8Факториал. КМЖ
Оценка 4.6

8Факториал. КМЖ

Оценка 4.6
docx
12.05.2020
8Факториал. КМЖ
8Факториал. КМЖ.docx

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

Комбинаторика элементтері

Мектеп:

Күні:

Мұғалім:

Сынып: 9

Қатысқандар саны:           Қатыспағандар саны:

Сабақтыңтақырыбы:

Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері. Факториал.

Сабақтың түрі:

Жаңа білімді игеру

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары

9.3.1.1

комбинаториканың  ережелерін білу (қосу және көбейту ережелері);

9.3.1.2

cанның факториалы  анықтамасын білу;

Сабақтыңмақсаттары

комбинаториканың  ережелеріненгізужәнеэлементтеріқайталанатынтаңдауларғаберілгенесептердіңқойылуынтүсіну;

Жетістіккритерийлері

- комбинаторика формулаларынбілу;

- есептершығарудаформулалардықолданаалады;

- логикалықтұжырымдаржасайалады;

- логикалыққорытындыларжасайалады;

- комбинаторика есептеріншешудеаналитикалықтәсілдердіқолданаалады.

Тілдікмақсаттар

Пәндік лексика мен терминологияны қолданып, алмастыру мен теруге берілген есептерді шешуде қолданылатын формулаларды ауызша сипаттап айтады.

Пәнге тән лексика мен терминология:

алмастыру,  реті, реттеу, орындарын алмастыру.

Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:

Мүмкін жағдайларды сипаттау үшін «мүмкін», «шығар», «ықтимал» секілді сөздерді қолдану. Мысалы, бірнеше орындыққа 5 адамды отырғызудың неше әртүрлі тәсілі бар?

Сіз оларды ... тәсілмен ұйымдастыра аласыз, сондықтан ... .

Егер менде тек х орындық болса, не болады?

Егер сізде х орындық болса, оларды ... әртүрлі тәсілмен орналастыра аласыз, сондықтан ... .

Егер х элементті белгілі бір тәсілмен реттесек, басқа тәсілдер болуы мүмкін бе?

Егер х элементті басқаша тәсілмен реттесеңіз не болады?

Нәтижесі қандай болу мүмкін?

Жалғыз мүмкін тәсіл ... болуы мүмкін.

Құндылықтардыдарыту

-   өмір бойы оқу (сабақтың мазмұны арқылы);

-   жауапкершілік, сыйластық (топтық жұмыс арқылы);

-   адалдық (топтаөзаратексеруарқылы);

-   үштілділік (сабақтың мазмұны арқылы);

-   ынтымақтастық,  толеранттық (топтық жұмыс және сабақтың мазмұны арқылы);

-   денсаулық (оқу кабинетінің санитарлық жағдайы арқылы).

Пәнаралықбайланыстар

Географиямен, экономикаменбайланыс

АКТ қолдану дағдылары

ActivInspire қолдану. Интербелсенді тақтаны, интернет ресурстарын, калькулятор қолдану.

Бастапқы білім

Логика, талдау, классификациялау.

Сабақтыңбарысы

Сабақтыңкезеңдері

Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

Ресурстар

Басы

2 мин

 

 

Ұйымдастыру:

-   Амандасу және жұмыс жасауға психологиялық жағдай тудыру.

-   Сабақтың тақырыбы, оқу мақсаттары және жетістік критерийлері.

 

1-2слайдтар

Ортасы

 

 

 

 

 

 

5 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин

 

5мин

 

6 мин

 

12 мин

 

 

 

 

Топтықжұмыс:

(Оқушылармұғалімұсынғантүрлі-түстітаяқшалардытаңдауарқылытоптарғабөлінеді)

Әр топ екітапсырмаданорындайды.

Мұғалімтоптардыңжауаптарынтыңдайды, қажетболғанжағдайдатүзейдіжәнемадақтауарқылытоптардыбағалайды.

 

№1есеп:

Спортсмен сайысқа не майка, не футболка киеді. Егероның 3 майкасыжәне 4 футболкасыболса, спортсмен не майка, не футболка таңдаудыңнешетәсілі бар?

№2есеп:

А және В қалаларынтікелейбайланыстыратынжолжоқ. Турист А-дан В-ға не Сарқылы, не D арқылы бара алады.  А-дан С-ға жетудің екі әртүрлі, ал А-дан D-ға жетудің үш әртүрлі жолы бар. С-дан В-ға үш жолмен, ал D-дан В-ғаекіжолменжетугеболады. Туристтің А-дан В-ғажетуініңнешетәсілі бар?

 

Әр топ есептішешудіңөзнұсқасынұсынады. Барлықжұмыстардыталдайотырып, мұғалімоқушылардыкомбинаториканыңнегізгіережелерінтүсінугежетелейді.

 

Қорытынды:

Қосуережесі

Егер Аэлементінmтәсілмен, ал В элементінбасқаnтәсілментаңдауғаболса, сондай-ақ А мен В өзараүйлесімсізболса, онда А мен В жұбынm+nтәсілментаңдауғаболады.

 

Көбейтуережесі

Егерқандай да бір А элементінmтәсілментаңдауға, содансоңәросындайтаңдауданкейінбасқа Вэлементін nтәсілментаңдауғаболса, онда А мен В жұбынm×n тәсілментаңдауғаболады.

Bilimland.kzкөрсетілімі(сыныппенауызшаталқылау)

 

«Факториал»көрсетілімінталқылау.

 

Жұптықжұмыс.Өзараоқыту. Әртүрлітоптардыңоқушыларынанжұптарқұрылады. Тақырыптыбекітуүшінжәнетеориялықматериалдымеңгеруінбағалауүшінтапсырмалар (Қосымша) беріледі. Оқушылар жеке жұмыстанады, бірақ оларға түсініксіз тұстарын сұрауға және жауаптарын жұбымен салыстыруға мүмкіндік беріледі. Қиындықтар туындаған жағдайда өзара оқытудықолданыңыз: оқушылар жұбына тапсырманы шешуді түсіндіреді.

Өзара тексеру дайын жауап бойынша жұбының жұмысын тексеру арқылы жүзеге асады.

Өзара бағалау, өзара оқытудағы түсіндірулердің қолжетімділігі арқылы бағаланады.

 

 

 

 

 

 

 

3-5 слайдтар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 слайдтар

 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/courses/math-kz/algebra/kombinatorika-yqtimaldyqtar-teoriyasynyng-ehlementteri/lesson/ornalastyrular-almastyrular-zhane-teruler

№2-№3

Қосымша№1

Соңы

5 минут

Рефлексия. «Рефлексиярингі»

Мен … білемін.Бүгін… білдім.

Мен … жасайаламын.     Мен …үйрендім.

Енді… жасайаламын.… екенінтүсіндім.

Үйтапсырмасы.  Шыныбеков А.Н.  №595, 597, 608

 

 

стикер

 

Қосымшаақпарат

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы

Сабақ өзіне сенімсіз оқушыларды жұптық жұмыс арқыл қолдау негізінде құрылды.  Оларжұптықжұмыста диалог арқылыжұбыныңкөмегіналады.

 

 

 

Тапсырмалардыорындауғажәнеталқылауғаоқушылардыңқатысуынбақылаубағалау.

Жұптықжұмыстыңпрогресі мен керібайланысыарқылыкейбіроқушылардыңжекеүлесінөлшеугежәнекез-келгентүсінбеушіліктіанықтауғамұқиятназараударылады.

Оқушыларжаңажағдайлардықарастырудашығармашылықтанытулрыкерек. 

Жұптықжұмыстабелсенділіктанытуарқылыжауапкерші-ліктісезінеді, жұбынмұқияттыңдаудыүйренедіжәне ой бөлісіп, талқылауғақатысады.

 

Сабақбойыншарефлексия

Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМқолжеткіздіме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма?

Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен?

Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз. 

 

Жалпыбаға

 

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

2:

 

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?

 

 

Қосымша №1

 

Атобы

1-тапсырма. Құмырада 5 конфет және 11 шоколад бар. 1 конфет пен 1 шоколад таңдаудыңқаншатәсілі бар?

2-тапсырма.Маркасызковерттің 5 түрі мен марканың 4 түрі бар. Хат жіберуүшінковерт пен марка таңдаудыңнешетәсілі бар?

3-тапсырма.Есепте:

 

Б тобы

1-тапсырма.0,1,2,3 цифрларыберілген.Берілгенцифрлардыпайдаланыпнешетөрттаңбалы сан құрастыруғаболады? Сандацифрларықайталануымүмкін.

2-тапсырма. Сөреде 100 көркемшығармажәне 35 оқулық бар.Қаншатәсілмен 1) 1 кітап; 2) 1 көркемшығарма мен 1 оқулықтаңдауғаболады?

3-тапсырма.Есепте:

В тобы

1-тапсырма. Мектеп асханасында бірінші тағамның 3 түрі, екіншінің 4 түрі және үшіншінің 3 түрі бар. Түскі асқа біріншінің, екіншінің және үшіншінің әр түрінен біреуден таңдаудың неше тәсілі бар?

2-тапсырма.1;3;7; 6 цифрларынан (цифрлары қайталанбайтын)неше екітаңбалы жұп сандар құрастыруға болады?

3-тапсырма.Ықшамда:

 

Жауабы:

А тобы

Б тобы

В тобы

1.55

2. 20

3. 204

1.      192

2.      А)135   б)3500

3.      42

1.      36

2.      6

3.      -n

 

 


 

Скачано с www.znanio.ru

Комбинаторика элементтері

Комбинаторика элементтері

СабақтыңкезеңдеріСабақтағыжоспарланғаніс-әрекетРесурстар

СабақтыңкезеңдеріСабақтағыжоспарланғаніс-әрекетРесурстар

Соңы 5 минут Рефлексия. «Рефлексиярингі»

Соңы 5 минут Рефлексия. «Рефлексиярингі»

Жалпыбаға Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі ( оқытутуралыда , оқутуралыдаойланыңыз )? 1: 2:

Жалпыбаға Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі ( оқытутуралыда , оқутуралыдаойланыңыз )? 1: 2:
Скачать файл