10кл КАЗ
Оценка 4.9

10кл КАЗ

Оценка 4.9
docx
23.04.2020
10кл КАЗ
10кл КАЗ.docx

Биология

10 сынып

1. Азот химиялық элемент ретінде құрамына кіреді:

А - липидтер, көмірсулар, нуклеин қышқылдары

Б - майлар, аденозинүшфосфат  қышқылы ( АТФ), көмірсулар

В - майлар, ақуыздар, көмірсулар

Г- ақуыз, аденозинүшфосфат  қышқылы ( АТФ), нуклеин қышқылдары

2. Жасушадағы көмірсулардың негізгі функциясы:

А ферментативті - каталитикалық

Б - тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтау

В - энергетикалық

Г - реттеуші

3. Ферменттер химиялық құрылымына қарай  .....   болып табылады:

А - ақуыздар

Б - майлар

В көмірсулар

Г-  нуклеотидтер

4. Жасушада өтетін барлық реакциялар үшін энергияның әмбебап көзі болып табылады:

А -ДНҚ

Б - тРНҚ

В АТФденозинүшфосфат  қышқылы)

Г-  аРНҚ

5. Жасушалық теорияның негізгі ережелерін қалыптастырған:

А –Т.Шванн  және  М.Шлейден

Б – Р.Гук  және  Р.Броун

В – Ч.Дарвин  және К.Бэр

Г – Г.Мендель  және Т.Морган

6.  Жасуша теориясының ережесі  болып табылады::

А - барлық тірі организмдердің жасушалық құрылымы олардың шығу тегінің бірлігін куәландырады

Б - қазіргі өмір сүретін барлық ағзалардың жасушалық құрылысы тірі жүйелердің құрылысының күрделілігін куәландырады

В - барлық ағзалардың жасушалары бірдей функцияларды орындайды

Г - Өсімдіктер мен жануарлар организмдерінде жасушалар жасушалық емес заттардан пайда болады

7. Жасушасында ресімделген ядросы бар организмдер:

А бір жасушалы

Б -  эукариоттар

В - көпжасушалы

Г - прокариоттар

8. Прокариоттар болып табылады:

А - бактериялар және көк-жасыл балдырлар

Б - қарапайым және өсімдіктер

В  - жануарлар мен саңырауқұлақтар

Г - вирустар

9. Хромосом құрамына кіретін заттар:

А - майлар мен көмірсулар

Б - АТФ денозинүшфосфат қышқылы) және РНҚ

В-  ақуыз және ДНҚ

Г-  РНҚ және липидтер

10. Гомологиялық хромосомалар:

А - әр түрлі белгілерге жауап беретін гендер бар

Б- хроматидтер сияқты

В-  гендердің бірдей жиынтығы бар, бірақ әр түрлі тұқымнан (ата-анадан) зиготаға түскен

Г- бір-бірінен пішіні мен мөлшері бойынша ерекшеленеді

11. Жасушаны біртұтас бүтін етіп байланыстыратын, зат тасымалын жүзеге асыратын, липидтер синтезіне қатысатын, жасушаны бір мезгілде әр түрлі химиялық реакциялар болатын секцияларға бөлетін Органоид:

А- эндоплазмалық желі

Б - сыртқы жасушалық мембрана

В - Гольджи кешені

Г-  цитоплазма

12. Тек өсімдік жасушаларында кездесетін екі мембранды органоид:

А-митохондрия

Б- пластида

В-эндоплазмалық желі

Г - Рибосома

13. Бактериялар жасушасында орналасқан:

А- ДНҚ бір сақиналы молекуласы

Б- ДНҚ бір сызықты молекуласы

В-ДНҚ бірнеше сақиналы молекулалары

Г-ДНҚ бірнеше сызықты молекулалары

14. Ассимиляция және диссимиляция процестерінің жиынтығы:

А- катаболизм

Б- анаболизм

В- метаболизм

Г-  нейтрализм

15. Бір глюкоза молекуласынан энергетикалық алмасудың қай кезеңі нәтижесінде пирожүзім қышқылының 2 молекуласы және АТФ (Аденозинүшфосфор қышқылы) 2 молекуласы пайда болады:

А-дайындық

Б-толық тотығу (тыныс алу)

В- оттексіз

Г-хемосинтез

16. Зигота, бластула, гаструла, нейрула және органогенезді қамтитын жануар ағзасының дамуы:

А- личинкалық 

Б –толық түрленумен

В - эмбрионалды

Г - толық емес түрлену

17. Көлденең - жолақты бұлшық ет, бүйрек және жыныс мүшелері дамып жетіледі:

А - эктодермадан

Б - мезодермадан

В -энтодермадан

Г - Мезенхимадан

18. Талдаушы будандастыру деп аталатын дарақ зерттелетін:

А- гомозиготты доминантты дарақпен

Б- гетерозиготты дарақпен

В- гомозиготты рецессивті дарақпен

Г- ұқсас генотипі бар дарақпен

19. Г. Менделдің үшінші заңы деп аталатын заң:

А-  тәуелсіз тұқым қуалау белгілері

Б-  гаметалар жиілігі

В - Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі гомологиялық қатарлар

Г - бірінші ұрпақ біркелкілігі

20. Гендердің байланысуы абсолютті болмайды, өйткені нәтижесінде бұзылуы мүмкін:

А-  Мейоз барысындағы кроссинговер

Б-  аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі

В - Мейоз барысында хромосомалардың тәуелсіз алшақтығы

Г - Митоз барысында хроматидтің кездейсоқ алшақтығы

21. Өзгермейтін генотип кезінде сыртқы орта жағдайларының өзгеруіне жауап ретінде ағзаның эволюциялық бекітілген бейімделу реакциялары - бұл өзгергіштік:

А - мутациялық

Б - модификациялық

В - комбинативтік

Г - хромосомалық

22. Сыртқы және ішкі орта факторларының әсерінен болатын генотиптің тұрақты өзгеруі:

А-фенотип

Б-ген

В-мутация

Г-реакция нормасы

23. Рецессивті мутациялар:

А –дененің барлық белгілерін қозғайды

Б - әрқашан зиянды

В - фенотиптік жағынан көрінбейді

Г- әрқашан фенотиптік жағынан  көрінеді

 

24. Селекцияда таза линияларды будандастыру кезінде бір-бірінде байқалатын құбылыстар:

А- полиплоидия

Б- гетерозис

В-түр аралық будандастыру

Г-  жақын туыстық будандастыру (инбридинга)

25. Жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдерді селекциялау әдістерінің негізінде:

А-қоршаған орта жағдайларының өзгеруі

Б-тұқым қуалайтын өзгергіштік және жасанды іріктеу

В-тұқым қуалайтын өзгергіштік және табиғи іріктеу

Г- тұқым қуалаушылыққа жатпайтын  өзгергіштік және жасанды іріктеу

 

 

 

 

 


 

Биология 10 сынып 1. Азот химиялық элемент ретінде құрамына кіреді:

Биология 10 сынып 1. Азот химиялық элемент ретінде құрамына кіреді:

В – Ч.Дарвин және К.Бэр

В – Ч.Дарвин және К.Бэр

Б- хроматидтер сияқты В- гендердің бірдей жиынтығы бар, бірақ әр түрлі тұқымнан (ата-анадан) зиготаға түскен

Б- хроматидтер сияқты В- гендердің бірдей жиынтығы бар, бірақ әр түрлі тұқымнан (ата-анадан) зиготаға түскен

Бір глюкоза молекуласынан энергетикалық алмасудың қай кезеңі нәтижесінде пирожүзім қышқылының 2 молекуласы және

Бір глюкоза молекуласынан энергетикалық алмасудың қай кезеңі нәтижесінде пирожүзім қышқылының 2 молекуласы және

В - Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі гомологиялық қатарлар

В - Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі гомологиялық қатарлар

Селекцияда таза линияларды будандастыру кезінде бір-бірінде байқала тын құбылыстар:

Селекцияда таза линияларды будандастыру кезінде бір-бірінде байқала тын құбылыстар:
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.