ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Оценка 4.6

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

Оценка 4.6
Презентации учебные +1
docx
классное руководство
2 кл
12.07.2018
ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Общая презентация опыта - цели, ожидаемые результаты, используемые ресурсы, методы обучения, структура урока, приложения, результаты, выводы и резюме. Используя интерактивные методы, используемые в классе в веселой, свободной, игровой атмосфере, каждый ребенок может участвовать в этом процессе и развивать свой интеллектуальный потенциал, развивать свою инициативу, сотрудничать, учитывать взгляды и взгляды указывает на других, но и защищает свою позицию.
Публикация является частью публикации:
Проект урок с интерактивни методи -НУ Пирдоп ; Евдокия Богданова.docx
ПРОЕКТ ПРОЕКТ ЗА УРОК С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УРОК С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ    Учител реализирал практиката:       Евдокия Богдановa Училище:               Начално училище „ Тодор Генчев Влайков” – град Пирдоп Културно­образователна област:         Гражданско образование Предмет:         Час на класа Клас :          2 клас Време на реализация  на практиката:           2016­2017 учебна година Описание на групата ученици, с които е реализирана  практиката:          Възраст  8­9 години       Брой ученици – 21 Пол:  7 момичета, 14 момчета        Резюме: Урокът  е част от тематичното разпределение за Час на класа и е в  съответствие с Държавните образователни изисквания, от културно­образователна област Обществени науки и   гражданско   образование,   начален   етап,     Ядро   1   ”Аз   и   моят   свят”.   Структурно образователното съдържание включва възприемане на името на човека като част от неговите права   и   като   средство   за   индентификация,   запознаване   със   символното   значение   на собственото име, ориентиране в значението на презимето и фамилното име като средство за утвърждаване   на   чувството   за   семейна   и   родова   принадлежност,   които   се   разглеждат посредством   дейности   от   страна   на   учителя   и   учениците,   дидактически   и   ролеви   игри, дискусии,  мозъчна атака, подпомагащи въпроси и допълнителни задачи за домашна работа.  Тема на урока:   „ Моето име” І. Общо представяне на опита Урокът е предназначен за работа с ученици от  2­ри клас. Чрез него се осъществява обучение за  личностно и социално развитие. ІІ.Цели: •предизвикване на познавателен интерес към феномена”име на човек”; •запознаване със символното значение на собственото име;  •преодоляване на неудобството при самопредставяне. ІІІ. Очаквани резултати •възприемане   на   името   като   част   от   човешките     права   и   като   средство   за идентификация •утвърждаване на чувството за семейна и родова принадлежност ІV. Използвани ресурси  •интернет •работни листи V. Методи на обучение •активизираща игра „Рап ритъм с имена” •дискусионен метод „Светкавица“ • ролева игра •беседа •мозъчна атака •дискусионен метод „Пирамида“ •диаграма „Рибена кост“ VI. Описание на практиката I    етап:     Мотивиране Активизираща игра „Рап­ ритъм с имена” 1.Учениците в групата са разположени в кръг (прави или седнали). Един след друг по веригата всеки си казва малкото име.  2.След   това   водещият   установява   четиритактов   ритъм:   два   пъти   пляскане   с   ръце, потупване на ляво или дясно коляно, или потупване на ляво или дясно рамо.Цялата група поема този ритъм. Когато се получи синхрон в групата, водещият (учителят) включва следващото условие  в играта. 3.Ритъмът се запазва, но при потупване на ляво коляно/рамо той съобщава своето име, а при потупване на дясно коляно/рамо,  извиква по име ученика, който стои от дясната му     страна.   Посоченият   трябва   да   направи   същото   ­   при   потупване   на   ляво коляно/рамо той съобщава своето име, а при потупване на дясно коляно/рамо,  извиква по   име   ученика,   който   стои   от   дясната   му     страна.  Така   действието   се   предава последователно по веригата, като четиритактовият ритъм се запазва.  4.След   като   така   се   премине   по   целия   кръг,   това   действие   може   да   се   предава напосоки между ученици, които не стоят един до друг. Темпото се усилва постепенно. II  етап:  Задаване на темата Дискусионен метод“Светкавица“ Възможно ли е хората да живеят заедно без да имат имена? Учителят   дава   указания   за   задачата.   Използва   лека   топка,   която   хвърля     към определен ученик, задава   въпроса и изисква бърз отговор с ДА или НЕ. Важен е ефектът на изненадата – имена не се съобщават.  III етап:  Поставяне на задачи Ролева игра” Играй хора без имена” 1. Нямате имена, как ще се запознаете? 2. Нямате имена, как ще се обръщате един към друг? 3. Как  може да се повика човек , който няма име , а се намира сред  множество други хора? 4. Ако едно писмо е без име, как ще разбереш за кого е адресирано? Всяка ситуация се изиграва пред целия клас, от двойка деца избрана по тяхно желание. След изиграването учителят  прави опит да обобщи мненията и емоционалните оценки на учениците с въпроса: Възможно ли е хората да живеят заедно без да имат имена, защо отговаряте с „да” или с „не”? IV етап: Практическа работа Мозъчна атака  „Защо, когато детето се роди е необходимо веднага да му се даде име?“  Беседа  “Кои имена показват откъде идваме?” 1.Защо хората имат по още две имeна, а някои и по повече? 2.Как наричаме второто и третото име на човека? 3.Кога, в какви ситуации човек си казва и трите имена (дайте примери)? Представи си, че твоето име е дърво. В кои негови части (корона, стебло, орени) ще поставиш личното си име, презимето и фамилията? Самостоятелна работа „ Рисунка на моето име” Всеки   ученик   получава   бял   лист,   върху   който   трябва   да     напише   и   да   довърши изречението „Моето име е ..., а после да нарисува с какво свързва значението на своето име. Обсъждане След като завършат своите рисунки, учителят предлага да направят изложба с тях. Дава указание, че всеки  сам  избира къде да постави своята ­ на стената, на дъската или на постер. Всеки ”художник” се приканва да обясни   рисунката на своето име. Учителят му помага /например: Радина се е нарисувала с широка усмивка, защото нейното   име   означава   радост,   Мартина   се   е   нарисувала   като   букет   от   жълти глухарчета, защото .../ След представянето, всеки получава  листче със своето име и неговото значение... /Приложение1/.  V етап:     Анализ на проблемна ситуация свързана с името Беседа:  1.Харесвате ли своите имена?  2.Изненадани ли сте от значението на своите имена? 3. Има ли причина всеки да носи точно това име, което носи?  4.Всяко ли име има своя тайна? Защо хората не знаят значението на своите имена? 5.Кой е първият човек, на когото ще кажете какво означава вашето име? 6.Защо според вас хората трябва да имат право на име? 7.Кои са причините, заради които човек трябва да има име?  8.Защо името пази човека? Дискусионен метод „Пирамида“ Проблемна ситуация – „Необходимост и значение на името“             Предварително в кутия са поставени листчета с фигурки/ сърце, кръг, слънце, звезда/. Сформират   се   малки   групи   по   четирима.   Разделянето   е   на   случаен   принцип,   според изтегланата от кутията фигурка. /Приложение 2/. Определя се време за работа 5 минути.  Целта   е   да   се   осмисли   информацията   и   да   се   достигне   до   конкретни   обобщения   чрез обединяване около приемливо за всички мнение.  „Рибена кост“ /Приложение 3/ Урокът завършва с препоръка  на учителя към учениците да покажат у дома това,  което са направили в клас и да продължат работата по темата вкъщи, заедно с някой от своите родители.   Задание за домашна работа Децата да проведат интервюта със своите родители „ Разговор за моето име”  /Приложение 4/ и „Моето родословно дърво“ /Приложение 5/   VII. Постигнати резултати С помощта на използваните  интерактивни методи   учебният  час протече във весела,  свободна, игрова атмосфера. Даде се  възможност  на всяко  дете да участва в процеса  и да разгърне своя  интелектуален  потенциал, да развие  своята  инициативност, да  работи в сътрудничество, като се съобразява с мненията и гледните точки на другите,  но умее да отстоява и своята собствена позиция.  / PowerPoint Presentation „ Моето име –  приложения, резултати“/ Приложения Приложение №1   Тайната на моето име Антонио ­ на гръцки означава "безценен”; Борис – прабългарско, историческо име,  означава „бой, борба”; Веселинка – „весел” ; Дейвид – разновидност на Дейо от старобългарски дяйон "работя, правя, действам"; Димитър ­ Св. Димитър е покровител на  зимата и студа, произлиза от гръцки "посветен на богинята на плодородието”...  Иван – от еврейски ”бог се е смилил” „милостив” ; Йоан – „богопомазан” ; Лъчезар –  славянски корени „лъч от светлината”; Мартина ­ мила, добросърдечна, обичлива ; Николай  – от гръцки „народопобедител” ; Николета – преобарзувано от Николай „народопобедител”;  Радина – радост; Рая ­ разновидност на Рада, Райна. Името е с латински произход и идва от  думата “regina”, което означава „кралица”; Тодор – „божи дар” ; Татяна – „благочестие,  целомъдрие”; Хриса – от гръцки „злато” ; Християн – произлиза от Христо, произлиза от  гръцки „ носител на Христовата вяра” ; Явор – „дърво – сила, красота” /Източник – Интернет  sanovnik.bg/znachenie_na_imenata   / Приложение №2   Разделяне на групи Приложение №3          Диаграма „Рибена кост“ Приложение №4   Лист за самостоятелна работа             „Разговор за моето име – интервю вкъщи“ Моите въпроси 1.Кой е избрал  името ми?   2.Защо е избрано  това има за мен? 3.............................. ................................ ................................ ................................ .. (друг мой въпрос) Отговорите, които получих ....................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................... ... ....................................................................................................................................... ... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ... ....................................................................................................................................... ... Приложение №5   Моето родословно дърво

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»

ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК «МОЕ ИМЯ»
Скачать файл