ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ Առարկա - Հայոց պատմություն Դասարան - XII Թեմա - Անկախ պետականության կայացման գործընթացը
Оценка 4.9

ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ Առարկա - Հայոց պատմություն Դասարան - XII Թեմա - Անկախ պետականության կայացման գործընթացը

Оценка 4.9
doc
10.05.2020
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ   Առարկա    -   Հայոց  պատմություն     Դասարան  -  XII    Թեմա      -  Անկախ պետականության կայացման  գործընթացը
DASI_PLAN.doc

 

 

 

 

 

ԴԱՍԻ  ՊԼԱՆ

     Առարկա       -     Հայոց    պատմություն  

     Դասարան    -    XII

     Թեմա            -   Անկախ  պետականության  կայացման   գործընթացը

    1.  Հիմնական   հարցեր.

·                         ՀՀ   Անկախության   հանրաքվեն,  անկախության   հռչակումը,

·                         Նախագահական  համաժողովրդական  ընտրությունները,

·                         ՀՀ  Սահմանադրության   ընդունումը   /հիմնական       

             դրույթները/,

·                         Հայոց  ազգային   բանակի  կազմավորումը:

    2.Նպատակը   և   խնդիրները.

Ø Իմանա      _    Սովորողը  պետք  է  համակողմանի  տեղեկություններ  ստանա   

                            անկախության  գործընթացի  վերաբերյալ,   ինչպես  նաև  վեր        

                հանի  նրա  շարժիչ  ուժերը /քաղաքական  իրավիճակը ԽՍՀՄ-

                ում  1980-ական  թթ. վերջին, Արցախյան  շարժում /,

Ø Կարողանա _   Գնահատել   Անկախության    կերտման    հիմնական   փուլերը

                     /ԱՆկախության  հռչակագրի  ընդունումը,  անկախության  հան-

                      րաքվեն,  ՀՀ  անկախության   հռչակումը/,   ինչպես   նաև    պե-

                      տականության  կայացման   ճանապարհին   ունեցած   հիմնա -                 

                      կան   ձեռքբերումները,

Ø Գիտակցի    _  Անկախացման   գործընթացի  էությունընրա   համահայկա-

                         կան   և   համաժողովրդական  բնույթը,

Ø Ձևավորի     _  Պետականության  և պետության  նկատմամբ  հավատ,վստահ-

                      ությունհայրենաճանաչության  և  հայրենապաշտության  գա-                              

                      ղափարների  ամբողջացման  և  ամրապնդման   միջոցով,

Ø Արժևորի     _  ՀՀ  Անկախության պատմական   նշանակությունը, ՀՀ  lll    հան-

                     րապետության  կայացման   գործընթացի    կարևորագույն   նը-

                     վաճումները / Սահմանադրության   ընդունումը,  Ազգային    բա-

                     նակի  կազմավորումը, ժողովրդավարության  հաստատումը /:

     3.Հիմնական  հասկացությունները, առանցքային գաղափարները.

        Անկախության  հռչակագիր,  անկախության  հանրաքվե, համաժողովրդական 

       ուղղակի,  այլընտրանքային   ընտրություններ,  Սահմանադրություն,   Ազգային   

       ժողով, մարզ, Պաշտպանության  պետական  կոմիտե, Հայոց  ազգային բանակ,

       երկքաղաքացիություն, եռաստիճան  դատական  համակարգ:

     4. Ուսումնադիտողական  պարագաներ.

           Դասագիրք,  պատմության   տետրեր,  քարտեզներ,  նկարներ ( Լ. Տեր-Պետ-

       րոսյան, Վ. Սարգսյան,  Ս. Սարգսյան  և  այլոք ),   գծակարգեր,   աղյուսակներ,    

       ՀՀ Սահմանադրությունը,  փաստավավերագրական  ֆիլմ /Անկախության  հըռ- 

      

       չակման, բանակի  ձևավորման  դրվագներով /:

     5.Ներառարկայական,  միջառարկայական  կապեր.

   Հայոց  պատմություն  IX, Հայկական  հարցի  պատմություն  X,  Համաշխար-

հային  պատմություն  IX , Համաշխարհային   պատմություն  XII,  ՆԶՊ, Հասա-

րակագիտություն  IX, Հայաստանի  աշխարհագրություն:

     6. Դասատիպը.

          Նոր  նյութի  ուսումնասիրման  դաս:

     7.Ուսուցման  մեթոդներ  և   հնարներ.

           Գծակարգեր, մտքերի  քարտեզագրում,  ինտերակտիվ   մեթոդ, շարադրանք,

          էվրիստիկ  զրույց,  T-աձև  աղյուսակ,  աշխատանք  սկզբնաղբյուրով,   բանա- 

          վեճ:

       ԴԱՍԻ  ԸՆԹԱՑՔԸ

Ø Ներածական  մաս.       ─   աշակերտների  ուշադրության  գրավում,

/ խթանում /               ─  հետաքրքրությունների  ստեղծում,

                                     ծանոթացում  դասնյութին,  խնդիրներին,

                                           նպատակներին,

                                       ակտիվացում,  խթանում:

Անց  է կացվում  ինտերակտիվ  հարցուպատասխան`  հիմնված  աշա-

   կերտների  ունեցած  գիտելիքների  վրա:  Համառոտ  շարադրանքի    մի-

   ջոցով  ներկայացվում  են  դասանյութի  առանցքային  խնդիրները:

 

Ø Հիմնական  մաս.

     /իմաստի  ընկալում /   ─   ուսուցանվող  նյութի  բովանդակության ու-

                                                սումնասիրում  և  հետազոտում:

           Մտքերի  քարտեզագրման  միջոցով  վեր են  հանվում  անկախության

       կերտման    հիմնական   օղակները,    պետականության     հաստատման

       գործընթացի   փուլերն   ու  օրինաչափությունները: Կատարվում  է  խըմ-

       բային  աշխատանք:  Քննարկվում   հոդվածներ   ՀՀ  Սահմանադրությու-

       նից, վերլուծվում  են  նրա  հիմնարար  սկզբունքները: Ներկայացվում  են

       դրվագներ  ֆիլմից / Անկախության   հռչակագրի   ընթերցումը,  բանակի

       կազմավորումը/:

Ø Ամփոփում.

/կշռադատում /            ─   արդյունքների  վերլուծություն,

                                     ─   հետադարձ   կապի  ապահովում,

                                     ─    հետագա  անելիքների   հստակեցում:

     Անց  է կացվում  էվրիստիկ զրույց, որի  միջոցով  ամբողջացվում  են   սո-

   վորողների  ձեռք  բերած  գիտելիքները:  Միաժամանակ  վերստին  կարև-

   որվում   է  ՀՀ պետականության  հաստատումը, ազգային   բանակի  կազ-

   նավորումը:

 

 

 

Տնային   առաջադրանք.          Հանձնարարվում   է  ուսումնասիրել   դա-

    սանյութը/ դաս 1./, տրվում   է   խմբային     աշխատանք`   զեկուցումների

    պատրաստում   ըստ   հետևյալ   թեմաների.

o   ՀՀ  պետականության  կերտման  գործընթացը,

o   Անկախության   հռչակման   պատմական  նշանակությունը,

o   Ազգային  բանակը` պետության ամրապնդման գրավական:

       Տրվում   է    անհատական   աշխատանք.   T-աձև  աղյուսակի   միջոցով

   համեմատական  զուգահեռներ  անցկացնել  Հայաստանի   I  և III  հանրա-

   պետությունների   անկախացման  գործընթացների  միջև` կարևորելով  ոչ

   միայն  արտաքին   և   ներքին   գործոնները,  այլև  պետականաշինության

   գործընթացը:

  

___________________________________________________________________


XII Թեմա - Անկախ պետականության կայացման գործընթացը 1

XII Թեմա - Անկախ պետականության կայացման գործընթացը 1

IX, Հայկական հարցի պատմություն

IX, Հայկական հարցի պատմություն

վեճ: ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ Ø Ներածական մաս. ─ աշակերտների ուշադրության գրավում, / խթանում / ─ հետաքրքրությունների ստեղծում, ծանոթացում դասնյութին, խնդիրներին, նպատակներին, ─ ակտիվացում, խթանում: Անց է…

վեճ: ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ Ø Ներածական մաս. ─ աշակերտների ուշադրության գրավում, / խթանում / ─ հետաքրքրությունների ստեղծում, ծանոթացում դասնյութին, խնդիրներին, նպատակներին, ─ ակտիվացում, խթանում: Անց է…

T-աձև աղյուսակի միջոցով համեմատական զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի

T-աձև աղյուսակի միջոցով համեմատական զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի
Скачать файл