Презентация
Оценка 4.7

Презентация

Оценка 4.7
Исследовательские работы +1
pptx
администрации
Взрослым
07.01.2019
Презентация
Қaзipгi кезде бiлiм беpу желiлеpi apқылы мектептеpдiң ынтымaқтaстығын оpнaту кеңiнен қолдaу тaуып отыp. Жaлпы, желiлiк қоғaмдaстық құpудa құpылым құpып, ынтымaқтaсқaн қapым қaтынaс оpнaту, мaқсaттapды aйқындaп, құндылықтapды бipiктipу сияқты әpекеттеp оpындaлу кеpек. Мектебiмде желiлiк қоғaмдaстық құpуды осы деңгейлiк куpстa aлғaн бiлiмiме сүйенiп, қоғaмдaстық құpу жөнiндегi нұсқaулықты бaсшылыққa aлa отыpып жүзеге aсыpдым. Мектептегi әpiптестеpiмдi ең aлғaшқы мектеп тәжipибе кезеңiндегi мaқсaтымен тaныстыpу семинapындa, aтa-aнaлap жинaлысындa хaбapлaндыpып , қоғaмдaстықтың мaқсaтымен тaныстыpдым. Кәсiби қaуымдaстық құpудың apтықшылығы мен тиiмдiлiгiне тоқтaлa отыpып мәлiмет беpдiм. Мектептегi кәсiби қоғaмдaстықтың мaқсaты: мектепте оқыту үдеpiсiндегi оpтaқ пpоблемaлapды бipлесiп шешетiн және өз құзыpын дaмытaтын мұғaлiмдеpдiң кәсiби қоғaмдaстығын құpу
Гульфайруз №2.pptx

Презентация

Презентация
Мектептің даму жұмысына қатысқан барлық әріптестерімнің ролі Қарым-қатынас орнату мен білімді тарату – көшбасшылықтың басты міндеті Ынталандыру Түсіндіру Мектеп  әкімшілігімен   әңгіме жүргізу Жинау Презентация Ресурстарды тарату Ресурстарды тарату КӨШБАСШЫ Қызығушылық Қызығушылық ІІІ деңгей  мұғалімдері Табы Табы с с КОМАНДА Пән  мұғалімдері Тәлім  алушылар Коучингке  қатысушылар ОҚУШЫЛАР Сенім Белсенділік Директордың  орынбасарлары ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ

Презентация

Презентация
Көшбасшы  мұғалім  коучер Оқушылар

Презентация

Презентация
«Ұстаз болу – өз уақытын аямау, өзгенің бақытын М.Әуезо в аялау»  Топтық жұмыс  Уақыт шеңбері  Жұптық әңгіме     Джигсо Сұрақтар шеңбері Ойлан –Жұптас – Бөліс Бағдаршам Орта мерзімді жоспар үйретеді Коучерге ықпал етеді Тәлім алушы Коучинг- сессия өткізеді.т ың идея қосты Сабақты бақылайд ы Физика пәнінің мұғалімі Кәсіби әңгіме жүргізе ді Кедергілер:  Бірлесіп жұмыс жасауда сәйкес уақыттың келмеуі;  Коучинг ұйымдас-тыруда әріптестерінің біліктілігінің болуы жұмысын кәсіби төмен Екінші санаттағ ы мұғалім Бірігіп жұмыс жасайды Көмек:  Оқыту тәжірибесінің мақсаты мен күтілетін нәтижелерді анықтауға көмектеседі;  Тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді

Презентация

Презентация
Кәсіби қоғамдастық Біз біргеміз, берік біздің іргеміз! ПШО Таныст ы- рылым Дөңгел ек үстел Мектепішілі к қауымдаст ық Тәлім алушы Тәлім алушы Кәсіби қауымдаст Мен және ық менің командам Шымкент №9 гимназия- лицей мектебі Алтынбаста у жалпы орта мектебі Мектепарал қауымдасты ық қ Арыс  қаласы  М  Ауезов атындағы     гимназия  мектебі №50 жалпы орта мектебі Коучин г сессия Коучин г сессия Коучин г сессия Коучин г сессия Ғаламтор желісі     Ата­аналар  қауымдастығы Баспасөз материалда ры Күтілетін нәтиже:  Әріптестердің кәсіби дағдылары мен өзіне деген сенімі артады;  Ортақ мақсатқа қол жеткізу жолында ресурсты тиімді пайдалану дағдылары қалыптасады

Презентация

Презентация
“ПШО” www.cpm.k z Мақсаты:      Оқыту үрдістерінің     құндылықтарын ұлғайту    Таралу жолдары:   БАҚ арқылы, желі  арқылы, телефон  арқылы, электрондық хат алмасу   Арай 4­топ Наурыз Мәңгілік ел Ж.Қаппаров Зият  Ерекшелігі:    сенімділік, ынтымақтастық,  басшылықтың иерархиялық  емес жүйе  бойынша құрылуы, кәсіптік және  басқарушылық  көмектің мол ресурсы    Ұсыныстар:    1. Мәселелер мен проблемаларды шешуге, жаңа  идеялармен алмасуға тырысу  2. Қолда бар ресурстардан пайдалана білу   3. Зерттеу топтарын құру   4. Ынталандырып, марапаттау    Арай4­топ НаурызМәңгілік елЖ.ҚаппаровЗият“ПШО”www.cpm.kz
Скачать файл