Конспект лекції №10 ТЕМА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗІ ДАНИХ.
Оценка 4.6

Конспект лекції №10 ТЕМА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗІ ДАНИХ.

Оценка 4.6
docx
20.11.2021
Конспект лекції №10 ТЕМА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗІ ДАНИХ.
Л2-002819.docx

Конспект лекції №10

ТЕМА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗІ ДАНИХ.

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до фаху». Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з формування бази даних в Excel, використання запитів для пошуку інформації в базі даних.

План лекції

1.  Поняття запитів. Створення запитів у формі.

2.  Створення запитів за допомогою фільтрів: автофільтр, розширений фільтр.

3.  Критеріальні обчислення в базах даних.

 

Опорні поняття: бази даних, запити, інформація.

Інформаційні джерела:

Основна та допоміжна література:

1.                   Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. К.: Каравела, 2003.

2.                   Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

3.                   ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

4.                   ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010. СПб.: Питер, 2010. – 252 с.

5.                   Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2007. – 368 с.

6.                   Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.

7.                   Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.

8.                   ДонцовД.Word 2007. Легкий старт. СПб.: Питер, 2007.

9.                   Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). К: Генеза, 2009. 331 с.

10.               Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник.

К.:КНЕУ, 2002.

11.               Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. М: Вильямс, 2014. 208 с.

12.               Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 176 с.

13.               Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. Роботи К.: КНЕУ, 2006.

14.               Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. К.: Каравела, 2007. 640 с.

15.               Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. 2-ге вид. К.: BHV, 2009. – 288 с.

16.               Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.

17.               Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник Суми: Університ. книга, 2003.

18.               МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. Эком, 2007.

19.               Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. Львів: ЛДФА, 2004.

20.               Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. М: Эксмо, 2008. – 592 с.

21.               СергеевА. П.Microsoft Office 2007. М: Вильямс, 2007.

22.               Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. СПб.: Питер, 2007.

23.               Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы пакета.

  СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с.

24.               ФизерсМайкл К. Word 2007. СПб.: Питер, 2008.

25.               Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002.

26.               Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. Харьков, 2000.

27.               Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. К.: Центр навч. літ., 2002.

28.               Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

29.               Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. Київ, 1999.

30.               Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. К.: Центр навч. літ.

31.               Малышев С.А. Самоучитель VBA. СПб., 2001.

32.               Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999.

33.               СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. Диалектика, Вильямс, 2010.

34.               ХоникаттДжерри. Использование Internet. Киев, 1997.

35.               Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. Киев, 2001.

 

Інтернет ресурси:

-                     Лабораторний практикум Word.


-                     Лабораторний практикум PowerPoint.

-                     Лабораторний практикум Excel.

-                     Лабораторний практикум Access.

-                     Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org.

-                     Типи        локальних       комп’ютерних        мереж,        топологія        мереж,        мережеві        протоколи        http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource.

-                     Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php.

-                     Пошуковий сервер www.google.com.ua.

-                     ВоробйовВ.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця http://www.twirpx.com/file/86994/.

-                     Microsoft                          Office                           Word                           2007                          StepbyStep                          http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html.

-                     А.               Гладкий,               А.               Чиртик               Excel.               Трюки               и               эффекты               http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm.

-                     http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help.

-                     http://www.iworker.ru/lesson/248882.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

-                     http://www.teachvideo.ru/course/195.

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мультимедійна презентація.

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття запитів. Створення запитів у формі.

Доволі часто робота з списками/базами даними полягає у відборі з множини даних тієї частини, яка задовольняє певні вимоги. Для цього існують спеціальні механізми, які називаються «запитами».

Запитом називають засіб пошуку даних, що зберігаються у списку, за допомогою певного критерію пошуку. Результатом виконання запиту є набір записів, які задовольняють введеному критерію.

Критерій пошуку може містити одну або більше умов, при цьому декілька умов можуть накладатися або на один стовпчик таблиці (поле списку), або одночасно на декілька стовпчиків (полів списку).

За типами критерії поділяють на прості, складні, складені та обчислювальні:

§      простий критерій містить тільки одну умову;

§      складний критерій дві і більше умов, що накладаються на дані одного поля;

§      складений критерій дві і більше умов, що накладаються на дані різних полів;

§      обчислювальний критерій містить умову вибірки даних за значенням, що обчислюється за формулою або функцією.

 

Створення запитів у формі

Для зручної роботи з окремими записами бази даних використовується форма.

Форма – зручний засіб для перегляду, зміни, додавання та вилучення записів, а також для пошуку даних у списку даних.

Викликати форму за допомогою стрічки інструментів неможливо. Для її виклику потрібно додати кнопку на панель швидкого доступу. Для цього потрібно скористатись кнопкою Настройка панели быстрого доступа

, вибрати варіант Другие команды, серед списку усіх команд знайти варіант Форма                     та додати цю кнопку на панель швидкого доступу.

Вікно форми має назву робочого аркуша, де розташований список даних, і одразу показує зміст першого


запису зі списку (рис. 1):

Рис.1. База даних та форма для її відображення


Для пересування по записах можна використовувати бігунок (слайдер) на лінійці переміщення або кнопки Далее та Назад. Для переміщення по значеннях полів запису можна використовувати мишку або клавіші Tab – на наступне поле, або Shift + Tab на попереднє поле запису.

Зміст полів запису (крім полів, що містять формули), можна змінювати. Для збереження змін потрібно скористатись кнопкою Добавить або закрити форму. Відмінити внесені зміни можна кнопкою Вернуть, поки запис ще є активним. Якщо зміни вже збережені, відмінити редагування неможливо. Кнопка Удалить видаляє поточний запис, і його також неможливо відновити.

Кнопка Добавить дозволяє створити новий запис, а вихідні значення (поля, що містять формули/функції) будуть обчислені автоматично при натисненні клавіші Enter, кнопкиДобавить або кнопки Закрыть.

Для створення запитів у вікні форми існує кнопка Критерии. Вона дає користувачу чисте вікно форми, в якому можна накласти потрібні умови на ті чи інші поля. За допомогою форми можна створювати простий критерій (записується одна умова на одне поле), або складений критерій (по одній умові на кілька полів) (рис. 2). Складний та обчислювальний критерій у формах використовувати не можна.

Після створення критерію для перегляду записів, які його задовольняють використовують кнопки Далееі

Назад.

Рис. 2. Створення запиту у вікні форми

 

При занесенні умов можна використовувати знаки ? і *. Знак ? замінює під час пошуку один будь-який текстовий символ, а знак * – будь-яку кількість будь-яких текстових символів. Кнопка Очистить видаляє всі умови, Вернуть – повертає очищені умови, Правка повертає користувача у вікно форми для редагування записів, Закрыть закриває вікно форми.

 

Зауваження. Програма почне перегляд записів з того місця таблиці, де знаходився курсор перед відкриванням діалогового вікна форми. Тому перед початком пошуку записів рекомендується зробити активним перший запис списку.

 

 

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Конспект лекції №10 ТЕМА 10

Конспект лекції №10 ТЕМА 10

Лабораторний практикум PowerPoint

Лабораторний практикум PowerPoint

Для пересування по записах можна використовувати бігунок (слайдер) на лінійці переміщення або кнопки

Для пересування по записах можна використовувати бігунок (слайдер) на лінійці переміщення або кнопки
Скачать файл