Тесты по физике для подготовка к ЕНТ
Оценка 4.7

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Оценка 4.7
Работа в классе +1
doc
физика
10 кл—11 кл
06.02.2017
Тесты по физике для подготовка к ЕНТ
1. 3 моль болатын заттың молекулалар саны A) 18,06∙1023. B) 9∙1023 . C) 15∙1023. D) 0,2∙1023. E) 4∙1023. 2. Доп 3 м биіктіктен еденге түсіп, одан ыршып 1 м биіктікке көтерілгенде, оны ұстап алды. Доптың орын ауыстыруын аныќтаңыз. A) 2 м B) 5 м C) 1 м D) 3 м E) 4 м 3. Суретте берілген дененің координатасының уақытқа тәуелділік графигінен тербеліс жиілігін анықтаңыз A) 0,3 Гц B) 0,25 Гц C) 0,5 Гц D) 1 Гц E) 0,2 Гц 4. Массасы 40 кг дененің 10 м биіктіктен құлағандағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2) A) 500 Дж. B) 400 Дж. C) 0,4 Дж. D) 50 Дж. E) 4000 Дж 5. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстың шартын көрсетіңіз. A) а=0, =const. B) a 0, =const. C) a=const,  0. D) a=const,  const. E) a=0, =0. 6. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі: A) моль-1. B) г/моль. C) кг/моль. D) л/моль. E) моль.Тесты по физике для подготовка к ЕНТ 32 вариант
32.doc
1. 3 моль болатын заттың молекулалар саны A) 18,06∙1023.  B) 9∙1023 . C) 15∙1023. D) 0,2∙1023. E) 4∙1023.   2. Доп 3 м биіктіктен еденге түсіп, одан ыршып 1 м биіктікке көтерілгенде, оны ұстап алды. Доптың орын ауыстыруын аныќтаңыз. A) 2 м B) 5 м C) 1 м D) 3 м E) 4 м   3. Суретте берілген дененің координатасының уақытқа тәуелділік графигінен тербеліс жиілігін  анықтаңыз x, см 2 1 0 -1 -2 1 2 3 4 5 t, с A) 0,3 Гц B) 0,25 Гц C) 0,5 Гц D) 1 Гц E) 0,2 Гц  4. Массасы 40 кг дененің 10 м биіктіктен құлағандағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2) A) 500 Дж. B) 400 Дж. C) 0,4 Дж. D) 50 Дж. E) 4000 Дж   5. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстың шартын көрсетіңіз. A) а=0, =const. B) a 0, =const. C) a=const, 0. D) a=const, const. E) a=0, =0.   6. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі: A) моль­1. B) г/моль. C) кг/моль. D) л/моль. E) моль. 7. Жазық айнадан сәуленің шағылу бұрышы 60. Жарық сәулесінің айнаға түсу бұрышы  A) 15. B) 45. C) 30. D) 60. E) 90.  8. 1 нКл және 16 нКл зарядтар бір­бірінен 3 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші (k  = 9109 Нм2/Кл2) A) 1210­3 Н. B) 810­3 Н. C) 1610­3 Н. D) 4810­3 Н. E) 1010­3 Н.   9. Жылу машинасының бір циклында үшін қыздырғыштан 10 Дж жылу мөлшері алынып,  салқындатқышқа 4 Дж жылу мөлшері беріледі. Машинаның ПӘК­і  A) 0,6. B) 0,67. C) 0,4. D) 0,375. E) 0,25.  10. Суретте изотермиялық процестерді көрсететін график P 2 1 P 4 V 7 5 8  3 6 9  V T T A) 3, 6, 9. B) 3, 6, 8. C) 1, 4, 7. D) 2, 4, 7. E) 1, 5, 9.  11. Магнит өрісі әсер етеді A) Электромагниттік өріске. B) Тыныштықтағы зарядқа. C) Қозғалыстағы зарядтарға. D) Электр өрісіне. E) Өзара әсерлесуші зарядтарға.  12. Тұрақты 2 А ток өтетiн өткiзгiштiң кедергiсiн 10 Ом­нан 5 Ом­ға дейiн кемiтсе, ондағы бөлiнетiн қуат: A) 4 есе азаяды. B) 4 есе артады. C) өзгермейдi. D) 2 есе артады. E) 2 есе азаяды. 13. Биік құздан 12 м/с жылдамдықпен лақтырған тас 5 с­та оның түбіне жетеді. Құздың тереңдігі: (g  = 10 м/с2) A) 450 м. B) 350 м. C) 185 м. D) 250 м. E) 400 м.  14. Дене 20 Н күш әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алады. Дененің массасы: A) 200 кг. B) 20 кг. C) 40 кг. D) 100 кг. E) 10 кг.  15. Ядроның тыныштық массасы MЯ мен оны құраушы Zmp протондар және Nmn нейтрондардың  тыныштық массаларының қосындылары арасындағы қатынас:  A) mp = MЯ + Nmn. B) MЯ = Zmp + Nmn. C) MЯ < Zmp + Nmn.  D) MЯ > Zmp + Nmn. E) mn = MЯ +Zmp.  16. Нейтрондардың көбейу коэффициентіне қатынасы жоқ тұжырым:  1. Ядролық қоспалардың нейтрондарды жұтуы.  2. Реакция аймағынан нейтрондардың шығып кетуі.  3. Ядролық реакция кезінде энергияның бөлінуі. A) 2 және 3 B) 3 C) 1 және 2 D) 1 E) 2 17. 40 Н күштің әсерінен массасы 2 кг дене 2 м­ге орын ауыстырды. Күштің жұмысы A) 120 Дж. B) 40 Дж. C) 20 Дж. D) 160 Дж. E) 80 Дж.  18. Электромагниттік толқын көзінің тербеліс периоды 10­6 с. Толқын ұзындығы: A) 10­6 м B) 310­2 м C) 3010­12 м D) 300 м E) 106 м 19. Жарық толқынының жиілігін 2 есе арттырғанда, фотондар импульсі A) 4 есе көбейеді. B) 2 есе көбейеді. C) өзгермейді. D) 4 есе азаяды. E) 2 есе азаяды. 20. Yлкен электростатикалық зарядтармен жұмыс істейтін құралдарды қолданатын лаборатория  қызметкерлерінің қауіпсіздік  қорғау шаралары A) Зарядтарды бейтараптау үшін ионизаторды қосады. B) Резеңке қолғабын киеді. C) Ауаның ылғалдығын арттырады. D) Дұрыс жауабы жоқ. E) Қызметкерлер метал­тор ішінде болуы керек.  21. Екі өткізгіш берілген: біріншісінің зарядтары екіншісіне қарағанда аз, ал потенциалы жоғары.  Өткізгіштерді түйістіргенде, электр зарядтары жылжитын бағыт A) Аз потенциалды өткізгіштен көп потенциалды өткізгішке. B) Көп зарядты өткізгіштен аз зарядты өткізгішке. C) Зарядтар жылжымайды. D) Аз зарядты өткізгіштен көп зарядты өткізгішке. E) Көп потенциалды өткізгіштен аз потенциалды өткізгішке.  22. Массасы M=1,5∙107 кг паром жағамен салыстырғанда 0 = 10 м/с жылдамдықпен жүзіп келе  жатыр. Паром үстінде массасы m = 1000 кг автомобиль  = 10 м/с жылдамдықпен қозғалуда.  Пароммен салыстырғандағы автомобильдің импульсі с мкг  . . с мкг  с B) 2∙104  C) 104  D) 0.  A) 1,5∙1010  мкг  . E) 1,5∙104  мкг  с . 23. Кернеуі 50 кВ рентген түтікшесінің анодына жеткен электронның кинетикалық энергиясын  анықтаңыз. (е=1,610­19 Кл)  A) 610­15 Дж. B) 710­15 Дж. C) 510­15 Дж. D) 810­15 Дж. E) 910­15 Дж.  24. Бірқалыпты үдемелі қозғалған автомобильдің жылдамдығы 5 секундта  10 м/с­тан 15 м/с­қа дейін өзгерген. Автомобильдің үдеуі A) 1 м/с2. B) 7 м/с2. C) 3 м/с2. D) 5 м/с2. E) 2 м/с2.  25. Телестанцияның әсер ету аймағы көкжиек жазықтығымен шектелу себебі A) әдетте таратқыш қуаты онша үлкен болмайды. B) телеорталықтар ультрақысқа толқында жұмыс жасайды. Бұл толқындар  дифракцияланбайды.  C) әсер ету аймағын аттыру үшін таратушы антеннаны биіктету керек. D) телевизиялық толқындар күшті шашырайды.  E) телевизиялық толқындар әр түрлі заттарда жақсы жұтылады. 26. Серіппенің сығылуын 2 есе арттырса, серіппелі пистолетпен атылған снарядтың жылдамдығының өзгерісі A) 2 есе кемиді. B)  2  есе кемиді. C)  1 2  есе кемиді. D) 2 есе артады. E)  2  есе артады.  27. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын, 8 кг радиоактивті цезийден 135 жылдан кейінгі  қалған атомдарының массасы: A) 25 кг. B) 0,25 кг. C) 1,256 кг. D) 0,4 кг. E) 4 кг.  28. Зарядтары 210­9 Кл және 310­9 Кл нүктелік зарядтар 1 м қашықтықта орналасқан. Yлкен  зарядтан 60 см­де екеуінің арасында орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі: (Орта­ вакуум) A) 37,5 В/м. B) 18,72 В/м. C) 187,2 В/м. D) 3750 В/м. E) 38,8 В/м.  29. Тiзбектеп қосылған үш өткізгіштің кедергiлерi: R1=5 Ом; R2=6 Ом;  R3=12 Ом. Вольтметрдің көрсетуі 1,2 В болса, амперметрдегі ток күшінің көрсетуі мен А және  В нүктелерінің арасындағы кернеуді анықтаңыз      R1  R2    R3      V     B             А    A  A) 0,5 А, 5,1 В. B) 0,2 А, 4,6 В. C) 0,3 А, 4,5 В. D) 0,6 А, 5,5 В. E) 0,4 А, 4,8 В. 30. Массасы m қозғалыстағы шар тыныш тұрған массасы 3m шарға соғылады. Соқтығысқаннан  кейінгі шарлардың ажырау бұрышы 90 және бірінші шардың жылдамдығы 3, ал екіншісінікі .  Бірінші шардың соқтығысқанға дейінгі жылдамдығы: A) 2. B) 6 2 . C)  2 . D) 3. E) 3 2 .  ФИЗИКА  ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ   ФИЗИКА (каз) 2 1 3 A A B 5 4 11 E A E D C A D C 10 8 9 6 7 12 E 13 C 14 C 15 C 16 B 18 17 19 E D B 20 21 E D

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ

Тесты по физике для подготовка к ЕНТ
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.