TEST

Оценка 5
doc
13.02.2020
TEST
TEST.doc

"Уатан" созинин синонимлери  кайсы  катарда  толык берилген ?

     1. Улке, диар

     2.  Журт,

     3. Халык,  ел

     4. Мамлекет шегарасы

     5. 1  хам 2  жууаплар дурыс

 

@2

     Кудиретли "Ана" созин кайсы созлерге косып айтса болады ?

      1. Топырак, улке, жулдыз

      2. Хауа, заман

      3. Аспан, саера

      4. Уатан, тил, замин

      5. Ел, мамлекет. диар

 

@3

     Абдулла Кадрийдин романлары кайсы жуапта берилген ?

      1. Абит  кетпен

      2. Мехробтан чаен

      3. Улокта

      4. Уткан кунлар

      5. 2 хам 4 жуаплар тууры

 

@4

      1937 жыл репрессиянын курбаны болган кимлер еди?

      1.Мирмухсин,Г,Гулом,А.Каххор

      2.Шайхзода,Шухрат,М.Исмоилий

      3.Фитрат,А.Кодирий,Чулпан

      4.Уйгун,У,Носир,Элбек

      5.Аибек,Шукурулло,Г.Гулом

 

@5

      Озбекстан Республикасынын "Латын жазыуына тийкарланган озбек алипбесин

      карап отиу хаккында"гы карары кашан кабыл етилди ?

      1. 1991-жыл 15-август

      2. 1992-жыл 10-октябрь

      3. 1993-жыл 20-июль

      4. 1993-жыл 1-сентябрь

      5. 1993-жыл 2-сентябрь

 

@6

      Озбекстанда рухый турмысты амелге асырыуга хызмет кылатугын мамлекет

      лик дузимлер хам тарауларды аныклан ?

      1. Министрлер Кабинети, Ишки ислер министирлиги,

      2. Корганыу хам кауипсизлик комитети

      3. Халык таьлими, маденият

      4. Илим, коркем онер, массалык хабар кураллары

      5. 3 хам 4 жуаплары тууры

 

@7

      Президентимиздин "Инсаният мамлекетлер хам халыклар турмысында ХХ асир

      оз акырына жетпекте" деп кирис соз бенен басланган мийнети кайсы ?

      1. Озбекстан экономикалык реформаларды тареплестириу жолында

      2. Озбекстаннын оз келешеги хам рауажланыу жолы

      3. Озбекстан базар катнасыкларына отиудин озине тан жолы

      4.Озбекстан ХХ1 асирге умтылмакта

      5. Келешек аулад арманы

 

@8

      Озбекстаннын 100 сомлык пулында суретленген билезик кориниси кайсы

      естеликтен алынган ?

      1. Амударья газийнесинен

      2. Топырак каладан

      3. Далбарзин тобеден

      4. Муз газийнесинен

      5. Халчали естелигинен

 

@9

      Планетамызда озинин мадений хам рухый мийрасларына ийе болган этник

      топарлар канша ?

      1. 2000 нан артык

      2. 350 ден артык

      3. 1500 ге жакын

      4. 1600 ден артык

      5. 1100 ге жакын

 

@10

      "Алпамыс" дастанынын 1000 жыллыгы кашан белгиленди ?

       1. 1999-жыл 3-ноябрьде

       2. 1999-жыл 10-октябрьде

       3. 1999-жыл  27-октябрьде

       4. 1999-жыл 29-ноябрьде

       5. 1999-жыл 6-ноябрьде

 

@11

      Тарихый атама "AЛП" созинин маниси не ?

       1. Улкен, бийик

       2. Хакимият ийеси

       3. Дау, кауметли

       4. Коркынышлы

       5. Дурыс жуап жок

 

@12

      Президен И.А. Каримов миллий идеологияны ислеп шыгыу керек

      екенлигин кашан айткан еди ?

       1. 1994-жыл 7-декабарьде

       2. 1993-жыл 23-апрельде

       3. 1992-жыл 10-майда

       4. 1995-жыл 1-сентябрьде

       5. 1993-жыл 15-августте

 

@13

      Миллий озликти  анлау нени билдиреди ?

       1. Миллеттин озин баскаларга караганда жокары койыуы

       2. Миллеттин азатлыгы  тарихый бирлигин

       3. Миллеттин азатлагын хам еркинлигин

       4. 1 хам 2 жуабы дурыс

       5. Дурыс жууап берилмеген

 

@14

      Жалалатдин Мангубердинин 800-жыллыгы юбилейи кашан белгиленди ?

       1. 1999-жыл 5-ноябрь

       2. 1999-жыл 8-ноябрь

       3. 1999-жыл 10-ноябрь

       4. 1999-жыл 5-декабрь

       5. 1999-жыл 15-ноябрь

 

@15

      Каракалпакстан Республикасы Конститутциясы кабылланган саненин аныклан?

       1. 1990-жыл 14-декабрь

       2. 1991-жыл 6-август

       3. 1992-жыл 14-сентябрь

       4. 1993-жыл 9-апрель

       5. 1994-жыл 8-декабрь

 

@16

      1992-жыл 14- декабрьде Каракалпакстан Республикасы турмысында кандай

      ахийметли уакыя жуз берди ?

       1. Конститутция кабылланды

       2. Мамлекетлик байрак кабыл етилди

       3. Мамлекетлик герб тастыйыкланды

       4. Мамлекетлик гимн тастыйыкланды

       5. Жокарыдагылардын  барлыгы дурыс

 

@17

       Озбекстан неше мамлекет пенен шегараласады ?

       1. Тек Афганистан менен

       2. 3 мамлекет пенен

       3. 1 мамлекет хам 4 консы республика менен

       4. 5 мамлекет пенен

       5. Бес мамлекет хам Каракалпакстан Республикасы менен

 

@18

       Озбекстан Республикасынын Конститутциясынын дузилиси ?

       1. 6 болим 26 бап 118 статьядан

       2. 6 болим 6 бап  128 статьядан

       3. 6 болим 28 бап 128 статьядан

       4. 6 болим 26 бап 138 статьядан

       5. 5 болим 16 бап 128 статьядан

 

@19

  Каракалпакстан республикасы Конститутциясы кабылланган санесин аныклан?

1.1990 жыл 14 декабрь

2.1991 жыл 6 августь

3.1992 жыл 14 сентябрь

4.1993 жыл 9 апрель

5.1994 жыл 8 декабрь

 

@20

     Президент И.Каримов не ушын инсанга тарийхый сабаклар керек деп айткан ?

        1. Тууылып оскен журтында озин баскалардан кем сезбеуи ушын

        2. Оз елинде басын жокары котерип журиу ушын

        3. Оз рухый азыгын тиклеу ушын

        4. Отмишти жаксы анлап, жолын дурыс белгилеу ушын

        5. 1,2,3 жууаплары дурыс

 

@21

      Амир Темур хам Темурийлар хукимдарлык еткен дауирге багышланган тарихый

      мийнетти аныклан ?

        1. Зафарнома

        2. Зани-ул-ахбор

        3. Тарихый мулки Туркистан

        4. Жеке ат тарийхы

        5. Тарийхый жахон гуман

 

@22

      Амир Темурдын баскарыуындагы "Тузук", "Тузукот" кандай манисти анлатады?

        1. Нызамлар, урп-адетти

        2. Каруан сарайын

        3. Диний, хукимий , сиясий, социал маселелер бойынша берилетугын

           карар, хукимлер

 

@23

      "Жамийетимиздин идеологиясы халыкты-халык миллетти-миллет етиуге хызмет етсин

       етсин" темасында сойлеген сози ?

         1. "Фидокор" газетасынын хабаршыларына берген жууапларында

         2. "Тафаккур" журналынын бас редакторына берген жууапларында

         3. "Туркистон" газетасынын хабаршысына берген жууабында

         4. "Халык сози" газетасынын хабаршысына берген жууабында

 

@24

       И.Каримовтын 2000-жыл 8-июльде "Фидокор"газетасынын хабаршысына

       берген жууабы ?

         1. "Аллох калбимизде хам журегимизде"

         2. "Кушли мамлекеттен кушли жамийетке карай"

         3.  Данышпан халкымнын ерк-ыкрарына исенемен

         4.  Жамийетимиздин идеологиясы халыкты-халык, миллетти-миллет

             етиуге хызмет етсин

         5. Ен жокаргы максетимиз халыктын-аманлыгы

 

@25

        "Журин дослар халык ишине барайык" деп шакырык таслаган ким еди ?

         1.   А. Кадрий

         2.   А.Авлоний

         3.   Шолпан

         4.   Осман Насыр

         5.   Бахоутдин

 

@26

   "Алпамыс" дастанын 1000 жыллыгы кашан белгиленди?

1. 1999 жыл 3 ноябрьде

2. 1999 жыл 27 октябрьде

3. 1999 жыл 6 ноябрьде

4. 1999 жыл 29 ноябрьде

5. 1999 жыл 10 октябрьде

 

@27

  Президент И.А.Каримов миллий идеологияны ислеп шыгыу керек екенлигин

  кашан айткан еди?

1.1994 жыл 7 декабрьде

2.1993 жыл 23 апрельде

3.1992 жыл 10 майда

4.1995 жыл 1 сентябрьде

5.1993 жыл 15 августьта

 

@28

Озбекстанда рухый турмысты амелге асырыуга хызмет кылатугын мамлекет

      лик дузимлер хам тарауларды аныклан ?

      1. Министрлер Кабинети, Ишки ислер министирлиги,

      2. Корганыу хам кауипсизлик комитети

      3. Халык таьлими, маденият

      4. Илим, коркем онер, массалык хабар кураллары

      5. 3 хам 4 жуаплары тууры

@29

      Президентимиздин "Инсаният мамлекетлер хам халыклар турмысында ХХ асир

      оз акырына жетпекте" деп кирис соз бенен басланган мийнети кайсы ?

      1. Озбекстан экономикалык реформаларды тареплестириу жолында

      2. Озбекстаннын оз келешеги хам рауажланыу жолы

      3. Озбекстан базар катнасыкларына отиудин озине тан жолы

      4.Озбекстан ХХ1 асирге умтылмакта

      5. Келешек аулад арманы

 

@30

      Миллий озликти  анлау нени билдиреди ?

       1. Миллеттин озин баскаларга караганда жокары койыуы

       2. Миллеттин азатлыгы  тарихый бирлигин

       3. Миллеттин азатлагын хам еркинлигин

       4. 1 хам 2 жуабы дурыс

       5. Дурыс жууап берилмеген

 

@31

Озбекстан Республикасынын Конститутциясынын дузилиси ?

       1. 6 болим 26 бап 118 статьядан

       2. 6 болим 26 бап  128 статьядан

       3. 6 болим 28 бап 128 статьядан

       4. 6 болим 26 бап 138 статьядан

       5. 5 болим 16 бап 128 статьядан

 

@32

Узбекстан Республикасында хукык коргау органлары дизимине нелер киреди ?

1) суд органлары

2) суд, прокуратура, ишки ислер органлары, миллий кауипсизлик хызмети,

    салык хам бажыхана комитети органлары

3)  Озбекстан Республикасы адвокатлар коллегиясы

4) Озбекстан Республикасы Адиллик министрлиги

5) дурыс жууап А хэм С                                                   в

 

 

@33

 Конституция бул-

1) мамлекеттин тийкаргы нызамынын биреуи

2) бул мамлекеттин жокаргы нызамы, баска нызамларга устинлик етеди.

3) мамлекеттин нызамынын тийкары

4) мамлекет нызамларынын жыйнагы

5) дурыс жууаплар а хам с

 

 

@34

 Озбекстанда базар экономикасына отиу кайсы жол менен амелге асырылмакта ?

1) Туркия модели тийкарында

2) Европа мамлекети модели тийкарында

3) "Шоковая терапия" жолы менен

4) Революциялык жол менен

5)Эволюциялык  жол менен.

 

 

@35

 Мамлекеттин салык-бюджет сиясаты.

1) Монстор сиясат деп аталады

2)  фискал  сиясат деп  аталады

3) антимонопол сиясат деп аталады

4) инфляция карап сиясат деп аталады

5) кредит сиясаты деп аталады

 

 

@36

   Окыушыга таяр билимлерди жеткериу бул - . . .

     1. Узликсиз

     2. Доретиуши

     3. Озлестириуши

     4. Ыктыярлы талим

 

@37

    Окытыу процессинде  балалардын  оз бетиншелигине тийкарланган талим

    бул - . . .

     1. узликсиз

     2. мажбурий

     3. озлестириуши

     4. доретиуши талим

@38

    Тарбияланыушыны талим-тарбия процессинин оз мумкиншиликлерине мууа-

пык рауажланыушы  актив  (жедел),  саналы,  тен хукуклы катнасыушы деп

тастыйыклаушы илимий-теориялар системасы:

     1. Авторитар педагогика

     2. Либераль педагогика

     3. Бирге ислесиу педагогикасы

     4. Гуманистлик педагогикасы

@39

    Шолкемлестириу, баскарыу, аткарыу мугаллимнин . . .

     1. озлестириуши

     2. доретиушилик

     3. авторитар

     4. демократик талимди аткаратугын функциялары

 

@40

     Окыу хызметинин тийкаргы ядролык куралларын корсетин

     1. объект, максет, мотив, жеке адам ушын ахмийетли мазмун

     2. окыушы, уйренилиуши билим мазмуны

     3. уйренилиуши объекттин графикалык белгиси, мазмуны, максети

     4. максет хам уазыйпалар

     5. билим, укыплылык, конликпе

 

@41

     Окыушыга берилиуши  маселелердин  екинши  типине кандай маселелер

киреди?

     1. багдарлаушы

     2. конкретлестириуши

     3.дурыслыгын ажыратып корсетиуши

     4. улыумаластырыушы

     5. беккемлеуши

 

@42.

     Окыушыларга кандайда бир  тусиникти  уйретиудин  ушинши  баскышын

корсетин

     1. натийжели тексериу

     2. натийжели беккемлеу

     3. катты етиуге таярлау

     4. актив кабыл етиу

     5. бурынгы билимлерди аныклау

 

@43

     Окыушынын жакын рауажланыу зонасы тусиниги нени анлатады?

     1. келеси жылы нешинши класста окыуын

     2. неше жаска шыгыуын

     3. оз куши менен кандай маселелерди шеше алыуын

     4. мугаллим жардеминде кандай маселелерди шеше алыуын

     5. жас дауирлеринин кайсы биринде екенлигин

 

@44

     Жеке компьютерлер арасында маглыумат алмасыуын тамийинлеуши кандай ку-

рылма бар ?

       1. Принтер

       2. Сканер

       3. Модем

       4. Электрон почта

       5. клавиатура

 

@45

     Компьютерлерде маглыуматларды  кагазга басып шыгарыушы курылма не

деп аталады ?

     1. ксерокс

     2. принтер

     3. модем

     4. мышь

     5. монитор

 

@46

     Компьютердер информациялар кандай олшем бирликте олшенеди ?

     1. м/с

     2. байт

     3. бат

     4. Мбат

     5. дурыс жууап жок

 

 

@47

     "Педагогикалык система", "Педагогикалык процесс" хам "Педагогика-

лык технология" тусиниклеринин байланысы кайсы жууапта дурыс корсетил-

ген.

     1. педагогикалык  процесс педагогикалык система шенберинде сауле-

ленеди

     2. педагогикалык  технология  -  турмыск енгизилген педагогикалык

система  проекти

     3. педагогикалык  система  -бул озинде дидактикалык маселелер хам

педагогикалык  технологияны камтыган жыйнак

     4. А, В, С жууапларынын барлыгы дурыс

 

 

@48

     Окыу-билиу искерлигинин  сырткы  формасына  окыушынын китапханада

таярлык кориуи  киреме ?

     1.  хар кандай китапханадагы  таярлык кылыуы киреди

     2. кирмейди

     3. егер китапхана  мектеп китапханасы болса киреди

     4. егер китапхана мектеп ямаса район китапханасы болса киреди

 

@49

     Жана редакцияда ретинг хаккындагы реже кашан кабыл етилди.

     1. 2004-жыл 15-июнь №330 карар

     2. 2006-жыл 10-июнь №152 карар

     3. 2002-жыл 9-август №121 карар

@50

     Окыушылардын билимин рейтинг усылында бахалауда неше турли баклау

     колланылады?

     1. 3 турли

     2. 4 турли

     3. 5 турли

 

5 4 5 3 5 5 4 1 4 5 ║ 1│01-10

2 2 5 1 4 2 4 2 4 4 ║ 1│11-20

1 3 2 3 3 5 5 5 4 5 ║ 1│21-30

2 2 2 5 2 3 4 4 1 1 ║ 1│31-40

3 1 4 3 2 2 4 1 2 3 ║ 1│41-50


Уатан" созинин синонимлери кайсы катарда толык берилген ? 1

Уатан" созинин синонимлери кайсы катарда толык берилген ? 1

Каракалпакстан Республикасы турмысында кандай ахийметли уакыя жуз берди ? 1

Каракалпакстан Республикасы турмысында кандай ахийметли уакыя жуз берди ? 1

Озбекстан экономикалык реформаларды тареплестириу жолында 2

Озбекстан экономикалык реформаларды тареплестириу жолында 2

Жеке компьютерлер арасында маглыумат алмасыуын тамийинлеуши кандай ку- рылма бар ? 1

Жеке компьютерлер арасында маглыумат алмасыуын тамийинлеуши кандай ку- рылма бар ? 1
Скачать файл