Դասղեկի տարեկան պլան.
Оценка 4.7

Դասղեկի տարեկան պլան.

Оценка 4.7
docx
10.05.2020
Դասղեկի տարեկան պլան.
Դասղեկի տարեկան պլան..docx

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  ԵՄ

Տնօրեն՝  ----------------------------------------

«---------»  --------------------------------2013 թ.

 

 

 

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՍՂԵԿԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

_________________________________________________

ուսումնական  հաստատության  անվանումը ,  դասարան

________________________________________________

դասղեկի  ազգանունը,  անունը,  հայրանունը

 

« -------------  ------------- » ուսումնական  տարի

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿՐԹԱ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ(դասարանի ընդհանուր բնութագիրը )  Դասարանը  բաղկացած  է  յոթ  հոգուց: Ընդհանուր  առմամբ  աշակերտները  ունեն  բավարար  ընդունակություններ: Չկա գերազանց  սովորող  աշակերտներ: Դասարանում  բոլոր   աշակերտները  համախմբված  են: Դասարանի  որոշ  աշակերտների  սոցիալական  վիճակը  գնահատվում  է  անբավարար: Չնայած այս  հանգամանքիներեխաները  հաճախում  են  դպրոց ճիշտ ժամանակին   և  ցուցաբերում են  ակտիվությունԴասարանում  չկան  դժվար  դաստիարակվող  աշակերտներ:

2. Ուսումնա-դաստիարակչական  նախատեսվող աշխատանքները ուստարվա  ընթացքում   Ուսումնա-դաստիարակչական նպատակով պետք  է  հաճախակի  հետևել  դասարանի  վարքին   և  ուսման  առաջադիմությանը: Հրավիրել  ծնողական  ժողովներ, որոնք  կնպաստեն աշակերտների  ակտիվության  բարձրացմանըԴասից և  վարքից  անբավարար  աշակերտների հետ  աշխատել  առանձին , որպեսզի  շտկել  այդ  թերություններըԱշակերտների  մոտ  ձևավորել  բազմաբնույթ  կարողություններ (կարգապահություն, մաքրություն, անձնական հիգիենայի, համագործակցություն, փոխօգնություն) :

 

3.  ՀԱՅԵՑԻ  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

3.1  Հոգևոր  դաստիարակություն   Այս  նպատակով կազմակերպել   էքսկուրսիա  դեպի  մոտակա  հոգևոր  մշակութային կենտրոններ: Աշակերտների  մոտ  սերմանել  սեր  և  հարգանք  քրիստոնեության  նկատմամբՆույն  նպատակով  կատարել  պատմական  ակնարկ, որը  կնպաստի  հոգևոր  դաստիարակության  ձևավորմանը:

3.2 Գեղագիտական  դաստիարակություն  Ֆիլմերի  միջոցով  ցուցադրել  և  բացատրել  թե  գեղեցիկը  ինչ  դեր  ունի  ներկայիս  կյանքում: Բացի  այդ  լսել  աշակերտների  կարծիքը  այդ  նյութի  վերաբերյալ: Կյանքից  բերել  օրինակներ  և   ձևավորել  գեղագիտական  ճաշակ:

3.3 Ռազմահայրենասիրական  դաստիարակություն  Հայրենասիրության  կրթության  վերաբերյալ  կազմակերպել  քննարկումներ  :  Նշել  մի  շարք  ֆիդայինների  անուներ  և  թվարկել  այն  բնավորության  գծերը, որտեղ  ակներև  է  հայրենասիրությունը  և  ռազմարվեստ  ձևերը:

3.4  Ֆիզիկական  դաստիարակություն    Դասապրոցեսին  պետք  է  ցուցաբերոլ  ակտիվություն : Բացատրել  և  պահանջել  , որ  աշակերտները  հետևեն  իրենց    ֆիզպատրաստությանըԿոձեն  իրենց  մարմինները  ֆիզվարժությունների   և  հնարների  միջոցով:

3.5 Աշխատանքային  դաստիարակություն  Աշակերտների  մոտ  ձևավորել  սեր  դեպի  աշխատանքը  ր  աշխատավոր  մարդը:   Տալ  աշակերտներին  այն  գաղափարը  ,  որ  կարողանա  գոյատևել  ներկայիս  դժվար  պայմաններում:

3.6 Բնապահպանական  դաստիարակություն  Պետք  է  կազմակերպել  էքսկուրսիաներ  դեպի  բնության  գիրկը  և  այդ  ընթացքում   թվարկել  բնապահպանական  մի  քանի   խնդիրներ  ,  որոնք   առկա   են  իրենց    շրջապատում   և  այդ  խնդիրը  գլոբալ  է:

4. Դպրոց-ընտանիք  կապը   Երեխաները   պետք  է  հասկանան, որ  ընտանիքը  հանդիսանում  է  պետության  կորիզը: Միևնույն  ժամանակ  գիտակցեն  , որ  պետք  է  սերտ  կապի մեջ  պահեն  դպրոց  ընտանիք  կապը, որպեսի  աշակերտները  ավելի  լավ  սովորեն:

 

 

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուսումնական շաբաթներ

Ուսումնա-դաստիարակչական   աշխատանքների  բովանդակություն

կատարման ժամկետը

Կատարողներ

I

<<Ամառային  ճամբար>>  այս  վարժության  նպատակն  է  աշակերտների  մոտ  ձևավորել  հանդուրժողականության գաղափարը

2

սեպտեմբեր

6

աշակերտ

դասղեկ

II

<<Քանի  լեզու  գիտես  այնքան  մարդ  ես >>  թեմայով  զրույց:  Ձևավորել  բազմակարծություն  և  աշխարհահայացք

9

սեպտեմբեր

13

աշակերտ

դասղեկ

III

<<Եթե  ես  լինեի …>>  թեմայով  քննարկում: Նապատակն  է  վեր հանել  կարողությունները  և  հմտությունները:

16

սեպտեմբեր

20

աշակերտ

դասղեկ

IV

<<Կարողությունների  հստակեցում >>  թերթիկի  միջոցով  հստակեցնել  թե  ինչ  կարողություններն  են  ավելի  զարգացած:

23

սեպտեմբեր

27

աշակերտ

դասղեկ

V

<< Ես  էլ  քեզ  նման  եմ >> թեմայով  զրույցը  հնարավորություն   կտա  ձևավորել  հարգանք    դիմացինի  նկատմամբ:

30

սեպտեմբեր

հոկտեմբեր

4

աշակերտ

դասղեկ

VI

<< Բնական  պաշարներ >>  թեմայով  քննարկումը  կձևավորի  գիտելիքներ  արդյունաբերության  տարբեր  ոլորտների  վերաբերյալ:

7

հոկտեմբեր

11

աշակերտ

դասղեկ

VII

<< Աշակերտների  իրավունքները  և  պարտականությունները  դպրոցում>> նպատակն  է  հստակեցնել  աշակերտների  մոտ  իրենց  իրավունքները  և  պարտականությունները:

14

Հոկտեմբեր

18

աշակերտ

դասղեկ

VIII

<< Պետական  խորհրդանիշներ>> թեմայով  զրույց:Նպատակն  է  աշակերտներին  ներկայացնել   ծագման  և  ձևավորման  ուղին:

21

հոկտեմբեր

25

աշակերտ

դասղեկ

IX

<< Էկոլոգիական  հիմնախնդիրներ >>  : Աշակերտներին  հանձնարարել հավաքել տեղեկություններ  Հայաստանի  Հանրապետության  ավելի  ուշագրավ  էկոլոգիական  խնդիրների  մասին:

4

նոյեմբեր

8

աշակերտ

դասղեկ

X

<< Պոլիեթիլենի  տոպրակներն  ու  շրջակա միջավայրը>> ասոցացնել  հին և  նոր  դասը տալ խնդրին նոր  լուծումներ:

11

նոյեմբեր

15

աշակերտ

դասղեկ

XI

<< Գնահատիր  ինքդ քեզ >> նպատակն  է  արժևորել  արժե  համակարգ  ինչպես նաև  կարողանալ կատարել  ինքնավերլուծություն:

18

Նոյեմբեր

22

աշակերտ

դասղեկ

XII

<< Գնահատվող  մրցույթ >>  թեման  հնարավորություն  կընձեռի ճանաչել իրենց  շրջապատող  անձանց  և  շտկել  թյուր  կարծիքները:

25

նոյեմբեր

29

աշակերտ

դասղեկ

XIII

<< Բնական  աղետներ >>  ներկայացնել բնական  աղետների  առաջացման պատճառները  և  դրանց  հետևանքները:

2

Դեկտեմբեր

6

աշակերտ

դասղեկ

XIV

<< Կարող  եմ  օգտակար  լինել >>  թեման  հնարավորություն կտա  աշակերտների մոտ ձևավորել  բարին  և  դրակկան հատկանիշները:

9

դեկտեմբեր

13

աշակերտ

դասղեկ

XV

<< Ազգ  և  պետություն >> թեմայով  բաց  քննարկում  և վերլուծություն:

16

դեկտեմբեր

20

աշակերտ

դասղեկ

XVI

<< Փոքրիկ  պատմություններ  անհատի  և  հասարակության  խնդիրների  մասին >>  նպատակն  է  աշակերտներին  տեղեկացնել  թե   մարդկությունը  ինչ ժամանակաշրջան  է  անցել:

23

դեկտեմբեր

27

աշակերտ

դասղեկ

XVII

<< Ազգային  և  միջազգային տոներ>> նպատակն է  հստակեցնել  ազգային  տոների  առանձնահատկությունները  և  ազդեցությունները:

13

հունվար

17

աշակերտ

դասղեկ

XVIII

<< Եկեղեցին  և  ազգը >>  քննարկման  միջոցով   աշակերտների  մոտ  կհիմնավորեք  եկեղեցու  դերը  հայ  իրականության  և  հայ  ժողովրդի  կյանքում:

20

հունվար

24

աշակերտ

դասղեկ

XIX

<< Լրատվամիջոցներ  և  կերպարներ >> թեմայի  միջոցով  լուսաբանել  արդի  ժամանակաշրջանում    լրատվամիջոցների  դերը:

27

հունվար

31

աշակերտ

դասղեկ

XX

<< Բարեկամներ  և  թշնամիներ >>  քննարկման միջոցով   կներկայացվի  հայ-ադրբեջանական  խնդրի  ծագման  պատճառները:

3

փետրվար

7

աշակերտ

դասղեկ

XXI

<< Ինչպես  վարվել  աղբի  հետ >>  օգնել  սովորողներին  գիտակցելու  աղբի  և  թափոնների  վնասակար  ազդեցությանը  բնության և  մարդու  առողջության  վրա:

10

փետրվար

14

աշակերտ

դասղեկ

XXII

<< Սպառողների  իրավունքներ >> ներկայացնել  և  ձևավորել  իրենց  իրավունքները  , որպես  սպառողներ:

17

փետրվար

21

աշակերտ

դասղեկ

XXIII

<< Քաղաքացիական  ինքնություն >>  կիմանան  ինչ  է  քաղաքացիական  ինքնությունը  կհասկանան  թե  քաղաքացի  լինելն  ինչքանով  է   առնջվում  իրենց  հետ:

24

Փետրվար

28

աշակերտ

դասղեկ

XXIV

<< Ինչւ  է  պետք  ներառումը >>  աշակերտների  մոտ  ձևավորել  հանդուրժողական  վերաբերմունք  հատուկ  կարիգավոր  մարդկանց  նկատմամբ:

3

մարտ

7

աշակերտ

դասղեկ

XXV

<< Ապագայի  ծառը >>  խթանում  է  վերլուծելու  պատճառահետևանքային  կապերը դիտարկելու, դասակարգելու  հմտությունները

10

մարտ

14

աշակերտ

դասղեկ

XXVI

<< Գնահատվող  մրցույթ >> աշակերտները  կզարգացնեն   և  կստուգեն  իրենց  գիտելիքները  կկարողանան  խմբում  հաջողությունն  ապահովելու  համար:

17

մարտ

21

աշակերտ

դասղեկ

XXVII

<< Նախապաշարումների  ոստյան >>  ներկայացնել  թե  ինչպես  է  զգում  նախապաշարմունքի  և  կարծրատիպերի  զոհ  դարձած  մարդը: Իրավիճակը  հաղթահարելու  ուղիներ  որոնել:

31

մարտ

ապրիլ

4

աշակերտ

դասղեկ

XXVIII

<< Պատասխանատու  քաղաքացի >>  աշակերտները  այս  թեմայի  ուսումնասիրելուց  հետո  կիմանան  թե  ինչպես  պետք  է  լինի  ցանկացած քաղաքացի: 

7

ապրիլ

11

աշակերտ

դասղեկ

XXIX

<< Պետք  է  արդյոք, խնայել >>  խթանելով  աշակերտների  ստեղծագործական  մտածողությունը  ձևավորել  բնության  և  բնական  պաշարների  հանդեպ  խնայող  վերաբերմունք

14

ապրիլ

18

 

աշակերտ

դասղեկ

XXX

<<  Հայոց  Մեծ  եղեռն >>  աշակերտներին  ներկայացնել  թուրքերի  կատարած  ոճրագործությունը  :  Նրանց  մոտ  սերմանել  հայրենասիրություն:

21

ապրիլ

25

աշակերտ

դասղեկ

XXXI

<< Ասացվածքի  ամբիոն >>  աշակերտներին  ծանոթացնել  ժողովրդական  բանահյուսության    մի  տեսակին`  ասավածքին  և  նրանց  մեջ  զարգացնել  բարոյական  արժեքներ  մարդկանց  նկատմամբ  հարգանք  մարդասիրություն:

28

ապրիլ

մայիս

2

աշակերտ

դասղեկ

XXXII

<<Ազգային  զարթոնք>>  ներկայացնել  հայերի  մասնակցությունը  մի  շարք   մարտական   գործողություններին:  Նպատակն  է  աշակերտների  մոտ   ձևավորել  ազգային  գիտակցության  արժեհամակարգ: 

5

մայիս

9

աշակերտ

դասղեկ

XXXIII

<<  աշխատակից  ենք  ընտրում  >>  սովորողները  կհասկանան`  թեև  տարբեր  մասնագիտություններ  պահանջում  են  տարբեր  կարողություններ  և  որակներ  ,  այնուամենայնիվ  կան  որակներ   և  կարողություններ  ,  որ  կարևոր  են  բոլոր   մասնագիտությունները:  

12

մայիս

16

աշակերտ

դասղեկ

XXXIV

<< Վերջին  զանգ >> խորագրով  գեղարվեստական   ցերեկույթի  կազմակրպում

19

մայիս

23

աշակերտ

դասղեկ

 

                                                                                                                                             

 

ԴԱՍՂԵԿԻ  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԹԵՄԱՏԻԿԱ

Անցկացման

օրը

Դասղեկի  անցկացրած  միջոցառման  (դասախոսություն, զրույցներ, դիտողական  արշավներ, էքսկուրսիաներ  և  այլն) բովանդակությունը

ծանոթություն

20.09.13 թ.

Դասախոսություն  Հայաստանի  երրորդ  հանրապետության  մասին

 

18.10.13 թ.

Էքսկուրսիա  դեպի  մոտակա  հոգևոր – մշակութային կենտրոն

 

28.11.13 թ.

Այցելություն ք. Գորիս Ակսել  Բակունցի անվան տուն-թանգարան

 

06.12.13 թ.

Զրույց  և  քննարկում  երկրաշարժի  և  այլ  բնական  աղետների  վերաբերյալ

 

30.12.13 թ.

Կազմակերպել  և  իրականացնել  տարեմուտյան միջոցառում (ցերեկույթ)

 

28.01.14 թ.

Դասախոսություն  և  ֆիլմի  դիտում  Հայոց  բանակ  թեմայով

 

07.03.14 թ.

Զրույց գեղեցկության  և  բարոյականության  վերաբերյալ

 

07.04.14 թ.

 Մայրության  տոն թեմայով քննարկում

 

08.05.14 թ.

Հաղթանակ  և  պարտություն  թեմայով  դասախուսություն

 

 

 


 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ Տնօրեն՝ ---------------------------------------- «---------» --------------------------------2013 թ. ________________________________________________ _________________________________________________ ուսումնական հաստատության անվանումը , դասարան ________________________________________________ դասղեկի ազգանունը, անունը, հայրանունը « ------------- ------------- » ուսումնական տարի

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ Տնօրեն՝ ---------------------------------------- «---------» --------------------------------2013 թ. ________________________________________________ _________________________________________________ ուսումնական հաստատության անվանումը , դասարան ________________________________________________ դասղեկի ազգանունը, անունը, հայրանունը « ------------- ------------- » ուսումնական տարի

ԿՐԹԱ - ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ( դասարանի ընդհանուր բնութագիրը ) Դասարանը բաղկացած է յոթ հոգուց : Ընդհանուր առմամբ աշակերտները ունեն բավարար ընդունակություններ…

ԿՐԹԱ - ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ( դասարանի ընդհանուր բնութագիրը ) Դասարանը բաղկացած է յոթ հոգուց : Ընդհանուր առմամբ աշակերտները ունեն բավարար ընդունակություններ…

I <<Ամառային ճամբար>> այս վարժության նպատակն է աշակերտների մոտ ձևավորել հանդուրժողականության գաղափարը 2 սեպտեմբեր 6 աշակերտ դասղեկ

I <<Ամառային ճամբար>> այս վարժության նպատակն է աշակերտների մոտ ձևավորել հանդուրժողականության գաղափարը 2 սեպտեմբեր 6 աշակերտ դասղեկ

XV << Ազգ և պետություն >> թեմայով բաց քննարկում և վերլուծություն : 16 դեկտեմբեր 20 աշակերտ դասղեկ

XV << Ազգ և պետություն >> թեմայով բաց քննարկում և վերլուծություն : 16 դեկտեմբեր 20 աշակերտ դասղեկ

XXX << Հայոց Մեծ եղեռն >> աշակերտներին ներկայացնել թուրքերի կատարած ոճրագործությունը : Նրանց մոտ սերմանել հայրենասիրություն: 21 ապրիլ 25 աշակերտ դասղեկ

XXX << Հայոց Մեծ եղեռն >> աշակերտներին ներկայացնել թուրքերի կատարած ոճրագործությունը : Նրանց մոտ սերմանել հայրենասիրություն: 21 ապրիլ 25 աշակերտ դասղեկ
Скачать файл