ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ
Оценка 4.9

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ

Оценка 4.9
docx
22.11.2021
ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ
Л2-002938.docx

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ

 

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з дисципліни “Психологія управління” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).

Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента керівником та асистентом курсу.

У поточному контролі у студентів перевіряється:

ступінь розуміння та запам’ятовування програмного матеріалу дисципліни;

уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу;

напрацювання навичок проведення розрахункових робіт;

здатність            осмислення   змісту   окремого   розділу   (теми) дисципліни;

уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал;

участь і результативність в обговоренні тем дисципліни на практичних заняттях;


 

виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність;

виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни;

відвідування лекцій, практичних і семінарських занять;

участь у студентських науково-навчальних публічних представництвах.

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком

його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об”єктивних причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок складання визначає керівник курсу (лектор потоку).

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру контролюється й оцінюється за такими видами роботи: виступи на практичних заняттях, участь в обговоренні питань певної теми, відповіді на питання викладача щодо їх суті; виконання домашніх завдань; експрес-опитування (протягом 10-15 хв.); підготовка аналітичних оглядів (рефератів) з окремих питань; участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах з проблем дисципліни.

За окремими формами контролю знань студентів з дисципліни застосовуються критерії оцінювання, подані в таблиці.1. Отриманий рівень знань студента з усіх видів виконуваних робіт з дисципліни (теоретична підготовка, практична робота, ІНДЗ) оцінюється як за національною шкалою, так і шкалою ECTS.  

 

Таблиця.1 - Критерії оцінювання знань студентів за формами контролю

 

Форми контролю/кри- терії оцінювання

Бальна шкала оцінок знань

“Відмінно” (90-100)

“Добре” (75-89)

“Задовіль- но”

(60-74)

Не задовільно

(до 60)

1

УСНЕ ОПИТУВАННЯ


 

 

Повнота відповіді

повна

повна

неповна

часткова, відсутня

 

Глибина і різносторонніст

ь знань

 

достатні

 

належні

 

задовільні

 

відсутні

 

Форми контролю/кри- терії оцінювання

Бальна шкала оцінок знань

“Відмінно” (90-100)

“Добре” (75-89)

“Задовіль- но”

(60-74)

Не задовільно (до 60)

 

Системність і логіка викладення матеріалу

 

Систематизо- ване, логічне

 

логічне

 

відсутні

 

відсутні

 

Ступінь ознайомлення з основними методичними розробками, законодавством та уміння їх використо-

вувати при відповіді

 

 

високий, використо- вуються при відповіді

 

 

достатній, використо- вуються при відповіді

 

 

належний, частково використо- вуються при відповіді

 

 

 

 

відсутній

 

Уміння узагальнювати викладений матеріал

 

обґрунтовані висновки

 

недостатньо обґрунтова- ні висновки

частково обґрунто- вані висновки

 

відсутність висновків

 

Таблиця 2 - Шкала оцінювання за шкалою ECTS

 

За шкалою

університету

За національною

шкалою

За шкалою ECTS

90-100

“відмінно”

A (“відмінно”)

85-89

“добре”

B (“дуже добре”)

75-84

C (“добре”)


 


 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів

Повнота відповіді повна повна неповна часткова, відсутня

Повнота відповіді повна повна неповна часткова, відсутня

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.