Դասի պլան 4-րդ դասարան
Оценка 4.8

Դասի պլան 4-րդ դասարան

Оценка 4.8
docx
19.05.2020
Դասի պլան 4-րդ դասարան
դասի պլան-4.docx

Դասի  պլան

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  4_ՐԴ  ԴԱՍԱՐԱՆ

Դասի  թեման՝   Ճանապարհ, ժամանակ,  արագություն

Դասի  տիպը՝ նոր  նյութի  հաղորդման  դաս

Դասի  նպատակը՝

Ø  ուսուցանել  , որ  մարմնի ծախսած ժամանակը հավասար է նրա անցած  ճանապարհի և արագության քանորդին:

Ø  Ամրապնդել  ճանապարհը  հաշվելու   վերաբերյալ խնդիրների  լուծման  և գծապատկերը  կառուցելու վերաբերյալ  կարողությունները:

Ø  Զարգացնել  ձեռք բերած  գիտելիքները  գործնականում  կիրառելու  կարողությունները:

Ø  Զարգացնել  տրամաբանական մտածողությունը,  ուշադրությունը,բանավոր  խոսքը:

v  Կիմանան՝ ժամանակի չափման  միավորները՝ վ, ր, ժ  և  այլն:

v  Կկարողանան՝ կիրառել  ձեռք  բերած  գիտելիքները և  լուծել  շարժման վերաբերյալ խնդիրներ:

Անհրաժեշտ  ցուցադրական պարագաներ՝  համակարգիչ, տեսադաս, Էլեկտրոնային գրատախտակ:

Դասի ընթացքը՝ խթանում՝

Մտագրոհի  մեթոդով  բացահայտել ճանապարհ,ժամանակ  հասկացությունների,շարժման  տեսակների , երկարության,ժամանակի  չափման միավորների  վերաբերյալ  գիտելիքները  և  ամրապնդել  դրանք  տեսադասի   ցուցադրությամբ:

Իմաստի  ընկալում՝

Աշխատանքի կազմակերպման համար դասարանը  բաժանել:

 I  խումբ-Օգտվելով  գծագրից՝ բանավոր  խնդիրներ  կազմել  և  լուծել:

II խումբ Ըստ աղյուսակի՝  լրացնել  մեծությունների  բաց  թողնված  արժեքները :

III խումբ Կբացատրեն, թե ի՛նչ  է ժամանակը  և  դուրս  կբերեն ժամանակը  հաշվելու  բանաձև

 

 

I խումբ    

                       

80 կմ/ժ                                                                                                                   

70 կմ/ժ                                      t=2ժ

                                                                                                       ? կմ

 

II խումբ

 

Ժամանակ

Արագություն

Ճանապարհ

Ավտոմեքենա

 

80կմ/ժ

800կմ

Ավտոբուս

 

50կմ/ժ

450կմ

Հեծյալ

 

10կմ/ժ

680կմ

 

 

Կշռադատում՝ ամփոփել՝ <<Ի՞նչ  սովորեցինք,որո՞նք  էին մեր այսօրվա  նոր  դասի հասկացությունները>>:

*      Ի՞նչ է  միավոր  ժամանակը:

*      Ի՞նչ  բանաձևով  ենք  հաշվում:

*      Ի՞նչ է  արագությունը: 

*      Ի՞նչ  բանաձևով  ենք  հաշվում:

*      Որո՞նք  են  ժամանակի   միավորը:

Գնահատում՝ ըստ խմբային աշխատանքի արդյունքների:

Տնային  հանձնարարություն՝  խնդիր  781բ,783, վարժություն 789:

 

 

 

 

I խումբ    

                      

80 կմ/ժ                                                                                                                  

70 կմ/ժ                                      t=2ժ

                                                                                                       ? կմ

 

II խումբ

 

Ժամանակ

Արագություն

Ճանապարհ

Ավտոմեքենա

 

80կմ/ժ

800կմ

Ավտոբուս

 

50կմ/ժ

450կմ

Հեծյալ

 

10կմ/ժ

680կմ

 


 

I խումբ - Օգտվելով գծագրից՝ բանավոր խնդիրներ կազմել և լուծել:

I խումբ - Օգտվելով գծագրից՝ բանավոր խնդիրներ կազմել և լուծել:

I խումբ 80 կմ/ժ 70 կմ/ժ t=2ժ ? կմ

I խումբ 80 կմ/ժ 70 կմ/ժ t=2ժ ? կմ

I խումբ 80 կմ / ժ 70 կմ / ժ t=2 ժ ? կմ

I խումբ 80 կմ / ժ 70 կմ / ժ t=2 ժ ? կմ