Рабочая программа по родному(тувинскому языку) для общеобразовательной школы
Оценка 4.7

Рабочая программа по родному(тувинскому языку) для общеобразовательной школы

Оценка 4.7
Образовательные программы
docx
преподавание
10 кл—11 кл +1
15.01.2023
Рабочая программа по родному(тувинскому языку) для общеобразовательной школы
Рабочая программа по родному (тувинскому ) языку для учащихся 10 класса
Тыва дыл10 кл.docx

Х/н/

Кичээлдиң темазы

Шагы

Онаалгазы

 

 

1 улдун

 

 

1,2

02.09

06.09

Тыва дыл – турк дылдарнын бирээзи. Өске турк дылдарнын аразында Тыва дылдын туружу. Тыва дылдын ниитилел хулээлгелери.

2

А.7 айт.харыы

3,4

09.09

13.09

Тыва дылдын диалектилеринин бѳлуктээшкини.

2

Конспект

5,6

16.09.

Сѳс. Чангыс болгаш хѳй уткалыг состер. Сѳстернин дорт болгаш доора утказы.

2

М-20,22,23

7,8

20.09

23.09

Омонимнер, оон хевирлери. Синонимнер, оларнын янзылары. Антонимнер.

2

М-29,33,35

9,10

27.9.

30.09

Ниити турк лексика. Улегерлээн лексика. Моол дылдан улегерлээн состер.

2

М-38,40,44

11,12

04.10

07.10

Ховар ажыглалдын сѳстери. Эргижирээн сѳстер. Неологизмнер. Кызыгаарлыг ажыглалдын состери.

2

М-48

13,14

11.10

14.10

Жаргонизмнер. Диалектизмнер. Онзагай ажыглалдын состери: табу, эвфемизмнер.

2

М-52,53,56

15,16

18.10

21.10

Тыва ономастика.  Фразеология. Тыва лексикография.

2

М-59,60,64

17

25.10

ЧСК. Хыналда ажыл.

1

Фразеологизмнерге чурук чуруур

18

 

28.10

ЧСК. Частырыглар-биле ажыл

1

М-73, 74, 82

19, 20,

08.11

11.11

Фонетика, графика, орфоэпия (шын адалга). Ажык болгаш ажык эвес уннернин бѳлуктээшкини

Ажык уннернин аяннажылгазы (сингармонизм). Уннернин каттыжар ниити дурумнери.

2

М-100,106

21,22

15.11

18.11

 

Ажык эвес уннернин сос иштинге домейлежири (ассимиляция). Үннерниң чидери болгаш оон туңнелдери.

2

М-109

23,24,25

22.11

25.11

29.11

Сѳс иштинге туружунуң аайы-биле үннерниң ѳскерли бээри. Протеза, эпентеза, эпитеза. Графика. Алфавит.

3

М-114,118,121 шилип аар

26,27

02.12

06.12

Кадыг (ъ), чымчак (ь) демдектерни хереглээри. Слог. Тыва дылда слогтуң хевирлери. Ударение.

2

М-127, 128,129 шилип аар

28

09.12

ЧСК. Бот ажыл.

1

«Шынчы сѳс»чогаадыг

29,30

13.12

16.12

ЧСК. Частырыглар-биле ажыл. Орфоэпия (шын адалга). Сѳсту шын кѳжуреринин дуруму.

2

М-132,136,

31

20.12

Кичээл-практикум. Фонетиктиг сайгарылга

1

М-140, 141

32,33

23.12

Сѳс тургузуу болгаш сѳс чогаадылгазы. Сѳстернин уткалыг кезектери (морфемалар). Кожумактарның вариантылыг болуру

2

М-146,148

34

27.12

ЧСК. Хыналда ажыл.Тест

1

 

35

 

Дѳс дугайында билиг. Хевир тургузар кожумактар. Өскертилге кожумактары

1

М-153,156, 159

36,37

 

ЧСК. Хыналда ажыл.

2

А 85 айт. харыы

38

 

ЧСК. Частырыглар-биле ажыл.

1

М-161, 163, 167

39,40

 

Сос чогаадылгазы. Морфологтуг арга. Синтаксистиг арга. Хураангайлаашкын аргазы.

2

А.93 айт. харыы

41,42

 

Сѳс чогаадылгазынга катаптаашкын-зачёт

1

а 106 хыналда айтырыглар

43,44,

 

ЧСК. Грамматиктиг сайгарылгалар. Грамматика. Морфология. Чугаа кезектери. Тускай чугаа кезектери.

2

хыналда айтырыглар

45,46

 

Чуве ады. Чуве адынын бичеледир, чассыдар хевири. Ч.А ѳскерлир хевирлери-сан, хамаарылга, пажеж

2

М-173,180, 186 ,189 ,193

47,48,49

 

Демдек ады. Сан ады. Ат орну.

3

а110 айт. харыы 206, 215 ,а.114 айт.

50,51,52

 

 

Кылыг сѳзу.  Кылыг сѳзунун залогтары, видтери.

3

а120 айт. харыы М-228, 241 .   

53,54,55

 

Причастиелер. Деепричастиелер. Наклонениелер.

3

а125 а128,а131

56,57,58

 

Тускай чугаа кезектери. ЧСК. Тест

3

М-221 а138, 150  айт. харыы

59,60,61

 

Частырыглар-биле ажыл.Наречие. Дузалал чугаа кезектери. Эдеринчилер.

3

М-335 ,341

62,63,64

 

ЧСК. Бот ажыл. Артынчылар. Эвилелдер, эвилелзиг сѳстер.

3

М-348,352, 364а 174 айт.харыы

65

 

Аян (алгы) сѳстери

1

М-370,3 72 а178 айт.

66

 

Ниити катаптаашкын.

1

харыы М-379 доктаадыр

67

 

Туннел хыналда тест

1

 

68

 

Чайгы онаалгалар

1

 

 


 

Х/н/Кичээлдиң темазыШагыОнаалгазы 1 улдун 1,202

Х/н/Кичээлдиң темазыШагыОнаалгазы 1 улдун 1,202

Кадыг (ъ), чымчак (ь) демдектерни хереглээри

Кадыг (ъ), чымчак (ь) демдектерни хереглээри
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.