Презентация к уроку "Матушка гусыня"
Оценка 4.7

Презентация к уроку "Матушка гусыня"

Оценка 4.7
pptx
13.05.2020
Презентация к уроку "Матушка гусыня"
открытый урок Матушка гусыня.pptx

Mother Goose [mʌðǝ gu:s] Матушка

Mother Goose [mʌðǝ gu:s] Матушка

Mother Goose
[mʌðǝ gu:s]
Матушка Гусыня

[f] [w] [θ] [ð] [ʒ] [ʌ] /ф/ /-/ /с/ /в/ /ж/ /а/ [wʌn] [fᴐ:] [ θ æ nk] [ðiz]

[f] [w] [θ] [ð] [ʒ] [ʌ] /ф/ /-/ /с/ /в/ /ж/ /а/ [wʌn] [fᴐ:] [ θ æ nk] [ðiz]

[f] [w] [θ] [ð] [ʒ] [ʌ]
/ф/ /-/ /с/ /в/ /ж/ /а/
[wʌn]
[fᴐ:]
[θænk]
[ðiz]

Polynesia is my pet [ ˌpɒlɪˈniːʒə ɪz maɪ pet ]

Polynesia is my pet [ ˌpɒlɪˈniːʒə ɪz maɪ pet ]

Polynesia is my pet
[ˌpɒlɪˈniːʒə ɪz maɪ pet ]
Polynesia is my friend
[ˌpɒlɪˈniːʒə ɪz maɪ frend]
She is smart
[ʃiː ɪz smɑːt ]
I like talking to Polynesia
[aɪ laɪk ˈtɔːkɪŋ tuː ˌpɒlɪˈniːʒə ]
She is friendly
[ʃiː ɪz frendlɪ]
She likes helping me
[ʃiː laiks helpɪŋ mɪ]

M Y F F

M Y F F

M

Y

F

F

Скачать файл