ó»ñ

1.   ²Õí »ëÝ ÇÝ ãå»±ë ˳ µ»ó ·³Û ÉÇÝ:

2.   ÆÝãá±õ ³Õí»ëÁ ·³ÛÉÇ Ñ»ï ãÙï³í ·ÛáõÕ:

3.   ¶³ÛÉ Á ѳë ϳ ó³±í, áñ ³Õ í»ëÝ Ç ñ»Ý ˳ µ»É ¿: 4. ƱÝã »ë ϳñÍ áõÙ` ÃÕ ÃÇ íñ³ DZÝã ¿ñ ·ñ í³Í:

1

ØÇ Ý³Ù³Ï ·ñÇ°ñ ·³ÛÉÇÝ:

ä³ïÙÇ°ñ, áñ ³Õí»ëÝ áõ½áõÙ ¿ ˳µ»É Çñ»Ý:

2

Þ³ñáõݳÏÇ°ñ

ÆÝùݳÃÇéÁ ÑéݹáõÙ ¿: лé³ËáëÁ ....: ¶³ÛÉÁ  ....: ÌÇïÇÏÁ  ....:  ²· é³ íÁ  ....: гíÁ ....: ¶áñïÁ ....:

 à±ñÝ ¿ ë˳ ÉÁ

²Ûë ³ é³ ÏÇ Ù»ç ·³Û ÉÁ Ëáñ ³ Ù³ÝÏ ¿ñ, ÇëÏ ³Õí » ëÁª Ùdz ÙÇï:

²Ûë µ³ é»ñáí ¨ ï³é»ñáí Ñá ñÇ ÝÇ°ñ ÙÇ Ë³Õ: Üϳñ³·ñÇ°ñ ˳ÕÁ, ³Ý í³ ÝÇ°ñ ¨ ÉáõÍÇ°ñ:

´³ñÓ, ãáñ, µ³ñ¹, ³ ݳ ÉÇ, ³ Õ³É, áõÃ:

5

лï¨Û³É µ³ é» ñáí ϳ½ ÙÇ°ñ » ñ»ù µ³ é³ Ï³ å³Ï óáõ ÃÛáõÝ.

ѳ Ù»Õ, ³Ùå, ½ÇÝ íáñ, µ³ñÓñ, ѳó, ù³ç:


º ÆÜâàô βîàôÜ Ö²ÞÆò кîà ¾ Èì²òìàôØ

ØÇ ×Ý×ÕáõÏ ³ñïáõ٠ѳïÇÏÝ»ñ ¿ñ ÏïóáõÙ: ²ñïáõ٠óùÝí³Í ϳïáõÝ ×³ñåÏáñ»Ý ó³ï ÏáõÙ áõ µéÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý:

ÖÝ×ÕáõÏÝ ³ëáõÙ ¿ ϳïíÇÝ.

– ä³ñá°Ý ϳïáõ: ⿱ áñ ¹áõù ¹³ëïdz ñ³Ïí³Í »ù: à±í ¿ ï»ë»É, áñ ³Ûëå ÇëÇ ÙÇ å³ñáÝ ×³ßÇ ÝëïÇ ³é³Ýó Éí³ó í»Éáõ:

γïáõÝ ³Ù³ãáõÙ ¿: ÖÝ×ÕáõÏÇÝ ¹ÝáõÙ ¿ ·»ï ÝÇÝ áõ óûñáí Éí³óíáõÙ ¿:

ÆëÏ ×Ý×ÕáõÏÁ ÃéãáõÙ-÷³ËãáõÙ ¿:

γïáõÝ ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ áõ áñáßáõÙ, áñ ¹ñ³ ÝÇó Ñ»ïá ÏÉí³óíÇ ÙdzÛÝ ×³ß»Éáõó Ñ»ïá:

гñ ó»ñ

1.                     ÖÝ×ÕáõÏÁ ÇÝãå»±ë ˳µ»ó ϳïíÇÝ:

2.                     ÆÝãá±õ ϳïáõÝ áñáß»ó Éí³óí»É áõï»Éáõó Ñ»ïá:

3.                     ¸áõ ûñí³ Ù»ç »±ñµ »ë Éí³ÝáõÙ Ó»éù»ñ¹:

ä³ïÙÇ°ñ:                                                                       λݹ³ÝÇ ¿ ݳ Ù³ùñ³ë»ñ,

Þ³ï ¿ ëÇñáõÙ Ù³ÍáõÝ áõ ë»ñ,

1                                                                                                         Èí³óíáõÙ ¿ ß³ï ËݳÙùáí,

                       Þáõï³ë»ÉáõÏ                                                 ê³Ï³ÛÝ` ÙdzÛÝ ×³ßÇó Ñ»ïá:

²ëáõÙ »Ýù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÙÇ µ³Ý ß³ï »Ýù ѳí³ÝáõÙ, ÙÇ µ³ÝÇ Ï³ñáï »Ýù ÙÝáõ٠ϳ٠ÏáñóÝáõÙ »Ýù ¹³:

ØàôÎÜ  ÀÜ Îº ð² ÜàôØ  ¾  Øβܠ кî

ØáõÏÝ  áõ½ áõÙ  ¿ñ  áõ Å»Õ ÁÝÏ »ñ  áõ Ý» ݳÉ,  µ³Ûó  ã·Ç ï»ñ« û áí ¿ áõ Å» ÕÁ: ¸Ç ÙáõÙ ¿ ³ñ¨ÇÝ: ²ñ¨Ý ³ëáõÙ ¿.

               ²ÙåÝ ¿ áõ Å»Õ: ²ÙåÝ ÇÝÓÍ³Í ÏáõÙ ¿:

²Ù åÇÝ ¿ ¹Ç ÙáõÙ: ²ÙåÝ ³ëáõÙ ¿.

               ø³ ÙÇÝ ¿ áõ Å»Õ: ø³ ÙÇÝÇÝÓ ùßáõÙ ¿:

ø³ ÙáõÝ ¿ ¹Ç ÙáõÙ: ø³ ÙÇÝ ³ëáõÙ ¿.

               ø³ñÝ ¿ áõ Å»Õ: ø³ ÙÇÝ ù³ ñÇÝ µ³Ý ãÇ ³ÝÇ:

ø³ ñÇÝ ¿ ¹Ç ÙáõÙ: ø³ñÝ ³ëáõÙ ¿.      ÐáÕ» ÍáõéïÇÏ ËáÕáí³Ï, – سñ¹Ý ¿ áõ Å»Õ: سñ¹Ý ÇÝÓ ×»Õ ùáõÙ ¿:  Üñ³ ÙÇçáí ß³ï ³ñ³· سñ ¹áõÝ ¿ ¹Ç ÙáõÙ: سñ¹Ý ³ëáõÙ ¿.    êɳÝáõÙ ¿ ÙÇ ·Ý¹³Ï:

               òá ñ»ÝÝ ¿ áõ Å»Õ: ²é³Ýó óá ñ» ÝÇ »ë ÏÙ»é Ý»Ù:òá ñ» ÝÇÝ ¿ ¹Ç ÙáõÙ: òá ñ»ÝÝ ³ëáõÙ ¿.

               àñ  ³Û¹ å»ë ¿, áõ ñ»ÙÝ áõ Å» ÕÁ ÙáõÏÝ ¿. »ë ¿É

º ÆÜâàô ¾ ܲä²êî²ÎÆ

ÞðÂàôÜøÀ Ö²ø²Ì

ܳå³ëï³ÏÝ»ñÇ ÅáÕáíÇÝ ÙÇ Ý³å³ë- ï³Ï ³ëáõÙ ¿.

               Ø»Ýù ³Ù»Ý³í³ËÏáïÝ »Ýù:

ØÛáõëÝ ³í»É³óÝáõÙ ¿. – Ø»½ µáÉáñÁ ݻճóÝáõÙ »Ý: ºññáñ¹Ý ³ëáõÙ ¿.

               ²í»ÉÇ É³í ¿ ·Ý³Ýù ó÷í»Ýù ·»ïÁ,˻չí»Ýù: àñáßáõÙ »Ý ³Û¹å»ë ¿É ³Ý»É: ²ÙµáÕç ËÙµáí Ùáï»ÝáõÙ »Ý ·»ïÇÝ: ¶»ïÇ ³÷ÇÝ ³ñ³ÍáõÙ ¿ÇÝ áã˳ñÝ»ñÁ: î»ëÝ»Éáí ³Û¹ ù³Ý ß³ï ݳå³ëï³Ï, Ýñ³Ýù í³ËÇó

÷³Ë ãáõÙ »Ý:

ܳå³ëï³ÏÝ»ñÁ ï»ëÝáõÙ »Ý, áñ Ç ñ»Ý óÇó ¿É í³Ë»óáÕÝ»ñ ϳÝ: àôñ³ ˳ÝáõÙ »Ý: ²ÛÝù³Ý »Ý ÍÇͳÕáõÙ, áñ ßñÃáõÝù Ý»ñÁ ׳ùáõÙ »Ý áõ ³Û¹å»ë ¿É


ÙÝáõÙ ÙÇÝ㨠ûñë:

гñó»ñ

1.       ÆÝãá±õ »Ý ݳå³ëï³ÏÝ»ñÁ áñáßáõÙ ·»ïÁ ó÷í»É, ˻չí»É:

2.       ÆÝãá±õ Ýñ³Ýù ¹³ ã»Ý ³ÝáõÙ:

3.       øá ϳñÍÇùáíª á±ñ ϻݹ³ÝÇÝ ¿ ³Ù» ݳí³ËÏáïÁ, ÇëÏ ³Ù»Ý³³Ýí³±ËÁ:

1

Þáõï³ë»ÉáõÏ ²ñÇ, êáõë³Ý, ß³ñÇñ ë³ñÇ ßáõß³Ý:

2

ä³ïÏ»ñ³óñá°õ, áñ ѳݹÇå»É »ë ÙÇ Ù³ñ¹áõ, áñÁ ã·ÇïÇ, û ÇÝã ¿ ݳå³ëï³ÏÁ: ²ÛÝå»°ë Ýϳñ³·ñÇñ áõ µ³ó³ïñÇñ, áñ ѳëϳݳ:

? ³ÙµáÕç, »ññáñ¹

²ëíáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,

»ñµ ë³ëïÇÏ í³Ë»ÝáõÙ »Ý:


첶ðÜ àô ²ÔìºêÀ ø³Õ ó³Í í³· ñÁ Ï» ñ³ Ïáõñ ¿ñ ÷Ýï ñáõÙ: ´³Ë ïÇ µ»ñ ٳٵ ÙÇ ³Õ í»ë µé Ý»ó:

            ¸áõ ÇÝÓ ã»ë ϳ ñáÕ áõ ï»É,– ³ ë³ó ³Õ í» ëÁ:

            ÆÝ ãá±õ,– ½³ñ Ù³ ó³í í³· ñÁ:

            ØDZ û ã·Ç ï»ë,– ѳñó ñ»ó ³Õ í» ëÁ:

            à°ã:

            àñ ³Û¹ å»ë ¿, ³ ñÇ° ·Ý³Ýù, ¨ ¹áõ Ïï»ë Ý»ë, û ÇÝã å»ë »Ý µá Éáñ ·³ ½³Ý Ý» ñÁ ë³ñ ë³ ÷³Í ÷³Ë ãáõÙ ÇÝÓ ÝÇó,– ³ ë³ó ³Õ í» ëÁ:

ºí Ýñ³Ýù Ùdz ëÇÝ · ݳ óÇÝ:

Æë ϳ å»ë, µá Éáñ ·³ ½³Ý Ý» ñÁ ÷³Ë ãáõÙ ¿ÇÝ:

ì³· ñÁ ãѳë ϳ ó³í, áñ ·³ ½³Ý Ý» ñÝ Ç ñ» ÝÇó ¿ÇÝ í³ Ë» ÝáõÙ: ܳ ϳñ ÍáõÙ ¿ñ, û µá Éá ñÝ ³Õ í» ëÇó »Ý ÷³Ë ãáõÙ: àô® µ³ó Ãá Õ»ó ³Õ í» ëÇÝ: гñó»ñ

1.                 λݹ³ÝÇÝ»ñÇó á±ñÝ ¿ñ Ëáñ³Ù³ÝÏ:

2.                 ²Õí»ëÝ ÇÝãå»±ë ˳µ»ó í³·ñÇÝ:

3.                 Îó³ÝϳݳÛÇñ ³Õí»ëDZ å»ë ÁÝÏ»ñ áõݻݳÉ, û± í³·ñÇ:

4.                 Ø»Ï³Ï³Ý µ³éáí µÝáõó·ñÇ°ñ ³Õí»ëÇÝ, í³·ñÇÝ:

                       ØdzÛÝ³Ï ¿ áñë ³ÝáõÙ,

          êá Ý³Ý áõ ¶¨áñ·Á:                                                              ºñÏÇÝù-·»ïÇÝ ë³ë³ÝáõÙ:

ʺȲòÆ ÌÆîÀ

ØÇ ÍÇïÇÏ Í³éÇ ×ÛáõÕÇÝ Ýëï³Í ÍÉíÉáõÙ ¿ñ:

      ´³ñÇ° ÉáõÛë,– Ýñ³Ý ³ëáõÙ ¿ ϳïáõÝ:

      ´³ñÇ° ÉáõÛë,– å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ÍÇïÇÏÁ:

      ´³ñÇ Éáõñ áõݻ٠ù»½ ѳÛïÝ»Éáõ,– ³ëáõÙ ¿Ï³ïáõÝ: – ²Ûëûñí³ÝÇó µáÉáñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÁ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ »Ý: ÆçÇ°ñ ½ñáõó»Ýù:

      Þ³¯ï É³í ¿,– ³ëáõÙ ¿ ÍÇïÇÏÁ: – ²Ñ³Í³éÇ íñ³ÛÇó »ë ï»ëÝáõÙ »Ù, áñ ³Ûëï»Õ »Ý ßï³åáõÙ Ù»ñ ÙÛáõë µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁª ßÝ»ñÁ: – ÞÝ»±ñÁ,– í³Ë»ÝáõÙ ¿ ϳïáõÝ ¨ áõ½áõÙ ¿ ÷³Ëã»É:

      ÆÝãá±õ »ë í³Ë»ÝáõÙ, 㿱 áñ ßÝ»ñÝ ¿É ·Ç -ï»Ý, áñ µáÉáñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÁ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ »Ý,– ϳïíÇÝ Í³ÕñáõÙ ¿ ˻ɳóÇ ÍÇïÇÏÁ:


гñó»ñ

1.       ƱÝã ¿ñ ³ëáõ٠ϳïáõÝ ÍÇïÇÏÇÝ:

2.       ÌÇïÇÏÝ ÇÝãå»±ë ëïáõ·»ó ϳïíÇ ³ë³ÍÁ:

3.       γïáõÝ ÇÝãá±õ ¿ñ áõ½áõ٠˳µ»É ÍÇïÇÏÇÝ:

¸³ñÓí³Íù           äàâàì êàôî ²êºÈ

²ë íáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³ Ù³ ݳÏ, »ñµ

Ù» ÏÁ ËÇëï ³Ý Ñ³ í³ Ý³ Ï³Ý ëï»ñ ¿ ³ëáõÙ, ³ÝÇ ñ³ Ï³Ý ¹»å ù»ñ Ñá ñÇ ÝáõÙ:

1

Þáõï³ë»ÉáõÏ

²é³Ýó Ã³ÙµÇ áõ ë³ÝÓǪ ²ÛóÇ ·Ý³ó ³ÛÍÇÝ ÓÇÝ:

2

γ½ ÙÇ°ñ ݳ ˳ ¹³ ëáõ ÃÛáõÝ Ý»ñª û· ï³ ·áñ Í» Éáí ϳ ïáõ, ÍÇï, ßáõÝ, Ï»Ý ¹³ ÝÇ µ³ é» ñÁ:

3

ÐÇß á±õÙ »ë

Ü³Ë ³ ¹³ ëáõ ÃÛáõ ÝÁ ëÏ ëáõÙ »Ýù Ù» ͳ ï³ éáí: ì»ñ çáõÙ ¹ÝáõÙ »Ýù í»ñ ç³ Ï»ï:

²é³Í êïÇ áïù»ñÁ ϳñ× »Ý:


ø²æ ܲ¼²ð

– ¾ë ÇÝã ù³¯Ý áõ Å»Õ »Ù:

²Ý ѳÕà ѻ ñáë ø³ç ܳ ½³ñ,

Ø»Ï ½³ñ ÏáõÙ ¿, ç³ñ ¹áõÙª ѳ ½³ñ:

– 쳯Û, í³¯Û,– í³ ËÇó ·á éáõÙ ¿ ܳ ½³ ñÁ: – Ƴ¯, dz¯,– ½éáõÙ ¿ ¿ßÁ:

– 쳯Û, ³í³ ½³Ï Ý»ñ »Ý,– í³ Ë» ÝáõÙ »Ý Ù³ñ ¹ÇÏ:

´á Éá ñÁ ëÏ ëáõÙ »Ý í³ Ë» Ý³É Ü³ ½³ ñÇó, ËÙáõÙ »Ý Ýñ³ Ï» ݳ óÁ:

ܳ ½³ ñÁ ͳ éÇ íñ³ ÛÇó í³ ËÇó áõß ³ ó÷ í³Í ÁÝÏ ÝáõÙ ¿ í³· ñÇ íñ³: ´á Éá ñÁ áõ ñ³ ˳ ÝáõÙ

»Ý, áñ ܳ ½³ ñÁ í³· ñÇÝ ÓÇ ¿ ³ñ»É:


ܳ ½³ ñÁ µé ÝáõÙ ¿ ͳ éÇó, áñ ãÁÝÏ ÝÇ: ̳ éÁ ÷ï³Í ¿ ÉÇ ÝáõÙ: ´á Éá ñÁ ë³ñ ë³ ÷áõÙ »Ý Ýñ³ ÝÇó:


ܳ ½³ ñÁ ¹³é ÝáõÙ ¿ ó ·³ íáñ:

¼ ì ² ð Ö ² È Æ ø

Ø»Ï, »ñ Ïáõ, » ñ»ù, Èáõ ë» ñ» ëÇÝ Ý»ñë µ» ñ»ù:

âáñë, ÑÇÝ·, í»ó,

Èáõ ë» ñ» ëÁ Ñ³Û ïÝ í»ó:

ÚáÃ, áõÃ,

Ò»é ùÇÝ áõ ÝÇ ÙÇ ë¨ ÃáõÃ. ꨳ ó»É »Ý ùÇÃ-ÙéáõÃ:

Æ ÝÁ, ï³ ëÁ, ´» ñ»ù ó ëÁ, øÇÃ-Ùéáõ ÃÁ Éí³ Ý³Ýù,

ÈáõÛë » ñ» ëáí Ñdz ݳÝù:

àôÈÆÎÀ

Êáñ ³Ý ï³ éáõÙ ÙÇ ³ÛÍ ¿ ÉÇ ÝáõÙ: àô Ý» ÝáõÙ ¿ ÙÇ ·» Õ» óÇÏ áõÉÇÏ: àô ÉÇÏÇÝ ³ Ù»Ý ûñ ÃáÕ ÝáõÙ ¿ ï³ ÝÁ, ÇÝ ùÁ ·ÝáõÙ ¿ ³ ñáï ³ Ý» Éáõ: ² ñ³ ÍáõÙ ¿ áõ Ç ñÇ Ïáõ ÝÁ, ÏáõñÍ ùÁ ÉÇ ùÁ, ïáõÝ ¿ ·³ ÉÇë:

îáõÝ ¿ ·³ ÉÇë, ¹áõ éÁ ½³ñ ÏáõÙ áõ ÙÏ ÏáõÙ, Ï³Ý ãáõÙ.

           ê¨á¯õÏ áõÉ ÇÏ,êÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ,

Ø³Ý »Ù » Ï»É ë³ ñ»ë³ñ,

γà »Ù µ»ñ»É ù»½ ѳ Ù³ñ,

¸é ݳ ÏÁ µ³°ó, Ý»ñë ·³Ù »ë, ² Ýáõß-³ Ýáõß Ï³Ã ï³Ù ù»½, ê¨á¯õÏ áõ ÉÇÏ, ëÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ: àô ÉÇÏÝ Çë ÏáõÛÝ í» ñ ¿ Ãé ãáõÙ, ¹áõ éÁ µ³óáõÙ: Ø³Û ñÁ ϳà ¿ ï³ ÉÇë Ýñ³Ý áõ Ïñ ÏÇÝ ·ÝáõÙ ³ ñáïÇ:

¾ë µá Éá ñÁ ó ùáõÝ ï»ë ÝáõÙ ¿ ·³Û ÉÁ: ØÇ Ç ñÇ ÏáõÝ ³Û ÍÇó ³ é³ç ·³ ÉÇë ¿, ¹áõ éÁ óÏáõÙ áõ Çñ ѳëï Ó³Û Ýáí Ï³Ý ãáõÙ.

           ê¨á¯õÏ áõÉ ÇÏ,êÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ,

Ø³Ý »Ù » Ï»É ë³ ñ»ë³ñ,

γà »Ù µ» ñ»É ù»½ ѳ Ù³ñ,

¸é ݳ ÏÁ µ³°ó, Ý»ñë ·³Ù »ë, ² Ýáõß-³ Ýáõß Ï³Ã ï³Ù ù»½,

                ê¨á¯õÏ áõ ÉÇÏ, ëÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ: ç59                        ?

ÙÏϳÉ, ë¨õÏ

гñó»ñ

1.       àôÉÇÏÝ ÇÝãÇ ±ó ¿ ÇÙ ³ ÝáõÙ, áñ ¹áõé Á ó ÏáÕÝ Çñ Ù³Û ñÇÏÝ ¿:

2.       ¶³ÛÉ Ý Ç±Ýã Ëá ñ³ Ù³Ý Ïáõ ÃÛ³Ý ¿ ¹Ç ÙáõÙ áõ ÉÇ ÏÇÝ Ë³ µ» Éáõ ѳٳñ:

ƱÝã ¿ ³ÝáõÙ Ëá ½áõ ÏÁ:

ƱÝã ¿ ³ÝáõÙ ³Û ÍÁ:

ä³ ï³ë Ë³Ý Ý» ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ï ñáõÙ:

àô ÉÇ ÏÁ ÉëáõÙ ¿, ÉëáõÙ áõ å³ ï³ë ˳ ÝáõÙ.

      à±í »ë ¹áõ, ù»½ ã»Ù ׳ ݳ ãáõÙ: ÆÙ Ù³ÛñÝ ¿¹ -å»ë ãÇ Ï³Ý ãáõÙ: ܳ ù³Õóñ áõ µ³ ñ³Ï Ó³ÛÝ áõ ÝÇ: øá Ó³Û ÝÁ Ïáßï ¿ áõ Ïá åÇï: ¸áõ éÁ µ³ó ã»°Ù ³ ÝÇ... ¶Ý³°... â»Ù áõ ½áõÙ ù»½...

àô ·³Û ÉÁ Ñ» é³ ÝáõÙ ¿: ¶³ ÉÇë ¿ Ù³Û ñÁ, ¹áõ éÁ Í» ÍáõÙ.

      ê¨á¯õÏ áõÉ ÇÏ,êÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ, Ø³Ý »Ù » Ï»É ë³ ñ» ë³ñ,

γà »Ù µ» ñ»É ù»½ ѳ Ù³ñ,

¸é ݳ ÏÁ µ³°ó, Ý»ñë ·³Ù »ë, ² Ýáõß-³ Ýáõß Ï³Ã ï³Ù ù»½, ê¨á¯õÏ áõ ÉÇÏ, ëÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ: àôÉÇÏ Á ¹áõ éÁ µ³óáõÙ  ¿, ϳ ÃÁ áõ ïáõÙ áõ Ùá ñÁ

å³ï ÙáõÙ.

      ¶Ç ï»±ë, Ù³Û ñÇ°Ï, ÇÝã » Õ³í: ØÇ ùÇã ³ é³ç Ù» ÏÁ » ϳí, ¹áõ éÁ Í» ÍáõÙ áõ Ï³Ý ãáõÙ ¿ñ.

      ê¨á¯õÏ áõÉ ÇÏ,êÇ ñá¯õÝ µ³ ÉÇÏ...

² ëáõÙ ¿ñª ¹áõ éÁ µ³°ó ³ ñ³: ¾Ý 廯ë ѳëï Ó³ÛÝ áõ Ý»ñ: ¾Ý 廯ë í³ Ë» ó³, ¿Ý 廯ë í³ Ë» ó³... ¸áõ éÁ µ³ó ã³ ñÇ, ³ ëǪ ã»Ù áõ ½áõÙ, ·Ý³°...

      ä³°, å³°, å³°, å³°, ê¨á°õÏ ç³Ý: ƯÝã É³í ¿ » Õ»É, áñ ã»ë µ³ó»É,– ³ ë³ó í³ Ë» ó³Í Ù³Û ñÁ: – ¸³ ·³ÛÉÝ ¿ » Õ»É. » Ï»É ¿, áñ ù»½ áõ ïÇ: ØÛáõë ³Ý ·³Ù ¿É áñ ·³, µ³ó ã³ Ý»ë, ³ 볪 ·Ý³°, û ã¿ ÇÙ Ù³Û ñÁ ù»½ Ïë å³ ÝÇ Çñ ëáõñ åá ½» ñáí: гñó»ñ

1.   ¶³Û ÉÇ Ù³ ëÇÝ áõ ÉÇÏÝ Ç±Ýã å³ï Ù»ó Ùá ñÁ:

2.   ƱÝã ËáñÑ áõñ¹ ïí»ó Ù³Û ñÇ ÏÁ:

ƱÝã ¿ ³ÝáõÙ  ·³ÛÉÁ: ƱÝã ¿ ³ÝáõÙ áõÉÇÏÁ:

ä³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ïñáõÙ:

1¸³Õ – ÏëÏÇÍ, ÙñÙáõé:

2î³Õ – »ñ·, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ:


àì ²ÞʲîÆ, ܲ ÎàôîÆ

лùdzÃ

ØÇ Ëñ ×Ç ÃáõÙ ³å ñáõÙ ¿ÇÝ Ùáõ ÏÇ ÏÁ, ÍÇ ïÇ ÏÁ ¨ ѳ íÇ ÏÁ: ØÇ ûñ ùáõçáõç ³ Ý» ÉÇë ѳ íÇ ÏÁ ÙÇ Ñ³ ïÇÏ ·ï³í áõ Ï³Ý ã»ó. – г ïÇ¯Ï »Ù ·ï»É, ѳ ïÇ¯Ï »Ù ·ï»É: à±í Ïï³ ÝÇ ³ Õ³ Éáõ:

  ºëª ã¿°,– ³ ë³ó Ùáõ ÏÇ ÏÁ:

  ºë ¿Éª ã¿°,– ³ ë³ó ÍÇ ïÇ ÏÁ:

ƱÝã ³ Ý»ñ ѳ íÇ ÏÁ: г ïÇ ÏÁ çñ³ Õ³ó ï³ ñ³í, ³ Õ³ó:

  ² ÉÛáõñÝ á±í ïáõÝ Ïï³ ÝÇ,– ѳñó ñ»óѳ íÇ ÏÁ:

  ºëª ã¿°,– ³ ë³ó ÍÇ ïÇ ÏÁ:

  ºë ¿Éª ã¿°,– ³ ë³ó Ùáõ ÏÇ ÏÁ:

г íÇ ÏÝ ³ ÉÛáõ ñÁ ß³ ɳ Ï»ó, ïáõÝ ï³ ñ³í:

  à±í ËÙáñ ϳ ÝÇ,– ѳñó ñ»ó ѳ íÇ ÏÁ:

  ºëª ã¿°,– ³ ë³ó Ùáõ ÏÇ ÏÁ: – ºë ¿Éª ã¿°,– ³ ë³ó ÍÇ ïÇ ÏÁ: ç61

гñó»ñ

1.       γñá±Õ »ë Ýϳñ³·ñ»É, û ѳíÝ ÇÝã å»ë ¿ ùáõçáõç ³ÝáõÙ:

2.       гíÇÏÁ óáñ»ÝÇó ÇÝãå»±ë ³ÉÛáõñ ëï³ ó³í:

1             öá ˳ Ï»ñ åáõÙ

î»°ë, û ÇÝã å»ë, µ³ éÇ Ù»ç ÙÇ-ÙÇ ï³é ÷á Ë» Éáí, ßáõÝ-Çó ëï³Ý áõÙ »Ýù Ïáí.

? ùõçõç, ³ÉÛõñ

2             òáñ»ÝÇó` ѳó

òáñ»Ý ¨ çñ³Õ³ó ³ÉÛáõñ ²ÉÛáõñ ¨ çáõñ ËÙáñ

ÊÙáñ ¨ ÃáÝÇñ                 ѳ󠠠       

3

Þ³ñáõݳÏÇ°ñ

Ø»Ï Ñ³ï     Þ³ï

ÙáõÏ ÙÏÝ »ñ ϳ ïáõ .... ѳïÇÏ .... çñ³Õ³ó ....


4 ßáõÝ – ÑáõÝ – ÑáÝ – Ñáí Ïáí:          ´³éù³ÙáóÇ

²ÛÅÙ ¹áõ ѳí-Çó ëï³ó Ç°ñ ÙáõÏ. ²ß ˳ ï³ ë»ñ µ³é Ç ï³é» ñáí Ñ³í – Ñáí – Ñ፠– Ñáõñ – áõñ – ÙáõÏ: ϳ½Ù Ç°ñ Ýáñ µ³ é»ñ:

г íÇ ÏÁ ËÙáñ ÑáõÝ ó»ó:

  Âá ÝÇ ñÝ á±í Ïí³ éÇ,– ѳñó ñ»ó ѳ íÇ ÏÁ:

  ºëª ã¿°,– ³ ë³ó Ùáõ ÏÇ ÏÁ:

  ºë ¿Éª ã¿°,– ³ ë³ó ÍÇ ïÇ ÏÁ:

г íÇ ÏÁ Ãá ÝÇ ñÁ í³ é»ó:

  гóÝ á±í Ïà ËÇ,– ѳñó ñ»ó ѳ íÇ ÏÁ:

  ºëª ã¿°,– ³ ë³ó Ùáõ ÏÇ ÏÁ:

  ºë ¿Éª ã¿°,– ³ ë³ó ÍÇ ïÇ ÏÁ:

г íÇ ÏÁ ѳ óÁ ÃË»ó, ¹ñ»ó ë» Õ³ ÝÇÝ:

  гóÝ á±í Ïáõ ïÇ,– ѳñó ñ»ó ѳ íÇ ÏÁ:

  º¯ë,– ·á ã»ó ÍÇ ïÇ ÏÁ ¨ Ùá ï» ó³í ë» Õ³ÝÇÝ: – º¯ë,– ·á ã»ó Ùáõ ÏÇ ÏÁ ¨ Ùá ï» ó³í ë» Õ³ ÝÇÝ:

г íÇ ÏÁ Ýñ³Ýó ë» Õ³ ÝÇó Ñ» é³ó ñ»ó áõ Ù» Ý³Ï Ï» ñ³í ѳ óÁ:


1 ê˳±É ¿, û± ×Çßï лùdz ÃÇ Ùáõ ÏÇ ÏÁ ÁÝ Ï» ñ³ ë»ñ ¿:

л ùdz ÃÇ ÍÇ ïÇ ÏÁ ÍáõÛÉ ¿:

л ùdz ÃÇ Ñ³ íÇ ÏÁ ³ß ˳ ï³ ë»ñ ¿:

2

²ç ëÛáõ ݳ ÏÇ µ³ é» ñÁ ¹Ç°ñ ×Çßï ï» Õ» ñáõÙ ¨ ëï³óÇ°ñ ݳ˳¹³ëáõ ÃÛáõÝ Ý»ñ:

óáñ»ÝÁ   í³éáõÙ »Ý ÃáÝÇñÁ       ÃËáõÙ »Ý

                     ѳóÁ              ³ÕáõÙ »Ý

J ÊݹáõÏ

³ Ù³ ñÇÏÁ ËáëáõÙ ¿ ïÇÏÝÇÏÇ Ñ»ï. – îÇÏÝÇ°Ï ç³Ý, ³ñÇ°, ׳߹ Ï»°ñ:

         ֳ߹ ¹á °õ Ï»ñ, ÇëÏ »ë ·Ý³Ù ùáõ -çáõç ³ Ý»Ù, ·ÉáõËë å³ Ñ»Ù:

         îÇÏÝÇ°Ï ç³Ý, Ë» Éá°ù Ùݳ:

         ¸á °õ Ë» Éáù Ùݳ, ÇëÏ »ë ·Ý³Ù ùáõ -çáõç ³ Ý»Ù, ·ÉáõËë å³ Ñ»Ù:

гñó»ñ

1.                     ÀÝï ñÇ°ñª áí ¿ ³ß ˳ ï³ ë» ñÁ. ÙáõÏÇ ÏÁ, ÍÇ ïÇ ÏÁ, ѳ íÇ ÏÁ:

2.                     ÆÝ ãá±õ ѳ íÇ ÏÁ ë» Õ³ ÝÇó Ñ» é³ó ñ»ó Ùáõ ÏÇ ÏÇÝ áõ ÍÇ ïÇ ÏÇÝ:

3.                     ÖDZßï í³ñí»ó ѳíÇÏÁ:

3     à±ñ µ³ éÁ Ϲ Ý»ë ݳ ˳ ¹³ ëáõ Ã Û³Ý Ù»ç ¥çñ³Õ³óÇ, ÃáÝñÇ, çñÑáñÇ, ï³Ý¤. гíÇÏÁ ѳóÁ ÃË»ó .... Ù»ç:

4     î»ï ñáõÙ

·ñÇ°ñ, û ÇÝã »ë ï»ë ÝáõÙ Ýϳ ñáõÙ:

²é³Í àí ³ß Ë³ ïÇ, ݳ Ïõ ïÇ:


àðàÞ ²è²æ²¸ð²ÜøܺðÆ ä²î²êʲÜܺð

     ¾ç                                                                               ¾ç

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

15.

16.

20.

23.

24.

29.

30.

31.

32.

35.

3. ¸³ë ³ ·Çñù: 4. ¸³, ¹³ë, ë³, ³ë³, ë³·, ·Çñ, ·Çñù, Çñ, ³·Ç:

1. ¸ ï³ éÁ: 2. ¼ ï³é Á:

3. ¶³ ñáõÝ (Ùݳ ó³ ÍÁ 4-ï³ é³ ÝÇ »Ý):

1. ̳ é³, Þ³ ù»: 2. ²ñ³°, ³ñÇ°: 4. úñÇÝ ³Ïª ³éÛáõÍ, ³é³íáï, ϳ ïáõ, ϳ åÇÏ, áñ ¹Ç, áñ ëáñ¹, ÙÇ ç³Ï, ÙÇ çáõÏ:

1. ê³·, ×áõï, ·»ï, »ñ»ù: 3. ê³· (ÙÇ ³Ï ÁÝ ï³ ÝÇ ÃéãáõÝÁ, ÙÇ ³ í³ÝÏ µ³ éÁ):

3. ²ß áõÝ, ëáõñ×, ·Çñù, Ýë ï»É: 4. ¶³ÛÉ (ÙÇ³Ï í³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ):

2. úñÇ Ý³Ïª ÓÛáõÝ, µáõù, Ùáõß ï³Ï, ¹³ ÑáõÏ, óáõñï: 3. úñÇ Ý³Ïª ³, áõ, Ç (Ó³Û Ý³ íáñ) – ï, Ï, ó, Ý (µ³ Õ³ Ó³ÛÝ) ϳ٠ï, áõ, Ý (ϳåáõÛï) – Ï, ³, ó, Ç (ϳñÙÇñ): 5. ²Ùå – »ñ ÏÇÝù, ·»ï – ϳ Ùáõñç, ³Û ·Ç – ÙÇñ·:

1. гí (ÙÇ³Ï ÁÝï³ÝÇ ÃéãáõÝÁ):

Ì³é – ×ÛáõÕ, áñ ¹Ç – Ù³Ûñ, ¹³ßï – Ëáï, ëÇñï – ÙÕÏ ï³É: 2. ºë Ëݳ ÙáõÙ »Ù Ù»ñ µ³ ÏÇ Í³ é» ñÁ: 3. ì³ñ¹, ÉáõÛë Á, ë³ñ, ³Õ:

2. ²Ùå »ñ: 3. ̳é, å³ï, ÇÝÁ, Ýáõß, Ãáé Á:

4. à ï³éÁ: 5. øÝù áõß – Ù³Û ñÇÏ, áõ Å»Õ – Ñ³Û ñÇÏ, ·áõÛݽ ·áõÛÝ – ÍÇ ³ ͳÝ:

1.           ȳí, Ù»Ï, ïáõÝ, ÅÇñ: 4. âáñë áñ ëáñ¹:

2.           úñÇÝ ³Ïª ½³ï, Ù³ï, ß³ï, å³ï, í³ï: 3. ÐÇí ³Ý¹ – ³éáÕç, ·Ý³É – ·³É, ³½ ÝÇí – ³Ý³½ ÝÇí:

1.           Ê³Ï – ѳ ë³Í, ã³ ñ³× ×Ç – Ë» Éáù, ѳ٠µ» ñ³ ï³ñ – ³Ý ѳ٠µ»ñ, »ñÇ ï³ ë³ñ¹ – Í»ñ: 2. ØáõÏ, ͳ é³, ßíÇ, ݳ Ù³Ï: 3. ¼áõñ, Ãáõñ, Éáõñ, Ùáõñ, ëáõñ, ïáõñ: 4. ²å³Ï Ç – Éáõ ë³ -

Ùáõï, ÓÙ»é – ÓÛáõÝ, ·Çñù – ï³é, çáõñ – ÓáõÏ:

2.           ö³ÃÇÉ: 3. ÞáõÝ:

1. гÛ, ѳ Û» ñ»Ý, г Û³ë ï³Ý, Ñ³Û ñ» ÝÇù:

2. ²é³ç ÇÝ: ²Ûá: ²Ù é³ ÝÁ: ²ñ¨:

36.

37.

40.

46.

47.

50.

51.

52.

54.

57.

3.  Îá×, Ùáõñ, Éáñ, ³Ù³Ý:

2. ä³ï»ñ³½Ù, ѳÕûÉ, ÷³Ëã»É:

1. г Û³ë ï³Ý:

1.  Ðáí Çí: ´ÅÇßÏ: ÞÇ Ý³ ñ³ñ: гó ÃáõË: àô ëáõ óÇã: 2. ÒÙ»é – ¹³Ñ áõÏ, ³ßáõÝ – ³ÝÓñ¨, ³Ù³é – ßá·: 5. àãË ³ñ, Ïáí, ÍÇ ïÇÏ, ѳí:

̳ ÕÇÏ, ù³ñ, ͳé, ÷³Ûï: 6. ø³ñ Áª ³Ùáõñ, ͳÝñ, Ñë ϳ Û³ ϳÝ, ϳñÍñ: ̳ ÕÇ ÏÁª ùÝ ùáõß, ³Ýáõß ³ Ñáï, ¹³ ɳñ, ×ÏáõÝ:

2.  ²Õí»ë:

1. úñÇ Ý³Ïª ïÇÏ ÝÇÏ, ïÇÏ ÝÇ Ï³ ÛÇÝ, ëá íá ñáÕ, ëá íá ñ»É, ëá í³Í, ëÇ ñáõÝ, ëÇ ñ» ÉÇ, ëÇ ñ³ Ù³ñ·, ³ÛÝ å»ë, ³ÛÝ ù³Ý:

4.  §²çáõӳ˦: ´³ñÓñ, ãáñë, µ³ñ¹Ç, µ³Ý³ÉÇ, ˳ճÉ, ÃáõÃ:

2. γ ïáõ:

1. ÎáÕ å»ù – µ³ ݳ ÉÇ, ÙáõÏ – ϳ ïáõ, ï³ÝÏ – ïñ³Ï ïáñ, Ïñ³Ï – çáõñ: 2. ØáõÏ:

4. ì³·ñ:

1. ²Û µáõ µ» ÝÇ ï³ é» ñÁ ·ñ í³Í »Ý Ù» ÏÁݹ Ù»çª Ã, Ç, Ë®: 2. î³ë Ý» ñ»ù, ï³ëÝ ãáñë, ï³ëÝ ÑÇÝ·®: 3. ²Õ: 5. ¸³Ý ³ ÏÁ ÙÏ ñ³ ïÇó ³í» ÉÇ ëáõñ ¿:

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

غð вÚðºÜÆøÀ вڲêî²ÜÜ ¾ ...................

ê³ëáõÝóÇ ¸³íÃÇ ÏéÇíÁ Øëñ³ Ø»ÉÇùÇ ¹»Ù

(Ýϳñ³ß³ñ) ......................................... гÛáó É»½áõ – ä³ïí³Ï³Ý ʳã³ïñÛ³Ý .....

ÆÙ³ëïáõÝ Ù³ñ¹Á – ì³ñ¹³Ý ²Û·»ÏóÇ ..........

¼ÇÝíáñÇÏÇ »ñ·Á – ì³ë .................................

ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹ – ì³ë ................................

Üϳñ ³ëý³ÉïÇÝ – ºñí³Ý¹ ä»ïñáëÛ³Ý ..... г۳ëï³ÝÇ ù³ñ»ñÁ – ¾¹í³ñ¹ ØÇÉÇï áÝÛ³Ý Î³ñ¹³° ²É»ùë³Ý¹ñ ̳ïáõñÛ³Ý ...............

гÛÁ – ì³ë ....................................................

غ𠴲ðºÎ²Ø κܸ²ÜÆܺðÀ ..................... γï³Ï – ì³ë ...............................................

ÈáõëÇÏÇ Ï³ïáõÝ – èáõµ»Ý Ô³ñÇµÛ³Ý ...........

²ÝË»Éù ³Õí»ëÁ – ì³ë .................................. öÇëÇÏÝ»ñÇ ·Ý¹³ÏÁ – èáõµ»Ý Ô³ñÇµÛ³Ý .....

´ÏÉÇÏ ÓÏÝÇÏ – ÊÝÏá ²å»ñ ............................

кøƲÂܺðÆ ²ÞʲðÐ ................................. ²Õí»ëÝ áõ ·³ÛÉÁ – ì³ñ¹³Ý ²Û·»ÏóÇ ............ » ÇÝãáõ ϳïáõÝ ×³ßÇó Ñ»ïá ¿ Éí³óíáõÙ ..

ØáõÏÝ ÁÝÏ»ñ³ÝáõÙ ¿ ÙÏ³Ý Ñ»ï .....................

» ÇÝãáõ ¿ ݳå³ëï³ÏÇ ßñÃáõÝùÁ ׳ù³Í .. ì³·ñÝ áõ ³Õí»ëÁ .......................................... ʻɳóÇ ÍÇïÁ ................................................. ø³ç ܳ½³ñ (Ýϳñ³ß³ñ) ..............................

¼í³ñ׳ÉÇù .................................................... àôÉÇÏÁ Ðáíѳݻë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ....................... àí ³ß˳ïÇ, ݳ ÏáõïÇ ................................. àñáß ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñ ...

´Ý³· ñ» ñÁ »Ý óñÏ í»É »Ý áñáß ÷á ÷á Ëáõ ÃÛáõÝ Ý» ñÇ, ѳ Ù³ å³ ï³ë ˳ Ý»ó í»É »Ý ·ñ³ Ï³Ý Ñ³ Û» ñ» ÝÇ Ï³ ÝáÝ Ý» ñÇÝ, ³é³ çÇÝ ¹³ ë³ ñ³Ý óÇ Ý» ñÇ ÁÝ Ï³ ÉáõÙ Ý» ñÇÝ:

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

62

´² ðÆ ¶² Èàôêî вںðºÜÆ Î²Ê²ð¸²Î²Ü

²ÞʲðÐ ..........................................................

ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ – ì³Ñ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ............

¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý – ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³Ý Û³Ý .

à±í ¿ µ»ñáõÙ ·³ñáõÝÁ – ì³ã³·³Ý ². ê³ñ -

·ÁëÛ³Ý (ì³ë) ........................................

²ñ³ÛÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý – ì³ë ........................

²ÝÝ³Ý ¨ ë³·ÇÏÝ»ñÁ – ì³ñ³½¹³ï ´³· -

ñ¨³Ý¹óÇ ............................................... ÞáõÝÝ áõ ѳíÁ – ºñí³Ý¹ ä»ïñáëÛ³Ý .......... ºñ·áÕ µ³éÁ – ì³ë ......................................... ²ÝÓñ¨Á – ì³ë ................................................. ¶ñÇã – ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ...................... î³éÁ – ì³ë ....................................................

γ˳ñ¹Á – ì³ë ............................................

̳éÇ Ëݹñ³ÝùÁ – ä³ïí³Ï³Ý ʳ㳠-

ïÁñÛ³Ý ..................................................

سñï – ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ...................

ÆØ ÀÜî²ÜÆøÀ ................................................ à±í ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñÃݳÝáõÙ – ì³ë ..........

à±ôÙ »Ù ³Ù»ÝÇó ß³ï ëÇñáõÙ – سñá ²µñ³ -

ѳÙÛ³Ý-³ÃÇÏÛ³Ý ............................... êÇñáõÙ »Ù – ¾¹í³ñ¹ ØÇÉÇïáÝÛ³Ý .................. ú·Ý»É áõ Ñá·Ý»É – ¾¹í³ñ¹ ØÇÉÇïáÝÛ³Ý .......

ÆÝãÁ û·Ý»ó Ù³ÛñÇÏÇÝ – ÈÇå³ñÇï ê³ñ -

·ÁëÛ³Ý ..................................................

ÂáéÝ áõ ³ÃáéÁ – ¶áõñ·»Ý ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ........

ػͳÝáõÙ »Ù – ¶áõñ·»Ý ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ............ Ø»±Í »Ù, û± ÷áùñÇÏ – êáõñ»Ý Øáõñ³¹Û³Ý ...

ÆÝã ϳ áñ – ì³ë ............................................. ²ñçÇ ÁÝÏ»ñÁ – ²ñÙ»Ý Þ»ÏáÛ³Ý ...................... ø³Õ³ù³í³ñÇ ïÕ³Ý – ê. äá·áñ»ÉáíëÏÇ .....

ȨáÝÇ ÉáÕ³ÉÁ – §ÌÇÍ»éݳÏÇó¦ .....................

ÎÍ³Í ËÝÓáñ – ²ñÙ»Ý Þ»ÏáÛ³Ý ......................

γñÍáõÙ »ù, û Ï³ï³±Ï ¿ – êÇÉí³ Î³åáõ- ïÇÏÛ³Ý ................................................

ÞÝÇÏÁ – лÝñÇÏ ê¨³Ý ....................................


ì²â²¶²Ü ²¸Æ´ºÎÆ ê²ð¶êÚ²Ü Ø²ÚðºÜÆ1

ÊÙµ³·ÇñÝ»ñª

Ðñ³Ýï ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ²ñï³ß»ë ³¹¨áëÛ³Ý

Þ³ñí³ÍùÁª

êí»ïɳݳ ²Ûí³½Û³ÝÇ

¾ç³¹ñáÕª

ØÇù³Û»É ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý

Ò¨³ÝÙáõßÁª­

ì³ã³·³Ý ². ê³ñ·ëÛ³ÝÇ

«ՄԱՆՄԱՐ» հրատարակչություն

Երևան, Ղ.Փարպեցու, 9/7, հեռ. 53-79-81, 53-79-82 E-mail։ manmar@manmar.am[1] ¶³ñáõÝù – ·³ñáõÝ:

[2] Îáõé – ³Ùáõñ, ѳëï³ïáõÝ: 2²ÝµÇÍ – ³Ý³ñ³ï, Ù³ùáõñ:

[3] ²ÝÑ»ï – ³Ýí»ñ³¹³ñÓ, ³é³Ýó Ñ»ïù ÃáÕÝ»Éáõ:

[4] î³ ñÇÝ µá Éáñ – ³Ù µáÕç ï³ ñÇÝ:

[5] Îï ñáõÏ Ë»Éù áõ Ý» óáÕ – ßáõï ѳë ϳ óáÕ, ëáõñ ÙÇïù áõ Ý» óáÕ:

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

êÇ­ñ»­ÉÇ°­÷áù­ñÇÏ­µ³­ñ»­Ï³Ù, ¹áõ ³ñ- ¹»Ý ϳ ñá Õ³ ÝáõÙ »ë ϳñ ¹³É ¨ ϳñ ¹áõÙ »ë ³Ûë ïá Õ» ñÁ: λó ó» ° ë: ²Ûë ·Çñ…

êÇ­ñ»­ÉÇ°­÷áù­ñÇÏ­µ³­ñ»­Ï³Ù, ¹áõ ³ñ- ¹»Ý ϳ ñá Õ³ ÝáõÙ »ë ϳñ ¹³É ¨ ϳñ ¹áõÙ »ë ³Ûë ïá Õ» ñÁ: λó ó» ° ë: ²Ûë ·Çñ…

ÆØ ¸²ê²¶ÆðøÀ ì³Ñ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ºñµ ¹åñáó ï³ñ³í ÆÝÓ Ç٠ѳÛñÇÏÁ, ºë Ó»éùë ³é³ ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ ª ¶áõÛÝ»ñáí å»ë-å»ë, Üϳñáí ÉÇùÁ. ºë ß³ï ëÇñ»óÇ ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ:…

ÆØ ¸²ê²¶ÆðøÀ ì³Ñ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ºñµ ¹åñáó ï³ñ³í ÆÝÓ Ç٠ѳÛñÇÏÁ, ºë Ó»éùë ³é³ ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ ª ¶áõÛÝ»ñáí å»ë-å»ë, Üϳñáí ÉÇùÁ. ºë ß³ï ëÇñ»óÇ ÆÙ ¹³ë³·ÇñùÁ:…

¸³ë³·Çñù µ³éÇ Ù»ç ·Á ïÇ°ñ Ûáà µ³é:

¸³ë³·Çñù µ³éÇ Ù»ç ·Á ïÇ°ñ Ûáà µ³é:

¸äðàòÆ Ö²Øö²Ü ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÒÙ»éí³ µáõùÇÝ, ê³éݳٳÝÇùÇÝ ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý ¸Åí³ñ ¿, »ñϳñ ª Þ³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¼í³ñà ·³ñáõÝùÇÝ [1] , ºñ·ÇÝ áõ ͳÕÏÇÝ ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý γñ×…

¸äðàòÆ Ö²Øö²Ü ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÒÙ»éí³ µáõùÇÝ, ê³éݳٳÝÇùÇÝ ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý ¸Åí³ñ ¿, »ñϳñ ª Þ³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¼í³ñà ·³ñáõÝùÇÝ [1] , ºñ·ÇÝ áõ ͳÕÏÇÝ ¸åñáóÇ ×³Ù÷³Ý γñ×…

ÌõÛ ÉÁ ѳó õ ï» ÉÇë ³ éáÕç ¿, ëá íá ñ» ÉÇëª ÑÇ í³Ý¹: à±ì ¾ ´ºðàôØ ¶²ðàôÜÀ ì³ë – ¶³ñáõÝÁ ³Ùå»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ,–…

ÌõÛ ÉÁ ѳó õ ï» ÉÇë ³ éáÕç ¿, ëá íá ñ» ÉÇëª ÑÇ í³Ý¹: à±ì ¾ ´ºðàôØ ¶²ðàôÜÀ ì³ë – ¶³ñáõÝÁ ³Ùå»ñÝ »Ý µ»ñáõÙ,–…

²ð²ÚÆ Ø²ÂºØ²îÆÎ²Ü ì³ë – ²ñ³ ° , ͳ éÇ íñ³ ï³ ëÁ ÍÇï ϳñ: àñ ëáñ¹ ϳ ïáõÝ Ïñ³ Ï»ó: Ìï» ñÇ Ï» ëÁ Ãé³í-÷³…

²ð²ÚÆ Ø²ÂºØ²îÆÎ²Ü ì³ë – ²ñ³ ° , ͳ éÇ íñ³ ï³ ëÁ ÍÇï ϳñ: àñ ëáñ¹ ϳ ïáõÝ Ïñ³ Ï»ó: Ìï» ñÇ Ï» ëÁ Ãé³í-÷³…

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

ÞàôÜÜ àô вìÀ ºñí³Ý¹ ä»ïñáëÛ³Ý ÞáõÝÁ ѳã»ó ª ѳ ° ý, ѳ ° ý, ѳ ° ý® ØáïÇÏ »Ï³í ÙÇ ë¨ Ñ³í: ²ë³ó ª DZÝã…

ÞàôÜÜ àô вìÀ ºñí³Ý¹ ä»ïñáëÛ³Ý ÞáõÝÁ ѳã»ó ª ѳ ° ý, ѳ ° ý, ѳ ° ý® ØáïÇÏ »Ï³í ÙÇ ë¨ Ñ³í: ²ë³ó ª DZÝã…

ºð¶àÔ ´²èÀ ì³ë ÈÇÝáõÙ ¿« ãÇ ÉÇÝáõÙ ª ÙÇ µ³é ¿ ÉÇÝáõÙ: ²Û¹ µ³éÇ ï³é»ñÁ Ó³ÝÓñ³ÝáõÙ »Ý Éáõé ÙݳÉáõó: – ºÏ»ù »ñ·» ° Ýù«– ³ëáõÙ…

ºð¶àÔ ´²èÀ ì³ë ÈÇÝáõÙ ¿« ãÇ ÉÇÝáõÙ ª ÙÇ µ³é ¿ ÉÇÝáõÙ: ²Û¹ µ³éÇ ï³é»ñÁ Ó³ÝÓñ³ÝáõÙ »Ý Éáõé ÙݳÉáõó: – ºÏ»ù »ñ·» ° Ýù«– ³ëáõÙ…

²ë³° ÓÙé³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ µ³é»ñ« áñáÝó Ù»ç ÉÇÝÇ áõ ÑÝãÛáõÝÁ: úñÇÝ³Ï ª ãÙáõßÏ : 5 ´³é³½áõÛ· ¶ïÇ°ñ` á°ñ µ³é»ñÝ »Ý §ÁÝÏ»ñÝ»ñ¦. 2 ³Ùå, ·»ï, »ñÏÇÝù, ϳÙáõñç,…

²ë³° ÓÙé³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ µ³é»ñ« áñáÝó Ù»ç ÉÇÝÇ áõ ÑÝãÛáõÝÁ: úñÇÝ³Ï ª ãÙáõßÏ : 5 ´³é³½áõÛ· ¶ïÇ°ñ` á°ñ µ³é»ñÝ »Ý §ÁÝÏ»ñÝ»ñ¦. 2 ³Ùå, ·»ï, »ñÏÇÝù, ϳÙáõñç,…

²ÜÒðºìÀ ì³ë ØÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÝÓñ¨, ³ÙåÇÝ Ýëï³Í, Çñ ѳٳñ »ñ·»Éáí, ·ÝáõÙ ¿ñ »ñÏÝùáí: – ØÇ ùÇã çáõñ Ïï³±ë,– Ëݹñ»ó ·»ï³ÏÁ: ²ÝÓñ¨Á ½³ñÙ³ó³í, áñ ·»ï³ÏÁ Ëáë»É…

²ÜÒðºìÀ ì³ë ØÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÝÓñ¨, ³ÙåÇÝ Ýëï³Í, Çñ ѳٳñ »ñ·»Éáí, ·ÝáõÙ ¿ñ »ñÏÝùáí: – ØÇ ùÇã çáõñ Ïï³±ë,– Ëݹñ»ó ·»ï³ÏÁ: ²ÝÓñ¨Á ½³ñÙ³ó³í, áñ ·»ï³ÏÁ Ëáë»É…

1 гßíÇ°ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³éáõÙ ù³ÝÇ Ó³Ûݳíáñ ϳ. ÙÇ, ³Ùå, ѳٳñ, ·»ï³Ï, ½³ñÙ³ ݳÉ, ϻݹ³ÝÇ: 2 л ï³ùñ ùÇñ ¿ ²ñ¨Á Íáí Ç çáõ ñÁ ·á…

1 гßíÇ°ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³éáõÙ ù³ÝÇ Ó³Ûݳíáñ ϳ. ÙÇ, ³Ùå, ѳٳñ, ·»ï³Ï, ½³ñÙ³ ݳÉ, ϻݹ³ÝÇ: 2 л ï³ùñ ùÇñ ¿ ²ñ¨Á Íáí Ç çáõ ñÁ ·á…

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

î²èÀ ì³ë ²ÝÇÝ ÃéãáõÝÝ»ñ ¿ñ Ýϳñ»É: ÜϳñÝ»ñÇ ï³Ï ·ñ»É ¿ñ ª ³ñ³·ÇÉ ,­ ÍÇÍ»é­Ý³Ï , ÏñáõÝÏ : – ºë ã·Çï»Ç, áñ ÏñáõÝÏÝ»ñÝ ¿É »Ý ÃéãáõÙ,–ÍÇͳջó…

î²èÀ ì³ë ²ÝÇÝ ÃéãáõÝÝ»ñ ¿ñ Ýϳñ»É: ÜϳñÝ»ñÇ ï³Ï ·ñ»É ¿ñ ª ³ñ³·ÇÉ ,­ ÍÇÍ»é­Ý³Ï , ÏñáõÝÏ : – ºë ã·Çï»Ç, áñ ÏñáõÝÏÝ»ñÝ ¿É »Ý ÃéãáõÙ,–ÍÇͳջó…

2. ²ÝÇÝ Ñ³ëϳó³±í Çñ ë˳ÉÁ: ´³ó³ïñÇ°ñ: Ðð²Þ²¶àðÌÀ ì³ë – ØÇ Ññ³ß³·áñÍ ¿ ѳÛïÝí»É ³Ý ï³ -éáõÙ,– ßáõÝãÁ ѳ½Çí ï»ÕÁ µ»ñ»Éáí, ³ë³ó ìÇÝÇ ÂáõËÁ: – ÆÝãDZó…

2. ²ÝÇÝ Ñ³ëϳó³±í Çñ ë˳ÉÁ: ´³ó³ïñÇ°ñ: Ðð²Þ²¶àðÌÀ ì³ë – ØÇ Ññ³ß³·áñÍ ¿ ѳÛïÝí»É ³Ý ï³ -éáõÙ,– ßáõÝãÁ ѳ½Çí ï»ÕÁ µ»ñ»Éáí, ³ë³ó ìÇÝÇ ÂáõËÁ: – ÆÝãDZó…

? »ñ¨³É, ¹³ñÓÝ»É 2 γñ¹³ ° ¨ ÑÇßÇ ° ñ Ø» ͳ ï³ éáí »Ý ·ñ íáõ٠ݳ¨ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ ïñ íáÕ…

? »ñ¨³É, ¹³ñÓÝ»É 2 γñ¹³ ° ¨ ÑÇßÇ ° ñ Ø» ͳ ï³ éáí »Ý ·ñ íáõ٠ݳ¨ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ ïñ íáÕ…

Í ³ éÁ: ? ×ÛõÕ, áñ¹Ç, ï»ñ¨ 2. ¸á ±õ ÇÝã å»ë »ë í³ñ íáõÙ: ä³ï ÙÇ°ñ: 3 ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç…

Í ³ éÁ: ? ×ÛõÕ, áñ¹Ç, ï»ñ¨ 2. ¸á ±õ ÇÝã å»ë »ë í³ñ íáõÙ: ä³ï ÙÇ°ñ: 3 ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç…

? Ï»ëûñ, û¹ 1 öá˳ϻñåáõÙ ´³ é» ñÇ Ù»ç ÙÇ-ÙÇ ï³é ÷á Ë» Éáíª Ñ»ßï ¿ ù³ñ -Çó ѳó ëï³Ý ³É. ù³ñ – É ³ñ…

? Ï»ëûñ, û¹ 1 öá˳ϻñåáõÙ ´³ é» ñÇ Ù»ç ÙÇ-ÙÇ ï³é ÷á Ë» Éáíª Ñ»ßï ¿ ù³ñ -Çó ѳó ëï³Ý ³É. ù³ñ – É ³ñ…

2 гݻÉáõÏ ²é³Ýó Ã¨Ç ÃéãáõÙ »Ý, ºñÏÇÝù-·»ïÇÝ ÃñçáõÙ »Ý, Üñ³Ýó ÙáïÇó û ݳۻë, سñ¹ÇÏ Ï³ñÍ»ë ÙñçÛáõÝ »Ý: 3 ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç…

2 гݻÉáõÏ ²é³Ýó Ã¨Ç ÃéãáõÙ »Ý, ºñÏÇÝù-·»ïÇÝ ÃñçáõÙ »Ý, Üñ³Ýó ÙáïÇó û ݳۻë, سñ¹ÇÏ Ï³ñÍ»ë ÙñçÛáõÝ »Ý: 3 ä³ ï³ë ˳ ÝÁ ѳñ óÇ Ù»ç…

à±ì ¾ ²ØºÜÆò Þàôî ²ðÂܲÜàôØ

à±ì ¾ ²ØºÜÆò Þàôî ²ðÂܲÜàôØ

ì³ë – ²ñ¨Ý ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñÃݳ -ÝáõÙ,– ³ë³ó ²ñ¨ÇÏÁ: – ̳éÝ ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñà ݳ -ÝáõÙ,– ³ë³ó êáëÇÝ: – ÌáíÝ ¿ ³ñÃݳÝáõÙ: ܳ…

ì³ë – ²ñ¨Ý ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñÃݳ -ÝáõÙ,– ³ë³ó ²ñ¨ÇÏÁ: – ̳éÝ ¿ ³Ù»ÝÇó ßáõï ³ñà ݳ -ÝáõÙ,– ³ë³ó êáëÇÝ: – ÌáíÝ ¿ ³ñÃݳÝáõÙ: ܳ…

1 ´³é»ñÇ Ù³ë»ñÁ ×Çßï Ùdzóñá°õ Çñ³ñ ¨ à±í Ëáë»ó ³é³çÇÝÁ: à±í Ëá ëï³ óÇ°ñ µ³é»ñ: ´³é»ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ïñáõÙ: ë»ó í»ñçÇÝÁ: à±í ¿ñ »ñÏñáñ¹Á: à±ôØ ºØ…

1 ´³é»ñÇ Ù³ë»ñÁ ×Çßï Ùdzóñá°õ Çñ³ñ ¨ à±í Ëáë»ó ³é³çÇÝÁ: à±í Ëá ëï³ óÇ°ñ µ³é»ñ: ´³é»ñÁ ·ñÇ°ñ ï»ïñáõÙ: ë»ó í»ñçÇÝÁ: à±í ¿ñ »ñÏñáñ¹Á: à±ôØ ºØ…

J ÊݹáõÏ å³ïÙÇ°ñ, û ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ݳ:

J ÊݹáõÏ å³ïÙÇ°ñ, û ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ݳ:

1 γñ¹³ ° ¨ ëáíáñÇ ° ñ ÆÝãå»ë ÑÇßáõÙ »ë, » -Ý ¨ á -Ý µ³éÇ ëϽµáõÙ »ñÏáõ ÑÝãÛáõÝÇ Ýß³Ý »Ý ª » = Û…

1 γñ¹³ ° ¨ ëáíáñÇ ° ñ ÆÝãå»ë ÑÇßáõÙ »ë, » -Ý ¨ á -Ý µ³éÇ ëϽµáõÙ »ñÏáõ ÑÝãÛáõÝÇ Ýß³Ý »Ý ª » = Û…

ÈáõëÇÝ»Ý ³ é³ çÇÝ ¹³ ë³ ñ³ ÝáõÙ µá Éáñ ï³ é» ñÁ ëá íá ñ» Éáõó Ñ» ïá Ù³ÛñÇÏÇÝ ³ ë³ó. - سÛñÇ°Ï, »ë…

ÈáõëÇÝ»Ý ³ é³ çÇÝ ¹³ ë³ ñ³ ÝáõÙ µá Éáñ ï³ é» ñÁ ëá íá ñ» Éáõó Ñ» ïá Ù³ÛñÇÏÇÝ ³ ë³ó. - سÛñÇ°Ï, »ë…

ÆÜâÀ ú¶Üºò زÚðÆÎÆÜ ÈÇå³ñÇï ê³ñ·ëÛ³Ý Ø³ÛñÇÏÝ ³ß˳ï³ÝùÇó ïáõÝ »Ï³í ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ³ÝÏáÕÇÝ Ùï³í: – سÛñÇ ° Ï« ÑÇí³±Ý¹ »ë«– ѳñóñ»ó ²ëïÕÇÏÁ: – ²Ûá ° «–…

ÆÜâÀ ú¶Üºò زÚðÆÎÆÜ ÈÇå³ñÇï ê³ñ·ëÛ³Ý Ø³ÛñÇÏÝ ³ß˳ï³ÝùÇó ïáõÝ »Ï³í ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ³ÝÏáÕÇÝ Ùï³í: – سÛñÇ ° Ï« ÑÇí³±Ý¹ »ë«– ѳñóñ»ó ²ëïÕÇÏÁ: – ²Ûá ° «–…

? ѳٵõñ»É, ³ÕçÇÏ Ðá ñÇ ÝÇ°ñ ÙÇ å³ï ÙáõÃÛáõÝ Ýϳ ñÇ ßáõñç:

? ѳٵõñ»É, ³ÕçÇÏ Ðá ñÇ ÝÇ°ñ ÙÇ å³ï ÙáõÃÛáõÝ Ýϳ ñÇ ßáõñç:

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

غ̲ÜàôØ ºØ ¶áõñ·»Ý ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ²ÙµáÕç ûñÁ ³ÝÓñ¨ ¿ñ ·³ÉÇë: ²ñÙ»ÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ á ° ã ѻͳÝÇí ùß»É, á ° 㠷ݹ³Ï ˳ճÉ, á ° ã…

غ̲ÜàôØ ºØ ¶áõñ·»Ý ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ²ÙµáÕç ûñÁ ³ÝÓñ¨ ¿ñ ·³ÉÇë: ²ñÙ»ÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ á ° ã ѻͳÝÇí ùß»É, á ° 㠷ݹ³Ï ˳ճÉ, á ° ã…

гñ ó»ñ ? ³ÙµáÕç, ßÝáñÑÇí 3. ²ñÙ»ÝÁ ×DZßï ѳëϳó³í ï³ïÇ -

гñ ó»ñ ? ³ÙµáÕç, ßÝáñÑÇí 3. ²ñÙ»ÝÁ ×DZßï ѳëϳó³í ï³ïÇ -

J ÊݹáõÏ öáù ñÇÏ »ñ» ˳ ÛÇÝ Ñ³ñó ÝáõÙ »Ý

J ÊݹáõÏ öáù ñÇÏ »ñ» ˳ ÛÇÝ Ñ³ñó ÝáõÙ »Ý

– Æ ° Ýã ϳ áñ«– å³ï³ëË³Ý»ó ¶» íáñ·Á: – ¸³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹³ñÓÛ³É ß³ï³ -Ëáë»±É »ë: – Æ ° Ýã ϳ áñ: – ÜáñDZó ³ë³óÇñ…

– Æ ° Ýã ϳ áñ«– å³ï³ëË³Ý»ó ¶» íáñ·Á: – ¸³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹³ñÓÛ³É ß³ï³ -Ëáë»±É »ë: – Æ ° Ýã ϳ áñ: – ÜáñDZó ³ë³óÇñ…

³Û¹ í³ï ëáíáñáõÃÛáõÝÇó: 1. ÆÝãá±õ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Û¹å»ë í³ñí»É:

³Û¹ í³ï ëáíáñáõÃÛáõÝÇó: 1. ÆÝãá±õ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³Û¹å»ë í³ñí»É:

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

ÎÌ²Ì ÊÜÒàð ²ñÙ»Ý Þ»ÏáÛ³Ý ²Ûë DZÝã ÏÍ³Í ËÝÓáñ ¿ Ø»ñ ͳéÇÝ ³×»É: î»ëÝ»ë á±í ãÇ Ñ³Ùµ»ñ»É. ²Ëñ, ¹»é Ë³Ï ¿: ä³ñ½»óÇÝù, áñ ÐáíÇÏÝ ¿ ²Û¹…

ÎÌ²Ì ÊÜÒàð ²ñÙ»Ý Þ»ÏáÛ³Ý ²Ûë DZÝã ÏÍ³Í ËÝÓáñ ¿ Ø»ñ ͳéÇÝ ³×»É: î»ëÝ»ë á±í ãÇ Ñ³Ùµ»ñ»É. ²Ëñ, ¹»é Ë³Ï ¿: ä³ñ½»óÇÝù, áñ ÐáíÇÏÝ ¿ ²Û¹…

– ä»ïù ¿ ѳٵ»ñ»ë, ØÇÝ㨠ϳñ·ÇÝ ãѳëÝÇ, ÊÝÓáñ ãù³Õ»ë: ÐáíÇÏÁ ѳëϳó»É, Èë»É ¿ Ýñ³Ý. ÊÝÓáñÁ ãÇ ù³Õ»É, ÎÍ»É ¿ ÙdzÛÝ: гñó»ñ 1. ÆÝãá±õ ÐáíÇ ÏÁ…

– ä»ïù ¿ ѳٵ»ñ»ë, ØÇÝ㨠ϳñ·ÇÝ ãѳëÝÇ, ÊÝÓáñ ãù³Õ»ë: ÐáíÇÏÁ ѳëϳó»É, Èë»É ¿ Ýñ³Ý. ÊÝÓáñÁ ãÇ ù³Õ»É, ÎÍ»É ¿ ÙdzÛÝ: гñó»ñ 1. ÆÝãá±õ ÐáíÇ ÏÁ…

سÛñÇÏÇë . . . êÇñáõÙ . . . . »ë ¹áõ: βðÌàôØ ºø, º βΠ¾ êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³Ý ²Û ëûñ áõ ñÇß ¿ ϳñ ·Á.…

سÛñÇÏÇë . . . êÇñáõÙ . . . . »ë ¹áõ: βðÌàôØ ºø, º βΠ¾ êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³Ý ²Û ëûñ áõ ñÇß ¿ ϳñ ·Á.…

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ éÇ µá Éáñ ï³ - é» ñáí ϳ½ ÙÇ°ñ Ýáñ µ³é. ²ñ³Íǹ Ù³ ëÇÝ ß³ï ÏáõÙ, ³ é³Í, ßÇí, íÇ ×³Ï, Ù³ ϳÝ:…

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ éÇ µá Éáñ ï³ - é» ñáí ϳ½ ÙÇ°ñ Ýáñ µ³é. ²ñ³Íǹ Ù³ ëÇÝ ß³ï ÏáõÙ, ³ é³Í, ßÇí, íÇ ×³Ï, Ù³ ϳÝ:…

1. ÆÝãá±õ ßÝÇÏÁ ɳó»ó` ÙáñÁ ï»ëÝ»ÉÇë:

1. ÆÝãá±õ ßÝÇÏÁ ɳó»ó` ÙáñÁ ï»ëÝ»ÉÇë:

Մայենի 1 դասագիրք

Մայենի 1 դասագիրք

ê²êàôÜòÆ ¸²ìÂÆ ÎèÆìÀ غÈÆøÆ ¸ºØ – Ø»½ ÙÇ° Ïá ïá ñÇñ,– ³ë³ó Í» ñáõ ÝÇÝ, ùáÃß Ý³ ÙÇÝ Øë ñ³ Ø» ÉÇùÝ ¿: – Ø»…

ê²êàôÜòÆ ¸²ìÂÆ ÎèÆìÀ غÈÆøÆ ¸ºØ – Ø»½ ÙÇ° Ïá ïá ñÇñ,– ³ë³ó Í» ñáõ ÝÇÝ, ùáÃß Ý³ ÙÇÝ Øë ñ³ Ø» ÉÇùÝ ¿: – Ø»…

¸³ íÇ ÃÁ ¹áõñë Ãé³í Ñá ñÇ ÙÇ çÇó: Ø» ÉÇ ùÁ ²é³ çÇ ÝÁ Ø» ÉÇ ùÁ Ë÷»ó ¸³í ÃÇÝ: Úáà ûñ ß³ï í³…

¸³ íÇ ÃÁ ¹áõñë Ãé³í Ñá ñÇ ÙÇ çÇó: Ø» ÉÇ ùÁ ²é³ çÇ ÝÁ Ø» ÉÇ ùÁ Ë÷»ó ¸³í ÃÇÝ: Úáà ûñ ß³ï í³…

¸áõ ³ÛÝ å»ë Ïá ° õé [1] , ²ÛÝ å»ë ³Ý µÇ ° Í 2 , ºí ÇÝã É³í ¿, г ë»É »ë ÇÝÓ: »…

¸áõ ³ÛÝ å»ë Ïá ° õé [1] , ²ÛÝ å»ë ³Ý µÇ ° Í 2 , ºí ÇÝã É³í ¿, г ë»É »ë ÇÝÓ: »…

Î Éáñ µÝÇó DZÝã ÃéãáõÝ Ãé³í: ÀÝÃñÇùÇ Å ³Ù³Ý ³Ï DZÝã Ïáïñí»ó: ú ñÇ Ý³Ï : ÈÇùÁ Ï áõÅ Á µ³ñÓñ ³ó Ý» Éáõ ѳ…

Î Éáñ µÝÇó DZÝã ÃéãáõÝ Ãé³í: ÀÝÃñÇùÇ Å ³Ù³Ý ³Ï DZÝã Ïáïñí»ó: ú ñÇ Ý³Ï : ÈÇùÁ Ï áõÅ Á µ³ñÓñ ³ó Ý» Éáõ ѳ…

¼ÇÝíáñÇ Ù³ëÇÝ ³ë»É »Ý. ! ÂáõÛÉ»ñÁ ½ÇݳÏÇó ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ: ! ¼ÇÝíáñÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ë»ñÝ ¿: ? ÷³Ëã»É, ѳÕÃ»É ´³é»ñÇ í³ÝÏ»ñÁ ˳éÝí»É »Ý: ì³ÝÏ³Ë³Õ ì»ñ³Ï³Ý·ÝÇ°ñ µ³é»ñÁ:

¼ÇÝíáñÇ Ù³ëÇÝ ³ë»É »Ý. ! ÂáõÛÉ»ñÁ ½ÇݳÏÇó ã»Ý áõÝ»ÝáõÙ: ! ¼ÇÝíáñÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ë»ñÝ ¿: ? ÷³Ëã»É, ѳÕÃ»É ´³é»ñÇ í³ÝÏ»ñÁ ˳éÝí»É »Ý: ì³ÝÏ³Ë³Õ ì»ñ³Ï³Ý·ÝÇ°ñ µ³é»ñÁ:
Скачать файл