ԹԵՄԱ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը
Оценка 4.9

ԹԵՄԱ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը

Оценка 4.9
doc
10.05.2020
ԹԵՄԱ           Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման  բանակցային գործընթացը
HODVAC-2.doc

 

 

 

 

  

 

    ԹԵՄԱ           ─     È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

                                   µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý

µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ

 

    ØÇÝãև 1991Ã. ³ñó³ËÛ³Ý ÑÇÙݳѳñóÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÙÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ñ µ³- ó³é³å»ë ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý և Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»- ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó և ÐÐ ³Ýϳ˳óáõÙÇó Ñ»ïá ÑÇÙݳѳñóÁ ï»Õ³-÷áËí»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ  ³ëå³ñ»½.  ë³ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ñ¹»Ý ѳÛ-³¹ñµ»ç³Ý³-

Ï³Ý ë³ÑٳݳÛÇÝ µ³ËáõÙÝ»ñÁ í»ñ³×»É ¿ÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ:

    1992Ã. Ù³ñïÇ 24-ÇÝ  ºíñáå³ÛÇ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý և гٳ·áñͳÏóáõÃ۳ݠ Îá-ÙÇï»Ý /º²ÐÎ/ ÁݹáõÝ»ó áñáßáõÙ  È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ /ÈÔ/ ϳñ·³íÇ׳ÏÁ ØÇÝë-

ÏÇ   ËáñÑñ¹³ÅáÕáíáõÙ   ùÝݳñÏ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ:  г۳ëï³ÝÇ   å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ, áñ ³Û¹ ·³·³Ãն³ÅáÕáíÁ  Ññ³íÇñíÇ  ³é³Ýó ݳ˳å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãÇÝ ¹»Ù ¿ÇÝ ÂáõñùÇ³Ý և ²¹ñµ»ç³ÝÁ` å³Ñ³Ýç»Éáí ¹áõñë µ»ñ»É ѳÛÏ³Ï³Ý ½áñ- 

ù»ñÁ ÞáõßÇÇó և ȳãÇÝÇó: Æñ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ë »Ï³í ݳև èáõë³ëï³ÝÁ. º²ÐÎ-áõÙ Ýñ³ ѳïáõÏ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ ³é³ç³ñÏ»ó Ý³Ë ëï»ÕÍ»É ³å³é³½Ù³- ϳݳóí³Í ·áïÇ և Ýáñ ³ÝóÝ»É µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:

     ÈÔ  Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý  í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇ ù³ÝÇ µ³Ý³Óև»ñ ÁݹáõÝ»ó ݳև  Ødz- íáñí³Í ²½·»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý/زÎ/ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹Á /²Ê/,áñÁ  Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ  ÏáÕÙ»ñÇÝ Ïáã ³ñ»ó ¹³¹³ñ»óÝ»É ³ñÛáõݳѻÕáõÃÛáõÝÁ և  ÁݹáõÝ»É º²ÐԿ-Ç Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ:

     Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇ Ñ³ÕóݳÏÝ»ñÁ և ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»-

ñÁ ѳݷ»óñÇÝ  ³ÛÝ  µ³ÝÇÝ, áñ  ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý  ÏáÕÙÁ  ëïÇåí³Í  ѳٳӳÛÝ»ó ųٳݳϳíáñ ½Çݳ¹³¹³ñÇ: 1994Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ´Çßù»ÏáõÙ  ëïáñ³·ñí³Í  Ñ³Ù³- Ó³Ûݳ·ñáí ѳÛ-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý áÕç ׳ϳïÇ »ñϳÛÝùáí  ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ  Ù³ÛÇ-

ëÇ 12-Çó ѳëï³ïí»ó ½Çݳ¹³¹³ñ, áñÁ ãÇ Ë³Ëïí»É ³é³Ûëûñ: гٳӳÛݳ·ñÇ ï³Ï  ¹ñí³Í  ¿ñ  Ý³և  ÈÔР  Ý»ñϳ۳óáõóãÇ  ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ,  áñÁ  Ý߳ݳϳÉÇ Ó»éùµ»ñáõÙ ¿ñ: гϳٳñïáõÃÛáõÝÁ  ³ÙµáÕçáíÇÝ  ï»Õ³÷áËí»ó  ¹Çí³Ý³·Çï³-

Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛáõÝ:

    1996Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ º²ÐÎ ÈÇë³µáÝÇ ·³·³Ãն³ÅáÕáíáõ٠ݳ˳·³Ñ Èևոն

î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ í»ïá /³ñ·»É³Ýù/ ¹ñ»ó ·³·³Ãն³ÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ý 20-ñ¹ Ï»ïÇ

-1-

íñ³, áñáí  ×³Ý³ãíáõÙ ¿ñ  ²¹ñµ»ç³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ݳË-

ÏÇÝ  ²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý  ÊêÐ-Ç  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ¶³·³Ãն³ÅáÕáíÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÑÇÙÝíáõÙ ¿ º²ÐÎ ØÇëÏÇ ËÙµÇ »é³Ý³Ë³·³ÑáõÃÛáõÝÁ` ²ØÜ-Ç, üñ³ÝëdzÛÇ և èáõ- ë³ëï³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ:

    ÈÇë³µáÝÇ ·³·³Ãն³ÅáÕáíÇó Ñ»ïá ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý  ¹ñíáõÙ  Ñ³Ï³Ù³ñ- ïáõÃÛ³Ý  Ï³ñ·³íáñÙ³Ý  §÷áõɳÛÇݦ  և  §÷³Ã»Ã³ÛÇݦ  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ,  áñáÝù г۳ëï³ÝÇ և È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ  ÇßË³Ý³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ  µ³½Ù³ÃÇí  ï³- ñ³Ï³ñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù »Ý ï³ÉÇë:

   1997Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ ºñև³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»Ýáõ٠ݳ˳·³Ñ î»ñ-ä»ïñáë- Û³ÝÇ Ù»Í Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ,  áñï»Õ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ, ³Ý¹ñ³¹³é- ݳÉáí  ÈÔ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ,  Ñ³ÛïÝáõÙ ¿  Çñ ï»-ë³Ï»ïÁ, Áëï áñÇ` §ÑÇÙݳѳñóÁ å»ïù  ¿  Ï³ñ·³íáñíÇ  ÙdzÛÝ  ÷á˽ÇçáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáí¦,և áñ` §÷á˽ÇçÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁ` ¹³ å³ï»ñ³½ÙÝ ¿¦:гÝñ³å»- ïáõÃÛ³Ý  Ý³Ë³·³ÑÁ  ³ÛÝ  ï»ë³Ï»ïÝ  ¿ñ  Ñ³ÛïÝáõÙ,  Ã»  ÑÇÙݳѳñóÇ  Ë³Õ³Õ ϳñ·³íáñáõÙÁ  ÃáÕÝ»Éáí  ³å³·³ÛÇÝ,  »ñÏÇñÁ  ³í»ÉÇ  Éáõñç  ËݹÇñÝ»ñÇ  ³éçև ¿ ϳݷݻÉáõ,  և  ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñù³Ý Ñݳñ³íáñ ¿ ßáõï ѳëÝ»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý: ܳ˳·³ÑÇ ³Ûë ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ ßáõñç Ù»Í ³ÕÙáõÏ ¿ µ³ñÓñ³Ýáõ٠û ÇßË³Ý³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ,  և  Ã»  Áݹ¹ÇÙáõÃÛ³Ý ×³Ùµ³ñáõÙ. ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ,  Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ  են   Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ  ѳí³ùÝ»ñ, ß³ï»ñÁ Ýñ³ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ѳٳñáõÙ »Ý §å³ñïíáճϳݦ:

     1997Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ  ûñ³Ã»ñÃáõÙ  ïå³- ·ըñíáõÙ ¿ ݳ˳·³Ñ  î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÇ  §ä³ï»ñ³±½Ù, û± ˳ճÕáõÃÛáõÝ. Éñç³- ݳÉáõ å³ÑÁ¦ ͳí³ÉáõÝ Ñá¹í³ÍÁ, áñï»Õ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ,  Ëáë»-

Éáí  ÈÔ  ÑÇÙݳѳñóÇ   Ï³ñ·³íáñÙ³Ý   áõÕÇÝ»ñÇ  Ù³ëÇÝ,  µ³í³Ï³ÝÇÝ  ѳÙá½Çã ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ í»ñëïÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙ  ¿ Çñ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, Áëï áñÇ §ÑÇÙݳѳñóÁ å»ïù ¿ ϳñ·³íáñíÇ ÙdzÛÝ ÷á˽ÇçáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáí¦, և áñ §÷á˽ÇçÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÁ` ¹³ å³ï»ñ³½ÙÝ ¿¦: 1997Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Îáå»Ýѳ- ·»ÝáõÙ, ѳϳٳñïáÕ ÏáÕÙ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ º²ÐÎ  Ñ»ñó-

Ï³Ý ·³·³Ãն³ÅáÕáíÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹³ñÓÛ³É áñև¿  ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ  ãÇ  ³ñ- ӳݳ·ñíáõÙ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóáõÙ:

    1998Ã. ÑáõÝí³ñÇ 7-ÇÝ և 8-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ  ÈÔРѳϳٳñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³-

-2-

íáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í г۳ëï³ÝÇ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý խáñÑñ¹Ç ÁݹɳÛÝí³Í ÝÇëïÁ, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ ݳև  ÈÔÐ  Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ: ÐáõÝí³ñի 8-ÇÝ, ÝÇëïÇ í»ñçáõÙ, ݳ˳·³Ñ î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ, ѳݹ»ë ·³Éáí ³Ù÷á÷Çã Ëáëùáí, Ù»Ï ³Ý- ·³Ù ևë í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Çñ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, û ÈÔÐ  Ñ³ñóáõÙ  ëï³ïáõë-ùíáÇ »ñϳñ³Å³ÙÏ»ï å³Ñå³ÝáõÙÁ ųٳݳÏÇ ÁÝóóùáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³í»-

ÉÇ ¿ ¹Åí³ñ³óÝ»Éáõ ѳñóÇ ÉáõÍáõÙÁ, և ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³í»É³·áõÛÝ ë»ÕÙ  Å³ÙÏ»- ïáõÙ, ÷á˽ÇçáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáí ѳëÝ»É í»ñçÝ³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý:  

     ܳ˳·³ÑÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ ÝϳïÇ áõÝ»ñ º²ÐÎ  ØÇÝëÏÇ  ËÙµÇ  Ñ³Ù³Ý³Ë³- ·³ÑÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç  ¹ñí³Í  ÈÔР  ÑÇÙݳѳñóÇ  Ï³ñ·³íáñÙ³Ý §öáõɳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ¦: ²Ûë ÝÇëïÇó Ñ»ïá ³í»ÉÇ ù³Ý å³ñ½ ¿  ¹³éÝáõÙ  µև»é³- óáõÙÁ ÇßË³Ý³Ï³Ý Ãև»ñÇ ÙÇçև:êï»ÕÍí³Í ϳóáõÃÛáõÝáõÙ ÐÐ ³é³çÇÝ Ý³Ëա·³Ñ  ÈևáÝ î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ 1998Ã. ÷»ïñí³ñÇ 3-ÇÝ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ¿ ï³ÉÇë:

     1998թ-ից սկսած`ԼՂՀ խաղաղ կարգավորման գործընթացը թևակոխեց որակա-

կան նոր փուլ:

       2001Ã. Ù³ñïÇ 4-5-Á üñ³ÝëdzÛÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ö³ñǽáõÙ  Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý г۳ëï³ÝÇ և ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ:гݹÇåáõÙÁ ÏñÏÝíáõÙ ¿  ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 3-6-Á   ²ØÜ-Ç  üÉáñǹ³  Ý³Ñ³Ý·Ç  øÇ-àõ»ëï µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ  áõñ  Ó»éù »Ý µ»ñíáõÙ  ÏáÝÏñ»ï å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù  Ñ³ÛïÝÇ »Ý  §÷³- ñÇ½Û³Ý և ùÇ-áõ»ëïÛ³Ý   ëϽµáõÝùÝ»ñ¦  ³Ýí³ÝáõÙáí:   ²ÛëÇÝùÝ,  ݳ˳ï»ëíáõÙ   ¿ñ  µ³Ý³Ï- óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ»ï³·³  ÁÝóóùÁ  ß³ñáõÝ³Ï»É  ³Ûë  ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: л- ï³·³ÛáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÁ Ù»ñÅ»ó ³Ûë ëϽµáõÝùÝ»ñÁ:

   Ներկայումս բանակցություններն ընթանում են 2007թ. նոյեմբերին համանախա- գահների կողմից ներկայացված  մադրիդյան առաջարկությունների  հիման  վրա:

    Դրանք  ներառում են երեք կարևորագույն  միջազգային  նորմեր` 

ü ազգերի  ինքնորոշման իրավունքի պահպանում,

ü տարածքային ամբողջականության սկզբունքների ընդունում,

ü  ուժի  կիրառման բացառում:

    ÐÇÙݳñ³ñ ëϽբáõÝùÝ»ñÁ Ù³ëݳíáñ³å»ë Ïáã »Ý ³ÝáõÙ.

Ø È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³բ³ÕÁ ßñç³å³ïáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ ²¹ñբ»ç³ÝÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï,

Ø È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³բ³ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ϳñ·³íÇ׳Ï, áñÁ Ïïñ³Ù³¹ñÇ     

-3-

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »õ ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ,

Ø Ð³Û³ëï³ÝÁ եւ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³բ³Õը ϳåáÕ ÙÇç³Ýóù,

Ø È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³բ³ÕÇ  í»ñçÝ³Ï³Ý  Çñ³í³Ï³Ý  Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇ Ñ»ï³·³ áñáßáõÙ` Çñ³í³Ï³Ýáñ»Ý  å³ñï³¹Çñ  բÝáõÛà  ÏñáÕ  Ï³Ù³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ÙÇçáóáí,

Ø Ý»ñùÇÝ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í »õ ÷³Ëëï³Ï³Ý ѳݹÇë³óáÕ  բáÉáñ  ³ÝÓ³Ýó ` Ç- ñ»Ýó բݳÏáõÃÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ í³Ûñ»ñÁ í»ñ³¹³éݳÉáõ Çñ³íáõÝù,

Ø ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  ÙÇç³½·³ÛÇÝ  »ñ³ßËÇùÝ»ñ,  áñáÝù ÏÝ»ñ³é»Ý ݳև ˳-

Õ³Õ³å³Ñ ·áñÍáւնեուÃÛáõÝ:

       2009  թվականի  հուլիսի 10-ին Լ’Ակվիլայում  և  2010 թվականի հունիսի 26-ին Մուսկոկայում  ԵԱՀԿ  Մինսկի խմբի եռանախագահության անդամ  երկրների  նա- խագահների  կողմից  ընդունվել   են   համապատասխան   հայտարարություններ` ուղղված հակամարտող կողմերին` կոչ  անելով  բանակցությունները  շարունակել մադրիդյան առաջարկությունների  հիման  վրա`  լրամշակելով  վերջնական  փաս- տաթուղթը:

       2011թ. մայիսի  26-ին  ֆրանսիական  Դովիլ  ավանում  վերոհիշյալ  երկրների նախագահների կողմից ընդունվեց ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ

թվով  երրորդ  հայտարարությունը,  որը  առավել համահունչ էր հայկական կողմի տեսակետին:

     Հայաստանը համոզված է, որ կարգավորման  գործընթացի  արդյունավետութ- 

յան   բարձրացումն  անհնար է առանց  բանակցություններին հակամարտության կողմ  հանդիսացող  Լեռնային Ղարաբաղի լիիրավ մասնակցության:  Հայաստանը գտնում է, որ հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված  լինի հետեւյալ սկզբունքների վրա.

·       Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմք պետք է հանդիսանա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման ճանաչումը, 

·       Լեռնային Ղարաբաղը  Հայաստանի  հետ  պետք  է  ունենա  հայկական կողմի իրավազորության տակ գտնվող անխափան ցամաքային կապ,

-4-

·       Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը պետք է միջազգայնորեն երաշխավորված լինի:

·       Այս  սկզբունքների  ընդունումն  ու  պայմանագրային  ամրագրումը  հնարավորություն կընձեռի հասնել հիմնախնդրի համալիր կարգավորմանը:

    Հայաստանը կարևորում է  Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության  կարգա- վորման գործընթացում ԵԱՀԿ  Մինսկի  խմբի  համանախագահների  միջնորդութ-

յունը` որպես բանակցային գործընթացի գործուն ձևաչափ, որը կարգավորման ու-

ղիներ գտնելու բավականաչափ ներուժ ունի:

Հայաստանը հետամուտ է խնդրի կարգավորմանը միայն խաղաղ ճանապարհով:  

   Ադրբեջանի  փորձերը  ուժի  սպառնալիքով  կորզելու միակողմանի զիջումներ ոչ միայն ի  սկզբանե  դատապարտված են  ձախողման, այլև  շարունակում են  մնալ փոխզիջումային տարբերակով խնդրի կարգավորման հիմնական խոչընդոտը:

    Լեռնային Ղարաբաղն ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում, և , ինչպիսին էլ լինի լուծումը, այն պետք է բխի հենց  Ղարաբաղի ժողովրդի կամքից: Դա է  ժողովուրդ-

ների ինքնորոշման իրավունքի առանցքը: Ադրբեջանը չունի Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնությունների ոչ  իրավական, ոչ  քաղաքական և  ոչ  էլ  բարո- յական հիմքեր:

   2010 թվականից բանակցությունների քննարկման փուլում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

շրջանակներում մշակված մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը:Ղա-

րաբաղյան խնդրով  բանակցությունների ժամանակ  Հայաստանի  Հանրապետութ- յունը  շարունակում է պաշտպանել այն սկզբունքը, որ վերջնական  համաձայնութ-

յունը կամ փաստաթուղթն անվիճելիորեն  պետք է արժանանա ղարաբաղյան  հա- կամարտության կարգավորման առանցքային կողմի` ԼՂՀ-ի հավանությանը:   ՀՀ-ի համար խնդրի կարգավորման հիմքը շարունակում է մնալ  ԼՂՀ  բնակչության  ան-վըտանգության միջազգային երաշխիքների ապահովումը: 

 

 

-5-


Скачано с www.znanio.ru

ԹԵՄԱ ─ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ ØÇÝã և 1991Ã. ³ñó³ËÛ³Ý ÑÇÙݳѳñóÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÙÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ñ µ³- ó³é³å»ë ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ…

ԹԵՄԱ ─ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳѳñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÁ ØÇÝã և 1991Ã. ³ñó³ËÛ³Ý ÑÇÙݳѳñóÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÙÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ñ µ³- ó³é³å»ë ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ…

ÏáÕÙ»ñÇÝ Ïáã ³ñ»ó ¹³¹³ñ»óÝ»É ³ñÛáõݳѻÕáõÃÛáõÝÁ և ÁݹáõÝ»É º²Ð Կ -Ç Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ: гÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇ Ñ³ÕóݳÏÝ»ñÁ և ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»- ñÁ ѳݷ»óñÇÝ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ…

ÏáÕÙ»ñÇÝ Ïáã ³ñ»ó ¹³¹³ñ»óÝ»É ³ñÛáõݳѻÕáõÃÛáõÝÁ և ÁݹáõÝ»É º²Ð Կ -Ç Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ: гÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇ Ñ³ÕóݳÏÝ»ñÁ և ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»- ñÁ ѳݷ»óñÇÝ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ…

Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ѳí³ùÝ»ñ, ß³ï»ñÁ Ýñ³ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ѳٳñáõÙ »Ý §å³ñïíáճϳݦ: 1997Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ ïå³- · ը ñíáõÙ ¿ ݳ˳·³Ñ î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÇ §ä³ï»ñ³±½Ù, û± ˳ճÕáõÃÛáõÝ.…

Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ѳí³ùÝ»ñ, ß³ï»ñÁ Ýñ³ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ѳٳñáõÙ »Ý §å³ñïíáճϳݦ: 1997Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ ïå³- · ը ñíáõÙ ¿ ݳ˳·³Ñ î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÇ §ä³ï»ñ³±½Ù, û± ˳ճÕáõÃÛáõÝ.…

µ»ñíáõÙ ÏáÝÏñ»ï å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ѳÛïÝÇ »Ý §÷³- ñÇ½Û³Ý և ùÇ-áõ»ëïÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñ¦ ³Ýí³ÝáõÙáí: ²ÛëÇÝùÝ, ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿ñ µ³Ý³Ï- óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ÁÝóóùÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ³Ûë ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: л-…

µ»ñíáõÙ ÏáÝÏñ»ï å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ѳÛïÝÇ »Ý §÷³- ñÇ½Û³Ý և ùÇ-áõ»ëïÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñ¦ ³Ýí³ÝáõÙáí: ²ÛëÇÝùÝ, ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿ñ µ³Ý³Ï- óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ ÁÝóóùÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ³Ûë ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: л-…

շարունակել մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա` լրամշակելով վերջնական փաս- տաթուղթը: 2011թ. մայիսի 26-ին ֆրանսիական Դովիլ ավանում վերոհիշյալ երկրների նախագահների կողմից ընդունվեց ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ թվով երրորդ…

շարունակել մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա` լրամշակելով վերջնական փաս- տաթուղթը: 2011թ. մայիսի 26-ին ֆրանսիական Դովիլ ավանում վերոհիշյալ երկրների նախագահների կողմից ընդունվեց ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ թվով երրորդ…

յունը ` որպես բանակցային գործընթացի գործուն ձևաչափ , որը կարգավորման ու- ղիներ գտնելու բավականաչափ ներուժ ունի : Հայաստանը հետամուտ է խնդրի կարգավորմանը միայն խաղաղ ճանապարհով…

յունը ` որպես բանակցային գործընթացի գործուն ձևաչափ , որը կարգավորման ու- ղիներ գտնելու բավականաչափ ներուժ ունի : Հայաստանը հետամուտ է խնդրի կարգավորմանը միայն խաղաղ ճանապարհով…
Скачать файл