Հունաստան
Оценка 5

Հունաստան

Оценка 5
docx
13.05.2020
Հունաստան
Հունաստան.docx

Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի   անվան   6-րդ    դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

 

Лента лицом вверх: ¶ÈàôÊ ´
 


http://images.travelpod.com/tw_slides/ta00/cb7/480/2-louvre-venus-de-milo-paris.jpg

                   ԱՐևՄՏՅԱՆ  ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                    

                      ÐàôÜ²Î²Ü  ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚ²Ü  êÎƼ´À

 

²ðºìØîÚ²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚàôÜܺðÀ

                                http://www.diplomat.am/all-14/greece_negotiations.jpg

                         

Դասարան-  10-րդ

Առարկա-     Համաշխարհային պատմություն

Թեմա-        Ðàôܲβܠ ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂڲܠ êÎƼ´À

Նպատակը-   Իմանա`

                            Îñ»ï» ÏÕ½áõÙ »±nμ »Ý Ó¨³íáñí»É ³é³çÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: à±ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ »±nμ

                          ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë Ùdzíáñ»ó Îñ»ï» ÏÕ½ÇÝ: Ò»ñ ϳñÍÇùáíª ÇÝãá±õ Îñ»ï»Ç μaEan ù³Õ³ùÝ

                           »ñÁ å³ñëå³å³ï ã¿ÇÝ: ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙª ³) §Ã³É³ëëáÏñ³ïdz¦, μ) §Ã»áÏñ³ï³Ï³Ý

                          å»ïáõÃÛáõݦ: º±nμ ¨ ÇÝãá±õ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó Îñ»ï»Ç å»ïáõÃÛáõÝÁ:

                         àñá±Ýù ¿ÇÝ ³ù³Û³óÇÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝãá±õ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó ÙÇÏ»ÝÛ³Ý ù³Õ³-

                          ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ:

                           Կարողանա                      

                       ´Ýáõó·ñ»լ ÐáÙ»ñáëÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ðáõݳëïանը

Մեթոդ-               գծակարգ,   քննարկում,  դասախոսություն, մտագրոհ

Կահավորում-   դասագիրք, տետր

Դասի ընթացք- - .Նախորդ դասի   հարցում,   քննարկում,  ամփոփում

                          .Կարճ դասախոսություն

                          .Աշխատանք քարտեզի հետ

                               . Խմբային աշխատանք

1-ին խումբ-

Îñ»ï»–ÙÇÏ»ÝÛ³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÁ

 

 d5a3d5bcd5a5d5a1d681d5a5.jpg

 

 

2-րդ խումբ.

ÐáÙ»ñáëÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÁ:

                                                  images (1).jpg

 

3-րդ խումբ

Վ³Õ ÑáõÝ³Ï³Ý åáÉÇëÁ

http://image.slidesharecdn.com/random-130121075238-phpapp01/95/-14-638.jpg?cb=1358754844

.Կազմել գծակարգ

ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý åáÉÇë

ûÉÇ·³ñËdz

ïÇñ³Ýdz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

               


 

Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան ԱՐևՄՏՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ÐàôÜ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚ²Ü êÎƼ´À ²ðºìØîÚ²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚàôÜܺðÀ

Ստեփանավանի Վ . Թեքեյանի անվան 6- րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն . Միկոյան ԱՐևՄՏՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ÐàôÜ²Î²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚ²Ü êÎƼ´À ²ðºìØîÚ²Ü ø²Ô²ø²ÎðÂàôÂÚàôÜܺðÀ

Ean ù³Õ³ùÝ »ñÁ å³ñëå³å³ï ã¿ÇÝ: ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙª ³) §Ã³É³ëëáÏñ³ïdz¦, μ ) §Ã»áÏñ³ï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõݦ: º±n μ ¨ ÇÝãá±õ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó Îñ»ï»Ç å»ïáõÃÛáõÝÁ: àñá±Ýù ¿ÇÝ ³ù³Û³óÇÝ»ñÇ…

Ean ù³Õ³ùÝ »ñÁ å³ñëå³å³ï ã¿ÇÝ: ƱÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙª ³) §Ã³É³ëëáÏñ³ïdz¦, μ ) §Ã»áÏñ³ï³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõݦ: º±n μ ¨ ÇÝãá±õ ³ÝÏáõÙ ³åñ»ó Îñ»ï»Ç å»ïáõÃÛáõÝÁ: àñá±Ýù ¿ÇÝ ³ù³Û³óÇÝ»ñÇ…

2- րդ խումբ. ÐáÙ»ñáëÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÁ: 3- րդ խումբ Վ ³Õ ÑáõÝ³Ï³Ý åáÉÇëÁ

2- րդ խումբ. ÐáÙ»ñáëÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÁ: 3- րդ խումբ Վ ³Õ ÑáõÝ³Ï³Ý åáÉÇëÁ

.Կազմել գծակարգ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý åáÉÇë ûÉÇ·³ñËdz ïÇñ³Ýdz

.Կազմել գծակարգ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý åáÉÇë ûÉÇ·³ñËdz ïÇñ³Ýdz

Հունաստան

Հունաստան
Скачать файл