Conditional Sentences
Оценка 4.7

Conditional Sentences

Оценка 4.7
docx
английский язык
10.05.2020
Conditional Sentences
Conditional Sentences.docx

Conditional Sentences

Պայմանի նախադասություններ

 

Անգլերենում կա պայմանի  նախադասության 4 տեսակ` Conditional 0, 1, 2, 3

 

Տեսակը

Կիրառությունը

Կազմությունը

Օրինակ

Conditional 0

Այս տեսակը ցույց է տալիս

·         իրականություն (պայմանի և արդյունքի միջև կա բնական կապ),

·         ընդհանուր կամ գիտական փաստ

If (When) + present simple, + present simple

If I wash the dishes, he dries them.

Եթե ես լվանում եմ ամաններընա չորացնում է դրանք:

If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.

Եթե դու տաքացնում ես ջուրը 1000C, այն եռում է:

 

If (When) + past simple, + past simple

If it rained, we went by bus.

Եթե անձրև էր գալիս, մենք գնում էինք ավտոբուսով:

 

Conditional 1

Ցույց է տալիս իրական կամ հավանական պայման ներկայում կամ ապագայում և նրանց հետևանքները

If+ present Simple,

+ future simple (will/shall +V)

If she passes her exams, she will enter university. - Եթե նա հանձնի քննությունները, կընդունվի համալսարան:

 

 

If + present, + imperative (հրամայական)

If Mike comes, call me.

Եթե Մայքը գա, կանչի'ր ինձ:

Conditional 2

Ցույց է տալիս անհնարին, անհավանական կամ ենթադրական պայմաններ ներկայում կամ ապագայում և նրանց արդյունքները ներկայում կամ ապագայում

If + past simple  +

future simple in-the-past

F (would  + V)

F (could  + V)

 

If it rained, you would get wet.

Եթե անձրև գար, դու կթրջվեիր:

If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.

Եթե դու գնայիր քնելու ավելի վաղ, դու այսքան հոգնած չէիր լինի:

He could go to the concert if you gave him your ticket.

 

In conditional 2

we usually use ‚were  – even if the pronoun is I, he, she or it .

If I were you, I would not do this.

Եթե ես քո փոխարեն լինեի….

If I were a plant, I would love the rain.

Conditional 3

Ցույց է տալիս ենթադրական պայման անցյալում և նրանց հնարավոր արդյունքներն անցյալում

If + past perfect (had+V3)  + future perfect in-the-past

F (would have + V3)

F (could  have+ V3)

If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn't know and I didn't bake a cake.)

Եթե ես իմանայի, որ դու գալիս ես, ես տորթ կթխեի (թխած կլինեի):

If you hadn't lied to me before, I would have believed you.

If I had worked harder I would have passed the exam. (But I didn't work hard, and I didn't pass the exam.)

 


 

Conditional Sentences Պայմանի նախադասություններ Անգլերենում կա պայմանի նախադասութ յան 4 տեսակ`

Conditional Sentences Պայմանի նախադասություններ Անգլերենում կա պայմանի նախադասութ յան 4 տեսակ`

Conditional 3 Ցույց է տալիս ենթադրական պայման անցյալում և նրանց հնարավոր արդյունքներն անցյալում

Conditional 3 Ցույց է տալիս ենթադրական պայման անցյալում և նրանց հնարավոր արդյունքներն անցյալում
Скачать файл