3Электромагниттік индукция_Тапсырмалар 2 қосымша
Оценка 4.9

3Электромагниттік индукция_Тапсырмалар 2 қосымша

Оценка 4.9
docx
07.05.2020
3Электромагниттік индукция_Тапсырмалар 2 қосымша
3Электромагниттік индукция_Тапсырмалар 2 қосымша.docx

Электрқозғалтқыш және генератор.

0625/31/M/J/10

1 (а) 1.1 суретте сол қол ережесі берілген, олар магнит өрісінде өтіп жатқан ток пен токққа әсер ететін күшті сипаттайды.

Суретте бір бағыттың аты берілген, қалған екі ұяшықтағы бағыттардың атын жазып шығыңдар.                                                                                                                  [1]

(в) 1.2 суретте Тұрақты ток қозғалтқышы батарейге жалғанған.

(I) 1.2 суретке бос ұяшыққа қозғалтқыш бөліктерінің атын жазып шығыңдар. [2]
(II) Кілтті қосып, Х позициясы жағынан қарағанда  қозғалтқыштың катушкасы қай жақа қарай қозғалады.
................................................................................................................................................[1]
(III) Катушканың жылдамдығын арттыруға екі ұсыныс жазыңдар:
1...................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................. [2]

0625/11/O/N/10

2. Алыс қашықтағы ауыл электр энергиясын электрстанциядан жабдықталу қажет.  Электрстанция ауылдан өте алыс қашықтықта орналасқан. Ауылды қамтамассыз ету үшін қандай кернеуде қандай ток алу керек ?

 

Ток түрі

Кернеу

А

Айнымалы  ток

Жоғары керену

В

Айнымалы ток

Төменгі кернеу

С

Тұрақты ток

Жоғары кернеу

D

Тұрақты ток

Төменгі кернеу

 

3. Айнымалы генератордан  (a.c. generator) шығатын кернеудің уақытқа тәуелділік графигін көрсет ?

4. Магнитті катушканың ішінде еркін қозғала алатындай етіп, серіппеге іліп қойған. Катушка сезгіштігі жоғар амперметрге жалғанған.

Магнитті тұрақты жылдамдықпен жоғары және төмен қозғалтқан кезде амперметр не көрсетеді?
А Амперметірідің тілшесі  солға – оңға және оңға – солға қозғалады.
В солға қарай өзгеріп тұрады
С тұрақты оңға қарай бағытталады
D тек 0-ді көрсетеді

5. Генератордың катушкасы түзу өткізгіштен тұрады, ол тұрақты магниттердің полюстерінің арасында тұрақты жылдамдықпен қозғалады. 10.1, 10.2, 10.3 суретте катушканың басынан соңына дейін қозғалған түрлері берілген.

(а)   Катушканың айналу жағдайлары бойынша  диаграмманы  сипатта:
(і) Катушкада ЭҚК максимум жағдайы: .......................................... .....................................
(іі) Катушкада ЭҚК 0-ге тең жағдайы:............................................................ ................ [2]

(в) 10.4 суретке катушканың толық екі айналуы бойынша ЭҚК-тің уақытқа тәуелділік графигін сызыңдар:


 

Электрқозғалтқыш және генератор

Электрқозғалтқыш және генератор

А Айнымалы ток Жоғары керену

А Айнымалы ток Жоғары керену

Катушканың айналу жағдайлары бойынша диаграмманы сипатта: ( і)

Катушканың айналу жағдайлары бойынша диаграмманы сипатта: ( і)
Скачать файл