Есептер шыгару
Оценка 5

Есептер шыгару

Оценка 5
Документация
docx
естествознание
Взрослым
17.02.2020
Есептер шыгару
9 сынып.docx

1. Кристалдану процесінде дененің температурасының өзгеруі

А) температура тұрақты және белгілі шамаға ие болады

Б) температура тұрақты болмайды

В) белгі шамасы жоқ

Г) температура тұрақсыз, белгілі шамаға ие болады

Д) дұрыс жауабы жоқ

 

2. Кристалл денелерге тән қасиет

А) балқу температурасының тұрақтылығы

Б) балқу температурасының тұрақсыздығы

В) балқу температурасы жоқ

Г) Конвенция

д) сәуле шығару

 

2. Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурасындағы ауаның 1 м3 көлемінің массасын анықта

А) 1 кг

Б) 0,1 кг

В) 10-3 кг

Г) 1,5 кг

Д) 10 -2 кг

 

3. Су буы конденсацияланғанда, энергия

А) бөлінеді

Б) жұтылады

В) жұтылуы да бөлінуі де мүмкін

Г) басында бөлінеді кейінен жұтылады

Д) жұтылмайды

 

3.Идеал газ молекулаларының қысым және 230С температурасындағы концентрациясын табу керек.

А) n=2,5•1024

Б) n=25•1024

В) n=250•1024

Г) n=0,250•1024

Д) n=2,5•1026

4. Атмосферада қай молекулалар жылдамырақ қозғалатындығын көрсет

а) сутегі молекулалары

б) оттегі молекулалары

в) оттегі молекулалары да, сутегі молекулалары да

г)екеуіде емес

д) су молекулалары

 

5.Кельвин абсолюттік температурасында 57°С сәйкес температура

А) 330

Б) 174

В) 316

Г) 263

Д) 180

 

6. Макроскопиялық параметрлер

а) қысым, көлем, температура

б) қысым

в) масса

г) тығыздық

д) көлем

 

7. Газ заңдары анықтамасы

а)  параметрінің біреуінін мәні тағайындалып, қалған екеуі арасындағы сандық тәуелділікті анықтайтын заң

б) параметрінің біреуінің мәні тағайындалмағандағы заң

в) параметрінің біреуінің мәні өзгермегенде өтетін тәуелділік

г) параметрлерінің қатысы жоқ заң

д) ешқайсысы дұрыс емес

 

8. Ылғалдылық

а) Жер атмосферасындағы су буының бар екендігін сипаттайтын шама

б) жер атмосферасындағы су буы

в) жер атмосферасы

г) су

д) конденсация

 

9. Ауаның  салыстырмалы ылғалдылығы

а)

б)

в)

г)

в)

 

10. Көп атомды газдың ішкі энергиясы

а)

б)

в)

г)

д)

 

11. Термодинамиканың І заңының негізіне жататын заң

а) энергиянын  сақталу заңы

б) Больцман заңы

в) Шарль заңы

г) Гей-Люссак заңы

д) дұрысы жоқ

 

12.Ток күшінің өлшем бірлігі

А) Ампер

В) Вольт

Б) Джоуль

Г) Ньютон

Д) Ом

 

13.Ток күшін өлшейтін  амперметрдің электр тізбегіне жалғану түрі

А) тізбектей

В) параллель

Б) қысқа тұйықтап

Г) ажыратылып

Д) жалпылама

 

14. Кернеу

А) қуаттың ток  күшіне қатынасына тең

В) ток күшінің қуатқа қатынасына тең

Б) массаның көлемге қатынасына тең

Г) көлемнің массаға қатынасына тең

Д) кернеудің массаға қатынасына тең

 

15.Меншікті кедергінің өлшем бірлігі

А) Ом· м

В) Ом/мм2

Б) Ом мм2

Г) Омм/мм2

Д)Ом/м

 

16.Кристалл денелерге тән қасиет

а) балқу температурасының тұрақтылығы

б) балқу температурасының тұрақсыздығы

в) балқу температурасы жоқ

г) Конвенция

д) сәуле шығару

 

17. Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурасындағы ауанын 1 м3 көлемінің массасын анықта

а) 1 кг

б) 0,1 кг

в) 10-3 кг

г) 1,5 кг

д) 10 -2 кг

 

18.Халықаралық СИ жүйесінде энергияның өлшем бірлігі

а) 1Дж

б) 1В

в) 1А

г) 1Ом

д) 1Кл

19. Заттың меншікті жылу сиымдылығы тәуелді болатын шама

А) температура

Б) кернеу

В) қысым

Г) масса

Д) жылдамдық

 

20. 2 молі бар ыдыстағы гелийдің атомдар саны

А) 12·10²³

Б) 10·10²³

В) 24·10²³

Г) 12∙10-²³

Д) 10·10ˉ²³

 

21. 430С температураның Кельвиннің шкаласына сәйкестігі

А) Т = 316К

Б) Т = -230 К

В) Т = 273К

Г) Т = 230 К

Д )Т=0 К

 

22. Судың мольдік массасы

А)18·10-3 кг/моль

Б)18·103 кг/моль

В)1,8·10-3 кг/моль

Г)18·10+3 кг/моль

Д)-18·10-3 кг/моль

 

23. Т = 267 К температурасының Цельсий  шкаласы бойынша температураға сәйкестігі

А) -60 С

Б) 0 С

В) 5300 С

Г) 40С

Д) 5400 С

 

24. Мольдік масса

А) бір мольдің мөлшерінде алынған заттың массасы

Б) Nа  молекуладан тұратың молекула саны

В) Nа молекуладан тұратың зат мөлшері

Г) Зат мөлшерін атомдар санына қатынасы

Д) Жауаптар ішінде дұрысы жоқ

 

25. Материяның ерекше бір түрі

А) электр өрісі

Б) ток күші

В) қуат

Г) ауа

Д) плазма

 

26. Қаныққан бу

А) өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бу

Б) қанықпаған бу

В) температурасы жоғарғы бу

Г) өз сұйығымен тепе-теңдікте болмайтын бу

Д) температурасы төменгі бу

 

27. Еркін түсу үдеуінің модульдік шамасы

А) g= 9,8м/с2

Б) a=2.6м/с2

В) о= 10 м/с2

Г) с= 8.9 м/с2

Д) а=c=o=1

 

28. Дененің массасы мен жылдамдағының көбейтіндісі

А) импульс

Б) энергия

В) үдеу

Г) масса

Д) қуат

 

29. Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең болатын процесс

А) адиабаттық

Б) изохоралық

В) изобаралық

Г) изотермиялық

Д) ешқандай процеске сәйкес емес

 

30. Қайнау температурасында 5 кг эфир буын алу  үшін керекті жылу мөлшерін тап.(эфирдің меншікті булану жылуы( 0,4∙106 Дж/кг).

А) Q = 20·106 Дж

Б) Q = 2∙106 Дж

В) Q = 200·106 Дж

Г) 0,8·106 Дж

Д) 1,25·106 Дж

 

31. Меншікті булану жылуы

А) тұрақты температурада 1кг сұйықты буға айналдыруға кететін жылу мөлшеріБ) тұрақты температурада сүйықтың массасын сүйыққа айналдыратын жылу мөлшері

В) тұрақты қысымда сүйықты буландыруға қажет жылу мөлшері

Г) тұрақты қысымда сұйықтың массасын сүйыққа айналдыратың жылу мөлшері

Д) тұрақты температурада буды бірлік массасын буландыруға қажет жылу мөлшері

 

32. Меншікті балқу жылуы

А) балқу температурасындағы 1кг кристалл затты сол температурада сұйыққа айналдыруға кететін жылу мөлшері

Б) кристалл  заттың 1 кг  буға айналдыратын жылу мөлшері

В) кристалл заттың 1 кг-ын балқу температурасы кезінде қажетсіз жылу мөлшері

Г) қатты денеге сұйықтың қажеттілігі

Д) жауаптарының дұрысы жоқ

 

33. Екі дене жылулық тепе-теңдікте болмаса, олардың міндетті түрде өзгеретін параметрлері

А) температура, қысым

Б) қысым, тоқ күші

В) көлем, кернеу

Г) кедергі, кернеу

Д) температура, қуат

 

34. Адиабаттық процесс үшін  Термодинамиканың 1-заңының формуласы

А)  Q=0A=-ΔU.

б)

в) 

г)

д)

 

35.Ыдыста 1 моль сутегі бар. Ыдыстағы молекула (шамасымен)

А) NA=61023моль-1

Б) NA=610 -23моль-1

В) NA=610 -23моль1

Г) NA=6•10 -22моль-1

Д) 0

 

36.Изохоралық процесті сипаттайтын теңдеу

А) V-const, P/T= const.

Б)

В)

Г)

Д)

 

37.Газды идеал газ деп санау үшін ескерілмейтін эффектілер

А) Молекулалардың алыстан өзара әрекеттесуі

Б) Молекулалардың соқтығысуы кезіндегі әрекеті

В) Молекулалардың соқтығысуы

Г) Молекулалардың массасы

Д) Молекулалардың жақыннан әсерленуі

 

38.Идеал газдың V0 көлемдегі қысым Р0.  Тұрақты массса кезінде газ қысымын изотермиялық түрде 4 есе  арттырады. Газдың көлемінің өзгеруі

А) процесс тұрақты температурада өтеді Р0 V0=RT0;  4P0V=RT0; газдың көлемі 4 есе кемиді

Б) тұрақты көлемде өтеді 

В) массасы ескеріледі

Г) температура тұрақсыз

Д) қысым тұрақты

 

39. Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы Р0. Тұрақты масса және тұрақты көлемде газдың қысымы 1,5 арттырады. Газдың температурасының өзгеруі

А) V=const, сондықтан газдың температурасы да 1,5 есе артарды

Б) P=const, газ-ң  t-сы 2 есе артады

В) Т=const, температурасы өзгермейді

Г) V=const, сондықтан газ-ң температурасы 1,5 есе кемиді

Д) температура өзгеріссіз қалады

 

40.  Боиль-Мариотт заңын көрсет

А)

Б)

В)

Г)

Д)

 

41. Газдың температурасы 300К. болатын, ал 8 %-ке артты. Газдын температурасын тап.

А) 324 К

Б) 3,24 К

В) 0,324 К

Г) 32,4 К

Д) 0,032К

 

42. Газ тығыз жабылған ыдыста қыздырылады. Төмендегі процестердің ішінен жүріп жатқан процесті көрсет

а) изохоралық процесс

б) изобаралық

в) изотермиялық

г) адиабаталық

д) ешқандай

 


 

Кристалдану процесінде дененің температурасының өзгеруі

Кристалдану процесінде дененің температурасының өзгеруі

А) 330 Б) 174 В) 316 Г) 263

А) 330 Б) 174 В) 316 Г) 263

Көп атомды газдың ішкі энергиясы а) б) в) г) д) 11

Көп атомды газдың ішкі энергиясы а) б) в) г) д) 11

Г) көлемнің массаға қатынасына тең

Г) көлемнің массаға қатынасына тең

С температураның Кельвиннің шкаласына сәйкестігі

С температураның Кельвиннің шкаласына сәйкестігі

А) g = 9,8м/с 2 Б) a =2.6м/с 2

А) g = 9,8м/с 2 Б) a =2.6м/с 2

Д ) температура, қуат 34.

Д ) температура, қуат 34.

Б) тұрақты көлемде өтеді

Б) тұрақты көлемде өтеді
Скачать файл