Համա՛խարհային մշակույթ
Оценка 4.8

Համա՛խարհային մշակույթ

Оценка 4.8
docx
13.05.2020
Համա՛խարհային մշակույթ
համածխարհային մշակունթ.docx

Դասարան- 11-րդ

Առարկա-  համաշխարհային պատմություն

Թեմա-     ¶ÈàôÊ ´ . вزÞʲðвÚÆÜ Ø ØÞ²ÎàôÚÂÀ Üàð IJزܲÎܺðàôØ

Նպատակ  իմանա- ƱÝã ·áñÍáÝÝ»ñ ËóݻóÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ:

                                  Æ±Ýã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ß˳ñÑÇÏ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ:

               º±ñµ ¨ á±ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝÁ ѳëï³ïí»ó å³ñï³¹Çñ ï³ññ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ

:

 Ü»ñϳ۳óնել   ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝóóÇ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ XIX ¹³ñáõÙ:

                         ²ß˳ñÑÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý Ç±Ýã Ýáñ µÝ³·³í³éÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý

                         àíù»±ñ ¿ÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý ³Û¹ ×ÛáõÕ»ñÇ Ý߳ݳíáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ:

 

Կահավորում-գիրք, տետր

 

Մեթոդ-    գծակարգ, դասախոսություն

 

Դասի ընթացք- Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

 

                   .º±ñµ ¿ ÁݹáõÝí»É ѳßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ:

                   .ÆÝãá±õ ¿ñ µáÉߨÇÏÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ѳßïáõÃÛ³Ý ÏÝùáõÙÁ:

                   .àñï»±Õ ¨ »±ñµ ÏÝùí»ó ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ:

                     Æ±Ýã å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¹ñí»óÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ³éç¨:

                 .  Æ±Ýã ѻ勉ÝùÝ»ñ áõÝ»ó³í ´ñ»ëï–ÈÇïáíëÏÇ å³Ûٳݳ·ÇñÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

      

                       .Տնային աշխատանքների ստուգում

.դասահարցում

.Առաջին աշխարհամարտի արդյունքների ամփոփում                                                                                                              

հետևանքպատճառ Առաջին համաշխարհային պատերազմ                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Կարճ դասախոսություն

 

                        вزÞʲðвÚÆÜ  ØÞ²ÎàôÚÂÀ Üàð IJزܲÎܺðàôØ

                                                   գծակարգի կազմում

 

գիտություն

բնագավառ

հայտնագործություններ

      նշանավոր      գիտնականներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Կազմակերպել քննարկում, հիմնավորելով այն տեսակետը, որ

  XVII–XVIII ¹³ñ»ñÁ »íñáå³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ ¿ñ, ÇëÏ XIX ¹³ñÁ ¨ XX ¹³ñÇ ëÏǽµÁª Ýñ³ ³é³çÁÝóóÇ Ù»Í ÃéÇãùÁ ¨ ѳÕóñß³íÝ ³ß˳ñÑáõÙ

 

.Ամփոփել հարցերի միջոցով

.Տնայաին աշխաատանք

.Ներկայացնել ռեֆերատներ այս նշանավոր գիտնականների վերաբերյալ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картинки по запросу մենդելեեւ    Համաշխարհային պատմություն

            դասարան-11-րդ

 

 

 

 

                                    вزÞʲðвÚÆÜ Ø ØÞ²ÎàôÚÂÀ

                                Üàð IJزܲÎܺðàôØ

 

                                                                 Картинки по запросу նյուտոն

 

 

  Ք.Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան  6-րդ  դպրոցի  ուսուցիչ՝Ն.Միկոյան

          

 


 

XIX ¹³ñáõÙ: ²ß˳ñÑÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý Ç±Ýã Ýáñ µÝ³·³í³éÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý àíù»±ñ ¿ÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý ³Û¹ ×ÛáõÕ»ñÇ Ý߳ݳíáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ: Կահավորում-գիրք, տետր Մեթոդ- գծակարգ, դասախոսություն Դասի ընթացք- Նախորդ…

XIX ¹³ñáõÙ: ²ß˳ñÑÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý Ç±Ýã Ýáñ µÝ³·³í³éÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý àíù»±ñ ¿ÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý ³Û¹ ×ÛáõÕ»ñÇ Ý߳ݳíáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ: Կահավորում-գիրք, տետր Մեթոդ- գծակարգ, դասախոսություն Դասի ընթացք- Նախորդ…

XVII–XVIII ¹³ñ»ñÁ »íñáå³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ ¿ñ, ÇëÏ

XVII–XVIII ¹³ñ»ñÁ »íñáå³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ ¿ñ, ÇëÏ

Համաշխարհային պատմություն դասարան-11-րդ вزÞʲðвÚÆÜ Ø ØÞ²ÎàôÚÂÀ Üàð IJزܲÎܺðàôØ

Համաշխարհային պատմություն դասարան-11-րդ вزÞʲðвÚÆÜ Ø ØÞ²ÎàôÚÂÀ Üàð IJزܲÎܺðàôØ

Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Ն.Միկոյան

Ք.Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝Ն.Միկոյան
Скачать файл