Ալգորիթմներ
Оценка 4.7

Ալգորիթմներ

Оценка 4.7
ppt
25.05.2020
Ալգորիթմներ
algoritner.ppt

² ȶ à ð Æ Â Ø Ü º ð

² ȶ à ð Æ Â Ø Ü º ð

² ȶ à ð Æ Â Ø Ü º ð

²É·áñÇÃÙÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ òÆÎÈÆÎ ×ÚàôÔ²ìàðì²Ì ·Í³ÛÇÝ

²É·áñÇÃÙÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ òÆÎÈÆÎ ×ÚàôÔ²ìàðì²Ì ·Í³ÛÇÝ

²É·áñÇÃÙÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ

òÆÎÈÆÎ

×ÚàôÔ²ìàðì²Ì

·Í³ÛÇÝ

²È¶ ³Ýí³ÝáõÙ êÎƼ´ Ðð²Ø²ÜܺðÆ Þ²ðø ìºðæ êÎƼ´ Ðð²Ø²Üܺð ìºðæ ¶Í³ÛÇÝ ³É·áñÇÃÙÝ»ñ

²È¶ ³Ýí³ÝáõÙ êÎƼ´ Ðð²Ø²ÜܺðÆ Þ²ðø ìºðæ êÎƼ´ Ðð²Ø²Üܺð ìºðæ ¶Í³ÛÇÝ ³É·áñÇÃÙÝ»ñ

²È¶ ³Ýí³ÝáõÙ
êÎƼ´
Ðð²Ø²ÜܺðÆ Þ²ðø
ìºðæ

êÎƼ´

Ðð²Ø²Üܺð

ìºðæ

¶Í³ÛÇÝ ³É·áñÇÃÙÝ»ñ

»Ã» ³å³ ÖÚàôÔ²ìàðì²Ì ²È¶àðÆÂØܺð ²È¶ ³Ýí³ÝáõÙÁ ëÏǽµ… »Ã» å³ÛÙ³Ý ³å³ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù 1 ³Ûɳå»ë Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù 2 í»ñç … ³í³ñï êÎƼ´ Ðð²Ø²ÜܺðÆ Þ²ðø 1 ìºðæ…

»Ã» ³å³ ÖÚàôÔ²ìàðì²Ì ²È¶àðÆÂØܺð ²È¶ ³Ýí³ÝáõÙÁ ëÏǽµ… »Ã» å³ÛÙ³Ý ³å³ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù 1 ³Ûɳå»ë Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù 2 í»ñç … ³í³ñï êÎƼ´ Ðð²Ø²ÜܺðÆ Þ²ðø 1 ìºðæ…

»Ã»

³å³

ÖÚàôÔ²ìàðì²Ì ²È¶àðÆÂØܺð

²È¶ ³Ýí³ÝáõÙÁ
ëÏǽµ…
»Ã» å³ÛÙ³Ý
³å³ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù 1
³Ûɳå»ë Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù 2
í»ñç
³í³ñï

êÎƼ´

Ðð²Ø²ÜܺðÆ
Þ²ðø 1

ìºðæ

ä²ÚزÜ

Ðð²Ø²ÜܺðÆ
Þ²ðø 2

+

-

Кон ëÏǽµ í»ñç å³ÛÙ³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù + -

Кон ëÏǽµ í»ñç å³ÛÙ³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù + -

òÆÎȲÚÆÜ ²È¶àðÆÂØܺð

²È¶ ³Ýí³ÝáõÙ
êÎƼ´
òÆÎÈå³ÛÙ³Ý
нц
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ß³ñù
кц

Кон

ëÏǽµ

í»ñç

å³ÛÙ³Ý

Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ
ß³ñù

+

-

Скачать файл