Первобытное общество
Оценка 4.6

Первобытное общество

Оценка 4.6
docx
13.05.2020
Первобытное общество
նախնադար.docx

Հայոց պատմություն              

Դասարան-6-րդ Картинки по запросу նախնադարյան մարդիկ

 

 

 

 

 

 

            ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ     ՀՆԱԳՈՒՅՆ   ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

 

         /ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ  ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ  ԲՆՕՐՐԱՆ/

 

Картинки по запросу նախնադարյան մարդիկ

 

       Ստեփանավանի  Վ.Թեքեյանի  անվան 6-րդ  դպրոցի   ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան        

Դասարան- 6-րդ

Առարկա-     Հայոց   պատմություն

Թեմա-      ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ  ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ  ԲՆՕՐՐԱՆ

Նպատակ Իմանա`  նախնադարի փուլերը, բնակատեղիները (Գուգարք, Պորտաբլուր

                                     Շենգավիթ, Լճաշեն) նախամարդկանց նյութական և

                                     հոգևոր   ձեռքբերումները

             Կարողանա` բնութագրել Հայկական լեռնաշխարհի բնի­կ­ների զբաղմունքը,

                                     աշխատանքի  գործիք­ները, հասարակական խմբերը նախնա­դարյան

                                     համայնական հասարակարգում    տարբերակել հասարակության

                                     զարգացման փուլերը,

Մեթոդ -      Հարցազրույցքննարկումդասախոսությունգծակարգ ,նկարներ, սալիկահանդես

Կահավորումգիրք   , տետր,    քարտեզ, նկարներ, սալիկահանդես

Դասի ընթացք- .Նախորդ դասի հարցում, հարցազրույց, քննարկում

                                .Տնային աշխատանքների ստուգում

                                .Դասը սկսել հարցազրույցի միջոցով

 

Ամփոփել հայկական լեռնաշխար  դասը  կազմելով գծակարգ

 

                                          Հայկական       լեռնաշխարհ

Դիրքը

լեռներ

լեռնաշղթաներ

խոշոր

գետեր

 խոշոր

  լճեր

վարչական

բաժանում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Զուգահեռ աշխատել  քարտեզի հետ

 

 

.Կարճ  դասախոսություն

 

           ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ  ՈՐՊԵՍ  ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ  ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ  ԲՆՕՐՐԱՆ

 

ժամանակաշրջանը

հունարեն անվանում

տևողությունը

նվաճումները

քարի դար

 

շուրջ 3 միլ ոն տարի առաջ

 

ա.հին քարի դար

պալեոլիթ

մինչև Ք. ա. XII հազարամյա կը:

. Սկզբում մար դիկ ապրում էին խմբե րով, որոնք գիտու թյան մեջ կոչ վում են նախ նադա րյան մարդ կային հոտեր:

. Նրանք հիմ նականում զբաղ վում է ին հա վաքչությամբ և որսորդու թյամբ,

. բնակվում էին քարանձավ նե րում:

. կարևորա

.գույն նվաճում նե րից էր կրա կի ստա ցու մը և օգ տա

Հնագույն մարդկանց առաջին գործիքները երկու ծայր ունեին. սուր ծայրը գործածում էին կտրելու, քերելու, ծակելու, տաշելու նպատակով, իսկ բութ ծայրը՝ իբրև մուրճ: Մարդու առաջին գործիքները նաև նրա առաջին զենքերն էին բնության վայրի ուժերի դեմ պայքարում:

գործումը:

. ձևավորվեց ժամանակակից մար դը` բանական մարդը:

բ.միջին քարի դար

մեզոլիթ

Ք. ա. XII–X հա զարամյակ նե րը:

Կա րևոր էր նետ ու ա ղեղի լայն կի րառությունը:

. Միջին քա րի դա րում տոհ մա կան համայնք նե րը, աճելով ու մի ավորվելով, կազմում էին ցեղե ր:

գ. նոր քարի դար

էնեոլիթ

 

 

 

.գծակարգը լրացնել հաջոր դասերին ևս

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Հին քարի դար (պալեոլիթ), միջին քարի դար (մեզոլիթ), նոր քարի դար (նեոլիթ), պղնձի–քարի դար (էնեոլիթ), բրոնզի դար, Գուգարք, Արտին լեռ, Արզնի, Ազոխ


 

Հայոց պատմություն Դասարան-6-րդ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ / ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ ԲՆՕՐՐԱՆ/ Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Հայոց պատմություն Դասարան-6-րդ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ / ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ ԲՆՕՐՐԱՆ/ Ստեփանավանի Վ.Թեքեյանի անվան 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

Դասարան - 6- րդ Առարկա - Հայոց պատմություն Թեմա - ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ ԲՆՕՐՐԱՆ Նպատակ - Իմանա` նախնադարի փուլերը, բնակատեղիները (…

Դասարան - 6- րդ Առարկա - Հայոց պատմություն Թեմա - ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՆԱ ՇԽԱՐՀԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱ ԳՈՒՅՆ ԲՆՕՐՐԱՆ Նպատակ - Իմանա` նախնադարի փուլերը, բնակատեղիները (…

XII հազարամյա կը: . Սկզբում մար դիկ ապրում էին խմբե րով, որոնք գիտու թյան մեջ կոչ վում են նախ նադա րյան մարդ կային հոտեր:

XII հազարամյա կը: . Սկզբում մար դիկ ապրում էին խմբե րով, որոնք գիտու թյան մեջ կոչ վում են նախ նադա րյան մարդ կային հոտեր:
Скачать файл