Нохчийн литература Сулейманов Ахьмад Сулейманович. «Борз ю уг1уш».
Оценка 4.6

Нохчийн литература Сулейманов Ахьмад Сулейманович. «Борз ю уг1уш».

Оценка 4.6
Интерактивная доска +1
pptx
администрации
5 кл
25.04.2018
Нохчийн  литература  Сулейманов  Ахьмад   Сулейманович.   «Борз  ю  уг1уш».
Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx

Урокан ц1е: Орам а, гергара дешнаш а

Урокан ц1е: Орам а, гергара дешнаш аУрокан ц1е: Орам а, гергара дешнаш а.

Кхеторан: Хаа деза, х1ун олу дешан орамах

Кхеторан: Хаа деза, х1ун олу дешан орамах

1алашонаш:


Кхеторан: Хаа деза, х1ун олу дешан орамах.Дешан орам а , цхьа орам болу дешнаш карадар а, уьш лохуш г1алат ца вала хаар а.
 

Кхиоран : Яханчу урокехь 1амийнарг карладаккхар

Кхиоран : Яханчу урокехь 1амийнарг карладаккхарКхиоран : Яханчу урокехь 1амийнарг карладаккхар. Дешархойн хаарш к1аргдар, шордар.

Кхетош—кхиоран: нохчийн матте болу безам кхиор

Кхетош—кхиоран: нохчийн матте болу безам кхиорКхетош—кхиоран: нохчийн матте болу безам кхиор.

Газа- гезарий, г1ан- г1енах, диг- дагаран, у-уьна, мохь—маьхьаро, дош-дашо—дешнаш

Газа- гезарий, г1ан- г1енах, диг- дагаран, у-уьна, мохь—маьхьаро, дош-дашо—дешнашГаза- гезарий, г1ан- г1енах, диг- дагаран, у-уьна, мохь—маьхьаро, дош-дашо—дешнаш.

Деша. Зама, дешар, аха, ахар, заманхо, дешархо, т1ом, дийцархо, т1емало, дийцар, ахархо

Деша. Зама, дешар, аха, ахар, заманхо, дешархо, т1ом, дийцархо, т1емало, дийцар, ахархо


Деша. Зама, дешар, аха, ахар, заманхо, дешархо, т1ом, дийцархо, т1емало, дийцар, ахархо.

Т1едиллар: билгалъяха оцу дешнийн лардаш,чаккхенаш.

Тобанашкахь болх:

Тобанашкахь болх:

Тобанашкахь болх:

Рефлекси:

Рефлекси:

Рефлекси:

Ц1ахь бан болх. 1.1амае 45-г1а параграф

Ц1ахь бан болх. 1.1амае 45-г1а параграф

Ц1ахь бан болх.
1.1амае 45-г1а параграф.
2.Кхочушде 216—217-г1ий шардарш.

Скачать файл