Умуминсоний аҳлоқ тамойиллари
Оценка 5

Умуминсоний аҳлоқ тамойиллари

Оценка 5
pdf
16.02.2020
Умуминсоний аҳлоқ тамойиллари
2 мавзу.ppt [только чтение] [Режим совместимости].pdf


Умуминсоний аҳлоқ тамойиллари

Режа:


“Умуминсоний ахлоқ (этика ва этикет) меъёрлари” тушунчалари.

Умуминсонийахлоққазидиллатлар ва  уларга қарши курашнинг йўналишлари.

«Принцип» лотинча сўз бўлиб, назария, таълимот ва фаннинг асосий қонун қоидаси ёки киши қаттиқ ушлаб олган ва оғишмай амал қиладиган қоида деган маъноларни англатади


Ахлоқ принципларини бирон бир шахс яратмаган,    муайян ижтимоий муносабатларга мувофиқ ҳаёт жараёнида ахлоқий онг шакллари

сифатида       вужудга     келган  қонун

қоидаларҳисобланади

Шунга кўра, умуминсоний ахлоқ принциплари деб жамиятнинг маънавий онгида ишлаб чиқилган, инсоннинг маънавий моҳиятига, бурчига, ҳаётининг мазмунига ва кишилар ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг табиатига тааллуқли бўлган умумий талабларни акс эттирадиган, инсонлар фаолиятининг умумий йўналишини кўрсатиб берадиган ва муайянхулқ атворнормаларигаасосбўлиб хизмат қиладиган қонун қоидаларига айтилади

Умуминсоний ахлоқ принципларига қуйидагиларкиради

инсонпарварлик; ўзароёрдам; ишонч; хамжиҳатлик; тинчликсеварлик; ватанпарварлик; адолатлилик; одамийлик; қонунийлик ваҳаказо. «Норма» - лотинча сўз бўлиб, ўзбек тилида расмийлаштирилган қонун-қоида, ҳамма учун мажбурий деб ҳисобланган тартиб-қоида ёки бирор нарсанинг, ишнинг аниқ белгиланган ўлчами, меъёри деган маъноларнианглатади.

Ахлоқ  нормалари ахлоқий муносабатларнингтаркибийқисмиваахлоқий онгшаклларидамавжудбўлади.

Ахлоқ принциплари-умумлашган ахлоқий тушунчалар бўлса, ахлоқий нормалар ахлоқий принципларга риоя қилиш учун қандай ахлоқийхислатларзарурлигиникўрсатади.

Умуминсоний ахлоққа зид иллатлар деб умуминсоний одоб-ахлоқ принциплари ва нормалари доирасига сигмайдиган, унга хилоф равишда содир этиладиган ярамас хатти-ҳаракатларга айтилади. Бундай ахлоқсизларга - ғазаб, жаҳолат, адоват, ғийбат, ҳақорат, ҳасад, нифоқ, зулм, ёлгончилик, маҳтанчоқлик, дангасалик, ичкиликбозлик, манфаатпарастлик, шуҳратпарастлик, айёрлик, хушомадгўйлик, иккиюзламачилик, эзмалик, жиззакилик, бузуҳчилик кабилар киради.

Аҳлоққа зид иллатларга қарши курашишнинг асосий йўналишлари қўйидагиларданиборат

1.   Меҳнат ва хизмат интизомини кучайтириш. Интизомахлоқнингажралмас қисми, аҳлоқ эса жамиятдаги ҳатти ҳаракатларни тартибга солувчи, бошқарувчиасосийомилдир.

2.   Инсонқанчавақандаймеҳнатқилган бўлса, шунча иш ҳақи, даромад олишини таъминлаш, яхши меҳнатни тақдирлаш ишлариниюқоридаражадаташкилэтиш.

3.   Жамиятда яратилаётган барча моддий неъматлар ва уларнинг тақсимланиши давлат ва жамоатташкилотларитомониданназоратқилиб турилишилозим.

4.   Жамоатчилик томонидан ёмон хулқли одамларгақаршимуҳитяратишзарур.

5.   Ёшларни ҳалол меҳнат қилишга ўргатиш, меҳнатсеварлик руҳида тарбиялаш. У маориф соҳасиходимларинингасосийвазифасидир.

6.   Ҳар бир кишининг меҳнати самарали бўлиши лозим. Самарали меҳнат аҳлоқсизликданасрайди.

7.Жиноятчиликкақаршикурашиш.

ИАКаримов умуминсоний ахлоққа зид иллатларга қарши курашишнинг йўналишлариниқуйидагичабелгилайдилар

«Фуқароларимизнинг ҳуқуқбузарликка қарши ички имкониятлари ва юксак даражадаги ахлоқи жиноятчиликдан энг яхши ҳимоядир. Оилада, мактабда, олийгоҳда, меҳнат жамоасида, маҳаллада олиб бориладиган ахлоқий тарбия, оммовий ахборот воситалари, руҳонийларнинг обрўэътибори - ҳаммаси одамларимизда қонун бузилиши билан боғлиқ ҳар қандай хаттиҳаракатларганисбатанбарқарорқаршиликни шакллантиришигақаратилмоғилозим».

Умуминсоний аҳлоқ тамойиллари

Умуминсоний аҳлоқ тамойиллари

Умуминсонийахлоққазидиллатлар ва уларга қарши курашнинг йўналишлари

Умуминсонийахлоққазидиллатлар ва уларга қарши курашнинг йўналишлари

Ахлоқ принципларини бирон бир шахс яратмаган, муайян ижтимоий муносабатларга мувофиқ ҳаёт жараёнида ахлоқий онг шакллари сифатида вужудга келган қонун қоидаларҳисобланади

Ахлоқ принципларини бирон бир шахс яратмаган, муайян ижтимоий муносабатларга мувофиқ ҳаёт жараёнида ахлоқий онг шакллари сифатида вужудга келган қонун қоидаларҳисобланади

Шунга кўра , умуминсоний ахлоқ принциплари деб жамиятнинг маънавий онгида ишлаб чиқилган, инсоннинг маънавий моҳиятига, бурчига, ҳаётининг мазмунига ва кишилар ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг табиатига тааллуқли…

Шунга кўра , умуминсоний ахлоқ принциплари деб жамиятнинг маънавий онгида ишлаб чиқилган, инсоннинг маънавий моҳиятига, бурчига, ҳаётининг мазмунига ва кишилар ўртасидаги ўзаро алоқаларнинг табиатига тааллуқли…

Умуминсоний ахлоқ принципларига қуйидагиларкиради

Умуминсоний ахлоқ принципларига қуйидагиларкиради

инсонпарварлик; ўзароёрдам; ишонч; хамжиҳатлик; тинчликсеварлик; ватанпарварлик; адолатлилик; одамийлик; қонунийлик ваҳаказо. «Норма» - лотинча

инсонпарварлик; ўзароёрдам; ишонч; хамжиҳатлик; тинчликсеварлик; ватанпарварлик; адолатлилик; одамийлик; қонунийлик ваҳаказо. «Норма» - лотинча

сўз бўлиб, ўзбек тилида расмийлаштирилган қонун-қоида, ҳамма учун мажбурий деб ҳисобланган тартиб-қоида ёки бирор нарсанинг, ишнинг аниқ белгиланган

сўз бўлиб, ўзбек тилида расмийлаштирилган қонун-қоида, ҳамма учун мажбурий деб ҳисобланган тартиб-қоида ёки бирор нарсанинг, ишнинг аниқ белгиланган

Ахлоқ нормалари ахлоқий муносабатларнингтаркибийқисмиваахлоқий онгшаклларидамавжудбўлади

Ахлоқ нормалари ахлоқий муносабатларнингтаркибийқисмиваахлоқий онгшаклларидамавжудбўлади

Умуминсоний ахлоққа зид иллатлар деб умуминсоний одоб-ахлоқ принциплари ва нормалари доирасига сигмайдиган, унга хилоф равишда содир этиладиган ярамас хатти-ҳаракатларга айтилади

Умуминсоний ахлоққа зид иллатлар деб умуминсоний одоб-ахлоқ принциплари ва нормалари доирасига сигмайдиган, унга хилоф равишда содир этиладиган ярамас хатти-ҳаракатларга айтилади

ғийбат, ҳақорат, ҳасад, нифоқ, зулм, ёлгончилик, маҳтанчоқлик, дангасалик, ичкиликбозлик, манфаатпарастлик, шуҳратпарастлик, айёрлик, хушомадгўйлик, иккиюзламачилик, эзмалик, жиззакилик, бузуҳчилик кабилар киради.

ғийбат, ҳақорат, ҳасад, нифоқ, зулм, ёлгончилик, маҳтанчоқлик, дангасалик, ичкиликбозлик, манфаатпарастлик, шуҳратпарастлик, айёрлик, хушомадгўйлик, иккиюзламачилик, эзмалик, жиззакилик, бузуҳчилик кабилар киради.

Аҳлоққа зид иллатларга қарши курашишнинг асосий йўналишлари қўйидагиларданиборат 1

Аҳлоққа зид иллатларга қарши курашишнинг асосий йўналишлари қўйидагиларданиборат 1

Инсонқанчавақандаймеҳнатқилган бўлса, шунча иш ҳақи, даромад олишини таъминлаш, яхши меҳнатни тақдирлаш ишлариниюқоридаражадаташкилэтиш

Инсонқанчавақандаймеҳнатқилган бўлса, шунча иш ҳақи, даромад олишини таъминлаш, яхши меҳнатни тақдирлаш ишлариниюқоридаражадаташкилэтиш

Жамоатчилик томонидан ёмон хулқли одамларгақаршимуҳитяратишзарур

Жамоатчилик томонидан ёмон хулқли одамларгақаршимуҳитяратишзарур

Жиноятчиликкақаршикурашиш. ИАКаримов умуминсоний ахлоққа зид иллатларга қарши курашишнинг йўналишлариниқуйидагичабелгилайдилар «Фуқароларимизнинг ҳуқуқбузарликка қарши ички имкониятлари ва юксак даражадаги ахлоқи жиноятчиликдан энг яхши ҳимоядир

Жиноятчиликкақаршикурашиш. ИАКаримов умуминсоний ахлоққа зид иллатларга қарши курашишнинг йўналишлариниқуйидагичабелгилайдилар «Фуқароларимизнинг ҳуқуқбузарликка қарши ички имкониятлари ва юксак даражадаги ахлоқи жиноятчиликдан энг яхши ҳимоядир

олиб бориладиган ахлоқий тарбия, оммовий ахборот воситалари, руҳонийларнинг обрўэътибори - ҳаммаси одамларимизда қонун бузилиши билан боғлиқ ҳар қандай хаттиҳаракатларганисбатанбарқарорқаршиликни шакллантиришигақаратилмоғилозим».

олиб бориладиган ахлоқий тарбия, оммовий ахборот воситалари, руҳонийларнинг обрўэътибори - ҳаммаси одамларимизда қонун бузилиши билан боғлиқ ҳар қандай хаттиҳаракатларганисбатанбарқарорқаршиликни шакллантиришигақаратилмоғилозим».
Скачать файл